Hotel jest super! przyjdę znowu

Pisemny: 17 czerwiec 2021
Czas podróży: 1 — 14 czerwiec 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Najlepsze wspomnienia z pobytu w hotelu Dana Beach Resort 5*, gdzie moja rodzina pogrą ż ył a się w atmosferze wraż eń i pozytywó w. W hotelu znajduje się odkryty basen w kształ cie laguny, park wodny dla dzieci, centrum nurkowe i piano bar.
Wzię liś my pokó j rodzinny, bardzo wygodny dla par z dzieć mi. Dodatkowo wykupiliś my wycieczkę do Luksoru, podziwialiś my lokalne atrakcje. Jeź dziliś my na wielbł ą dzie, a takż e mieliś my okazję pojeź dzić na quadach. Był em zadowolony z sytuacji z czystym pokojem (codzienne sprzą tanie) i uprzejmym personelem.
A co najważ niejsze: menu wypeł nione jest ró ż norodnymi daniami oraz ś wież ymi egzotycznymi owocami i warzywami. Generalnie nie chodziliś my gł odni! W hotelu jest internet, na lotnisku zabrali kartę sim.

Na plaż y zawsze był y darmowe leż aki, był o ich okoł o tysią ca. Gł ę bokoś ć w morzu jest wystarczają ca, aby zobaczyć tutejsze ż ywe stworzenia: jasną rafę koralową , pł aszczki, mureny, ż ó ł wie, ł awice ró ż nych gatunkó w ryb, ró ż norodne glony.
Dla naszego dziecka był o tu mnó stwo rozrywki, od ł ó dek kursują cych wzdł uż wybrzeż a po wesoł ych animatoró w.
Dziecko ma ró ż ne aktywne zabawy, ale dla nas nie tylko zabawy.

Spę dzone nie szkoda), chę tnie wró cimy ponownie! Dzię ki za wspaniał e wakacje.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał