Recenzje i historie o hotelach Indie

Historie turystyczne o Indie dodaj historię
Godna wycieczka dla odważnych podróżników
Bez wzglę du na to, jak gł oś no zabrzmi hasł o „Conquer Berlin”, ale na tle wyjazdu moich rodzicó w, któ ry wł aś nie zakoń czył się sukcesem, podbó j Berlina to tylko podró ż sł uż bowa.
 •  4 roku wstecz
Indie po portugalsku
Goa (pó ł noc) 10-20 lutego, Morjim Beach, Manthan Beach Resort (dawniej Manthan Yogic Village). Odlot i przylot: Russia Airlines. Wystartowaliś my z Wnukowa o 23:00 bez zwł oki.
 •  6 lat wstecz
Taj Mahal z My Asia Tours
IndieAgra
Dobry dzień ! Minę ł y 3 miesią ce od mojej podró ż y do pó ł nocnych Indii i chcę się podzielić swoimi przemyś leniami.
 •  6 lat wstecz
Jeśli nie szukasz wad, możesz bardzo dobrze odpocząć))).
Byliś my już w Azji, wię c kiedy jechaliś my do Indii, nie spodziewaliś my się , ż e zobaczymy tam europejski poziom i czystoś ć .
 •  7 lat wstecz
Zmierzch 2. Indyjskie impresje
Zmierzch 2. Indyjskie wraż enia Nie wiem jak wy, drodzy czytelnicy, ale mam cią gł e trudnoś ci z prologiem. Có ż , jak zaczą ć inną historię .
 •  5 lat wstecz
niezwykłe wakacje
wodospad(przepraszam, nie pamię tam nazwy) kiedy moja siostra i ja postanowiliś my pojechać na Goa, po przeczytaniu recenzji innych turystó w odnieś liś my wraż enie, ż e jedziemy gdzieś w okolice Odessy))))) ale nie jesteś my z nieś miał y...
 •  7 lat wstecz
kontrasty
MIRACLE: Dziedzictwo kulturowe poł udniowych Indii, 17 listopada – 5 grudnia 2016 r. Notatki z podró ż y.                                                             ” Los nakazał ich zebrać już jako czę ś ć grupy.
 •  8 lat wstecz
Trzy w łodzi, bieda i psy. Ukończenie
Rozpocznij tutaj >>> Dzię ki niemal cał kowitemu spokojowi udał o nam się przekroczyć zatokę i wspią ć się na skał y okrywają ce ją od poł udnia.
 •  8 lat wstecz
Trzy w łodzi, bieda i psy. Część 6
Rozpocznij tutaj >>> Plaż a był a pię kna! Widzieliś my wiele pię knych plaż , ale ta był a najpię kniejsza ze wszystkich najpię kniejszych!
 •  8 lat wstecz
Trzy w łodzi, bieda i psy. Część 5
Rozpocznij tutaj >>> Bł ysnę ł a mi myś l, ż eby zapytać Hindusa o drogę , ale odrzucił am ją jako nieudaną . Z uś miechem na twarzy zmusił a się do powiedzenia „Cześ ć ”.
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »


W tej chwili w Indie

  до 2 luty 2034