Najstraszniejszy Albatros, w jakim byliśmy

Pisemny: 24 sierpień 2021
Czas podróży: 21 — 30 sierpień 2021
Ocena hotelu:
4.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 5.0
Usługa: 1.0
Czystość: 5.0
Odżywianie: 4.0
Infrastruktura: 7.0
PEŁ NE DNO.
Dł ugo nie bę dę pisał . Teraz w hotelu, pokó j 4123. Instalacja wodno-kanalizacyjna i sam pokó j nie dział ają , w porzą dku, to jest Egipt.
Jednak:
1. Przez cztery dni nie byli w stanie wymienić niedział ają cej lodó wki.
2. Sprzą tanie jest tak „dokł adne”, ż e wliczone są plamy po soku i mró wki na tarasie.
3. W basenie straż nik krzyczał na moją có rkę , bo miał a na sobie podkoszulek (zał oż ył em go, ż eby moje ramiona się nie wypalił y) na moje pytanie, ale co, arabskie kobiety w strojach ką pielowych są dozwolone? od stó p do gł ó w czy co? Powiedział coś agresywnego w swoim wł asnym ję zyku i poszedł .
4. Kawa - woda z dodatkiem aromatu.

5. Na plaż y dawanie pizzy z miną , tak jakbym osobiś cie odbierał jedzenie od jego dzieci (wzię li 6 sztuk na 4 osoby, a on rzucał każ dą kolejną )
6. Po moich skargach na telefon - mó j telefon był po prostu wył ą czony i nie moż na się dodzwonić do recepcji lub pensjonatu, hań ba.
7. Wszę dzie ś mierdzi kanalizacją .
W rezultacie był em w Egipcie 13 razy, zawsze w albatrosach. Ale tak nie jest nawet dla Egiptu, traktowanego jak psy. Alkohol jest lokalny, jedzenie jest znoś ne, animacja normalna, zabawa dla dzieci. Zapł aciliś my 1200 USD za 3 za 9 nocy, są siedzi 3000 USD za 3 za 14 nocy, są cał kowitym rozczarowaniem.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał