Dobry hotel dla rodzin?

Pisemny: 18 sierpień 2015
Czas podróży: 6 — 17 sierpień 2015
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 8.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 8.0
Hotel Laguna Park jest doś ć zgodny z 4 *. Poró wnują c go ze WSZYSTKIMI hotelami 4* w Grecji, Wł oszech, Buł garii i 5* w Turcji, okazał się jednym z najlepszych w mojej osobistej ocenie.
1. Zameldowanie w hotelu - od 14-00. Przyjechaliś my o 11 i zameldowaliś my się o 13.00. Dostaliś my dobry numer w bloku B nad gł ó wnym wejś ciem, był o cicho i prawie przez cał y dzień w cieniu. Hotel bez luksusu, surowe, skromne wnę trze. Ma mał y teren zielony. Podzielony na pię ć blokó w. A, B, C w gł ó wnym budynku, D i E w drugim budynku. Przy każ dym budynku znajduje się basen. W pobliż u basenó w bary z napojami. Leż akó w wystarczy dla wszystkich. Pokó j jest po remoncie, wszystko dział a, ł ó ż ka dobre, czysto. Nasza suszarka do wł osó w się zepsuł a (nie wył ą czył a się , gdy był a zawieszona), powiedzieli pokojó wce, technik przyszedł za 10 minut i gdy byliś my na morzu, wymienił suszarkę na inną dział ają cą ). Rę czniki zmieniane codziennie, poś ciel co 3 dni. Rę czniki plaż owe wydawane są rano w recepcji, a wieczorem wrzucasz je do kosza przy basenie. WiFi jest bezpł atne tylko w holu.
2. Lokalizacja - tak, to 3 linia, ale jeś li wyjdziesz z hotelu prawą bramą , to idziesz 150 metró w, skrę casz w lewo i idziesz ś cież ką mię dzy hotelami plaż owymi Riu i Neptun, wzdł uż któ rej roś nie kwitną cy hibiskus, to za 5 minut bę dziesz na plaż y. A to nie jest poś piech, w tempie spaceru. Hotel poł oż ony jest w centralnej czę ś ci kurortu, ale jest tu cicho, w pobliż u nie ma hał aś liwych lokali.

3. Jedzenie to przede wszystkim pochwał a. Ś niadanie - wszelkiego rodzaju jajka, kasze, naleś niki, gofry, kieł baski z grilla, smaż ony boczek, grzanki, kieł basa, sery itp. Obiad - 2 rodzaje zup, 3-4 rodzaje mię sa lub ryb, przybranie kilkoma rodzajami ziemniakó w, spaghetti, musaka, faszerowana cukinia, bakł aż an, papryka, ś wież e warzywa, jakaś przeką ska. Kolacja - do obiadu dodaje się danie szefa kuchni (kaczka, kró lik, ł osoś , prosię , golonka, jagnię cina itp. - codziennie coś nowego, ł osoś był tylko dwa razy w cią gu 12 dni). Zawsze jest sł odki stó ł , buł garskie kwaś ne mleko, grejpfrut, pomarań cza. Z owocó w - arbuz, melon, gruszki, jabł ka, banany, nektarynki, brzoskwinie, ś liwki. Lody (4 rodzaje dobrej jakoś ci) na obiad i kolację oraz po poł udniu w snack barze w nieograniczonych iloś ciach. Wino jest cał kiem przyzwoite zaró wno biał e jak i czerwone. W snack barze pizza, frytki, hamburgery, hot dogi itp.
4. Plaż a jest szeroka, przestronna, parasole stoją w duż ej odległ oś ci od siebie. Ale koszt parasola i dwó ch leż akó w to 3x8 = 24 lewa (prawie 12 euro. 1 euro = 1.91 lewa). Na cał ej plaż y obszary z parasolami przeplatają się z obszarami bez parasoli, gdzie chę tni mogą zatrzymać się za darmo. Biał y piasek w Buł garii moż na poró wnać tylko z plaż ami nad Bał tykiem, a woda w sierpniu miał a 26-27 stopni jak w Turcji.
5. Urlopowicze - 80% - Brytyjczycy (chyba w ogó le nie opuszczają hotelu - w dzień przy basenach, wieczorem przy barach), reszta to Niemcy, Francuzi, Buł garzy i obywatele rosyjskoję zyczni. Przeważ nie rodziny z dzieć mi lub starsze pary.
Animacje dla dzieci i wieczorne animacje w ję zyku angielskim. Jest klub dla dzieci 10 lew/godz.
6. Polecam hotel na relaksują ce rodzinne wakacje.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał