Recenzje i historie o hotelach Wenecja

Historie turystyczne o Wenecja dodaj historię
Lokalizacja jest dobra - Piazza San Marco. Warunki życia są bardzo przeciętne
Tł o. Powiem, ż e wybraliś my niedrogi hotel w centrum, aby uczcić naszą rocznicę ś lubu! Przestudiowaliś my wiele opcji i przeczytaliś my wiele recenzji.
 •  2 roku wstecz
Recenzja hotelu Ca Formosa?
Ten hotel znajduje się w pobliż u muzeum, jest bardzo dobry i bardzo nam się podobał . Pochodzi z oddzielnym ś niadaniem i ł azienkami w starym budynku.
 •  4 roku wstecz
Dwadzieścia dwa dni jednej podróży. Dzień czwarty
Rozpocznij tutaj >>> Nie pamię tam dokł adnie uczucia noworodka, ale kiedy otworzył em oczy, był em pewien, ż e znó w widzę to biał e ś wiatł o, a ś pią ca ż ona wyglą dał a jak anioł , kwiaty wyglą dał y prz...
 •  4 roku wstecz
Chao, Włochy! Rysunek ostatni. Rozdzielony. Piękny wenecki
Wię c nasze wł oskie wakacje dobiegł y koń ca. Nadszedł czas rozstania z niesamowitym krajem, któ ry podbił nasze serca i pozostawił jasny ś lad w historii naszych podró ż y.
 •  4 roku wstecz
Oaza ciszy w hałaśliwej Wenecji
Ci, któ rzy choć raz mieszkali w Wenecji, wyobraż ają sobie, jak wyglą da tam „typowy”, nawet najbardziej luksusowy hotel wenecki… Tak wię c Pał ac San Clemente jest absolutnym przeciwień stwem.
 •  4 roku wstecz
Kradzież, picie i przeklinanie w recepcji
Przy odprawie wieczorem recepcjonista był szalony, potem zobaczyliś my, ż e pije, podczas gdy ludzie czekają na klucz. Ale to nie wszystko. Podczas ś niadania przez pó ł godziny skradziono 900 euro z 2 są siadują cych pokoi w sumie rachunku.
 •  6 lat wstecz
Nigdy nie przestawaj!
Jesteś my w Wenecji już trzeci raz z mę ż em, tym razem zdecydowaliś my się pojechać z naszym mał ym dzieckiem (1 rok). Był em już we Wł oszech wiele razy, ale po raz pierwszy spotkał em się z tak lekceważ ą cym, lekceważ...
 •  6 lat wstecz
Świetny hotel?
Wybraliś my się z mę ż em na weekendową wycieczkę do Wenecji i zatrzymaliś my się w hotelu Centurion Palace 5*. To wcią ż najlepszy hotel, w któ rym się zatrzymał em.
 •  6 lat wstecz
Podróżowanie po Wenecji
Wenecja 2017 Tutaj zaczyna się historia Z sukcesem zakoń czyliś my naszą gó rską trasę przez pó ł nocne Wł ochy. Teraz nasza droga wiodł a do samego serca kraju - sł onecznej Wenecji.
 •  7 lat wstecz
Wenecja. Próba objęcia ogromu, zrozumienia niezrozumiałego i odepchnięcia niezrozumiałego.
Zawsze marzył em o zobaczeniu karnawał owej Wenecji i zawsze coś mnie niepokoił o (tak, jak zł y tancerz : )) W tym roku dzię ki Wę grom za kreskó wkę i UIA za rozsą dne bilety lotnicze, marzenie w koń cu się speł nił o!
 •  7 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Wenecja