Duży hotel z wieloma restauracjami, basenami i dużą plażą z półmartwą rafą

Pisemny: 13 może 2021
Czas podróży: 25 kwiecień — 3 może 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 7.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 8.0
Hotel był kiedyś uważ any za luksusowy hotel i był skierowany do turystó w z Europy Zachodniej. Podczas pandemii hotel ponownie skupił się na turystach z WNP, jeś li chodzi o poziom obsł ugi, o coś proszony. Jednak hotel jest na poziomie przecię tnych egipskich 4-5 gwiazdkowych hoteli.
Okolica jest duż a i zadbana - czujesz się jak w mał ym miasteczku. Gł ó wną cechą jest sztuczny kanał rzeczny z rybami i oś wietleniem nocnym, któ ry bę dzie przebiegał przez cał y hotel i któ rym kursuje autobus wahadł owy, któ ry zawozi ludzi na plaż ę iz powrotem. Istnieje wiele basenó w i jacuzzi. Spa i sauna są niestety pł atne. Sił ownia jest bezpł atna. Mnó stwo infrastruktury dla dzieci: pł ytkie baseny, place zabaw, pole do minigolfa, aqua kort, ł agodny i pł ytki zachó d sł oń ca.
Pokoje znajdują się na obrzeż ach hotelu: są ś wież o wyremontowane (ja miał am), są "zmę czone".

Hotel posiada wiele restauracji i baró w: zlokalizowanych w ró ż nych miejscach: od recepcji po plaż ę.
Jedzenie jest normalne, ale nie oczekuj przysmakó w.
Istnieje kilka ogromnych ekranó w z transmisjami pił karskimi.
Plaż a jest bardzo duż a. Zachó d sł oń ca w morzu jest ł agodny, ale morze jest mę tne. Nastę pnie moż na przejś ć milę na gł ę bokoś ć : jest bardziej przejrzysta woda i moż na pł ywać w masce. Z pomostu moż na też wejś ć do morza: tutaj natkniesz się na na wpó ł martwą rafę koralową , pomię dzy któ rą pł ywają ryby. Pod molem w cieniu pł ywają też ryby (oglą dają c skrzydlice i skarpę ). Hotel oferuje ró wnież wynajem ł odzi: na przykł ad moż na uprawiać windsurfing.
Hotel znajduje się stosunkowo blisko centrum handlowego Senzo i Muzeum Piaskowca.
Ogó lnie hotel jest dobry. Prawdopodobnie bardziej odpowiedni dla rodzin z dzieć mi.
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał