Dobry hotel, polecam.

Pisemny: 21 styczeń 2024
Czas podróży: 15 — 22 październik 2023
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 9.0
Mieszkaliś my w tym hotelu pod koniec paź dziernika, hotel był dobry, podobał o nam się . Chę tnie tu wró cę ponownie.
Plusy:
Pierwsza linia brzegowa, wł asna plaż a;
Jedzenie - zawsze jest coś do jedzenia, ryby, mię so, warzywa, burgery, frytki itp. , przez cał y dzień moż na coś przeką sić i to w odpowiednich iloś ciach;
Terytorium jest doś ć duż e i pię kne jak na niedrogi hotel.
Luksusowy park wodny dla dzieci i dorosł ych.
Animacja - każ dego wieczoru jest jakiś pokaz.

Alkohol - tutaj napiszę szczegó ł ową odpowiedź dla tych, któ rzy lubią pić ))) co mnie zaskoczył o, to duż y rozmiar szklanek, piwo nalewa się do szklanek o pojemnoś ci okoł o 400 ml, pierwszy raz to widział em, w zasadzie wszę dzie w w hotelach, w któ rych byliś my, nalewano je do minzurkó w, a z jednej puszki rozlewano je do co najmniej 4 szklanek, kolejnym plusem dla piwoszy jest to, ż e nigdy nie odmó wiono im liczby kieliszkó w, jeś li potrzeba 4 - bierz 4, jeś li potrzebujesz 6, weź.6. Z mocnych napojó w, whisky, gin, sambuca, tequila, wó dka itp. .
no có ż , tutaj wszystko jest jasne, wszystko jest takie samo jak wszę dzie. Z likieró w, Martini (biał e i ró ż owe), Malibu, Baileys, moż e coś innego, ale to z tego co pamię tam.
Pokó j, có ż , to kwestia szczę ś cia, mieliś my duż o szczę ś cia, dali nam pokó j z pię knym widokiem, ale widział em, ż e był y też pokoje z widokiem na inny pokó j, wszystko zależ y od architektury hotelu , jest zrobiony jak ś limak. W pokoju znajduje się sejf (bezpł atny), suszarka do ubrań , lodó wka (codziennie uzupeł niana, 3 soki, 3 butelki wody niegazowanej i 3 napoje gazowane, był o nas 3). Na moje urodziny przynieś li butelkę wina i talerz owocó w do pokoju. Istnieją ró wnież kapcie, szampony, odż ywki i mydł a. Sprzą tanie codziennie.

Wad nie jest wiele, ale jednak są : niedaleko hotelu przepł ywa gó rska rzeka, któ ra wpada do morza, podczas sztormu tego nie czuć , ale gdy morze się uspokoi, staje się ś wież e, moż na staną ć ciepł e morze, a potem „raz” idziesz zimną smugą , jak rozumiem, to też zależ y od prą du.
Plaż a jest kamienista, podobał a mi się , ale wejś cie i wyjś cie z morza jest trochę bolesne, lepiej jest wzią ć zagrody.
Niby jest internet, ale nie wszę dzie dział a, wię c ż eby zadzwonić do domu, udaliś my się do baru w lobby i tam mogliś my tylko normalnie porozmawiać.
Wieczorem, jak grill zaczą ł dział ać , unosił się jakiś niesamowity smró d, albo mieli jakiś ś mierdzą cy wę giel, albo rozpalił o się ognisko, kró tko mó wią c, nadal nie rozumieliś my, ale pachniał o nieź le.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał