Kotva Hotel 4*– Opinie

45
Ocena 8.110
na podstawie
45 opinii
№4 w ocenie hotelu Słoneczna plaża
7.2 Numer
7.7 Usługa
7.1 Czystość
7.0 Odżywianie
9.1 Infrastruktura
Jeden z najlepszych hoteli w swojej kategorii. Położony w bliskiej odległości od miasta Nesebyr. Polecany dla rodzin z dziećmi. Ostatnia renowacja została przeprowadzona w 2013 roku. Hotel składa się z dwóch 4-piętrowych budynków.Więcej →
аватар helgarog
 •  podróżował 3 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Piszę tę recenzję bezpoś rednio z hotelu. Zwł aszcza przede mną ostatni raz rozmawiali o nim 4 lata temu. Hotel jest niezasł uż enie zaniedbany. Powiem ci, to wszystko jest wzglę dne. Jest nas tu 4.2 osoby dorosł e. +2 dzieci Gdybyś my zapł acili tutaj za 7 nocy, powiedzmy 2000 dolaró w, prawdopodobnie powiedział bym, ż e to nie wytrzymuje. … Już ▾ Piszę tę recenzję bezpoś rednio z hotelu. Zwł aszcza przede mną ostatni raz rozmawiali o nim 4 lata temu. Hotel jest niezasł uż enie zaniedbany. Powiem ci, to wszystko jest wzglę dne. Jest nas tu 4.2 osoby dorosł e. +2 dzieci Gdybyś my zapł acili tutaj za 7 nocy, powiedzmy 2000 dolaró w, prawdopodobnie powiedział bym, ż e to nie wytrzymuje. A za minutę dla rodziny zapł aciliś my 850 dolaró w. (34 tys. UAH), WSZYSTKO w cenie, ale rodzina przyjechał a samochodem na wł asny koszt. Szczerze mó wią c, za te pienią dze oczekiwał em mniej. Nawet w szoku. Lubię wszystko, jeś li nie chodzisz i nie szukasz wad. Jest tak duż o jedzenia, ż e ​ ​ super, pyszne i urozmaicone. Po Egipcie naprawdę czuje się jak w Turcji)) Pokoje są normalne, nie Luxe, ale mamy dwupokojowy apartament z klimatyzacją w każ dym pokoju, z telewizorem w każ dym pokoju, lodó wką , czajnikiem, chociaż tak robimy nie uż ywaj ich. Spacer 5 minut do morza i co za morze, to jest morze! A plaż a jest ogromna i moż na chodzić i biegać.
Na morzu leż aki i parasole są pł atne, ale my jesteś my z rę cznikami i tak dalej, wł aś ciwie nie ma czasu na kł amanie, cią gle się ruszamy. Na terenie hotelu znajduje się park wodny dla dzieci i tylko basen dla tych, któ rzy lubią pł ywać . Ogó lnie za tak ś mieszne pienią dze w 2022 roku jest po prostu super! Jest wszystko na komfortowy pobyt. Zrobię poró wnanie, dla dwó ch teraz w Egipcie tydzień kosztuje 1500 tysię cy dolaró w, hotel ma ś rednio 4*. Turcja ogó lnie się ś miał a, od 2500 USD za dwoje.
A tu 850 dolaró w za 4 osoby. Nie wą tpię . Dodaję zdję cie.
аватар reginariga
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 6.0
Jak na 4-gwiazdkowy hotel jest to doś ć proste. Jedzenie przepyszne, ale bez duż ej wyobraź ni, przez cał y tydzień ten sam zestaw dań , choć doś ć obszerny. Obsł uga jest znoś na, tylko barmani są niegrzeczni. Ale animacja jest po prostu poniż ej wszelkiej krytyki, ponieważ w hotelu, w któ rym w zasadzie wszyscy odpoczywają z dzieć mi, nie jest jasne, dlaczego administracja i rodzice dzieci zgadzają się co do zatł uszczenia i niejednoznacznoś ci w gestach animatoró w, dlaczego dzieci o 22. … Już ▾ Jak na 4-gwiazdkowy hotel jest to doś ć proste. Jedzenie przepyszne, ale bez duż ej wyobraź ni, przez cał y tydzień ten sam zestaw dań , choć doś ć obszerny. Obsł uga jest znoś na, tylko barmani są niegrzeczni. Ale animacja jest po prostu poniż ej wszelkiej krytyki, ponieważ w hotelu, w któ rym w zasadzie wszyscy odpoczywają z dzieć mi, nie jest jasne, dlaczego administracja i rodzice dzieci zgadzają się co do zatł uszczenia i niejednoznacznoś ci w gestach animatoró w, dlaczego dzieci o 22.00 krzyczą zgodnie „wó dka-piwo prowadzone przez animatoró w”.
аватар podryezt
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 1.0
Piszę prawdę ! W hotelu panują podwó jne standardy, rosyjskoję zyczni turyś ci są traktowani wyją tkowo nieprzyjaź nie, to był o odczuwalne we wszystkim: od sprzą tania pokoju i tak dalej na liś cie. Niektó re podstawowe proś by został y cał kowicie zignorowane. … Już ▾ Piszę prawdę ! W hotelu panują podwó jne standardy, rosyjskoję zyczni turyś ci są traktowani wyją tkowo nieprzyjaź nie, to był o odczuwalne we wszystkim: od sprzą tania pokoju i tak dalej na liś cie. Niektó re podstawowe proś by został y cał kowicie zignorowane. Specjalnie sprawdzone! Mą ż podszedł , zaadresowany po angielsku, postawa był a zupeł nie inna. Za takie pienią dze chciał em chociaż odrobiny szacunku i dobrej obsł ugi! Podsumowują c, hotel Kotva nie jest wart swojej ceny. Nie pojedziemy ponownie do tego hotelu!
аватар Allusion
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 8.0
Plusy: bardzo blisko morza i miasta Nesebyr. Dobre sprzą tanie, wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w pokoju. Minusy: gł oś no, ponieważ okna wychodził y na stronę rozrywki (tam, gdzie jest basen). Ś niadanie monotonne, niezbyt smaczne, ale moż na coś przeką sić . … Już ▾ Plusy: bardzo blisko morza i miasta Nesebyr. Dobre sprzą tanie, wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w pokoju.
Minusy: gł oś no, ponieważ okna wychodził y na stronę rozrywki (tam, gdzie jest basen). Ś niadanie monotonne, niezbyt smaczne, ale moż na coś przeką sić .
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Siergiej i AnnaTego lata odpoczywaliś my w "KOTV". Po przyjeź dzie musieliś my czekać do 12 w poł udnie, potem zostaliś my goś cinnie zakwaterowani. Nawiasem mó wią c, w hotelu mó wią po rosyjsku, ukraiń sku i angielsku, co był o dla nas ł atwe. … Już ▾ Siergiej i AnnaTego lata odpoczywaliś my w "KOTV". Po przyjeź dzie musieliś my czekać do 12 w poł udnie, potem zostaliś my goś cinnie zakwaterowani. Nawiasem mó wią c, w hotelu mó wią po rosyjsku, ukraiń sku i angielsku, co był o dla nas ł atwe. Oferowano przewodnikó w i programy poza hotelem. Moż na był o zamó wić przewodnika w dowolnym ję zyku. Pokó j był codziennie sprzą tany. I co zaszokował o nas ?? ? Zgodnie z programem „All inclusive”byliś my w raju. Nie moż na był o spró bować wszystkiego na raz. Wystawiono 5-9 odmian owocó w, napojó w, deseró w 3-5 dań pierwszych i drugich NIEZAPOMNIANE! Polecane wszystkim. BRAWO!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар katerinapolevska
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 3.0
Powiem ci w kolejnoś ci. Pojechaliś my na odpoczynek z tró jką dzieci - 10.17 i 17 lat - zaję liś my 2 oddzielne pokoje (czę sto robimy to, gdy jesteś my razem na wakacjach - a dzieci mają się dobrze i odpoczywamy). Wyjazd był z Winnicy. Przewoź nik - TPG. … Już ▾ Powiem ci w kolejnoś ci.
Pojechaliś my na odpoczynek z tró jką dzieci - 10.17 i 17 lat - zaję liś my 2 oddzielne pokoje (czę sto robimy to, gdy jesteś my razem na wakacjach - a dzieci mają się dobrze i odpoczywamy).
Wyjazd był z Winnicy. Przewoź nik - TPG. To generalnie osobna historia – zawsze sprecyzuj, co oznacza fraza „wygodny autobus” – bo coś takiego jak Ikarus niosł o nas w jednym kierunku – Neoplan nie jest do koń ca jasne w jakim roku powstał – kolana opierają się na przednim siedzeniu, ogó lnie 26 godzin - solidny komfort. W tym samym czasie, gdy za buł garską granicą ciał o wcią ż omdlał o - wrzasną ł kierowca - wznoszą się Zł ote Piaski. Kto tam wychodzi - eskorta nie wie. Przed wyjazdem zmienialiś my hotel 5 razy - i to był o już po wpł aceniu pienię dzy, wię c impreza na spotkaniu w Zł otych Piaskach powiedział a - 3 osoby umieś cimy w osobnym hotelu, a 2 bę dą teraz gdzieś doł ą czone - usią dź w dó ł i czekaj. Wcześ niej czytał em recenzje o Kotvie (nie wybraliś my tego, jak już powiedzieliś my - zmieniliś my hotel po zapł aceniu za to, co to był o, ogó lnie nie był o moż liwoś ci odmowy) - i wyraź nie zrozumiał em, ż e nie był o w Zł ote Piaski, ale niedaleko Nesebyru. A do Nesebyru pozostał o jeszcze 150 km. Do czego przewoź nik mi powiedział - zadzwoń do Kijowa. Ogó lnie rzecz biorą c, po kilku pytaniach wyjaś niają cych, kto jest za to wszystko odpowiedzialny, zadzwonił do samego Kijowa. A potem ups – niespodzianka, wcią ż czekają na nas w Kotvie. Siadamy z powrotem w autobusie - jedziemy do Kotvy.....
W drodze powrotnej jechaliś my nieco lepszym autobusem - 2-pię trowy, byliś my na 1 pię trze - dzieci siedział y przy stole, my byliś my za nimi. Wszystko był oby dobrze, gdybyś my przy wjeź dzie do Chmielnickiego nie skonfrontowali się z tym, ż e teraz przesiadamy się do innego autobusu. Mał e zastrzeż enie - trzeba trochę poczekać . Pytania - dlaczego? a kiedy nas odbiorą ? - odpowiedział ten sam znakomity przewoź nik - "ponieważ dł ugo nie staliś my na granicy, przyjechaliś my przed czasem i ten autobus powinien wró cić do Buł garii". To wywoł ał o już po prostu histeryczny ś miech. „Nie trzeba dł ugo czekać ” po dniu w trasie i 120 km od domu – oznaczał o to 2.5 godziny. A autobus, któ ry nas zabrał , jechał do Winnicy z maksymalną prę dkoś cią.55 km/h. Naprawdę wspó ł czuję ludziom, któ rzy poszli dalej - do Kijowa. Dlatego radzę Ci - ZAWSZE pytaj organizatora wycieczki - kto jest Twoim przewoź nikiem, marką pojazdu i cechami przeprowadzki.
Teraz o Kotvie.
Wzię liś my system all inclusive, bo jechaliś my z dzieć mi. Jak dla mnie hotel ledwo się ga 3*, a potem jak zamkniesz oczy na poł owę niedocią gnię ć .
Nie mieliś my ż adnych specjalnych skarg, tylko pokoje - ł ó ż ka był y normalne, prysznice - dział ał y.
Obsł uga w recepcji jest przyjazna, przyjechaliś my o 10 - czekaliś my na zameldowanie do godziny 14:00, jak wskazano w opisie. O 11 zał oż yli nam bransoletki - i wpuś cili nas do „baru”, a od wpó ł do dwunastej na lunch…
w "barze" - od 11 do 17 - kanapki - buł ka z masł em i ś wietlistym kawał kiem kieł basy i sera, trochę przeraż ają co wyglą dają cych ciast i lodó w w nieograniczonych iloś ciach. Picie - od 10:30 do 22:30. Jest też przyrzą d z colą , fantą , duszkiem i „sok” – pomarań cza i wiś nia. Sok - to bardzo gł oś no mó wi - raczej coś w stylu yuppie....w ogó le wszystko smutne.
Dumna nazwa „restauracja” to kantyna z brudnymi naczyniami (nie mó wię , ż e jest na wpó ł ubita) i szykownym systemem all inclusive. „Wszystko” obejmuje:
na ś niadanie - jajka na twardo, jajka sadzone, jajecznica, wczorajszy makaron, musli-jogurt-pł atki, wczorajsza zupa, ocię ż ał y ogó rek-pomidor, ocię ż ał y arbuz, normalny melon, brzoskwinie.
na obiad - wszystkie te same ocię ż ał e ogó rki z pomidorami, makrela albo smaż ona, albo pieczona, jeszcze nie wiem któ ra, resztki trafiają do sał atki z sał atą , kilka razy był o coś takiego jak Olivier - tylko bez kieł basy i mię sa . Kilka zup - brokuł owych lub z klopsikami, albo okroshka - tylko nie myś l, ż e był a okroshka - biją ogó rki zamoczone w kefirze, podejrzewam, ż e też zwię dł y.
na obiad - makrela, kurczak i kilka razy gulasz woł owo-wieprzowy - jadalny I albo ryż albo makaron albo kasza gryczana.
O napojach - nie ma o czym mó wić . Smutny alkohol. Mniej wię cej tylko ich „szampan”
Generalnie był o wraż enie brudu i jakiejś nieś wież oś ci. Nie wszystko był o dzisiaj. Buł garski i turecki system „all inclusive” – jak mó wią w Odessie – to dwie duż e ró ż nice.
Dodatkowo – okoł o 85% goś ci hotelowych to Polacy. Nigdy nie spotkał em się z nimi w takich iloś ciach, ale pozostawił y po sobie bardzo nieprzyjemne uczucie. Siedzą przy basenie cał ymi dniami, odbierają.25 koktajli w barze na noc, upijają się , natychmiast odkł adają wszystko na podł ogę . Wstajesz rano. o 6 rano, aby zanurzyć się w morzu - wychodzisz z pokoju i oglą dasz obraz olejny - miliony plastikowych kubkó w - zaró wno pustych, jak i do poł owy skoń czonych koktajli. hał dy ś mieci i charakterystyczny wyglą d i zapach wymiocin.........Sprzą tanie zaczyna się o godzinie 8....nic dodać .
Dalej jest plaż a. Plaż e są w wię kszoś ci publiczne miejskie, chronione wydzielonymi strefami wolnymi. Ale w pobliż u - jest bardzo przyzwoity hotel z wł asnym. Pierwsze dni morze był o trochę wzburzone - wystarczył o skakać po falach - potem mega-ratownicy biegali dookoł a i gwizdali - wywieź li wszystkich na brzeg, a jeszcze lepiej na brzeg. Osobiś cie bardzo mi to przeszkadzał o. Dobrze pł ywam, a mó j mą ż i ja odpowiadamy za nasze dzieci, nie trzeba nas ratować )) Koszt leż aka z parasolem to 10 lew od osoby. W zieleniach to nieco ponad 140. To duż o lub mał o - każ dy sam decyduje. Morze jest czyste, przesycone zapachem jodu, dno pł askie - a gł ę bokoś ć zaczyna się już po 30 metrach od brzegu, wię c kto ma mał e dzieci, moż e tu spokojnie zostać .
I osobno o Nesebyrze. Bardzo zadbany, pię kny i przytulny pó ł wysep. Budynek z IV-VI wieku p. n. e. , ruiny, mał e przecinają ce się uliczki wył oż one kostką brukową i niskie kamienne domy od doł u i drewniane domy od gó ry, obwieszone donicami z kwiatami – to wszystko tworzy niepowtarzalny klimat, a na pewno pozostawia pozytyw wraż enie. Jest też wystarczają co duż o restauracji z panoramicznym widokiem na morze - co ró wnież jest dobrą wiadomoś cią . W ogó le chodziliś my tam codziennie. Moż na spacerować po nasypie - kilka kilometró w, moż na podjechać ich "pocią gami" - nie wiem, od czego go oś lepili - ale moż na przejechać kilka kawał kó w z hotelu na pó ł wysep.
Ogó lnie - kto chce odpoczą ć - odpocznie. Wró cilibyś my do Nesebyru - zdecydowanie tak. Czy wró cilibyś my do Kotva - NIE.
Z wyjazdu wycią gnę liś my dla siebie nastę pują ce wnioski: w Buł garii trzeba wynają ć mieszkanie, albo dobry hotel – bez jedzenia. Jedź wł asnym samochodem lub samolotem.
Mam nadzieję , ż e komuś się to przyda.
аватар korolyova13
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywaliś my w sierpniu 2014 z mł odym mę ż czyzną . Podobał nam się sam hotel, pokó j jest przestronny, sprzą tanie na mokro odbywał o się codziennie, rę czniki był y zmieniane, ł ó ż ko był o poś cielone. Personel hotelu nie jest zbyt przyjazny, zwł aszcza w restauracji, nie dostaniesz od nich „dzień dobry” i „bon appetit”, ale szybko usuwam brudne naczynia ze stoł ó w, nie bę dziesz miał czasu na dokoń cz posił ek, ponieważ już go usunę li. … Już ▾ Odpoczywaliś my w sierpniu 2014 z mł odym mę ż czyzną . Podobał nam się sam hotel, pokó j jest przestronny, sprzą tanie na mokro odbywał o się codziennie, rę czniki był y zmieniane, ł ó ż ko był o poś cielone. Personel hotelu nie jest zbyt przyjazny, zwł aszcza w restauracji, nie dostaniesz od nich „dzień dobry” i „bon appetit”, ale szybko usuwam brudne naczynia ze stoł ó w, nie bę dziesz miał czasu na dokoń cz posił ek, ponieważ już go usunę li. Był taki przypadek, gdy poszedł em na kawę , mó j nietknię ty deser został usunię ty, musiał em iś ć na nowy. Blond kelnerka szczegó lnie wyró ż niał a się swoją aktywnoś cią i chamstwem. Jeś li chodzi o jedzenie, wzię liś my tylko ś niadanie i nie ż ał owaliś my, bo. Jedzenie w restauracji jest monotonne i niezbyt smaczne. Z jadalnych to tylko ogó rki, pomidory, ser, jajecznica, grzanki. Napoje są okropne. Z oferowanych napojó w jest to kawa (zwykł y napó j kawowy), cappuccino (ten sam napó j kawowy tylko z mlekiem w proszku), gorą ca czekolada (bardziej jak kakao), herbata (kilka rodzajó w, ale wszystkie obrzydliwe) i wreszcie „sok” przypomina „uppie”. Infrastruktura wokó ł hotelu jest rozwinię ta - są restauracje, apteki, supermarkety, stragany z pamią tkami, ale jak na mł odzież zabrakł o nam dyskotek, salonikó w. Pojechaliś my do centrum Sł onecznego Brzegu, gdzie jest bardzo gł oś no, jest duż o rozrywki i prawie każ da dyskoteka ma „happy hours” przy zamó wieniu jednego koktajlu, drugiego w prezencie. Kolacja i obiad poszł y do ​ ​ restauracji "Bulgari" bardzo smaczne, duż e porcje, mił a obsł uga, radzę wszystkim tam iś ć . Pojechaliś my do Starego Nesebyru naprawdę podobał o nam się najpię kniejsze, antyczne miasto, ale polityka cenowa w restauracjach jest inna niż w restauracjach przy hotelu i w centrum SB, prawie 1.5 raza droż szego.
Ś wietny hotel dla rodzin z dzieć mi, dla mł odzież y, nie radzę , nudno.
аватар
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 9.0
Piszę szczegó ł ową recenzję , bo przed wyjazdem zebrał em informacje w necie w czę ś ciach. Nasza tró jka (z mę ż em i 4-letnim dzieckiem) odpoczywał a w Hotelu Kotva od 23.08. 2014 do 06.09. 2014. Czytał am wiele opinii na ten temat, mniej oczekiwał am od hotelu, ale wszystko okazał o się po prostu super. … Już ▾ Piszę szczegó ł ową recenzję , bo przed wyjazdem zebrał em informacje w necie w czę ś ciach. Nasza tró jka (z mę ż em i 4-letnim dzieckiem) odpoczywał a w Hotelu Kotva od 23.08. 2014 do 06.09. 2014. Czytał am wiele opinii na ten temat, mniej oczekiwał am od hotelu, ale wszystko okazał o się po prostu super. 1. Sam hotel jest duż y, nowe, ś wietne pokoje, duż y hol, wszystko bardzo ł adne pod wzglę dem wnę trza. W każ dym pokoju prysznic, suszarka do wł osó w, lodó wka, balkon z 2 krzesł ami i stoł em, telewizor, klimatyzacja (dział ają ca i bezpł atna, a potem w niektó rych opiniach pisane są cuda! ). Wi-Fi w holu jest bezpł atne, choć wolne. 2. Wspaniał a obsł uga - pokoje był y codziennie sprzą tane, codziennie zmieniane był y ró wnież rę czniki, nawet opisana poś ciel dziecka był a zmieniana bez pytania. Napiwek opuś cił em 2 razy z wdzię cznoś ci. 3. Pod koniec wakacji, z powodu problemó w w naszym skrzydle, zostaliś my przeniesieni do 2-pokojowego mieszkania bez dodatkowych opł at, chociaż wcześ niej mieszkaliś my w pokoju standardowym. SUPER APARTAMENTY! 4. Obecnoś ć duż ego, pię knego mini-parku wodnego na terenie hotelu jest BARDZO pię kna i idealna dla rodzin z dzieć mi! Plus duż y basen. Jest duż o leż akó w, wystarczy dla wszystkich. Dla mnie osobiś cie woda był a zimna. Ale dzieci pluskają się przez cał y dzień . 5. Kawiarnia na terenie hotelu (w postaci ogromnej kamiennej ryby + duż y statek) - bardzo pię kne, rozsą dne ceny. 6. O jedzeniu w hotelu. Wzię liś my tylko ś niadanie. DOBRE ś niadania. Przeczytał am wszystkie recenzje i bał am się , ż e ś niadania bę dą okropne. Nie wiem, co ludzie jedzą na ś niadanie w domu, któ rzy tak negatywnie wypowiadali się . Mieliś my doś ć : kasza manna, rogaliki, buł ki, herbatniki, grzanki, tosty, 3 rodzaje makaronó w, jajecznica, jajka sadzone, kilka rodzajó w wę dlin, sery, sery, masł o, dż emy, mió d, kasze, mleko, 2 zupy ( choć niezbyt, jak na amatora), pomidory, ogó rki, pomarań cze. Co do sokó w - zwykł e z opakowań . Rzeczywiś cie, kiedyś został y przyzwoicie rozcień czone wodą . Przez resztę dni nie był o ż adnych skarg. Herbata i kawa był y dla mnie po prostu okropne. Herbaty i kawy z torebek w domu nie piję , ale te też są kiepskiej jakoś ci, nigdy nie znalazł am czarnej herbaty. Zrobiliś my tak, jak zalecono w jednej z recenzji - kupiliś my herbatę w supermarkecie, mniej wię cej normalną . Jeś li chodzi o all inclusive lub + obiad - lepiej go nie brać (zapytaliś my wczasowiczó w - obiad jest gorszy niż ś niadanie). 7. Jeś li chodzi o jedzenie poza domem. Osobiś cie wydrukował am sobie ulotkę z listą dań buł garskich z nazwami i opisami - nie ż ał ował am! Ogó lnie kuchnia oczywiś cie jest pyszna, ró ż norodna, ale oczywiś cie zależ y to ró wnież od instytucji. Jedliś my w kawiarniach i restauracjach. Za cenę - od 15 euro za trzy, ale to z brzucha z piwem i winem (dla nas osobiś cie). Porcje są duż e - sprawdź wagę w menu, zapytaj o dostę pnoś ć przystawki (zamó wiliś my wię cej niż to konieczne przez kilka pierwszych dni i przesadziliś my). Wszyscy kelnerzy mó wią po rosyjsku. W pobliż u hotelu są lepsze miejsca. – kawiarnia „Sarov” przy przystanku autobusowym na Nesebyrze: wnę trze proste, ale bardzo smaczne i tanie: np. zapiekanka 400 g + sał atka 300 g + naleś nik z dż emem dla dziecka + 2 piwa + sok + ciasto czosnkowe - 25 lewa z Wskazó wka. - restauracja "Buł garia" - na wprost hotelu, 100 m od wejś cia, lekko w lewo. BARDZO smacznie i pię knie, ceny oczywiś cie wyż sze, ale warto. Do tego fajne desery dla dzieci! - kawiarnia na plaż y (Srpska khnya, tak to się nazywał o) - np. smaż one ziemniaki, panierowane paluszki z kurczaka, sał atka, 2 piwa, sok, zupa - ok 25 lew . - niedaleko na plaż y w kierunku Nesebyru w namiotach sprzedają shawarmę , naleś niki, smaż oną rybę "tsatsa" - ś wietne do piwa. - w Nessebar wybraliś my się do restauracji nad morzem na owoce morza - za trzy 35 - 40 euro z napiwkiem, ale to snack bar (np. 2 zupy z owocami morza, ryba z przystawką , makaron z owocami morza, podpł omyki , 2 lampki wina, sok, 10% napiwek ). - co zabrać z jedzenia dziecku? Zupa Pileshka, makaron carbonara dla dwojga z osobą dorosł ą (szczegó lnie pyszna w Buł garii! ), naleś nik z dż emem, zapiekanki w Sarowie z dorosł ymi, w restauracji przy hotelu - puree ziemniaczane z kotletem (kotlet z grilla! jak nigdzie indziej nie, ale dziecko jadł o z przyjemnoś cią nawet w obecnoś ci ich osobliwych przypraw), w kawiarni "Jan Kowalski" obok hotelu - zestaw - puree ziemniaczane, jajko sadzone, kieł basa, ogó rki. - na ś rodku w namiotach sprzedają ziemniaki z nadzieniem ziemniaczanym - bardzo mi się podobał o. 8. Dobra lokalizacja hotelu. Na skrzyż owaniu Nesebyru i skraju Sł onecznego Brzegu. Spacer do Nesebyru - 30 min. spacerowy krok wzdł uż morza, jeś li odetniesz czę ś ć ś cież ki przez plaż ę . Do Nesebyru pojechaliś my autobusem (1 lewa za osobę dorosł ą ) oraz pocią giem (7 lewa za trzy osoby). Podobnie jak w centrum Sł onecznego Brzegu. Przystanek niedaleko hotelu (od wejś cia gł ó wnego, pierwszy skrę t w lewo w gł ó wną ulicę , przy któ rej kursują autobusy - po prawej jest przystanek do centrum (lepiej wysią ś ć koł o kasyna Kuban - to bę dzie być centrum), a jeś li przejdziesz przez ulicę na ś wiatł ach - zatrzymaj się w Nesebyrze Autobus - nr 1.9. 200 metró w do plaż y na drewnianym pomoś cie. Na plaż y pł atne strefy na przemian z bezpł atnymi. Osobiś cie , nigdy nie podniosł em rę ki, ż eby wypoż yczyć parasol i leż ak - 4 euro za parasol + 4 euro za leż ak, a jeś li na wszystkie trzy i wszystkie 14 dni? Wł aś nie kupiliś my matę plaż ową za 6 euro i parasol za 10 euro. Ludzie leż ą na rę cznikach lub na narzutach. Sama plaż a jest szeroka, dosyć czysta, bardzo przyjemny piasek, niektó re kamienie oczywiś cie bardzo mał e, dla dzieci super. dla mnie osobiś cie (chociaż mó j mą ż na wrę cz przeciwnie, podobał o mi się ) - przez cał e nasze wakacje morze był o niespokojne, przez kilka dni fale był y doś ć duż e, ale biorą c pod uwagę fakt, ż e moż na pluskać się w wodzie po pas - wszyscy pł ywali i pluskali się na falach , w tym dzieci (nasza kamizelka ratunkowa) e, któ ry moim zdaniem ró wnież został kupiony obok hotelu za 10 euro). dziewię ć . Ogó lnie rzecz biorą c, o pogodzie w tym czasie - nie był o upał ó w, był o wietrznie (czasami wiatr był doś ć zimny, co utrudniał o pł ywanie), wieczorem przez kilka dni był o chł odno, woda był a ogó lnie ciepł e, ale oczywiś cie nie ś wież e mleko. Osobiś cie był bym przyjemniej, gdyby był o cieplej, a morze spokojne. Ale reszta był a cał kiem wygodna. Zauważ yli, ż e pili bardzo mał o pł ynu - nie chcą tam pić . Przez ostatnie 2 dni na cał ym niebie padał o z piorunami i bł yskawicami. 10. Sklepy. W pobliż u hotelu znajduje się wiele mał ych supermarketó w. Niedaleko w kierunku supermarketu „Penny” w Nesebyrze. W kierunku centrum kilka przystankó w w autobusie - przystanek koł o hotelu Meridian i iś ć trochę dalej i przejechać przez ulicę - supermarket Perla, za nim na podwó rko po prawej - Mladost. To za zakup alkoholu, pamią tek, pernekus. Owoce kupione w sklepie obok przystanku autobusowego (w kierunku centrum Sł onecznego Brzegu). 11. Wycieczki. Pojechaliś my tylko do buł garskiej wioski - bardzo nam się podobał o: opró cz samej wioski kolacja z nielimitowanym winem + koncert + taniec na wę glach + dyskoteka. Duż o chodziliś my, jeź dziliś my na rowerach w gó ry, widzieliś my wiele hoteli zaró wno w centrum, jak i na drugim koń cu sł onecznej plaż y. Uwierz mi, nasz hotel jest SUPER! ! ! Opró cz vouchera i wiz (1600 euro z lotem z Miń ska na 14 nocy), wydaliś my dokł adnie 1000 euro (na drobne zakupy i prezenty). Uważ am, ż e to optymalna kwota, moim zdaniem trudno zainwestować w mniejszą kwotę . Ogó lnie wraż enia z Buł garii są bardzo dobre (minusy moż na znaleź ć wszę dzie! ), Naprawdę nam się podobał o.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my we wrześ niu 2013 roku. Hotel jest bardzo dogodnie poł oż ony, z dala od zgieł ku centrum kurortu, tuż obok Nesebyru, do morza jest 200-300 metró w. Na terenie hotelowego aquaparku - raj dla dzieci. Hotel jest czysty, wygodny, jeś li ponownie pojedziemy do Sł onecznego Brzegu, to do tego hotelu. … Już ▾ Odpoczywaliś my we wrześ niu 2013 roku. Hotel jest bardzo dogodnie poł oż ony, z dala od zgieł ku centrum kurortu, tuż obok Nesebyru, do morza jest 200-300 metró w. Na terenie hotelowego aquaparku - raj dla dzieci. Hotel jest czysty, wygodny, jeś li ponownie pojedziemy do Sł onecznego Brzegu, to do tego hotelu. Jeś li chodzi o krytykę ś niadań , w Buł garii nie ma pastwisk odpowiednio nabiał u, mię so to gł ó wnie wieprzowina i kurczak. W kraju w zasadzie nie ma dobrej kieł basy, dlatego na ś niadanie w hotelu podają kilka rodzajó w swojej kieł basy sojowej, nie gotują owsianki. Na ś niadanie zawsze jest kasza manna, ciastka, ser, jajka, jajecznica itp. , nie bę dziesz gł odny. Poza tym ś niadania serwowane są wszę dzie, a kawiarnie i restauracje czynne od 10 rano, na ś niadanie hotelowe od 7.30, biorą c pod uwagę ró ż nicę czasową (jesteś my z Syberii i mamy 7 to 12), ś niadanie zjedliś my wcześ nie. Czytał am też krytykę dotyczą cą sprzą tania pokojó w, nie widział am, ż eby gdzieś posprzą tali czyś ciej, jak wszę dzie - na pierwszy rzut oka jest czysto, ale jak się przyjrzeć , moż na znaleź ć coś do narzekania. Widać , ż e hotel został niedawno wyremontowany. Restauracja Kotva serwuje pyszne jedzenie, o kawiarni chciał bym osobno powiedzieć
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9.0
Przybył.2 dni temu. Nie rozumiem ludzi, któ rzy nie lubią tego hotelu. Odpoczywał a z mę ż em i dwó jką dzieci - dziewczynki w wieku 10 i 6 lat. Wszyscy są zachwyceni! Obsł uga jest bardzo dobra, zawsze wszystko wyjaś nią , jeś li coś nie jest jasne, rozwią ż ą problem. … Już ▾ Przybył.2 dni temu. Nie rozumiem ludzi, któ rzy nie lubią tego hotelu. Odpoczywał a z mę ż em i dwó jką dzieci - dziewczynki w wieku 10 i 6 lat. Wszyscy są zachwyceni! Obsł uga jest bardzo dobra, zawsze wszystko wyjaś nią , jeś li coś nie jest jasne, rozwią ż ą problem. Mieliś my pokó j dwuosobowy, bardzo przestronny. Nie zawracaliś my sobie gł owy tym, jak go usuną ć . Spaliś my tylko i przebraliś my się w pokoju. Ś niadanie jest dobre, zawsze wychodziliś my peł ni. Menu jest takie samo każ dego dnia, ale wszystkiego jest tak duż o, ż e każ dego dnia moż na zjeś ć urozmaicone ś niadanie. Zjedliś my obiad i kolację w restauracji Kotva (bardzo smaczne i niedrogie, porcje są bardzo duż e, 2 porcje wystarczył y na cztery) lub poszliś my do najbliż szego supermarketu, Penny, po drugiej stronie ulicy. Ceny są mniej wię cej takie same jak w Rosji. Rozrywka - morze. Kotva jest bardzo dobrze poł oż ona. Z niej moż na dojś ć pieszo do Nesebyru (pojechaliś my na stare miasto pocią giem, dzieciom bardzo się spodobał o), a wró cić autobusem na drugie pię tro. Niedaleko centrum Sł onecznego Brzegu, gdzie udaliś my się do Luna Park. Istnieje ró wnież pocią g, któ ry kursuje do Luna Park. Do morza bardzo blisko, okoł o 5 minut, chł odne, ciepł e i pł ytkie. Na miejscu znajduje się ró wnież aquapark, w któ rym bawią się zaró wno dzieci, jak i doroś li. Ona sama zbiegł a ze wzgó rza z dzieć mi, a takż e z mę ż em. Moż na też kupić glinianą figurkę przy dziecię cym basenie, a dziecko pod okiem bardzo dobrej dziewczynki Gabrielli ją pomaluje. Wieczorami przy duż ym basenie jest dyskoteka dla dzieci, gdzie tań czą ró wnież doroś li. Ogó lnie Kotva jest bardzo fajna! Zdecydowaliś my, ż e w Buł garii odpoczniemy tylko w Kotvie! Doradzamy wszystkim!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


awatara 2961g7pj
7 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara vboyarskiy
Czy w pokoju jest czajnik elektryczny?
10 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara vboyarskiy
Jadę z małym dzieckiem. Będziesz musiał ugotować owsiankę itp., Jakie naczynia są w pokoju. Sejf w pokoju lub w administracji.
10 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara leschko-a86
Cześć! Może ktoś odpoczywał w tym roku w Kotvie? dzielić informacje)
10 lat wstecz  •  5 subskrybenci 4 odpowiedź
awatara lesiy1
Powiedz mi, ile kosztuje 10 dni pobytu w tym hotelu i czy obywatele spoza Federacji Rosyjskiej mogą zamówić
11 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Один из лучших отелей в своей категории. Расположен в непосредственной близости от города Несебр. Рекомендуем для отдыха с детьми. Последняя реставрация проведена в 2013 году. Отель состоит из двух 4-этажных корпусов.

Lokalizacja В курортном комплексе Солнечный Берег, в 25 км от аэропорта города Бургас, в 1 км от города Несебр, в 3 км от центра Солнечного Берега, в южной части курорта.
Opis plaży Отель в 250 м от пляжа.
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

3 бассейна (один из них олимпийский), магазины, 3 бара, 2 конференц-зала.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • lekarz
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • noclegi ze zwierzętami
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci 4 водные горки для детей, 2 детских бассейна.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 3 водные горки.
 • park wodny lub zjeżdżalnie
 • jacuzzi  FREE 
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 471 номер.

W pokojach

Номера отеля меблированы и оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, холодильником, мини-баром типа, чайником, телефоном, Wi-Fi, душем, феном.

 • prysznic
 • mini bar $
 • klimatyzator (nie we wszystkich pokojach)
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres 8240 Sunny Beach, Bulgaria
Telefony: (359) 55 422445
Stronie internetowej: Kotva Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.