Raymar Resort & Aqua 5*– Opinie

39
Ocena 6.510
na podstawie
39 opinii
№96 w ocenie hotelu Strona
6.9 Numer
6.9 Usługa
7.1 Czystość
6.4 Odżywianie
6.5 Infrastruktura
Hotel położony jest w miejscowości Orenshehir, 25 km od miejscowości Manavgat. Centrum Antalyi oddalone jest od obiektu o 99 km. Wybudowany w 2013 roku, odnowiony w 2018 roku. Hotel jest idealnym miejscem na relaksujące rodzinne wakacje.Więcej →
аватар Dombrovskaya1406
 •  podróżował 4 miesięcy wstecz
Ocena 9.0
Mieszkaliś my w tym hotelu pod koniec paź dziernika, hotel był dobry, podobał o nam się . Chę tnie tu wró cę ponownie. Plusy: Pierwsza linia brzegowa, wł asna plaż a; Jedzenie - zawsze jest coś do jedzenia, ryby, mię so, warzywa, burgery, frytki itp. … Już ▾ Mieszkaliś my w tym hotelu pod koniec paź dziernika, hotel był dobry, podobał o nam się . Chę tnie tu wró cę ponownie.
Plusy:
Pierwsza linia brzegowa, wł asna plaż a;
Jedzenie - zawsze jest coś do jedzenia, ryby, mię so, warzywa, burgery, frytki itp. , przez cał y dzień moż na coś przeką sić i to w odpowiednich iloś ciach;
Terytorium jest doś ć duż e i pię kne jak na niedrogi hotel.
Luksusowy park wodny dla dzieci i dorosł ych.
Animacja - każ dego wieczoru jest jakiś pokaz.
Alkohol - tutaj napiszę szczegó ł ową odpowiedź dla tych, któ rzy lubią pić ))) co mnie zaskoczył o, to duż y rozmiar szklanek, piwo nalewa się do szklanek o pojemnoś ci okoł o 400 ml, pierwszy raz to widział em, w zasadzie wszę dzie w w hotelach, w któ rych byliś my, nalewano je do minzurkó w, a z jednej puszki rozlewano je do co najmniej 4 szklanek, kolejnym plusem dla piwoszy jest to, ż e nigdy nie odmó wiono im liczby kieliszkó w, jeś li potrzeba 4 - bierz 4, jeś li potrzebujesz 6, weź.6. Z mocnych napojó w, whisky, gin, sambuca, tequila, wó dka itp. .
no có ż , tutaj wszystko jest jasne, wszystko jest takie samo jak wszę dzie. Z likieró w, Martini (biał e i ró ż owe), Malibu, Baileys, moż e coś innego, ale to z tego co pamię tam.
Pokó j, có ż , to kwestia szczę ś cia, mieliś my duż o szczę ś cia, dali nam pokó j z pię knym widokiem, ale widział em, ż e był y też pokoje z widokiem na inny pokó j, wszystko zależ y od architektury hotelu , jest zrobiony jak ś limak. W pokoju znajduje się sejf (bezpł atny), suszarka do ubrań , lodó wka (codziennie uzupeł niana, 3 soki, 3 butelki wody niegazowanej i 3 napoje gazowane, był o nas 3). Na moje urodziny przynieś li butelkę wina i talerz owocó w do pokoju. Istnieją ró wnież kapcie, szampony, odż ywki i mydł a. Sprzą tanie codziennie.

Wad nie jest wiele, ale jednak są : niedaleko hotelu przepł ywa gó rska rzeka, któ ra wpada do morza, podczas sztormu tego nie czuć , ale gdy morze się uspokoi, staje się ś wież e, moż na staną ć ciepł e morze, a potem „raz” idziesz zimną smugą , jak rozumiem, to też zależ y od prą du.
Plaż a jest kamienista, podobał a mi się , ale wejś cie i wyjś cie z morza jest trochę bolesne, lepiej jest wzią ć zagrody.
Niby jest internet, ale nie wszę dzie dział a, wię c ż eby zadzwonić do domu, udaliś my się do baru w lobby i tam mogliś my tylko normalnie porozmawiać.
Wieczorem, jak grill zaczą ł dział ać , unosił się jakiś niesamowity smró d, albo mieli jakiś ś mierdzą cy wę giel, albo rozpalił o się ognisko, kró tko mó wią c, nadal nie rozumieliś my, ale pachniał o nieź le.
Вид с нашего номера Гранат Лобби бар
аватар sandravaleikiene
 •  podróżował 7 miesięcy wstecz
Ocena 1.0
Czy to rzadkie? au opinie, ale? ? czas? nie moż e być cicho Ty???? 4 osoby na wakacjach, dwie osoby dorosł e? i dwoje dzieci. Już nie w Turcji? czas? , ale nie masz jeszcze takiego doś wiadczenia? w tym! Bez basenó w? varus, pokoje są sprzą tane bardzo niedbale, w restauracji są muchy???? ? miejsce? tr? kto jest przy stole? , jedzenie był o prawie takie samo przez wszystkie dni, w tym samym czasie itp. … Już ▾ Czy to rzadkie? au opinie, ale? ? czas? nie moż e być cicho Ty????
4 osoby na wakacjach, dwie osoby dorosł e? i dwoje dzieci. Już nie w Turcji? czas? , ale nie masz jeszcze takiego doś wiadczenia? w tym!
Bez basenó w? varus, pokoje są sprzą tane bardzo niedbale, w restauracji są muchy???? ? miejsce? tr? kto jest przy stole? , jedzenie był o prawie takie samo przez wszystkie dni, w tym samym czasie itp. dimys kamienny, ze szkł em dwa? enom, potrzebujesz specjalnego obuwia? .
Trzy? Gdzie? z mamą ? Czy bę dę miał a 6-letnie dziecko? R? jesteś my w szpitalu? w Alanyi z? wirus wś cieklizny? po pł ywaniu? w basenie, prawda? co? eliny, skyr? antybiotyki.
Kolejna porcja? I? co? podczas gdy ja? szpital? s winda spotkaliś my innych turystó w i? ? Gdzie? bu? io dziewczyna miał a takie same objawy po ką pieli? w innym basenie, poczuł em się bardzo ź le i zaczą ł em stracić go pon? S..
Siwy? Gdzie? dom? wieczorem, czy czujesz się bardzo silny w basenie? zapach chloru.
? co? T? Do? a dla mnie i moich s? co z moją mamą ? bardzo ź le, co? mim, biegunka, temperatura? surowy? ja? Chodź my do hotelowego lekarza, dobrze? poś lubić go? szpital? , ale odmó wić ? mnie, bo nastę pnego dnia musimy wyjechać. . Ja? zapraszasz? lekarz? Gdzie? dom? , został y tam zbudowane? eliny z antybiotykami i pł ynem? I? zresetować to tam? chcesz być ukamienowany? dom.????
Czy jest tam wszystko? jesteś my na wakacjach przez trzy dni? , straszny!??????? ?
Vaikas ligoninėje
аватар Bazyshynmarta
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 8.0
Hotel generalnie nie jest zł y, cena adekwatna do jakoś ci. ALE kilometrowe kolejki, wielkie tł umy i brak miejsca w restauracji są TRAGICZNE! Bywał y przypadki, ż e goś cie po prostu jedli na stoją co, bo nie był o gdzie usią ś ć ! … Już ▾ Hotel generalnie nie jest zł y, cena adekwatna do jakoś ci. ALE kilometrowe kolejki, wielkie tł umy i brak miejsca w restauracji są TRAGICZNE! Bywał y przypadki, ż e goś cie po prostu jedli na stoją co, bo nie był o gdzie usią ś ć !
аватар AlesyaFrol
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 5.0
Odpoczynek w Turcji to nasza pierwsza, a nawet cał a duż a rodzina. Przed zakupem wycieczki do tego hotelu zbadano wiele innych hoteli. . . bliż sza odległ oś ć , bardziej imponują ce pokoje i bogata urozmaicona kuchnia, animacje, zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych, jedynym minusem, jaki mieli, był a druga linia lub cena. … Już ▾ Odpoczynek w Turcji to nasza pierwsza, a nawet cał a duż a rodzina. Przed zakupem wycieczki do tego hotelu zbadano wiele innych hoteli. . . bliż sza odległ oś ć , bardziej imponują ce pokoje i bogata urozmaicona kuchnia, animacje, zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych, jedynym minusem, jaki mieli, był a druga linia lub cena. . ale, do cholery, przekupić koszt 15 tysię cy ró ż nicy mię dzy tymi hotelami...a pierwszą linią brzegową , no có ż , 5 gwiazdek, oczywiś cie.
Najważ niejsze jest to, ż e mamy duż ą rodzinę , 5 osó b. Dwoje dorosł ych i troje dzieci. Zgodnie ze zdję ciem, hotel przycią gał zadbane pokoje, strefę wodną i czyste morze obok hotelu w odległ oś ci spaceru. Cena ró wnież przycią gał a, nawet bardzo, wię c wycieczka został a wykupiona bł yskawicznie! Pokó j standardowy, co był o dostę pne. Co mogę powiedzieć...moi drodzy, ten hotel nie jest pią tką , to na pewno! ! ! Ponieważ jesteś my rodziną z tró jką dzieci, staraliś my się porozmawiać z personelem o zakwaterowaniu nas w sali Family class, gdzie dano nam do zrozumienia, ż e ​ ​ za jedyne 25$ za noc bę dzie to moż liwe. I nic wię cej. Naturalnie dla nas to był o duż o, za 7 dni nie bę dzie to mał a iloś ć . Odrzucony. Po tym, jak zaoferowali nam pokó j Standard +, liczba, któ rą mó wią , jest wię ksza niż standardowa i jest dodatkowy. ł ó ż ko. Postanowiliś my się zgodzić , pokó j naprawdę nie był mał y i na pierwszy rzut oka wszystko nam odpowiadał o. Mą ż nawet godzinę pó ź niej poszedł i podzię kował za wczesne zameldowanie i przedł uż enie pokoju.
Pokó j znajdował się na pię trze recepcji, czyli tzw. 3 pię tro. Nie otworzył em balkonu, a nie był o wcześ niej...sł yszał em, ż e gra muzyka, a moje dziecko już wtedy spał o...nie chciał em go budzić . Widok był na są siedni, nowo wybudowany hotel, w minimalnej odległ oś ci od naszego hotelu. Jakie był o moje rozczarowanie, gdy wieczorem wyszł am na balkon i natknę ł am się na taki przeraż ają cy obraz: pod nami na parterze jest miejsce dla personelu, ską d hotel lub hotele...wyjmują wszystkie ś mieci i coś jeszcze, a stamtą d sł ychać okropny zapach, ale zresztą trochę w prawo, na poziomie drugiego pię tra dział a sprawna wentylacja! Cał a maska ​ ​ są siedniego lub naszego hotelu, a moż e ł ą cznie, dział a na peł nych obrotach przez cał ą dobę ! Hał as, brzę czenie nieustanne. . . Wyobraź sobie, wyjdź zaczerpną ć powietrza, a tam ś mierdzi zgnił ym mię sem i monotonnym nieustannym szumem w uszach.
Oczywiś cie po kilku nieprzespanych nocach ponownie podeszli do recepcji, ale...kwestia zmiany pokoju pozostał a otwarta, ponieważ w tym „pię ciogwiazdkowym” hotelu z 700 pokojami nie ma absolutnie ż adnych miejsc! I ż e mamy najlepszą opcję z sal klasowych, Standard. Dalej kuchnia. Có ż , moje dzieci nie miał y absolutnie nic do jedzenia. . . jedzenie takie samo, monotonne, niezbyt smaczne, trzeciego dnia bolą ich brzuchy. Wszystkie napoje są regulowane, pudrowane. Soki są priternye, mocno barwią , kawa, jakby rozpuszczalna, herbata - woda z wodą . Przystawka, z normalnego, był a tylko ryż em, wszystko inne, albo gotowy proszek zmieszano z tł uczonymi ziemniakami, albo pieprzem i pikantnym! Sał atki są rzadkoś cią , gł ó wnie pomidory i ogó rki, kapusta i marchew. Wszystko. Owoce, sezonowo jabł ka i pomarań cze, winogrona, melony. Wszystko. Czasami grejpfrut, brzoskwinia i gruszka. Mię so to inna historia, moż na powiedzieć , ż e go tam nie ma! Mą ż zawsze był gł odny, bo to, co był o tam oferowane, był o niemoż liwe do zjedzenia. Nie był o nawet zwykł ych kotletó w, o smaż eniu na ogniu milczę itp. Osobną kwestią są napoje alkoholowe. Strasznie bez smaku. Wino, nie wino, piwo nie piwo, koniak nie koniak. Gł upie gadanie. Znowu bali się pić , bez wzglę du na to, jak to przeniesie się i nie zostanie zatrute.
Hamam i sauna są bezpł atne, a wszystko inne za opł atą.35 USD.
W ogó le nie ma animacji wieczornej, wydawał o nam się , ż e dotarliś my do pensjonatu. Dzieci też nie był y zabawiane przez nikogo w cią gu dnia.
Po obiedzie poszliś my na spacer przed hotelem, jest naprzeciwko, taki bazar, ceny szalone! Ż e w hotelu są sklepy z wygó rowanymi cenami na chiń skie towary, ż e po drugiej stronie ulicy od hotelu. . .
Jednym z plusó w tego hotelu jest czyste morze na wycią gnię cie rę ki. . . i mał y obszar parku wodnego na przynajmniej trochę rozrywki dla dzieci! W efekcie już pią ty dzień naszego pobytu tutaj, szczerze mó wią c, chcę tylko wró cić do domu… ​ ​ zjeś ć pyszne jedzenie i spokojnie spać . Tutaj. Wycią gnij wł asny wniosek.
Из плюсов, для меня и моей семьи- это только море.
аватар irapetrakovskaa
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Do hotelu dotarliś my okoł o godziny 10.00, od razu zał oż yliś my bransoletki, przetworzyliś my bagaż i zaprowadziliś my nas do pokoju. Mieliś my czas na pó ź ne ś niadanie, po któ rym poszliś my obejrzeć teren. Wszystko jest zielone, wszystko jest czyste, plaż a przepię kna. … Już ▾ Do hotelu dotarliś my okoł o godziny 10.00, od razu zał oż yliś my bransoletki, przetworzyliś my bagaż i zaprowadziliś my nas do pokoju. Mieliś my czas na pó ź ne ś niadanie, po któ rym poszliś my obejrzeć teren. Wszystko jest zielone, wszystko jest czyste, plaż a przepię kna. Kiedy zmieniliś my zepsute ł ó ż ka na nowe. Rę czniki plaż owe był y przekazywane co wieczó r, a rano idą c na plaż ę zabierali czyste. Pierwszego dnia odwiedziliś my ł aź nię turecką , bardzo nam się podobał o, masaż , herbata z granató w, maska ​ ​ na twarz. Polecam!
Pokó j - wychodził na hotel w budowie, ale prace rozpoczę ł y się , gdy byliś my na ś niadaniu i na plaż y, wię c nie przeszkadzał o nam to. Pokó j jest codziennie sprzą tany, lodó wka jest uzupeł niana codziennie sokami, wodą min, czystą wodą . Klimatyzator dział a.
Jedzenie jest bardzo smaczne, ze wzglę du na kwarantannę pracownicy narzucają to, co pokazujesz, bez ograniczeń , ile chcesz. Mię so, ryby, ryż , frytki, spaghetti, ró ż ne duszone warzywa. Owoce - gruszki, jabł ka, melon, arbuz rano, po poł udniu i wieczorem.
Alkohol - pyszne koktajle, dobre piwo, wino dla każ dego.
Slajdy zadział ał y na czas. Animacje na basenie w cią gu dnia, a wieczorem w amfiteatrze.
Polecam hotel.
Выступление гостей отеля Бассейн Вид на отель со стороны пляжа Детские горки
аватар skvlal
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Bardzo dobre. Ż adnych much, komaró w, zapachó w z rzeki. Morze nie jest idealne do pł ywania, ale na plaż y jest niewiele osó b, dzieci ś wietnie bawią się w piasku! Pogoda jest ś wietna, moż na duż o pograć w tenisa, siatkó wkę i wypalić się ! Najlepszą rzeczą jest kuchnia - wszystko smaczne, solidne, szef panuje nad wszystkim, piwo dobre, 4 rodzaje owocó w. … Już ▾ Bardzo dobre. Ż adnych much, komaró w, zapachó w z rzeki. Morze nie jest idealne do pł ywania, ale na plaż y jest niewiele osó b, dzieci ś wietnie bawią się w piasku! Pogoda jest ś wietna, moż na duż o pograć w tenisa, siatkó wkę i wypalić się ! Najlepszą rzeczą jest kuchnia - wszystko smaczne, solidne, szef panuje nad wszystkim, piwo dobre, 4 rodzaje owocó w. Kawa z automatu, pyszna. Wymagania Covid są speł nione. Jeś li chcesz wię cej owocó w, sklepy są w pobliż u, produkty są otwarte nawet podczas blokady. Internet jest dobry wszę dzie z wyją tkiem plaż y.
Dobrze wyczyszczone, poś ciel i rę czniki są ś nież nobiał e. Soki i woda codziennie w lodó wce. Bardzo wygodne duż e ł ó ż ka.
Zapł aciliś my za pokó j w drodze, ao 8 rano bez dodatkowych opł at zamieszkaliś my w dwó ch pokojach (5 osó b) z widokiem na morze i plac budowy. W pobliż u sł ychać hał as budowy hotelu, ale w cią gu dnia nie był o nas w pokoju. Nie potrzebujesz rano budzika, obudzi Cię dź wię k dziurkacza lub mł ynka.
Zjeż dż alnie są zró ż nicowane zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych. Agencja poinformował a nas o tym hotelu przez 10 dni, a nastę pnego dnia oddzwoniliś my i podzię kowaliś my za wybó r. Gł ó wnym problemem w hotelu jest ł aź nia turecka! ! ! Strona mó wi, ż e wizyta jest bezpł atna i jest okazją każ dego dnia. Administrator i dziewczyna w papierowym gł osie hammamu zawyż ał y ceny, podczas gdy za zabieg moż na uzyskać.25 USD. Przygotuj się , ż e zostaniesz umyty wodą z mydł em z wiadra mieszanek budowlanych. A jeś li po bezpł atnej wizycie w hammamie chcesz po prostu poł oż yć się w toalecie, to okazuje się , ż e jest to pł atne! ! ! Bo hammam wynajmuje pokó j od hotelu!! !
Hammam zepsuł ogó lny pozytywny stosunek do hotelu. I na pewno tu nie wró cimy i nie doradzimy, dopó ki nie zmieni się nastawienie do ludzi w uzdrowisku. . . A jeś li nie macie spa, to to miejsce bę dzie wam odpowiadać .
Вид с номера на море и стройку
аватар Ev.mart2011
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Przyjechaliś my na 10 dni, 3 osoby dorosł e i dziecko w wieku 4 lat. Przyjechaliś my wcześ nie, byliś my w hotelu o 8 rano, osiedliliś my się w cią gu 10 minut. Dziecko otrzymał o albo skł adane ł ó ż ko z dobrym materacem, albo ł ó ż eczko. … Już ▾ Przyjechaliś my na 10 dni, 3 osoby dorosł e i dziecko w wieku 4 lat.
Przyjechaliś my wcześ nie, byliś my w hotelu o 8 rano, osiedliliś my się w cią gu 10 minut.
Dziecko otrzymał o albo skł adane ł ó ż ko z dobrym materacem, albo ł ó ż eczko. Wybraliś my ł ó ż ko skł adane.
Pokoje są codziennie dokł adnie sprzą tane. Na wszystkie proś by odpowiadamy natychmiast.
Jedzenie bardzo dobre, mię so: indyk, kurczak, jagnię cina, woł owina - zaró wno do obiadu jak i kolacji, ryby 2 razy dziennie. Wszystko jest bardzo smaczne.
Wszyscy są bardzo pomocni, bardzo uprzejmi i przyjaź ni.
Kontyngent: Ukraina, Polska, Niemcy, Turcja.
Ten hotel został nam zaoferowany na kilka godzin przed wyjazdem, ponieważ nasz nie był otwarty. Ale nie ż ał ujemy, ż e trafiliś my do tego.
Wi-Fi jest bezpł atne i dostę pne wszę dzie z wyją tkiem plaż y. Czasami nokautuje, musisz ponownie się poł ą czyć .
Dzię kujemy cał emu personelowi, a zwł aszcza pracownikom kuchni za ciepł e przyję cie, ż yczliwą postawę i pyszne jedzenie! ! !
аватар lvivappu
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Superhotel! Dobra obsł uga, bardzo przyjazny i peł en szacunku personel! Pokoje (rodzinne dwupokojowe), dookoł a czysto! Wielbiciele dla dorosł ych (bez dzieci), disc jockey jest po prostu ś wietny, dobry wybó r lekkiej muzyki. Ciekawe są wieczorne pokazy, wielu się ś miał o. … Już ▾ Superhotel! Dobra obsł uga, bardzo przyjazny i peł en szacunku personel! Pokoje (rodzinne dwupokojowe), dookoł a czysto! Wielbiciele dla dorosł ych (bez dzieci), disc jockey jest po prostu ś wietny, dobry wybó r lekkiej muzyki. Ciekawe są wieczorne pokazy, wielu się ś miał o. Nie mogę milczeć o masaż u, ale wszystkim polecam Mahmeta - czarodzieja, któ ry wyleczył moje plecy w 5 dni. Nie polecam ł aź ni tureckiej, niech tak bę dzie! Morze ma ł agodne wejś cie w pobliż u pontonu po obu stronach. Z pontonu pię kna drabina w morzu, kiedy fale pomagają spokojnie pł ywać . Wszystko jest po prostu ś wietne, czasami wró cę ponownie do tego wspaniał ego hotelu?
аватар 0503619821
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 4.0
Widok na morze jest na budowie, personel się stara, ale z jakiegoś powodu sprzą tanie jest zawsze w momencie, gdy dziecko idzie spać , wię c nie sprzą tali go przez trzy dni, nie moż na się odwró cić na mó zg. Animacja niezbyt dobra - kryzys chyba dotyka, po dziecię cej dyskotece, orientalny taniec pó ł nagiej divy, no có ż , nie przy okazji, delikatnie mó wią c. … Już ▾ Widok na morze jest na budowie, personel się stara, ale z jakiegoś powodu sprzą tanie jest zawsze w momencie, gdy dziecko idzie spać , wię c nie sprzą tali go przez trzy dni, nie moż na się odwró cić na mó zg. Animacja niezbyt dobra - kryzys chyba dotyka, po dziecię cej dyskotece, orientalny taniec pó ł nagiej divy, no có ż , nie przy okazji, delikatnie mó wią c. Jest problem z klimatyzacją w pokoju - czasem nie dział a, czasem strasznie ś mierdzi, kilka razy przyszedł technik, ale nadal jest. Jedzenie jest urozmaicone, wszystko jest w porzą dku, internet jest na terytorium - zapomnij o tym, nie dział a, cią gle wybija. Pokoje są zniszczone, wyciszone. . . wraż enie, ż e bar mimo zamknię tych okien jest dziwny, ale kanał y rosyjskie i zagraniczne dział ają , chociaż ukraiń skie piszą nazwiska przy zmianie biegó w, ale nie ma transmisji. Okna w trakcie są myte tylko tam, gdzie mieszkają goś cie. Personel wydaje się pró bować , ale nie wró cę . A to obł oż enie w 50 procentach, a jeś li jest peł ne… Aż strach pomyś leć .
аватар yshki-yshki
 •  podróżował 4 roku wstecz
Okropne pokoje, okna wychodzą ce na drogę . Jeś li otworzysz okno, z ulicy jest duż o hał asu. Hotel jest bardzo mał y, lokalizacja budynku jest wyją tkowo niefortunna. … Już ▾ Okropne pokoje, okna wychodzą ce na drogę . Jeś li otworzysz okno, z ulicy jest duż o hał asu. Hotel jest bardzo mał y, lokalizacja budynku jest wyją tkowo niefortunna.
Pokaż więcej »


awatara nikusjka95
Dzień dobry! Czytałem wiele opinii, że wszyscy w hotelu są chorzy na rotawirusa. Kto był ostatnio, prawda? Co robi hotel? Dzięki!
6 lat wstecz  •  6 subskrybenci 7 odpowiedzi
awatara Natali197676
hotel potwierdził rezerwację w lutym, ale istnieje obawa, że ​​nie zdążą jej dokończyć i nie powiadomią z wyprzedzeniem... Jak się upewnić czy hotel zdąży dokończyć prace przed datą otwarcia ?
11 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Strona amfiteatru
Ocena 9.5
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
Świątynia Apolla w Side
Ocena 9.0
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
Muzeum Boczne
Ocena 9.0
Turcja, Strona
Architektura, Fabula, Muzea

Отель расположен в поселке Ореншехир, в 25 км от п. Манавгат. Расстояние до центра города Антальи составляет 99 км. Построен в 2013 году, реновирован в 2018 году. Отель прекрасно подойдет для спокойного семейного отдыха.

Lokalizacja Отель расположен в 80 км от аэропорта г. Анталья.
Opis plaży Собственный песчано-галечный пляж находится рядом с отелем. Протяженность пляжа составляет 200 м.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • piaszczysto-kamienista plaża
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

К услугам гостей открытая терраса. По запросу еда и напитки доставляются в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа. Предоставляются услуги по глаженью одежды. На территории есть магазины.

Завтрак, обед и ужин сервируются в форме «шведского стола». На территории работает 3 ресторана с заказом блюд по меню, в которых подают блюда османской и мексиканской кухни, а также блюда из морепродуктов. В баре на просторной пристани можно отведать различные напитки.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
 • hotel nie przyjmuje mężczyzn bez kobiet
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Дартс, каноэ, ныряние с маской и трубкой, мини-гольф, игровая комната, библиотека, караоке, игровые автоматы, мини-футбол. Предоставляется оборудование для занятий спортом. 6 горок для взрослых, 5 для детей; часы работы: 10:00-12:00 и 14:00-17:00.
 • park wodny i zjeżdżalnie  FREE 
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • zdusić  FREE 
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • zajęcia jogi  FREE 
 • sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 266 номеров.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
 • balkon/taras
Adres Örenşehir Köyü Merkez Mahallesi 07600 Side Manavgat / Antalya / Türkiye
Telefony: +90 (242)777 0 555
Stronie internetowej: Raymar Resort & Aqua
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.