Strona amfiteatru

Amfiteatr w Side, Side Theatre
Turcja, Strona
Ocena 9.5
10 Na podstawie 6 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.7679, 31.3904

Strona amfiteatru

Amfiteatr w Side, Side Theatre
Turcja, Strona
Za agorą w Side wznosi się teatr z imponującymi sklepieniami łukowymi, zbudowany w II wieku p.n.e. pne mi. W konstrukcji teatru są elementy odmienne od innych teatrów. Nie został zbudowany na zboczu góry, jak to zrobili Hellenowie, ale w stylu rzymskim - na płaskim terenie.
Siedzenia dla widzów znajdują się na sklepionych łukach, same łuki są na fundamencie. Pod arkadami znajdują się korytarze. 29 rzędów pomieściło 16 000 widzów. W tamtych czasach scenę i sklepienia zdobiły rzeźby i kafle. Dziś z teatru pozostały tylko maski Tragedii i Komedii, wyszczerbione głowy Meduzy, rozrzucone po scenie.
W późnym okresie rzymskim amfiteatr był wykorzystywany do walk gladiatorów. Wokół sceny zbudowano mur o wysokości 1,5 m, aby chronić publiczność podczas spektakli walki z dzikimi zwierzętami.W V-VI w. teatr pełnił funkcję kościoła pod gołym niebem.
Znaleziono tu wiele posągów, które od 1964 roku znajdują się w muzeach. Wiele odkrytych tu zabytków datowanych na VI wiek n.e. znajduje się w Rzymie. Wspinając się na górne ławki można obserwować panoramę Side i widok na morze.

OPINIE
Wszystkie recenzje (6)
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Naprawdę nam się podobał o! Pogoda był a zł a i pojechaliś my do Side (jeś li autobusem, polecam zapł acić w lirach). Przejazd pł atny, 30 liró w (w pobliż u jest dobry kantor). Ale to jest tego warte! Udał o mi się uchwycić doskonał ą panoramę Morza Ś ró dziemnego. Naprawdę nam się podobał o!
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
Rano był o duż o chmur, któ re zasł aniał y sł oń ce. Postanowiliś my z naszym synem przespacerować się po staroż ytnych miejscach Side. W szczegó lnoś ci spó jrz na amfiteatr. W 2015 roku byliś my w amfiteatrze staroż ytnego miasta Phaselis. Moja ż ona i ja byliś my w Rzymie w 2016 roku i odwiedziliś my Koloseum. Wię c naprawdę chciał em zobaczyć i poró wnać . Szybko dotarliś my do amfiteatru.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Dla tych, któ rzy honorują historię . Wszystko oddycha staroż ytnym ś wiatem, wydarzeniami tamtych czasó w. Z jednej strony dobrze i sł usznie, ż e to miejsce nie jest puste, ale zawsze wypeł nione ludź mi, ż e odbywają się tu imprezy i ś wię ta. Z drugiej strony chcę , aby miejsce pozostał o nietknię te, aby wszystko tutaj pozostał o takie samo jak wiele wiekó w temu.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9
Niesamowite! Dobrze zachowany punkt orientacyjny i mił o, ż e wspó ł cześ ni uważ nie go obserwują . Regularnie organizowane są tu imprezy. Był em ró wnież pod wraż eniem niesamowitej akustyki tego miejsca. To po prostu ogromny amfiteatr, któ ry został zaprojektowany dla 10 tysię cy osó b. Czł owiek. Koniecznie odwiedź cie, zwł aszcza, ż e ​ ​ dotarcie do niego jest bardzo ł atwe.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9
Sam teatr jest ogromny i bardzo dobrze utrzymany. Iloś ć osó b nie koliduje z wraż eniami, a jedynie je potę guje. Nie bę dziesz mó gł tego przegapić , jadą c do centrum miasta.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Strona Agory
Brak recenzji
Turcja, Strona
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Muzeum Boczne
Ocena 9.0 - 5 opinii
Turcja, Strona
Architektura, Fabula, Muzea
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Monumentalna fontanna Nymphaeum
Ocena 8.5 - 2 opinie
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Świątynia Apolla w Side
Ocena 9.0 - 6 opinii
Turcja, Strona
Architektura, Fabula
dystans: 0.5 km.
Na mapie
Boczne Centrum Informacji Turystycznej
Ocena 10.0 - 1 opinia
Turcja, Strona
Wypoczynek
dystans: 1 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań