Saint Nikola Hotel 3*– Opinie

3
Ocena 9.010
na podstawie
3 opinii
9.3 Numer
9.0 Usługa
9.3 Czystość
9.3 Odżywianie
9.3 Infrastruktura
Hotel Saint Nikola z widokiem na port na Starym Mieście w Nesebyrze. Dojazd do kurortu Słoneczny Brzeg zajmuje 7 minut. Najbliższa piaszczysta plaża znajduje się 200 metrów od hotelu Saint Nikola. Tętniący życiem kurort Słoneczny Brzeg i dworzec autobusowy oddalone są od obiektu o 3 minuty jazdy. Nadaje się na niedrogie rodzinne wakacje.Więcej →
аватар toniast2011
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my z Nikoł ajem po raz drugi, naprawdę podobał a mi się reszta ZNOWU. Jak to od razu ukł ada się na resztę , ż e jesteś cie witani jak bardzo bliscy przyjaciele, uwaga i szacunek ze strony wł aś ciciela był a bardzo przyjemna, a takż e niespodzianki w postaci domowego wina i domowej kieł basy, nawiasem mó wią c, zrobionych przez Mikoł aja na wł asną rę kę , był y bardzo smaczne : )))). … Już ▾ Odpoczywaliś my z Nikoł ajem po raz drugi, naprawdę podobał a mi się reszta ZNOWU. Jak to od razu ukł ada się na resztę , ż e jesteś cie witani jak bardzo bliscy przyjaciele, uwaga i szacunek ze strony wł aś ciciela był a bardzo przyjemna, a takż e niespodzianki w postaci domowego wina i domowej kieł basy, nawiasem mó wią c, zrobionych przez Mikoł aja na wł asną rę kę , był y bardzo smaczne : )))). Tym razem pokó j został wynaję ty z widokiem na morze, cią gł a morska bryza z okna i balkonu stworzył a przytulną fajną i komfortową atmosferę w pokoju, spaliś my bez klimatyzacji i pod ciepł ymi kocami. Nikoł aj opowiedział nam jakie wydarzenia dzieją się w mieś cie, pomó gł nam w wymianie pienię dzy, powiedział gdzie lepiej zjeś ć w jakich restauracjach, gdzie bę dzie smacznie i niedrogo. A on też spotkał mnie na lotnisku i zabrał mnie z powrotem swoim samochodem, tj. Ż ADNY PROBLEM NA WAKACJE!! ! ! Wszystko zależ y od wł aś ciciela hotelu. BYŁ O BARDZO WYGODNIE! Myś lę , ż e na pewno jeszcze tam wró cimy. A jakie są fajne ś wież e mał ż e.....moż na je kupić na molo, o czym nam też powiedział Mikoł aj. Poró wnuję wakacje na Krymie i rozumiem, ż e takiej usł ugi niestety dł ugo nie bę dzie.
аватар LaFifa
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Byliś my u Mikoł aja w zeszł ym roku. Zarezerwowaliś my hotel kontaktują c się z wł aś cicielem przez internet. Bez ż adnej przedpł aty wysł ano nam potwierdzenie rezerwacji do ambasady oraz zdję cie pokoju na naszą proś bę . Nikoł aj umieś cił nas nie w samym hotelu, ale, ż e tak powiem, w jego „oddziale”, któ ry znajduje się naprzeciwko „budynku centralnego” : ) Był to mał y 4-pię trowy schludny prywatny mini-hotel jego „krewnego”. … Już ▾ Byliś my u Mikoł aja w zeszł ym roku. Zarezerwowaliś my hotel kontaktują c się z wł aś cicielem przez internet. Bez ż adnej przedpł aty wysł ano nam potwierdzenie rezerwacji do ambasady oraz zdję cie pokoju na naszą proś bę . Nikoł aj umieś cił nas nie w samym hotelu, ale, ż e tak powiem, w jego „oddziale”, któ ry znajduje się naprzeciwko „budynku centralnego” : ) Był to mał y 4-pię trowy schludny prywatny mini-hotel jego „krewnego”. Wł aś ciciele mieszkali na pierwszych dwó ch pię trach, a 3 i 4 pię tro zajmowali turyś ci, gł ó wnie nasi. Pokoje hotelowe są standardowe, ł ó ż ko-prysznic-telewizor-lodó wka-klimatyzacja (za dopł atą ) oraz balkon z plastikowym stoł em i krzesł ami. Kilka razy w tygodniu przychodził a sprzą taczka, wyrzucał a ś mieci, mył a podł ogi. Na podł odze był czajnik elektryczny, na mał ym przytulnym dziedziń cu był a mał a kuchenka elektryczna i grill, w zasadzie moż na był o gotować obiady i kolacje, ale nie zawracaliś my sobie gł owy - jedliś my w kawiarniach. Ró wnież w holu przy schodach był y parasole od sł oń ca i bambusowe maty dla chę tnych. Ogó lnie atmosfera był a bardzo przytulna i domowa, a ceny pobytu są wrę cz krajowe - 25 euro dziennie za pokó j w sierpniu i 20 euro dziennie we wrześ niu (a mieszka się prawie w ś rodku muzeum). Tym, któ rzy przyjechali, tak jak my, swoim samochodem, Nikolay zapewnia bezpł atny parking, choć na otwartym terenie. Na Starym Mieś cie jest duż o mew, wię c miej to na uwadze i zaopatrz się w pokrowiec na samochó d ; )
Ogó lnie o moim pobycie tutaj mogę powiedzieć trzy sł owa: "Speł nienie marzeń idioty" : ) Zatrzymywaliś my się na "stał ym lą dzie", na Nowym Mieś cie i godzinami spacerowaliś my po Starym Nesebyrze patrzą c z zazdroś cią na miniaturowe balkony prywatne hotele na ulicach ś redniowiecznego miasta. Teraz też mamy okazję wyjś ć na balkon z kieliszkiem Mechanjiysko, aby popatrzeć z gó ry na wybredne grupki japoń skich turystó w : ) Generalnie był am zadowolona z pobytu, ale sama stwierdził am, ż e nastę pnym razem bę dę pobyt w Nowym Mieś cie. Opró cz wszelkiego rodzaju „plusó w” i smaku ż ycia, był y też „minusy”, któ re mnie irytował y. Po pierwsze to dł ugi spacer na plaż ę . Oznacza to, ż e plaż a Starego Nesebyru jest w pobliż u, ale jest kamienna i ż wirowa. Przyjaciele, któ rzy przyjechali z nami, mił oś nicy nurkowania i nurkowania byli zachwyceni, co wieczó r opowiadają c jakie podwodne „artefakty” tam widzieli i jak daleko dopł yną ć do pozostał oś ci jakiegoś muru… My, obcy takim „radoś ciom” ż ycie”, musiał codziennie przez pó ł godziny tupać na piaszczystą plaż ę miejską . Mimo to duż o przyjemniej jest spę dzić w drodze 15 minut zamiast 30 : ) Po drugie - mewy. Ś pią na dachach krytych dachó wką . Domy w Starym Nesebyrze są niskie, czę sto te stworzenia osiedlają się na dachu przed twoim balkonem i o pią tej rano zaczynają krzyczeć nie swoim gł osem, dosł ownie. Miejscowe mewy nauczył y się naś ladować gł osy innych ptakó w i zwierzą t. A tu rano na twoim balkonie albo szczeka „pies”, potem miauczy „kot”, a potem „wrona” kraka.
Naprzeciw wejś cia do naszej „karczmy” znajdował się mał y sklep spoż ywczy, czynny do pó ź na. Co zaskakują ce, ceny w nim nie był y wyż sze niż ceny supermarketu Mladost, a niektó re towary był y nawet tań sze. Wł aś ciciel sklepu w mł odoś ci studiował i pracował w Moskwie, dobrze mó wi po rosyjsku iz przyjemnoś cią rozmawiał z nami wieczorami. Ró wnież w tym sklepie moż na wypić szklankę dobrej kawy z ekspresu.
Lubię wypoczywać w Nesebyrze. Z jednej strony wydaje się , ż e jest „za granicą ”, a z drugiej wszystko jest jakoś znajome i zrozumiał e. Praktycznie nie ma bariery ję zykowej, lokalni mieszkań cy chę tnie nawią zują kontakt i mogą godzinami rozmawiać na tematy typu: „Buł garia to biedny kraj w Unii Europejskiej! ”, czy „w okolicy są tylko oszuś ci – nie sł uchaj nikogo , miej oko na rzeczy”, lub po prostu, ż e „w zeszł ym roku o tej porze roku pogoda był a gó rska-aaaaa-lepsza”. I wtedy zdarza się , ż e buł garski rozmó wca mruż y jedno oko, patrzy na ciebie i pyta surowo: „Lubisz Buł garię ? ” "Oczywiś cie, ż e mi się podoba! Przychodzę do ciebie po raz czwarty! " A osoba rozpł ywa się w zadowolonym uś miechu, dumnym ze swojego cierpliwego kraju. A ty sam cieszysz się , ż e swoją odpowiedzią poprawił eś nastró j tej osoby, o 40% przez reklamy
. . . Wyjechaliś my wcześ nie, o 6 rano. Do bramy wyszedł ten sam „krewny” - pomarszczona stara kobieta w czarnej sukni. "Leka tortury! " ż yczył a nam i uczynił a znak krzyż a na ś cież ce. Dzię kuję , ż yczliwi, sympatyczni, goś cinni ludzie! Szczę ś cie dla Ciebie, sł oneczna Buł garia! Zaczekaj na nas! Na pewno wró cimy ; )
Вид на Старый город с песчаного пляжа Вид с нашего балкона Открывает чайка рот и... МЯУКАЕТ КАК КОТ!:))) Наш отель слева (белые балкончики), КотеГ в окошке. Настоящий!:) Несебр. Старый город Старый Несебр Вид из отеля на море и чаек:)
аватар nikolains1
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 9.0
Znajduje się w cichym miejscu, gdzie nie ma wiecznych tł umó w turystó w, nad samym brzegiem morza. Plaż a jest dwie minuty spacerem w spokojnym tempie. Wspaniał y widok na Sł oneczny Brzeg i Ś wię ty Wł as. W bezpoś rednim są siedztwie znajduje się wiele restauracji i kawiarni, sklepó w, sklepó w i lokali rozrywkowych, a takż e zabytki. … Już ▾ Znajduje się w cichym miejscu, gdzie nie ma wiecznych tł umó w turystó w, nad samym brzegiem morza. Plaż a jest dwie minuty spacerem w spokojnym tempie. Wspaniał y widok na Sł oneczny Brzeg i Ś wię ty Wł as. W bezpoś rednim są siedztwie znajduje się wiele restauracji i kawiarni, sklepó w, sklepó w i lokali rozrywkowych, a takż e zabytki. Nowe meble, czyste terytorium i ł azienka, prawdziwa ż yczliwoś ć wł aś cicieli (nawiasem mó wią c, mó wią po rosyjsku) - reszta jest poza pochwał ą .
Wszystkie pokoje posiadają ł azienkę z prysznicem, telewizję kablową , minibar, taras, internet WI-FI, pokó j deluxe i apartament z klimatyzacją . Bezpł atny parking.
Прекрасный отдых Прекрасный отдых Прекрасный отдых Семейный отель Прекрасный отдых Прекрасный отдых


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Nesebyru
Ocena 8.2
Bułgaria, Nesebyr
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Отель Saint Nikola, из которого открывается вид на гавань в Старом городе Несебра. Поездка до курорта Солнечный берег занимает 7 минут. В 200 метрах от отеля Saint Nikola находится ближайший песчаный пляж. До оживленного курорта Солнечный Берег и автобусного вокзала - 3 минуты езды. Подходит для бюджетного семейного отдыха.

Lokalizacja До аэропорта Бургаса - 20 минут езды.
Opis plaży В 200 метрах от отеля находится ближайший пляж.
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu
 • restauracja
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Rozrywka i sport
 • nurkowanie
 • Wędkarstwo
Opis pokoi

В отеле 10 номеров.

W pokojach

Все номера отеля Saint Nikola располагают мини-баром, телевизором с кабельными каналами и сейфом. В собственной ванной комнате установлен душ и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

 • prysznic
 • bezpieczny
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • internet wi-fi
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
Adres Болгария, Несебр 8231, ул. Крайбережная 32
Telefony: +359 898630824
Stronie internetowej: Saint Nikola Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.