Marinada Hotel 3*– Opinie

6
Ocena 8.810
na podstawie
6 opinii
№3 w ocenie hotelu Costa Dorada
9.0 Numer
8.7 Usługa
9.7 Czystość
9.3 Odżywianie
9.3 Infrastruktura
Hotel położony jest około kilometra od morza. Zbudowany w 1988 roku, corocznie aktualizowany. Hotel doskonale nadaje się na wakacje dla młodzieży, a także dla rodzin z dziećmi.Więcej →
аватар nadezhda.vronni
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 8.0
Jedzenie jest pyszne, zwł aszcza paella. Niedaleko od morza, ale najpierw trzeba iś ć pod gó rę , a potem z niego. Dlatego w godzinach szczytu wyjś cie na plaż ę stał o się jak wspinaczka na Everest, tylko po asfalcie. Jest wię cej niż wystarczają co duż o restauracji i lokali rozrywkowych. … Już ▾ Jedzenie jest pyszne, zwł aszcza paella. Niedaleko od morza, ale najpierw trzeba iś ć pod gó rę , a potem z niego. Dlatego w godzinach szczytu wyjś cie na plaż ę stał o się jak wspinaczka na Everest, tylko po asfalcie. Jest wię cej niż wystarczają co duż o restauracji i lokali rozrywkowych. Jeś li chcesz odpoczą ć w pochł aniają cej wszystko ciszy, hotel nie jest zbyt odpowiedni. Bardziej odpowiedni do zaję ć na ś wież ym powietrzu. Sam hotel jest wygodny i czysty.
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
Wypoczę ta rodzina wspaniał y hotel, dobra obsł uga, jedzenie zasł uguje na wszelkie pochwał y. Obsł uga sympatyczna, planujemy tam jeszcze raz pojechać . Bardzo podobał a mi się obecnoś ć rosyjskoję zycznego personelu na recepcji. Szkoda ż e mieszkamy daleko - Syberia Zelenogorsk. … Już ▾ Wypoczę ta rodzina wspaniał y hotel, dobra obsł uga, jedzenie zasł uguje na wszelkie pochwał y. Obsł uga sympatyczna, planujemy tam jeszcze raz pojechać . Bardzo podobał a mi się obecnoś ć rosyjskoję zycznego personelu na recepcji. Szkoda ż e mieszkamy daleko - Syberia Zelenogorsk
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel. Naprawdę nam się podobał o! Jest to siedmiopię trowy biał y budynek, pierwsze pię tro to hol, uważ any za zero, ogó lnie ł adny, z niebieskimi balkonami. Przed hotelem zieleń , palmy, sosny, po drugiej stronie ulicy hotel w tym samym stylu - Apartament Marinada, pensjonat bez wyż ywienia. … Już ▾ Hotel.
Naprawdę nam się podobał o! Jest to siedmiopię trowy biał y budynek, pierwsze pię tro to hol, uważ any za zero, ogó lnie ł adny, z niebieskimi balkonami. Przed hotelem zieleń , palmy, sosny, po drugiej stronie ulicy hotel w tym samym stylu - Apartament Marinada, pensjonat bez wyż ywienia. Poł oż ony w cichym miejscu, 3 minuty od gł ó wnej ulicy ze sklepami, kawiarniami, sklepami z pamią tkami. Powierzchnia hotelu jest niewielka, podobnie jak wszystkie hotele w Salou. Tutaj nie jesteś Turcją ani Egiptem, nie powinieneś nawet poró wnywać , ale jakoś ć jest lepsza. W rzeczywistoś ci dał bym hotelowi 4 *.
Na pierwszym (zero) pię trze znajduje się recepcja, dziewczyny trochę mó wią po angielsku, jedna po rosyjsku. Dziewczyny są przyjazne i zawsze robią wszystko, co w ich mocy. Czę sto spó ź nialiś my się z zamawianiem piknikó w, któ re należ y zamó wić przed godziną.19. 00 w przeddzień wycieczek. Pikniki rozdawane są w specjalnych pudeł kach, bardzo dobrze - 2 przepyszne kanapki z serem i szynką , jogurt, woda 0.
33l, jabł ko, frytki, kilka buł eczek. Musisz go odebrać w restauracji od administratora podczas ś niadania - jeś li bierzesz rację obiadową , podczas obiadu - jeś li masz rację obiadową . Na ogó ł pikniki nie są organizowane we wszystkich hotelach.
Po lewej stronie znajduje się sala do animacji, przez któ rą jest wyjś cie na basen. Kryty basen znajduje się na parterze na parterze, do któ rego prowadzą schody po lewej stronie wejś cia. Po prawej stronie znajdują się schody na pię tro do restauracji, za nimi winda. Winda fajna, pó ł okrą gł a ze szklaną ś cianą , widok na ulicę , są palmy, pię knie! Obok znajduje się czę ś ć wypoczynkowa z sofami i duż ym telewizorem. Jest też kilka komputeró w z dostę pem do Internetu, Wi-Fi ł apie tylko na tym pię trze.
Pieszo z hotelu moż na dojś ć do dworca PKP - 30 minut, do Portu Aventura - 40 minut, do najbliż szej plaż y - 8-10 minut.
Ciekawe animacje odbywają się wieczorami. Harmonogram wisi w pobliż u recepcji.
Kolejna godzina od 9 do 23-12 gra muzyka na ż ywo w hotelu naprzeciwko, doś ć gł oś no, wię c jeś li dostaniesz pokó j z widokiem na ulicę , pamię taj. Chociaż przed 12 nikt tu chyba nie idzie spać . Czasami animacje hotelowe odbywał y się nie w lobby, ale na terenie przy basenie. Wtedy nie zaś niesz z tej strony z otwartym balkonem, po 12 wszystko opadnie.
Nawiasem mó wią c, hotele nie mają ochrony przy wejś ciu. Każ dy moż e wejś ć , obejrzeć animację , zjeś ć obiad po poł udniu. Obiad kosztuje 10 euro, bufet. Personel hotelu jest ogó lnie przyjazny, stosunek do Rosjan jest dobry.

Numer.
Osiedliliś my się na 4. pię trze, w pokoju 412. Nasz pokó j jest trzecim w korytarzu na prawo od windy. Wejdź i daj się zaskoczyć ! Pokó j jest bardzo ł adny! Mał e, zadbane, czyste, meble w dobrym stanie, prawie nowe. 2 pojedyncze ł ó ż ka, stolik z mał ym telewizorem, pilot na miejscu (w Europie pilot czę sto trzeba zabrać za kaucją ).
Na ś cianie lustro, 2 fotele, stolik na torby z pó ł ką na buty, szafa wnę kowa, na dolnej pó ł ce mał y sejf. Sejf jest pł atny - 4 euro dziennie, bez niego bezpiecznie sobie poradziliś my. Ł azienka jest ś wietna! Posiada ł azienkę z zasł oną i nieusuwalnym prysznicem, umywalkę oczywiś cie obok wisi suszarka do wł osó w (nie wszystkie hotele ją mają ), pó ł ka i odpł yw, muszla klozetowa i bidet we wnę ce. Wszystkie instalacje wodocią gowe są doskonał e, Roca. Ogó lnie wszystko w stylu marynistycznym jest biał e z niebieskimi falami. 2 biał e rę czniki na osobę , jeden na podł odze przed ł azienką . Balkon jest szeroki, w rogu stoi plastikowy biał y okrą gł y stó ł z dwoma krzesł ami.
Widok na teren hotelu z basenem, jedyna prawda nie był a zbyt dobra - jest to budynek mieszkalny naprzeciwko, któ ry koń czył się tuż przed naszym balkonem i był doś ć blisko. Tak wię c bardziej odległ e numery w korytarzu miał y wię cej szczę ś cia, prawdopodobnie z numeró w reklam 420.
I lepiej nie brać pokoi na 10: są siad z 410. pokoju, któ ry bezpoś rednio zniszczył windę , narzekał na hał as, cią gł e chodzenie.
Klimatyzacja centralna, nie korzystaliś my z niej, spaliś my z otwartym balkonem. A czerwiec nie jest taki gorą cy. I nie ma lodó wki.
Sprzą tane codziennie od okoł o 10 do 12 rano. Pokojó wki są grzeczne. Poś ciel był a zmieniana co 3-4 dni, rę czniki czę ś ciej.

Odż ywianie.
Doskonał y! Mieliś my bufet z peł nym wyż ywieniem. Podczas ś niadania udał o im się zjeś ć tak duż o, ż e obiad nie był potrzebny!
Po wejś ciu do restauracji administrator wita wszystkich. Kelnerki są uprzejme, przyjacielskie, jedna mó wi po rosyjsku. Stoł y serwowane są w porze lunchu i kolacji. Obsł uga jest dyskretna.
Ś niadania są standardowe – plastry seró w i kieł basek, fasola w sosie, jajecznica, kilka rodzajó w kieł bas, pł atki z mlekiem, moż na zrobić tosty, buł ki, dż emy i co najważ niejsze napoje – soki, herbaty, kawę , kakao. W porze lunchu i kolacji napoje są pł atne, obył o się bez nich.
Obiady - kawał ki warzyw, sał atki, ok. 1 godz. z owocami morza, ró ż norodne dania gorą ce - wieprzowina, indyk, woł owina, kurczak, ryby, zapiekanki, pizza, frytki i inne dodatki. Czasami dania narodowe - paella, gazpacho.
Obiady są prawie jak lunch, raz na 2-3 dni są tematyczne - ró ż ne kuchnie narodowe - wł oska, meksykań ska, hiszpań ska itp. W niedziele owoce morza - krewetki tygrysie, mał ż e, oś miornice, coś jeszcze, nazw nie znam , zdecydowanie paella. Przejadać się!
Owoce - na co dzień ananasy, arbuzy, melony, + w ró ż ne dni ś liwki, pomarań cze, mandarynki, brzoskwinie, nektarynki, kiwi, truskawki. Ponadto ró ż ne desery, jogurty i lody. Wszystko jest bardzo smaczne ugotowane.
Dla odmiany moż esz odwiedzić lokalne restauracje. Duż a pizza dla dwojga plus 2 cole kosztuje 8 euro.

Morze.
W czerwcu widocznie jeszcze nie sezon, morze falował o, ale ciepł e, pł ywał o i opalał o się.
Pochmurna pogoda, zgodnie z poleceniem, padał a w dni wycieczek, przez resztę czasu był o gorą co.
Plaż e w Hiszpanii są miejskie, bezpł atne. Leż aki, parasole pł atne - 7-10 euro dziennie. Lepiej kupić na mieś cie matę za 2-3 euro. Dla ludzi - zwł aszcza na gł ó wnej plaż y Plata Levant - nie ma miejsca, w któ rym mogł oby spaś ć jabł ko.
W pobliż u hotelu znajdują się.3 plaż e. Najbliż szy - Plata del Capellans znajduje się.8-10 minut bezpoś rednio od hotelu. Trzeba iś ć tak: z hotelu w prawo na gł ó wną ulicę , przecinamy ją i dalej prosto pod gó rę (nie dosł ownie pod gó rę , tylko ulica pod ką tem trochę w gó rę ), tak jak się wspinaliś my – od razu widzimy morze i zejdź do niego wzdł uż drogi. Zatoka jest mał a i pię kna.
Najwię ksza plaż a to Plata Levant na prawo od hotelu (spacer gł ó wną ulicą ), cią gnie się wzdł uż cał ej promenady do portu. Dojś cie do niego zajmuje oczywiś cie maksymalnie 15 minut, jeś li nie wchodzisz do sklepó w z pamią tkami na gł ó wnej ulicy.
Trzecia plaż a na lewo od hotelu Plata Larga - podobał a nam się najbardziej.
Idziemy prosto jak na najbliż szą plaż ę , ale na gó rze, gdy już widać morze, skrę camy w lewo i jedziemy jeszcze 5 min. , Generalnie jedziemy 12-15 min. Nie ma tu zbyt wielu ludzi, piasek jest mię kki, a miejsce pię kne.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар dav2
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Hej! Odpoczywaliś my w tym hotelu na począ tku paź dziernika 2007. Pogoda dopisał a, padał o przez kilka dni, ale reszta - 24-26 stopni. Morze był o trochę chł odne (Hiszpanie oczywiś cie w tym czasie nie pł ywają , ale Rosjanie, Niemcy - cał kiem : ), ale szybko się do tego przyzwyczajasz i po zmoczeniu nó g już wchodzisz spokojnie : ). … Już ▾ Hej!
Odpoczywaliś my w tym hotelu na począ tku paź dziernika 2007. Pogoda dopisał a, padał o przez kilka dni, ale reszta - 24-26 stopni. Morze był o trochę chł odne (Hiszpanie oczywiś cie w tym czasie nie pł ywają , ale Rosjanie, Niemcy - cał kiem : ), ale szybko się do tego przyzwyczajasz i po zmoczeniu nó g już wchodzisz spokojnie : ).

Z hotelu moż na dojś ć do 2 plaż w odległ oś ci 10-minutowego spaceru. Jeden jest doś ć zatł oczony - deptak z palmami, ł aweczkami itp. , ogó lnie doś ć przejezdne miejsce, ludzie przychodzą i po prostu spacerują (mam na myś li nie tylko plaż owanie i pł ywanie). Na drugim jest po prostu niewiele osó b i znajduje się w spokojniejszym miejscu (widać to na zdję ciach). A gdzieniegdzie moż na wypoż yczyć leż aki (nie pamię tam kosztó w). Morze jest pię kne! Taki turkusowy odcień w sł oń cu - klasa! ) jest pię kny. A poza tym nie ma ż ywych stworzeń , takich jak meduzy i glony. Gł ę bokoś ć nie jest od razu, trzeba zejś ć trochę gł ę biej. Wszę dzie piaszczysta plaż a.
Jeś li chodzi o sam hotel, to mogę powiedzieć , ż e jestem zadowolony ze wszystkiego! Bardzo pozytywne emocje i wspomnienia. Szczegó lnie chcę podkreś lić jakoś ć jedzenia! Dla mnie jest to doś ć waż ny punkt, ponieważ nie każ dy moż e i uwielbia jeś ć , ale zawsze był wybó r nawet dla tak wybrednych osó b jak ja.

Ś niadanie to zawsze jajecznica, kieł baski, musli (a takż e ró ż ne orzechy) z mlekiem, owoce (winogrona, ś liwki, pomarań cze, ananasy... ), jogurty, a takż e bardzo smaczne wypieki i ró ż norodne napoje (herbata, zielona herbata, nienaturalny sok), kawa, kawa z mlekiem, Nesquik, kakao, po prostu mleko)… Moż na zrobić gorą cy tost z dż emem, miodem, masł em. Ogó lnie ś niadania są bardzo smaczne.

Obiady i kolacje też są bardzo przyzwoite, powtarzam, ż e zawsze jest z czego wybierać . Kilka rodzajó w dań gorą cych: ryby, woł owina, wieprzowina. Kilka razy gotowaliś my pilaw z owocami morza (mule, krewetki + mię so). Na obiad zawsze był a jakaś zupa.
Kilka rodzajó w dodatkó w, zawsze się zmieniał y, mogą to być ziemniaki (w dowolnej formie: frytki, tylko kawał ki, smaż one), spaghetti, duszona fasola, ryż , dowolne gulasze warzywne ...Nie pamię tam wszystkiego. Na obiad (lub obiad. . dokł adnie nie pamię tam. . najprawdopodobniej na obiad) zawsze był o co najmniej jedno niezależ ne danie czysto wegetariań skie. Do tego kilka rodzajó w sał atek, a takż e po prostu krojenie pomidoró w, ogó rkó w, ró ż ne marynaty, oliwki, oliwki itp. Najważ niejsze, ż e wszystko jest bardzo smaczne i wysokiej jakoś ci! Nie był o też problemó w z brakiem jedzenia, kilka razy przyjeż dż aliś my na sam koniec i zawsze wszystkiego był o pod dostatkiem. Dodatkowo na obiad, a takż e na ś niadanie czę stowano owocami (codziennie: winogrona, pomarań cze, arbuzy...+ okazjonalnie melon, ś liwki)! A takż e na obiad zorganizowano osobny stó ł deserowy, na któ rym był o duż o, no có ż , bardzo smacznych deseró w i ciastek ! ! : )) Tylko muszę ostrzec, ż e na obiad i kolację oferowane są napoje tylko za dopł atą.
opł ata. Na przykł ad 1 butelka wody mineralnej (gazowanej lub nie, nie ma znaczenia) kosztuje 1 lub 1.5 euro. Był y też alkohole (inne niż szampan, jeś li ktoś lubi).

Obsł uga w hotelu jest ró wnież dobra. W recepcji jest jedna dziewczyna (nawiasem mó wią c po hiszpań sku), któ ra mó wi po rosyjsku. Dział a codziennie, ale w okreś lonych godzinach lepiej się przekonać , ż e już tam jest. Jakoś ć czyszczenia. Każ dy pokó j posiada klimatyzację . Poś ciel i rę czniki są czyste. To prawda, ż e ​ ​ czasami był y lekko postrzę pione rę czniki, ale biorą c pod uwagę , ż e był y czyste, nie obchodził o nas to. Wszystkie pokoje wydają się mieć wł asny balkon. Na terenie znajduje się basen (nie ogrzewany). W hotelu znajduje się jacuzzi i sauna. Są stoł y bilardowe. Dostę p do internetu (komputery na I pię trze; usł uga pł atna). Sejf w pokoju, klucz do niego dostarczany jest za opł atą.

Animacja jest przecię tna, ale nie moż na tam umrzeć z nudó w.
Animatorzy aktywują się gdzieś po godzinie 7, kiedy zaczynali ró ż ne pokazy: albo karaoke, albo jakieś wystę py. ALE NAJWAŻ NIEJSZE są nocne wystę py w aparthotelu Marinada (naprzeciw hotelu Marinada) - po prostu super!! ! brak sł ó w! O godzinie 9 lub 10 (przepraszam, dokł adnie już nie pamię tam.. ) przyjechali tam artyś ci i bardzo fajnie zaś piewali po hiszpań sku i angielsku. Czę sto coś zabawnego, czasem klasycznego romantycznego, coś w stylu "tylko ty... " dla fanó w wczesnego snu - pytajcie, czy uda się zasną ć przed godziną.11-12.

Jeś li chodzi o goś ci hotelu, to w wię kszoś ci są to Hiszpanie, bo wydawał o mi się wtedy okoł o 50% z nich to byli starsi...Rosjan jest bardzo mał o, spotkał em tylko jedną parę . Są też Francuzi i Brytyjczycy (już mł odszy kontyngent : ) )

Na wycieczki - gorą co radzę wybrać się do Port Aventura !!!
Po prostu fajne! tyle atrakcji : ) A z Costa Dorada moż na tam dojechać autobusem 15-20 minut. Wtedy bilet kosztował.20 euro. Był am też na gó rze Montserrat w klasztorze, też są ś wietne (zamieś cił am kilka zdję ć ) niesamowite widoki! I oczywiś cie w Barcelonie! To jest coś ! Niesamowicie pię kne miasto! Jeś li to moż liwe, radzę wybrać się na wycieczkę krajoznawczą . Zwł aszcza z wizytą w magicznej fontannie, bardzo pię knej. Dodaj go wieczorem dwa razy po 20 minut na każ de dział anie. Naprawdę fascynuje, do muzyki, wielokolorowe odrzutowce. super! Podczas wycieczki powiedzieli, ż e jest to nadal najpotę ż niejsza fontanna na ś wiecie. Podobał a mi się też rybacka wioska Cambrils, taka mał a osada, moż na spacerować promenadą + popatrzeć na hiszpań ską architekturę , są takie wą skie uliczki. To takż e kró tka 15-minutowa przejaż dż ka autobusem.

Myś lę , ż e powiedział em już wystarczają co duż o. ś miał o mogę polecić ! Bardzo mi się tam podobał o.
Ż yczę wszystkim mił ych wakacji!
монастырь Монтсеррат рыбацкий поселок Cambrils пляж на набережной виды с горы Монтсеррат ресепшн, 1 этаж Отличный отель входна группа бар
аватар alina-77
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Przyjechaliś my we wrześ niu w poł owie miesią ca. morze jest ciepł e, pogoda jest pię kna. Hotel poł oż ony jest 5-10 minut od morza, a takż e od centrum. Sam hotel odpowiada 3*, jedzenie wyś mienite - urozmaicone, wina znakomite, owoce to morze. Obsł uga jest dyskretna, sprzą tanie jest normalne. … Już ▾ Przyjechaliś my we wrześ niu w poł owie miesią ca. morze jest ciepł e, pogoda jest pię kna. Hotel poł oż ony jest 5-10 minut od morza, a takż e od centrum. Sam hotel odpowiada 3*, jedzenie wyś mienite - urozmaicone, wina znakomite, owoce to morze. Obsł uga jest dyskretna, sprzą tanie jest normalne.
Монсерат монсерат Монсерат ресторан поющие фонтаны Порт авентура отель Акваполис
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Byliś my w tym hotelu od 28.08. 07. przez 12 dni. Hotel bardzo dobry, przytulny, obsł uga cudowna, bardzo sympatyczna, kuchnia znakomita, mił oś nicy owocó w morza nie poż ał ują , był o duż o krewetek, mał ż y itp. , ró ż ne wę dliny, kieł baski. … Już ▾ Byliś my w tym hotelu od 28.08. 07. przez 12 dni. Hotel bardzo dobry, przytulny, obsł uga cudowna, bardzo sympatyczna, kuchnia znakomita, mił oś nicy owocó w morza nie poż ał ują , był o duż o krewetek, mał ż y itp. , ró ż ne wę dliny, kieł baski.... bardzo nam się podobał o, do morza 15 minut spacerkiem, ale to nie mę czy, bo fajnie jest spacerować i rozglą dać się po drodze, a plaż a jest jak w zatoce, byliś my szczę ś liwi, twierdzi Natalie-tour, oni oszukiwać w straszny sposó b i sprawić , aby nasz rosyjski turysta nie brał biletó w na wycieczki od kogoś lub innych opró cz nich, a są one 3 razy droż sze, a obsł uga ś rednia.....A o hotelu tak trzymaj ! ! ! Tak, w pokojach jest sł yszalnoś ć , ale ci z normalną psychiką temu nie przeszkadzają i generalnie jeż dż ą do Hiszpanii na zwiedzanie, a nie na spanie... .
Źródło opinii — vOtpusk.ru


awatara mironceva
Powiedz mi proszę weź ręczniki i drugie pytanie jaka jest pogoda na początku czerwca?
10 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Świecąca fontanna Salou
Ocena 9.5
Hiszpania, Costa Dorada
Pomniki i pomniki, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Park wodny Costa Caribe
Ocena 10.0
Hiszpania, Costa Dorada
Rozrywka, Wypoczynek
Bar Róża i Korona
Ocena 10.0
Hiszpania, Costa Dorada
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен примерно в километре от моря. Построен в 1988 году, обновляется ежегодно. Отель отлично подойдёт и для молодёжного отдыха, и для семейного отдыха с детьми.

Lokalizacja От отеля Marinada — 10 минут ходьбы до магазинов и оживленных баров Салоу. До тематического парка Порт-Авентура — 10 минут езды на автомобиле. Аэропорт Реус расположен в 12 км.
Opis plaży В 900 м от отеля пляж Capellans и 1,2 км пляж Llevant. У бассейна зонтики, шезлонги бесплатно, полотенца под депозит.
 • 3 i dalej
W hotelu

В ресторане отеля Marinada «шведский стол» подают блюда средиземноморской и интернациональной кухни. В отеле также имеется кафе-бар и бар на террасе у бассейна. По вечерам играет живая музыка, проводятся шоу и дискотеки.

Dla dzieci Есть игровая комната и сад с игровой площадкой. Летом дети могут веселиться в детском клубе (по выходным).
 • basen dla dzieci
Rozrywka i sport К услугам гостей крытый и открытый бассейны, поле для мини-гольфа, а также зона бесплатного Wi-Fi. Гости могут посетить открытый тренажерный зал и сауну отеля. Предоставляются услуги массажа.
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • golf
Opis pokoi

В отеле 220 двухместных номеров.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
 • kuchnia / aneks kuchenny
 • kuchenka mikrofalowa
 • balkon/taras
Adres Fra Juniper Serra, 3, 43840 Салоу, Испания
Telefony: Tel. 977 38 32 02 - 977 38 32 04
Fax: 977 38 14 23
Stronie internetowej: Marinada Hotel
FAQ