Kapri 3*– Opinie

3
Ocena 8.710
na podstawie
3 opinii
8.0 Numer
8.7 Usługa
8.0 Czystość
8.0 Odżywianie
7.7 Infrastruktura
Ten rodzinny hotel położony jest pomiędzy miastami Rawda i Nesebyr, w spokojnej okolicy. Przyjemna atmosfera i komfort stwarzają warunki do niezapomnianych i relaksujących wakacji.Więcej →
аватар alena701827
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Ś wietny hotel nad morzem. Nie ma tu wielu turystó w, bo sama ulica to ś lepy zauł ek. Morze jest na wycią gnię cie rę ki. Jakieś.2 minuty. Był am na wakacjach z dwuletnim dzieckiem, to był o dla mnie waż ne. Najlepsze pokoje - z widokiem na morze. Zielony i czysty. … Już ▾ Ś wietny hotel nad morzem.

Nie ma tu wielu turystó w, bo sama ulica to ś lepy zauł ek.

Morze jest na wycią gnię cie rę ki. Jakieś.2 minuty. Był am na wakacjach z dwuletnim dzieckiem, to był o dla mnie waż ne.

Najlepsze pokoje - z widokiem na morze.

Zielony i czysty.

W hotelu znajduje się bardzo ł adny basen, a jeś li zejdziesz ś cież ką i plaż ą . Piasek.

Gł ó wny problem polega na tym, ż e na tej plaż y nie wolno opalać się bez pł acenia za leż ak. Poł ą czył się . I z jakiegoś powodu nie moż esz pł ywać wieczorami podczas rozmowy.

Dobra kawiarnia i stosunkowo normalne trzy posił ki dziennie. Prawie codziennie tak samo, ale pysznie. Szczegó lnie brynza z pomidorami : ) Zamó wił abym tu jedzenie drugi raz. Chociaż jest bardzo nie dietetyczny.

Dobrze posiedzieć w kawiarni - bardzo pię kny widok.

Sam Nesebyr jest daleko. Szliś my przez godzinę po trasie. Moż na tam dojechać autobusem, jeż dż ą czę sto.

Hotel jest czę ś cią wybrzeż a mię dzy Nesebyrem a Rawdą , wię c do Rawdy trzeba bę dzie ró wnież dojś ć pieszo.
Nesebyr to Chersonez, gdzie pozwolono handlować bzdurami i wszę dzie zakł adać kawiarnie. Chociaż ogó lnie mi się tam podobał o. Rawda to „Karolino-Bugaz, któ remu się udał o”. Ciekawie też jest tam spacerować.

W tym rejonie nie ma nasypu, ale moż na spacerować wzdł uż morza przez dł ugi czas. Godzinę lub wię cej i prawdopodobnie nadal mogę iś ć . Wzdł uż morza znajduje się wiele niedrogich kawiarni.

Park wodny jest bardzo blisko. Szliś my - przystanek lub dwa.

Personel niczego od ciebie nie potrzebuje, wię c prawie nigdy się do ciebie nie zwracają . Ogó lnie wydaje się , ż e Buł garzy nie wahają się mieć turystó w czy nie. Po prostu uprzejmy.

U nas odpoczywali Buł garzy, Ukraiń cy i Rosjanie. Prawie wszyscy wczasowicze byli bardzo uprzejmi.

Rzadko na bazarze, ale moż na znaleź ć filiż ankę , mó wią : „Putin przyjdzie - przynieś porzą dek”, a jeden ze sprzedawcó w w sklepie był w koszulce „moim domem jest Rosja” czy coś takiego. Nie mieliś my ż adnych konfliktó w.
Na ulicach jest wielu Rosjan, ale nie ma mowy o wojnie ani polityce.

Wszelkie zarę kawki, flamingi, materace moż na kupić na miejscu. Kupiliś my jednoroż ca.

Z problemami z Wi-Fi.

Ogó lnie wspomnienia są przyjemne. Dzieciak, mama, mą ż - to lubili. Myś lę , ż e rozsą dniej jest pojechać na wakacje do Sozopolu. Ale jeś li chcesz pojechać do Nesebyru, ten hotel jest najlepszym wyborem.

Jest kilka droż szych hoteli z basenami z widokiem na plaż ę . Ale niedrogi i mał y - ten hotel bije wszystkich, któ rych widział em w mieś cie.

Bardzo mił e miejsce. Dzię kuję za resztę . Cieszę się , ż e tu pojechał em.
аватар bagry4
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Personel jest przyjazny, wszyscy się uś miechają . Byliś my z dwó jką mał ych dzieci w wieku 2 i 4 lat. Dzieci czasem hał asował y, ale nikt nie robił uwag, wrę cz przeciwnie, wszyscy coś do nich mó wili, bawili się . Teren hotelu jest niewielki, jest bezpł atny parking. … Już ▾ Personel jest przyjazny, wszyscy się uś miechają . Byliś my z dwó jką mał ych dzieci w wieku 2 i 4 lat. Dzieci czasem hał asował y, ale nikt nie robił uwag, wrę cz przeciwnie, wszyscy coś do nich mó wili, bawili się . Teren hotelu jest niewielki, jest bezpł atny parking. Nie był o innych samochodó w (był ś lepy zauł ek), któ re pozwalał yby dzieciom biegać w pobliż u hotelu i nie martwiliś my się o ruch uliczny. Do morza jest bardzo blisko, zejdź po schodach (co jest bardzo dobre !!! ) bo pojechaliś my tak, aby dzieci mogł y oddychać morskim powietrzem i pł ywać w morzu. Trochę miał am pecha z pogodą (począ tek czerwca okazał się fajny), ale nie moż na się domyś lić . Basen jest czysty, czę sto widuje się go podczas czyszczenia. O chlorze prawie nigdy nie sł yszano, co moż na powiedzieć o są siednim kompleksie 4-5 gwiazdkowym. Pokó j był codziennie sprzą tany (ale nie zawsze perfekcyjnie), rę czniki zmieniane co 2-3 dni. Pokó j miał.3 balkony: dwa od wschodu i jeden od pó ł nocy. Morze był o widać , ale sł oń ce grzał o dopiero rano i nie palił o przez cał y dzień.
Kawiarnia-restauracja w hotelu jest doskonał a. Chociaż wzię liś my pokó j bez jedzenia, czasami jedliś my tam obiad i kolację . Jedliś my w innych kawiarniach, ż eby spacerować i nie siedzieć w jednym miejscu.
Z niedocią gnię ć mogę powiedzieć o braku placu zabaw, brakował o huś tawek. Pojechaliś my do nastę pnego hotelu i tam dzieci już wyszł y. Tak, a internet jest sł aby, był y jakieś awarie.
аватар nickep
 •  podróżował 18 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel jest bardzo ł adny. Niewielki hotel z 20 pokojami z serii hoteli rodzinnych tzw. Znajduje się mię dzy wsią Rawda i Nesebyr. Spacer do Nesebyru zajmuje okoł o 20 minut. Hotel poł oż ony jest tuż przy plaż y - wystarczy zejś ć po schodach i nazbierać pyszne ś liwki z drzewa rosną cego przy schodach : ) Plaż a jest piaszczysta. … Już ▾ Hotel jest bardzo ł adny. Niewielki hotel z 20 pokojami z serii hoteli rodzinnych tzw. Znajduje się mię dzy wsią Rawda i Nesebyr. Spacer do Nesebyru zajmuje okoł o 20 minut. Hotel poł oż ony jest tuż przy plaż y - wystarczy zejś ć po schodach i nazbierać pyszne ś liwki z drzewa rosną cego przy schodach : ) Plaż a jest piaszczysta. Kosztem leż akó w i parasoli - widział em, ale ich nie zabraliś my: na piasku był o bardzo przyjemnie. Tam pł ywaliś my i opalaliś my się tylko 2 razy, resztę czasu spę dziliś my na ró ż nych plaż ach bliż ej Nesebyru, w tym w samym kurorcie Sł oneczny Brzeg, lub spę dzaliś my czas na wycieczkach. Przyjemnie jest spacerować wzdł uż wybrzeż a: czasem wzgó rza poroś nię te cyprysami i ró ż nymi iglakami, gdzie jest bardzo smacznie i ł atwo oddychać , czasem jakieś wydmy. Ogó lnie rzecz biorą c, podobał o nam się spacerowanie wzdł uż wybrzeż a mię dzy hotelem a Nesebyrem.
Hotel poł oż ony jest obok duż ego 4-5 gwiazdkowego kompleksu IFA, ma fajny plac zabaw dla dzieci i duż e baseny ze zjeż dż alniami - wstę p otwarty dla wszystkich!
Wszystko w hotelu jest zadbane i czyste. W pokoju jest klimatyzacja, TV, lodó wka z barkiem. Pokó j, restauracja na dole i sam hotel są przytulne. Na balkonie rosną pię kne kwiaty. Stoł y restauracyjne w hotelu znajdują się w pobliż u basenu. Nie zabroniono pł ywać w basenie wieczorem, w nocy. Był o cicho. Tylko morze był o gł oś ne : )
Na parterze znajduje się kilka komputeró w z tanim internetem. Gdzieś jest bilard. W piwnicy znajduje się kilka maszyn do ć wiczeń .
Personel jest przyjazny. Szczegó lnie w restauracji na dole : ) Ze wzglę du na to, ż e hotel jest niewielki, każ dy turysta ma wyją tkową , ekskluzywną postawę . I być moż e jest to ogó lnie przyję te w Buł garii - nie sprawdzał em tego : ) Ś niadanie nie był o w cenie. W hotelowej restauracji jedliś my ś niadania, czę sto obiady i kolacje. Jedzenie był o bardzo smaczne. Niedrogi. Porcje był y ogromne - każ dy z przyzwyczajenia wzią ł dla siebie sał atkę , choć jedna starczał a na 2-3 osoby. Sama kelnerka był a bardzo mił a i zawsze starał a się pomó c: zaró wno przy zamó wieniu, jak i przy wszelkich pytaniach zwią zanych z hotelem. Pewnego dnia postanowiliś my zapytać , gdzie moż emy wyprać ubrania. Pobiegł a do recepcji, gdzie podniosł a wszystkim uszy, wezwał a pokojó wkę . W rezultacie pokojó wka wymienił a wszystkie nasze rę czniki i poś ciel po godzinach, zabrał a nasze ubrania i nastę pnego dnia zwró cił a umyte, a nawet odmó wił a napiwku! : )
Ta kelnerka otrzymał a hojne napiwki. Ogó lnie czuliś my się bardzo serdeczni i goś cinni.
Z minusó w jedyną rzeczą był o to, ż e w recepcji czasami dyż urował a dziewczyna, któ ra rozmawiał a z nami tylko po buł garsku. Poza tym dziwne był o, ż e nas nie rozumiał a (choć zazwyczaj Buł garzy rozumieją Rosjan). Okazał o się , ż e w ogó le buł garski nie jest jej ję zykiem ojczystym : )
Tak, ten hotel został nam sprzedany jako dwie gwiazdki plus. Chociaż w ś rodku wisi trzygwiazdkowy certyfikat. Powiem na pewno, ż e to trzy gwiazdki na pią tkę z plusem! Są też cztery gwiazdki, choć bardziej luksusowe, ale nie tak przytulne.
Nie wiem, jak jest teraz w tym hotelu. Pojechaliś my w 2006 roku, któ ry był drugim sezonem, w któ rym hotel był otwarty - wszystko był o nowe i lś nią ce, ł ą cznie z personelem : )
Ogó lnie bardzo nam się w Buł garii podobał o: Rosjanie są wszę dzie mile widziani. Osoby starsze chę tnie wspominają dawne czasy, ktoś od razu zaczyna mó wić po rosyjsku. Mł odzież buł garska też jest przyjazna.
Cieszyliś my się i wielokrotnie spacerowaliś my po plaż ach, wzdł uż starego Nesebyru. Wybraliś my się na piknik na jachcie. Bardzo podobał a nam się dwudniowa wycieczka krajoznawcza Buł garii: Pł owdiw-Bansko-Rila Klasztor-Sofia. Przewodnik nazywał się Dimo ​ ​ – był bardzo ciekawy i duż o nam opowiadał o Buł garii. Poszliś my do parku wodnego w pobliż u Sł onecznego Brzegu.
отель ресторан вид с балкона на море цветы на балконе номер бильярд вид с балкона, выходящего во двор


awatara bogons
Planujemy wyjazd samochodem, więc to pytanie nas bardzo interesuje.
11 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara tobyash
??????????
11 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Nesebyru
Ocena 8.2
Bułgaria, Nesebyr
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Семейный отель расположен между городами Равда и Несебр, в тихом месте. Приятная атмосфера и комфорт создают предпосылку для одного незабываемого и спокойного отдыха.

Lokalizacja Отель Capri соединен с пляжем и заливом Олимпийской надежды собственной частной дорогой.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu
 • restauracja
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny  FREE 
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Rozrywka i sport Игровая комната.
 • kort tenisowy
 • siłownia  FREE 
Opis pokoi

В отеле 16 номеров.

W pokojach

Во всех номерах отеля Capri есть кондиционер, мини-бар и спутниковое телевидение.

 • prysznic
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • kuchnia / aneks kuchenny (nie we wszystkich pokojach)
 • lodówka (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras
Adres Болгария, Бургасская область, город Несебр, местность Кокалу
Telefony: +359554-60-601
Stronie internetowej: Kapri
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис.