Recenzje i historie o hotelach Cypr

Larnaka  • 
Ajia Napa  • 
Ajia Napa  • 
Ajia Napa  • 
Patos  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Cypr dodaj historię
Lato w listopadzie
To mó j szesnasty kraj i trzecie ś wię to w 2021 roku. 10 dni europejskich wakacji w dobrym hotelu, doskonał a obsł uga i niesamowicie zbombardowane morze, atrakcje kulturalne, pię kna przyroda, pyszna kuchnia przydadzą się każ demu.
 •  3 roku wstecz
Pojechał do Odessy i pojechał do Chersoniu
W rzeczywistoś ci, oczywiś cie, ani Odessa, ani Chersoń . Wszystko jest znacznie trudniejsze. Wł aś nie zdecydował em się odwiedzić Cypr Pó ł nocny z rodziną , kupił em bilety do Larnaki, dostał em buł garską wizę i pol...
 •  3 roku wstecz
Nic dziwnego, że nazywają ją Anapa
Duż a wioska to moje pierwsze wraż enie z Ayia Napa. Kiedy na lotnisku wita Cię zdezelowany mercedes z obskurnymi siedzeniami, a bezcł owy w dniu przyjazdu to trzy pó ł ki z alkoholem, pó ł ka z papierosami i dwie lodó wki z wodą sodową , to od ...
 •  5 lat wstecz
Świetne wakacje na Cyprze
Istnieje kilka powodó w, dla któ rych warto odwiedzić Cypr jesienią . Po pierwsze, nie ma upał ó w (latem mamy doś ć ciepł a wł asnego).
 •  5 lat wstecz
Krótka opowieść o małych wakacjach w małym kraju
Zdecydowaliś my się wybrać nasze letnie wakacje wedł ug nastę pują cych kryterió w: 1. Niedaleko latać . 2. Ł adna plaż a i morze.
 •  5 lat wstecz
Cypr, Świetny pobyt
Przez dł ugi czas wybierał am doką d polecieć , ż eby odpoczą ć tego lata, wybó r padł na Cypr) ponieważ na począ tku czerwca nie ma jeszcze tak ogromnego napł ywu turystó w, a lot z Kijowa trwa tylko 2 godziny i 45 minut.
 •  5 lat wstecz
Majowe wakacje w Pafos
CyprPatos
Chcę opisać majowe wakacje na Cyprze. Ponieważ majowych dni jest kilka, chciał bym coś ciekawego, niezwykł ego i niezapomnianego, skoro już był em na Cyprze, nie był o problemó w z wycieczką , jest też wiele niezbadanych miejsc z Pafos.
 •  5 lat wstecz
Wróć na Cypr!
Wró ć na Cypr! Dasha i ja mamy zasadę - nie powtarzaj wyjazdó w w te same miejsca. Jedynymi wyją tkami są Egipt i Turcja. Ale sześ ć lat cierpliwoś ci… nie mogł em się oprzeć i zabrali Gruzję , potem wzię li ją ponownie, a...
 •  5 lat wstecz
Pafos - z listy "must have"!
CyprPatos
To okoł o godziny jazdy od lotniska. Plaż e są piaszczyste z ł agodnym podejś ciem, ale wszystkie z ciemnym wulkanicznym piaskiem. Region jest bardzo interesują cy dla mił oś nikó w historii.
 •  6 lat wstecz
Larnaka - bardzo piękna i autentyczna?
Larnaka to miasto, do któ rego przybywasz. W tym mieś cie mieszkają nie tylko turyś ci, ale takż e miejscowi. Lotnisko znajduje się tutaj, co oznacza, ż e ​ ​ transfer tutaj jest minimalny.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »