Recenzje i historie o hotelach Albania

Historie turystyczne o Albania dodaj historię
Niesamowicie kolorowa Albania
Wielokrotnie sł yszeliś my o albań skich Malediwach, ale nigdy nie mieliś my okazji latać i sprawdzać . Albo Albania potrzebuje testó w, albo Albania jest droż sza niż Egipt i inne destynacje.
 •  7 miesięcy plecy
Aktualne informacje o Albanii (23.09.2021)
Kwalifikuje się do wjazdu cyfrowy certyfikat Covid w Diya z datą wię kszą niż.14 dni po drugiej szczepieniu Wizyta w placó wkachBezpł atna, bez kodó w Tryb maski – faktycznie brak Czas policyjny od 23:00 do 06:00 tylko dla mieszkań có w Morze w Ks...
 •  9 miesięcy plecy
„Odpoczynek” w Albanii
Nie mogł em się powstrzymać od dzielenia się moją „radoś cią ” z bycia w tym kraju. Jeś li chcesz zrujnować wakacje, to jest to miejsce dla Ciebie.
 •  10 miesięcy plecy
Wakacje w Albanii
Pierwszy raz w Albanii. Odpoczywaliś my w Sarandzie w hotelu Troy Apartment 3* w lipcu 2021 roku. Jeś li chodzi o Albanię , to już w zeszł ym roku zdecydował am, ż e pozostał o tylko wybrać oś rodek.
 •  11 miesięcy plecy
Vlora, Albania 2020. Ośrodek, który zaskakuje
Drodzy przyjaciele! W tym niezwykle trudnym okresie wszyscy chcieliś my gniazdka i wakacji, ale niestety, ponieważ wiele granic jest zamknię tych dla Ukraiń có w, wybraliś my Albanię , a dokł adniej kurort Vlora.
 •  2 roku plecy
Albania. Bój się lub nie.
Vlora znajduje się dwie godziny jazdy od stolicy Albanii, Tirany. Vlora to mał a miejscowoś ć wypoczynkowa. Nudny. W budowie. Wszystkie hotele są praktycznie nowe.
 •  4 roku plecy
Świetne wakacje w Mali i Robot
Wspaniał e wakacje za 180 euro Albania jest postrzegana przez wielu z powodu nieznanych nikomu mitó w: wszyscy muzuł manie, niebezpieczny kraj, Zwią zek Radziecki itd.
 •  4 roku plecy
Trzeba to zobaczyć na własne oczy.
Albania. . . przez dł ugi czas był a izolowana. A kiedy nagle zobaczył em pł oną cą trasę , aw tym roku w Kijowie praktycznie nie ma zapachu lata, nie był o wą tpliwoś ci.
 •  4 roku plecy
Albania. Wróć do lat dziewięćdziesiątych.
Mó j dobry przyjaciel zbiera kraje. W jego zbiorach jest już okoł o osiemdziesię ciu odwiedzonych krajó w. To prawda, ż e ​ ​ jego pasja do podró ż y ma w sobie coś dziwnego.
 •  4 roku plecy
Albania lubi
Dzień dobry! Wybraliś my Sarandę . Nie zawiedliś my się . 5 godzin jazdy z lotniska do oś rodka, w tym 1.5 godziny serpentyny, warto odwiedzić ) Udał o nam się odwiedzić wiele miejsc, w tym: ró ż ne plaż e w mieś cie Saranda i K...
 •  4 roku plecy
Pokaż więcej »