Podwójne wrażenie

Pisemny: 18 styczeń 2022
Czas podróży: 5 — 14 styczeń 2022
Ocena hotelu:
6.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 6.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 5.0
Infrastruktura: 1.0
Moż e kiedyś był to jeden z najlepszych Albatrosó w. Ale teraz nie moż esz tego powiedzieć .
Minusy:
1. Wszę dzie pachnie ś ciekami.
2. Wieczorem nie siedź w holu, jeś li nie jesteś palaczem. Cał y hol jest zasnuty dymem papierosowym.
3. Jedzenie jest wydawane w 2 kawał kach i wyglą dają jak wró g, ale to, ż e masz dwoje dzieci przy stole i trzeba jeszcze strasznie nie lubić .
4. Barmanka Nadia na plaż y, zmartwiona swoim losem, podobno potę pia wszystkie kobiety, któ re przychodzą do niej po alkohol.
5. Kelnerzy wcale się nie spieszą...Moż na to przynieś ć , ale wymiociny usuwają po dziecku, któ re zwymiotował o tuż przy przejś ciu w restauracji. . . Pewnie uznali, ż e wyschnie szybciej. . Przeraż enie!! ! ! A ludzie w tym czasie siedzieli i jedli...
6. Sprzą tanie pokoju jest przecię tne.

7. Jedzenie - nie bę dziesz gł odny. Musisz cią gle chodzić do wszystkich restauracji, aby znaleź ć to, co bę dzie smaczniejsze gdzie.
Plusy:
Praca w recepcji. . . Szybko iw zasadzie.
Morze z molo.
Zjeż dż alnie dla dzieci.
A jako bonus ł ó dka dla leniwych.
Był em bardzo zaskoczony pł atną ł aź nią turecką i sauną.30 USD za godzinę !! !
Jeszcze raz zastanowię się nad wyjazdem do tego hotelu. Jedyne, co moż na przekupić , to cena! Czy bę dzie taki sam lub droż szy niż kiedyś . Oczywiś cie nie pojedziemy ponownie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał