Hotel mi się podobał, reszta zakończyła się sukcesem

Pisemny: 8 wrzesień 2021
Czas podróży: 27 lipiec — 3 sierpień 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 9.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 8.0
Infrastruktura: 9.0
Mieszkaliś my w hotelu pod koniec lipca, na począ tku sierpnia. Ogó lnie byli zadowoleni z reszty. O hotelu w recenzjach napisano duż o dobrego a nie tak. Dlatego napiszę swoje wraż enia.
1. Morze
Jest laguna z niezbyt czystą wodą , rzadko tam pł ywają . Dlatego szli pł ycizną po lewej stronie, aby pł ywać w morzu z czystą wodą i rybami.
2. Hotel
Terytorium jest duż e i pię kne, oni się nim opiekują i opiekują się nim. Zdję cia wychodzą pię knie. Jest rzeka, któ rą jeż dż ą do morza i do gł ó wnego budynku (bezpł atnie).
3 restauracje

Jest ich czterech, ale 3 z nich dział ają . Imion nie pamię tam, ale są podzielone werbalnie jak chiń skie, orientalne i wł oskie, moż na jeś ć wszę dzie. Jedliś my we wł oskim jedzeniu pyszne i inne, jest ryby, pyszne jedzenie na grillu, krewetki, woł owina, pizza, ró ż ne makarony itp. Daj tyle, ile chcesz. Innym restauracjom się to nie podobał o. Na wschodzie jedli gł ó wnie miejscowi, a po chiń sku był o duż o ludzi.
4. Personel
Cią gle proponują , ż e coś od nich kupią , jedzenie alkoholowe i tak dalej. Pokó j był dobrze sprzą tany z napiwkami i bez napiwkó w. W restauracji kelner dostał.1$, zadbał o czystoś ć i przynió sł co chcesz i ile potrzebujesz. Na plaż y też nie był o problemó w, piwo, lody, wino.
5. Warunkowe
Niemcy, Francuzi, Egipcjanie, Ukraiń cy, Polacy, Czesi, Rosjanie.
6. Pokoje
Po remoncie pokoje znajdują ce się bliż ej recepcji czyli budynek 5000.6000, 1000.2000, pozostał e są stare. Jeś li coś nie dział a, nie oczekuj, ż e szybko zostaniesz naprawiony. Wystarczy zapytać o zmianę numeru w recepcji, dział a bł yskawicznie.
7. W pobliż u hotelu?
Są sklepy, w któ rych moż na kupić wszystko. Ceny są wysokie, wię c trzeba się targować . Znajduje się tam punkt informacji turystycznej, gdzie adekwatne ceny wycieczek z przewodnikiem są drogie.
8. Restauracje albo w mieś cie albo wychodzą c z hotelu po lewej okoł o 800 metró w restauracja rybna (Delicious), ale dokł adnie rozważ amy inaczej.
9. Wady są zawsze i wszę dzie. Najważ niejsze, ż eby nie zepsuć sobie nastroju i odpoczynku.
Umieszczono nas w pokoju z aktualną klimatyzacją . Pracownik przyszedł po 2 dolary i bardzo szybko rozwią zał problem.
Miska klozetowa pę kł a, przyszedł pracownik i powiedział , ż e przyjdę za godzinę , 3 dolary problem został rozwią zany w cią gu 15 minut, zmienił wszystkie farsze.
Ogó lnie jesteś my zadowoleni z naszych wakacji.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał