Mirage of Nessebar 3*– Opinie

7
Ocena 8.110
na podstawie
7 opinii
№10 w ocenie hotelu Nesebyr
8.3 Numer
8.1 Usługa
8.4 Czystość
6.3 Odżywianie
8.0 Infrastruktura
Nadmorski hotel Mirage położony jest na południowym wybrzeżu Nesebyru, 500 metrów od Starego Miasta. Centrum Nesebyru oddalone jest od hotelu Mirage o 200 metrów, a przystanek autobusowy - o zaledwie 100 metrów. Popularny kurort Słoneczny Brzeg oddalony jest od obiektu o 4 minuty jazdy. Odpowiedni dla rodzin.Więcej →
аватар d.stalmah
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 8.0
Należ y pamię tać , ż e recenzja kompleksu Mirage of Nessebar. W tym roku my (rodzina: dwoje dorosł ych i dwoje dzieci w wieku 6 i 10 lat) postanowiliś my odpoczą ć w antycznym mieś cie Nesebyr, któ re jak się okazał o ma prawie 2500 lat. W Buł garii odpoczywamy po raz trzeci: wcześ niej byliś my w St. … Już ▾ Należ y pamię tać , ż e recenzja kompleksu Mirage of Nessebar.
W tym roku my (rodzina: dwoje dorosł ych i dwoje dzieci w wieku 6 i 10 lat) postanowiliś my odpoczą ć w antycznym mieś cie Nesebyr, któ re jak się okazał o ma prawie 2500 lat. W Buł garii odpoczywamy po raz trzeci: wcześ niej byliś my w St. Konstantyn i Sozopol. Z Burgas do Nesebyru jest okoł o 35 km. Spotkanie z Teddym Kamem. Po zebraniu wszystkich braci turystó w, któ rzy przybyli na podstawie umó w partnerskich, usiedliś my w wygodnym autobusie i zawieziono nas do naszych miejsc pobytu. Od razu powiedzieli, ż e zabiorą nas na zupeł nie inną drogę niż zwykle, ze wzglę du na korki na tradycyjnej trasie. Trudno mi powiedzieć , czym ró ż ni się trasą od tradycyjnej, ale jak się okazał o, do Nesebyru trzeba tylko nas zawieź ć , reszta turystó w wybrał a Sł oneczny Brzeg Oś rodek wczasowy. I jakoś wylą dowaliś my wcześ niej na Sł onecznym Brzegu, omijają c Nesebyr.
Przewodniczka, mił a dziewczyna, od razu ostrzegł a nas, ż e bę dziemy musieli dokonać przeszczepu, jednocześ nie zapewniają c, ż e wygramy tylko w komforcie. Nie powiem dokł adnie, gdzie nas wysadzili, szybko wrzucili nas wraz z naszymi rzeczami do mercedesa C - W204 i z duż ym komfortem, w poró wnaniu do nieumytego autobusu, zawieziono nas do aparthotelu.
Opis Mirage of Nessebar Apartment Complex Zacznę od tego, ż e ten budynek nie jest hotelem. Jest to kompleks skł adają cy się z oddzielnych apartamentó w (apartamentó w w naszym rozumieniu), przylegają cych do hotelu Mirage gł ó wną ś cianą i nie mają cych z hotelem przejś ć wspó lnych, poza strefą basenową , a takż e nie mają cy nic wspó lnego z hotelem Mirage. De jure są to dwa ró ż ne byty. W zwią zku z tym mają ró wnież ró ż ne wejś cia. Jeś li Mirage ma centralne wejś cie tuż przed obwodnicą , to kompleks apartamentó w, to jakoś znajduje się na koń cu wspó lnego budynku, bezpoś rednio, nawet niepozornie. Przy drzwiach znajduje się domofon z listą mieszkań oraz zestaw przyciskó w naprzeciw każ dego numeru.
Recepcja w apartamentowcu z (trudno to nazwać ) znajduje się na prawo od wejś cia i jest mał ą ladą o dł ugoś ci okoł o 1.5 metra. Ta sama dziewczyna był a cią gle w recepcji, jak pó ź niej dowiedzieliś my się , ż e ma tylko 18 lat, to był a wczorajsza uczennica. Od czasu do czasu gdzieś chodził a i wracał a. Wieczorem recepcja był a pusta.
Kiedy się zameldowaliś my, spojrzeli na nasze paszporty i dali nam trzy klucze: jeden do mieszkania, drugi do sejfu w pokoju i trzeci do drzwi wejś ciowych kompleksu. Wieczorem okazuje się , ż e drzwi wejś ciowe są zamknię te i wszyscy mieszkań cy mają wł asny klucz. Tutaj miał am pytanie, co powinni zrobić turyś ci, któ rzy przybyli po 23.00 lub przed 08.00? No có ż , tym, któ rzy wyjeż dż ają , jest ł atwiej – klucz nadal trzymają w rę kach. Tylko nie myś l, ż e opisuję to, by w ż adnym wypadku nie wyś miewać zasad panują cych w tym kompleksie apartamentó w. Wszystko, co napisał am - bardziej niż uł atwia pobyt w apartamentowcu.
Jeś li chodzi o mnie, mó j wyjazd z kompleksu był o 05.55. Zeszliś my do recepcji, otworzyliś my frontowe drzwi i poł oż yliś my klucze na pustej recepcji. Z tym wyjechaliś my: ze spokojną duszą , czystym sumieniem i bez ż adnej wł asnoś ci kompleksu mieszkalnego. Kiedy wszystko opiera się na zaufaniu, tak przyjemnie jest oddawać klientó w podmiotowi gospodarczemu.
Jeś li chodzi o sam kompleks apartamentowy: skł ada się z siedmiu pię ter. Wejś cie do hotelu znajduje się na drugim pię trze, na pierwszym pię trze znajduje się lobby bar, w któ rym nigdy nie widział em ani barmana, ani goś ci (on po prostu tam jest), a dokł adniej od czasu do czasu byli turyś ci któ rzy przybyli przed godziną.14. 00 i czekali na swó j czas zameldowania. Nie moż na ich jakoś nazwać goś ć mi: torturowani ludzie z walizkami, wylegują cy się na kró tkiej sofie barowej w dż insach, trampkach, a niektó rzy wcią ż w swetrach.
Wystró j wnę trza budynku jest cał kiem niezł y, podł oga to bł yszczą ce pł ytki, bł yszczą ce, jeś li chcesz moż esz zobaczyć wł asne odbicie (ale lepiej staną ć twardo na nogach - wtedy nie bę dziesz musiał widzieć swojej odbitej twarzy) , ś ciany są otynkowane i doś ć czyste. W budynku są dwie windy, na pierwszy rzut oka robią korzystne wraż enie, ale moim zdaniem są bardzo „wolne”, a ich logika sterowania jest boleś nie prosta, jeś li nie prostsza. Po prostu zatrzymują się na wszystkich pię trach, na któ rych naciś nię to przycisk. Oznacza to, ż e nie ma znaczenia, czy jedziesz windą w gó rę , a ktoś na podł odze nagle musi zejś ć , winda zatrzyma się i zabierze pasaż era. A potem zastanó w się , kto i gdzie pó jdzie pierwszy. Ale to wszystko drobiazgi, gdy tylko drzwi na pię trach poś rednich się otworzył y, natychmiast zaczą ł em krzyczeć z wrogoś cią „w gó rę ” lub „w dó ł ”, towarzyszą c moim pł aczom gestami palcó w dla tych, któ rzy mnie nie rozumieli.
Ż elazko podró ż ne, któ re zabieramy ze sobą , tym razem nie przydał o się . Salon był czymś w rodzaju kawalerki poł ą czonej z kuchnią wyposaż oną we wszystko co potrzebne, w tym sprzę t AGD (czajnik, toster, mikrofala, lodó wka, kuchenka elektryczna dwupalnikowa, pralka), naczynia kuchenne (sztuć ce, noż e, talerze, kubki , szklanki, garnek, patelnia itp. ) oraz stó ł kuchenny z krzesł ami. Bezpoś rednio w pokoju znajdował y się dwa fotele, rozkł adana sofa (już wypeł niona poś cielą ), stolik kawowy, telewizor led i kilka mebli gabinetowych.
W pokoju był router wifi, któ ry zapewniał przyzwoitą prę dkoś ć dostę pu do internetu wszystkim czterem uż ytkownikom, za co jestem szczegó lnie wdzię czny wł aś cicielowi, gdyż na stronie wzmianka o wifi dotyczył a tylko lobby barowego.
Podł oga w salonie został a pokryta pł ytkami, w sypialni na podł odze laminat.
Oba pokoje był y klimatyzowane (sypialnia nie dział ał a zbyt dobrze). Dostę p do balkonu był z obu pokoi. Na balkonie był a suszarka podł ogowa, plastikowy stó ł i krzesł a. Zauważ ył em, ż e meble na są siednich balkonach nie był y plastikowe i wiklinowe, a na niektó rych był o duż o pną czy, co zapewniał o dodatkowy komfort. Ł azienka - poł ą czona, wyposaż ona w wannę akrylową . Hydraulika w dobrym stanie. Zaopatrzenie w ciepł ą wodę nie jest scentralizowane, w ł azience był podgrzewacz elektryczny. W zasadzie jego obję toś ć wystarczył a do umycia czterech, ale bardzo szybko. W ł azience nie był o suszarki do wł osó w, ż ona poszł a na recepcję , gdzie ją dostał a. O ile dobrze rozumiem, wszystkie mieszkania należ ą do ró ż nych wł aś cicieli, wię c zestaw mebli, wyposaż enia i napraw w każ dym przypadku bę dzie indywidualny.
Z mieszkań był em zadowolony, w niektó rych miejscach zadrapania już widać , ale co zrobić , gdy w sezonie zmienia się nawet kilkunastu lokatoró w.
Sprzą tanie odbywał o się codziennie. Rę czniki zmieniane był y codziennie, poś ciel zmieniana co 3 dni. Jeś li nie ukł adali rę cznikó w na stoliku do kawy, to po prostu ich nie zmieniali (jakoś sumienie nie pozwalał o mi rzucić ich na podł ogę ). Chociaż w recepcji ostrzegano nas, ż e rę czniki są wymieniane codziennie, czasami w ł azience był y rę czniki, o któ rych zapomnieliś my i nie zmienialiś my. Generalnie sprzą tali na ró ż ne sposoby, mimo ż e codziennie zostawialiś my 3 lewy.
Basen znajduje się na pierwszym pię trze. Jest on dzielony z hotelem Mirage. Wokó ł basenu znajdują się parasole z leż akami. Wszystko to jest bezpł atne. Od strony Hotelu Mirage znajdują się stoliki restauracyjne. Przy wyjś ciu z kompleksu apartamentowego Mirage znajduje się taca z lodami i kilka lodó wek z napojami.
Nie wiem do kogo należ ą , ale znajdują ce się tam menu należ y do kawiarni na plaż y znajdują cej się na nabrzeż u (pierwszej od schodó w). Za ladą stoi mę ż czyzna w wieku okoł o 60 lat, a raczej siedzi na leż aku w cieniu parasola. Zajmuje się jedzeniem pomidoró w oraz sprzedaż ą gotowych napojó w z lodó wek i kawy. Po mał e zamó wienie biegnie do powyż szej kawiarni na skarpie. I nie pamię ta nazw napojó w. Pokazujesz mu palcem, co chcesz, potem wylicza numer seryjny koktajlu w menu i biegnie do kawiarni. Co wię cej, odniosł em wraż enie, ż e w biegu powtarza numery seryjne, aby nie zapomnieć o nich, dopó ki nie dotrze do barmana. Ogó lnie fajny wujek. Pró bował em sfotografować ten licznik, wię c spó jrz na ogó lny widok na zdję ciu. Ceny koktajli nie są wysokie: koktajle mleczne dla dzieci 4 lewa, koktajle alkoholowe od 6 lewa i wię cej.
W lobby barze Hotelu Mirage ceny są nieco wyż sze, ale też akceptowalne. Na lewo od basenu, jeś li patrzysz na morze, znajduje się wyjś cie na zewną trz kompleksu hotelowo-apartamentowego, bezpoś rednio na schody i na plaż ę . Istnieje ró wnież wejś cie na sił ownię , masaż e i saunę . Sił ownia wyglą da jak nic. Byliś my tam kiedyś , poszliś my pograć w tenisa. Ta przyjemnoś ć kosztuje 5 lew za 1 godzinę . To prawda, rakiety dali nam ci, któ rzy widzieli już ż ycie i wię cej niż jedno pokolenie wczasowiczó w. Z sejfu wyję li wszystko, co był o, ale z tego „był o” nie był o nic do wyboru.
Plaż a jest piaszczysta, morze w drugiej poł owie sierpnia ciepł e, czasem po mał ej burzy przyniosł y glony, ale ogó lnie morze jest czyste. Koszt leż akó w i parasoli to 10 lew za każ de stanowisko. Są odcinki plaż y, na któ rych zainstalowane są parasole utkane z gał ę zi (są pomalowane na zielono), tam leż aki i parasol kosztują.8 lew za każ de stanowisko. Trochę bardziej ekonomiczne, ale te parasole zapewniają niewielką ochronę przed sł oń cem.
Jako rozrywkę moż na spacerować po starym mieś cie, jest to okoł o 15 minut na piechotę . Znajduje się na osobnym pó ł wyspie, poł ą czonym z gł ó wnym wybrzeż em wą skim przesmykiem. W zakamarkach oraz pomię dzy pozostał oś ciami starego muru twierdzy i budowlami ł ukowymi znajduje się wiele sklepó w z pamią tkami, sklepikó w, mał ych kawiarenek i restauracji. Znajduje się tu ró wnież muzeum archeologiczne. Przy wejś ciu do starego miasta, po prawej stronie, znajduje się port morski i klub jachtowy, gdzie stoją szczekacze i proponują przejaż dż ki ł ó dkami i ż agló wkami. Kilka razy spacerowaliś my po starym mieś cie w ró ż nych celach, w tym raz postanowiliś my uprawiać . Nie był o szczegó lnej ochoty oglą dać starych fenickich garnkó w w muzeum archeologicznym i postanowiliś my odwiedzić muzeum kina. Spodziewał am się zobaczyć hologramy, fotosy z filmó w 3D, woskowe figury artystó w. Ale nie znaleź liś my tam niczego opró cz chuel i akcesorió w z kilku znanych filmó w.
A co by był o, gdyby wywiesili ten sam model kostiumu, w któ rym zagrał DiCaprio w filmie „Wilk z Wall Street” albo popiersie kogoś innego (myś lał em, ż e gdy podejdę do pluszaka, to przynajmniej się rozł oż y i wstań - jaki jestem naiwny), był też kostium klona z Gwiezdnych Wojen, pluszaka mistrza Yody i Dartha Vadera, Batmana i jeszcze kogoś innego. Generalnie nie był em zainteresowany, mó j wniosek to 30 lew zmarnowanych. Moż na ró wnież przespacerować się po sklepach znajdują cych się na ulicy. Ojciec Paisius i Ivan Vazov. Przy okazji, na ul. Ojciec Paisiy to dobry supermarket „Mladost”, w któ rym moż na kupić wszystko, czego potrzebujesz, a nawet gotowe jedzenie. Na tej samej ulicy jest duż y wybó r ró ż nego rodzaju pamią tek, pię knych gadż etó w, ubrań i innych niepotrzebnych dzwonkó w i gwizdkó w. Ogromna liczba kawiarni we wszystkich kierunkach od kompleksu apartamentowego. Jest też coś podobnego do stoł ó wek, gdzie moż na przejś ć się po dystrybucji z tacą i wybrać ulubione jedzenie.
Dlatego nasza przewodniczka, ł adna ł adna dziewczyna z tatuaż em na obojczyku, opowiadał a w dwó ch ję zykach: rosyjskim i wę gierskim. Cholera, pierwszy raz usł yszał em ję zyk wę gierski, zresztą pierwszy raz zobaczył em przewodnika, któ ry mó wi po wę giersku, z wyją tkiem przewodnika, wę gierskiego z narodowoś ci. Mam jeszcze pytanie, czy wybrał a go konkretnie na studia i ilu mają takich lingwistó w. Podczas wyjazdu powiedziano nam, co nas czeka, jaka jest kolejnoś ć odpoczynku i wycieczek, a takż e pokazali nam najdł uż szą gó rę w Buł garii. Nie pomylił em się : nie najwyż szy, ale najdł uż szy. Ogó lnie Bata to wieś , jak wieś . Mijaliś my domy oplecione gał ą zkami winogron, szosą z trawiastym poboczem, obok sklepu z kawiarnią , w któ rej siedzieli okoliczni mieszkań cy i oczami przyglą dali się naszemu autobusowi. Zatrzymaliś my się przed kompleksem restauracyjnym na 600 miejsc.
Autobusy i minibusy stał y już przy drodze. Spotkaliś my się zgodnie ze starą buł garską tradycją z chlebem, solą i przyprawami. Dalej na wó zku był a zdrowa taca z drewnianymi kubkami, w któ rych rozlano brandy. Ci, któ rzy chcieli, mogli doł ą czyć do narodowego buł garskiego napoju. Potem minę liś my mał y obszar z kilkoma sklepami i rzemieś lnikami po bokach. Moż na tam ró wnież jeź dzić na kucyku lub osioł ku, a poś rodku rozpalił się duż y ogień , któ rego wę gle był y pó ź niej wykorzystywane jako atrybut gł ó wnego widowiska. Jeszcze dalej był o wejś cie bezpoś rednio do restauracji. Był y tam dł ugie drewniane stoł y i ł awy. Cał y nasz autobus mieś ci się przy trzech stolikach. Na stoł ach stał y butelki lemoniady i dwa puste dzbany. Dzbanki przeznaczone był y do ​ ​ wina: jeden do czerwonego, drugi do biał ego. Wino trzeba był o pisać sami z beczek, któ re znajdował y się niedaleko sceny.
Menu nie był o wyszukane: sał atka szopska, zupa pomidorowa, szaszł yki z kurczaka, filet z kurczaka i ziemniaki, a na deser arbuz. Za radą naszego przewodnika musisz szybko uzupeł nić dzbanki winem, ponieważ są puste, ponieważ jeś li w restauracji jest duż o rosyjskoję zycznych turystó w, wino moż e szybko się skoń czyć . Pod koniec wieczoru zdał em sobie sprawę , ż e nie kł amał a. Poszedł em po wino, ale jak się okazał o, z beczki biał ego wina już lał o się wino ró ż owe. Z czego wywnioskował em, ż e biel w beczce prawie się skoń czył a i wlano do niej czerwone wino. Dlatego kolor okazał się trochę blady. Skoń czywszy sał atkę rozeszliś my się wszyscy rozejrzeć się po kompleksie, dzieci jeź dził y na biednych zwierzę tach, kupował y pamią tki, malował y twarze farbami wojennymi i wracał y do ​ ​ stoł ó w. Rozpoczą ł się program rozrywkowy, jak konkursy ś lubne.
Prezenter w czterech ję zykach nazywał tych, któ rzy chcieli brać udział w konkursach na scenie i na szczeblu ogó lnopolskim: Rosjanie z Niemcami, Polacy z Czechami, Biał orusini z Litwinami, Brytyjczycy z Wę grami itd. zabawa z nich. Potem był program folklorystyczny. Po zmroku wszyscy zostali zaproszeni do tań ca na wę glach. Poszliś my na ś rodek placu kompleksu, tam zbudowano coś w rodzaju amfiteatru, w któ rym poś rodku chł op niwelował wę gle grabiami. Ale zniwelował go bardzo dziwnie, za pomocą pewnego rodzaju koncentrycznych pierś cieni: pierś cienia z wę glem, pierś cienia prawie bez wę gla. A potem, wzdł uż praktycznie pustego pierś cienia, nie stą pają c, ale jakby ś lizgają c się po powierzchni, mę ż czyzna szedł w kó ł ko. Oczywiś cie był y też samotne wę gle, ale samo wraż enie nie był o takie samo. Kilka razy nosił ze sobą otył e kobiety, kilkoro dzieci i przedstawienie się skoń czył o.
Apartcomplex "Mirage" przeró sł moje oczekiwania, szczerze mó wią c przygotowywał em się na najgorsze. Ogó lnie za zakwaterowanie dał bym 8 punktó w na 10. Brakował o normalnego baru przy basenie i baru w holu. Oczywiś cie brak animacji dla dzieci, pokó j dziecię cy, poza plastikową zjeż dż alnią dla dzieci przy wyjś ciu za pł ot. Ale tamtejsze dzieci dobrze się zajmował y, grupują c się w grupy zgodnie z ich zainteresowaniami. Dlatego należ y wzią ć pod uwagę , ż e kompleks apartamentó w Mirage of Nessebar jest gorszym hotelem, ale kompleksem mieszkalnym ze wszystkimi plusami i minusami, któ re stą d wynikają . Myś lę , ż e jeś li los ponownie sprowadzi mnie do Nesebyru, z przyjemnoś cią zatrzymam się w tym apartamentowcu.
Вход в апарткомплекс апарткомплекс Ресепшен коридор Вид с пляжа вид с бассейна номер номер
аватар varadero28
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywał em z có rką i ż oną od 22.06 do 6.07. Jestem w Nesebyrze po raz czwarty, moja ż ona po raz drugi. Ale to wł aś nie w tym hotelu po raz pierwszy postanowiliś my odpoczą ć . Wycieczka został a zorganizowana przez kijowską agencję "Alma Tour", gospodarza w Buł garii - "Balkan Inter Travel". … Już ▾ Odpoczywał em z có rką i ż oną od 22.06 do 6.07.
Jestem w Nesebyrze po raz czwarty, moja ż ona po raz drugi. Ale to wł aś nie w tym hotelu po raz pierwszy postanowiliś my odpoczą ć . Wycieczka został a zorganizowana przez kijowską agencję "Alma Tour", gospodarza w Buł garii - "Balkan Inter Travel". Dzię ki nim dla organizacji wszystko jest jasne i terminowe, bez opó ź nień .
Hotel jest nowy, otwarty 3 lata temu na South Beach w Nesebyrze. Minimalistyczne (ale bardzo stylowe i przyjemne) wnę trze.
Hotel posiada klimatyzację w recepcji i na wszystkich pię trach. Pokó j jest przyjemny, bez fanaberii, ale wszystko jest bardzo gustowne. Sprzą tanie odbywa się codziennie, rę czniki i poś ciel zmieniane są co 3 dni. W dniu przyjazdu od razu sprawdziliś my wszystkie urzą dzenia w pokoju i okazał o się , ż e suszarka w ł azience nie dział a, a klimatyzator się nie wł ą cza. Znalazł em ró wnież trochę drobnych ś mieci na ł ó ż ku. Po wezwaniu do recepcji, do naszego pokoju przybiegł y trzy osoby (! ! ), problemy został y wyeliminowane jeszcze tego samego dnia. We wszystkie pozostał e dni do wyjazdu nie był o wię cej pytań . Personel jest bardzo uprzejmy i przyjazny. Bardzo sł abo mó wią po rosyjsku, wię c czasami musiał em przejś ć na angielski, w wyniku czego w rozmowie wyszł a pewna rosyjsko-angielska mieszanka 
Plaż a znajduje się tuż przy hotelu, co jest bardzo wygodne dla rodzin z mał ym dzieckiem, od progu windy (któ ra po naciś nię ciu przycisku Plaż a zjeż dż a z każ dego pię tra bezpoś rednio na plaż ę ) z grubsza do wody mó wią c, kilka krokó w. Plaż a przy hotelu jest piaszczysta, bardzo czysta, woda przejrzysta, dno pł askie. Leż aki i parasole w hotelu są pł atne (do 1 lipca - 7 lew za parasol i 7 za leż ak, od 1 lipca jest już.10 lew), wię c wzię liś my có rkę na ramiona i rano poszliś my na sam koniec pasa plaż y, do strefy wolnocł owej. Wieczorem moż na popł ywać w hotelu, rozkł adają c rę cznik bezpoś rednio na piasku, a w tej chwili prawie nie ma „kontroleró w” plaż owych, a nam nie przeszkadzano.
Ś niadania są monotonne i typowe dla takich hoteli (jajecznica, kieł baski, sery, musli, mleko), ale my do wypiekó w bazowaliś my gł ó wnie na naleś nikach, naleś nikach, ś wież ych owocach, czekoladzie i ś wież ym miodzie. Jeś li chodzi o obiady i kolacje to w Nesebyrze nie ma z nimi problemó w, wybó r niedrogich lokali jest nieograniczony. Naszą ulubioną restauracją (a tak na marginesie znam ją od 1999 roku) jest Vodopad (czyli Vodopad) na ulicy. Cyryla i Metodego (w nowej czę ś ci miasta) - lokal w stylu buł garskim z doś ć duż ym menu i bardzo dobrymi cenami. Nie myl go z napisem „Wodospad” tuż przed hotelem po drugiej stronie ulicy, nie wiem nic o reputacji tego miejsca. Dobry obiad dla mnie z ż oną i dzieckiem 2 lata 8 miesię cy. kosztował ś rednio okoł o 17 lew (okoł o 8 euro, w tym dla mnie piwo) a za 25-30 lew dwie osoby mogą się poważ nie przejadać . Dodatkowo kupiliś my owoce/produkty w supermarketach Mladost i Cherno More, a takż e szeroki wybó r owocó w w licznych sklepach ulicznych.
Ogó lnie odpoczywaliś my bardzo dobrze przez 2 tygodnie, szkoda, ż e ​ ​ ze wzglę du na rozkł ad ż ycia nie był o moż liwoś ci pozostania tam przez kolejny tydzień .
аватар giraffen
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my z mę ż em i dzieckiem (2.5 roku) w Mirage, Nesebyr. Wspomnienia są najlepsze. Lokalizacja hotelu jest bardzo dobra - nad samym brzegiem (w windzie jest nawet przycisk Plaż a : ), z pokoju na plaż ę - zaledwie kilka minut. Miejsce ciche, spokojne. Personel jest przyjazny, zawsze pozdrawia i uś miecha się . … Już ▾ Odpoczywaliś my z mę ż em i dzieckiem (2.5 roku) w Mirage, Nesebyr. Wspomnienia są najlepsze. Lokalizacja hotelu jest bardzo dobra - nad samym brzegiem (w windzie jest nawet przycisk Plaż a : ), z pokoju na plaż ę - zaledwie kilka minut. Miejsce ciche, spokojne. Personel jest przyjazny, zawsze pozdrawia i uś miecha się . Rosyjski jest zrozumiał y. Pokó j jest czysty, codziennie sprzą tany. W hotelu jest duż o obcokrajowcó w - Anglikó w, Niemcó w, są też Buł garzy. Istnieją dwa baseny. Do starego miasta - 15 minut, nie wię cej (szliś my z dzieckiem), do supermarketu Mladost (tu produkty są duż o tań sze niż w innych miejscach) - 7 minut, do wymiennika - 5 minut. Obok przystanku autobusowego do Burgas. Hotel oferował tylko ś niadania - bufet, kieł baski, bekon, owsianka, jajka sadzone, ró ż ne pieczywo, soki, herbata, kawa, mleko itp. Poszliś my na obiad do bistro - najbliż ej znajduje się restauracja Golden Fish (w ten sam budynek z nim ) i w pobliż u supermarketu Mladost, gdzie wszystkie dania są gotowe, nie musisz czekać . Wybraliś my się na wycieczkę "Buł garska wioska" - 45 lew od osoby, bardzo mi się podobał o, zabawne, ciekawe, tań ce ludowe i chodzenie po wę glach, polecam odwiedzić w celu zapoznania się z kulturą kraju. Na wł asną rę kę pojechaliś my do Sł onecznego Brzegu (cena biletu - 1 lew od osoby), Ś w. Wł as (2 lewy), Sozopol (12 lewó w). Najbardziej podobał mi się Nesebyr - plaż jest wię cej i nie ma miejskiego zgieł ku. Có ż , to ktoś , kto bardziej lubi się relaksować . Osobno o plaż y. leż aki i parasole pł atne, w przejś ciu mię dzy hotelami moż na poł oż yć wł asny rę cznik lub udać się na bezpł atną plaż ę (15 minut). Ale moż esz też w pobliż u basenu i zejś ć nad morze. Plaż a jest bardzo czysta, ciocia cał y dzień chodzi i zbiera patyki, szklanki i wszelkiego rodzaju ś mieci. Co 300 m są ratownicy, któ rzy gwiż dż ą i nie pozwalają pł yną ć daleko. Wypoczę ty dobrze. Nie ż ał ujemy i polecamy ten hotel wszystkim!
Вид из окна сории за качество, но по другому не получилось - цвет бумаги - сиреневый
аватар Ksandi
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywaliś my w hotelu w sierpniu 2011 roku. Do Buł garii przyjechaliś my samochodem z Rosji. Rodzina: mą ż , ja i dorosł y syn. Mieszkaliś my w mieszkaniach. Pokó j znajdował się na poziomie basenu. Na począ tku martwili się , jak to bę dzie. … Już ▾ Odpoczywaliś my w hotelu w sierpniu 2011 roku. Do Buł garii przyjechaliś my samochodem z Rosji. Rodzina: mą ż , ja i dorosł y syn. Mieszkaliś my w mieszkaniach. Pokó j znajdował się na poziomie basenu. Na począ tku martwili się , jak to bę dzie. Ale ostatecznie wszystko potoczył o się dobrze. A nawet kilka zalet. ))) Sytuacja odpowiada zdję ciom na stronie. W kuchni-salonie lodó wka, pralka, zlewozmywak, pł yta domino, piekarnik, stó ł i 4 krzesł a, w czę ś ci dziennej rozkł adana sofa, fotel, telewizor, ś ciana, stó ł . W sypialni ł ó ż ko, szafa, stolik z lustrem. W cenie nie uwzglę dniliś my jedzenia. Kanapki ś niadaniowe i kawa, czy posł aniec po naleś niki. W pobliż u hotelu zaczyna się szereg ró ż nych kawiarni. A tutaj w pierwszej kawiarni sprzedawali naleś niki, robią je przed tobą z wybranymi przez ciebie nadzieniami. Wzię liś my z czekoladą . Jak już wspomniano, w okolicy jest wiele kawiarni. Na wybrzeż u trochę droż ej. Zjedliś my lunch w kawiarni Zlatna Ribka. Wszystko jest bardzo smaczne. Szczegó lnie smakował y mi ryby (gobie-popchettes, smaż one szproty, owoce morza), coverrma i oczywiś cie sał atka szopska. Kolacja dla 3 osó b dorosł ych kosztuje 600 rubli rosyjskich. Za kawiarnią Zlatka Ribka znajduje się coś w rodzaju jadalni, bierzesz tacę i nalewają ją na talerz, jeś li chcesz. Tam obiad kosztował.400 Rosjan. Na plaż y parasole i leż aki są pł atne. 20 lew za 1 leż ak lub parasol. To nie był o tanie. Chciał em wydać pienią dze na coś cenniejszego, wię c wybraliś my się na darmowy kawał ek plaż y tuż obok ł odzi. Morze jest dobre, ciepł e, czyste, przy brzegu pł ytkie. Basen w hotelu jest mał y, ale myś lę , ż e był o wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich. Moż na był o leż eć na leż aku przy basenie i w razie potrzeby spacerować nad morze, pł ywać i wracać . Przy basenie moż na kupić lody i napoje. W poró wnaniu do cen sklepowych 3-4 razy droż sze. Za rogiem lody za 2 lewy, tutaj jest 7. W pobliż u znajduje się supermarket z normalnymi cenami. Supermarket ma dział kulinarny, duż o tam kupuje. Do dyskusji o cenach, o reszcie i wraż eniach jeszcze nie bę dę pisał . Oczywiś cie najwię kszą atrakcją Nesebyru jest Stary Nesebyr. Stary Nesebyr jest widoczny z prawie wszystkich pokoi z widokiem na morze. Z hotelu moż na przejś ć malowniczą promenadą . W Starym Nesebyrze znajduje się wiele ró ż nych koś cioł ó w i zabytkó w architektury. Jest strefa dla pieszych. Drogi wył oż one kostką brukową . Bardzo wyją tkowa atmosfera. Wiele sklepó w z pamią tkami i kawiarni. Sprzedają pię kne rę cznie robione obrusy i serwetki. Jest jeden z nielicznych sklepó w z winami, w któ rych moż na kupić Snow Wine. Ró wnież w Starym Nesebyrze są pię kne widoki na morze, ponieważ jest ono otoczone morzem prawie ze wszystkich stron. A szczegó lnie pię knie jest w Starym Nesebie nocą , niesamowite oś wietlenie.
Niestety mał a mucha w maś ci:
1. Rury w toalecie przeciekał y. Nieprzyjemnie był o wracać z wakacji i cią gle widzieć kał uż ę na podł odze. Wielokrotnie kontaktowaliś my się z recepcją , przyszedł mó j wujek, coś zrobił , ale nic się nie zmienił o.
2. W salonie klimatyzator był ś mieciem. Wró cili i zrobili to, ale nic. .
3. Parking pł atny 2 euro/dobę , co jest normalne, ale nie każ dy miał wystarczają co breloczkó w z szlabanu. Dlatego przyjeż dż ają c z wakacji, zaczą ł się problem, gdzie i kogo znaleź ć , ż eby go otworzyli. Zwł aszcza nocą .
Ponieważ podró ż owaliś my samochodem, w Buł garii zobaczyliś my jeszcze kilka zabytkó w. Pojechaliś my do Shipki, do pomnika-muzeum wojny rosyjsko-tureckiej. Byliś my w Kazanlak, w Dolinie Ró ż . Odwiedziliś my Warnę , Delfinarium i Park Nadmorski. Ogó lnie reszta był a bardzo przyjemna. Buł garzy są wspaniali i goś cinni. Morze jest cudowne, a sł oń ce jest dobre, nie wypalasz się na nim. Cał y rok przeż ywamy wspaniał e wraż enia od reszty i marzymy o powrocie.
аватар PoZZitiFF
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Zatrzymaliś my się z przyjació ł mi w tym hotelu. 1. Hotel bardzo mi się podobał , wszystko nowe, wszystko dział a, klimatyzacja, suszarka pod prysznicem, był em zadowolony z radia z kilkoma kanał ami, któ re sam hotel nadaje bezpoś rednio z ró ż nymi stylami muzycznymi, a nawet moż na posł uchać do tego pod prysznicem : ) Wspaniał y widok z balkonu, morze, plaż a, stary Nesebyr. … Już ▾ Zatrzymaliś my się z przyjació ł mi w tym hotelu.
1. Hotel bardzo mi się podobał , wszystko nowe, wszystko dział a, klimatyzacja, suszarka pod prysznicem, był em zadowolony z radia z kilkoma kanał ami, któ re sam hotel nadaje bezpoś rednio z ró ż nymi stylami muzycznymi, a nawet moż na posł uchać do tego pod prysznicem : ) Wspaniał y widok z balkonu, morze, plaż a, stary Nesebyr. Po prostu niezapomniane przeż ycie. Zejś cie z hotelu bezpoś rednio na plaż ę , 5 metró w i jesteś w czystym, ciepł ym morzu. Personel jest bardzo przyjazny zaró wno w barze w holu, jak iw recepcji. Ś niadanie jest takie-wię c nic specjalnego, ale nie obrzydliwe, codziennie rano był y owoce melon, arbuz, ś liwki, pomarań cze. w ogó lnym hotelu 4+ do pię ciu osó b nie umawia się na randki z powodu mał ego basenu, jego mał ego terytorium. Te zdję cia, ż e ​ ​ na wszystkich stronach pokoi z kuchniami są apartamenty, któ re moż na wykupić w drugiej czę ś ci hotelu, a pokoje są standardem jak wszę dzie.
2. Nesebyr w okolicy hotelu, wszystko jest cał kiem czyste, kulturalne, cywilizowane, czujesz się jak w kurorcie, a nie na stepie z dziesią tkami budynkó w! : ) W okolicy są tylko tysią ce kawiarni, tam w pobliż u jest targ, jest też kawiarnia na plaż y, fajna restauracja, w któ rej gotują jagnię cinę na szaszł yku.
3. Fajnie pospacerować po starym Nesebyrze, posiedzieć w restauracji z widokiem na morze przy spokojnej muzyce.
Ogó lnie rzecz biorą c, w Mirage i Nesebyrze znajdziesz spokojne, relaksują ce wakacje, bez ż adnego wysił ku.
Z niedocią gnię ć
- pł atne leż aki i parasole za 7-10 lew, a cał a plaż a jest nimi tak wysadzana, ż e ​ ​ nie ma gdzie się tak poł oż yć na ś mieciach, a denerwują cy plaż owicze biegają dookoł a.
- Ratownicy z Malibu to osobna rozmowa, czasem chcieli gdzieś pogwizdać.... , w absolutnie spokojnym morzu, wywieszali ż ó ł tą flagę , a każ dy, kto pró bował pł ywać na materacu lub od dzieciakó w z kó ł kami, wpadał pod ich krzyż gwizdać .
- kuchnia nie jest dla wszystkich, najważ niejsze jest, aby znaleź ć to, co lubisz, ale generalnie nie wiedzą , jak gotować mię so! najpierw gotowane, potem smaż one, pieczone na grillu bez ż adnych przypraw i sosó w. Wię c dla amatora.
- na cał y stary i nowy Nesebyr są tylko 4 dyskoteki, 2 w hotelach (muzyka ludowa - narodowa) i 2 tak, jedna tuż pod hotelem, na statku na morzu, kapitan Jack, druga w starym Nesebyrze.
Wszystkie dyskoteki zaczynają dział ać od 12 w nocy i gdzieś do 4. Ludzie to gł ó wnie Buł garzy, któ rzy ze wzglę du na trudną sytuację demograficzną wspinają się na stoł y i zaczynają tań czyć jeden przed drugim.
Wię c jeś li chcesz cieszyć się spacerami po mieś cie, cichymi restauracjami, spokojnym i bardzo ciepł ym morzem, to jesteś w Mirage w Nesebyrze, ale jeś li szukasz imprezowego ż ycia nocnego, to jesteś w Sł onecznym Brzegu. Ale tam woda na plaż y jest cał kowicie pokryta kwitną cymi glonami, niezbyt ł adna! : )
Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Вид из номера
аватар mirta82
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Mirage to wspaniał y hotel. pię kny widok na morze, 1. linia, winda bezpoś rednio na plaż ę , przyjazny personel, cywilizowani wczasowicze. są mał e, ale: - ś niadania nie są urozmaicone ( 8 dnia poszliś my już na ś niadanie do kawiarni, zmę czeni) -ł ó ż ko z dwoma materacami. … Już ▾ Mirage to wspaniał y hotel. pię kny widok na morze, 1. linia, winda bezpoś rednio na plaż ę , przyjazny personel, cywilizowani wczasowicze.
są mał e, ale:
- ś niadania nie są urozmaicone ( 8 dnia poszliś my już na ś niadanie do kawiarni, zmę czeni)
-ł ó ż ko z dwoma materacami. . . chociaż poprosili o ł ó ż ko bez stawó w
- i KAŻ DEGO wieczoru o godzinie 22-00 pod oknami zaczyna się dyskoteka i buł garska muzyka na ż ywo, któ ra krzyczy, ż e nie moż na otworzyć okna.
wię c jeś li nie przeszkadza ci buł garski folklor (czasem fał szywy) na co dzień , to jest to hotel twoich marzeń
отель вид из окна
аватар svet3
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywaliś my w Nesebyrze w poł owie lipca w hotelu Mirage 4*. Hotel jest nowy, bardzo pię kny, cichy, wygodny, poł oż ony w pierwszej linii poł udniowego wybrzeż a. Pokó j standardowy: podwó jne ł ó ż ko, telewizor LCD, klimatyzacja, mał a lodó wka, widok na morze we wszystkich pokojach. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Nesebyrze w poł owie lipca w hotelu Mirage 4*. Hotel jest nowy, bardzo pię kny, cichy, wygodny, poł oż ony w pierwszej linii poł udniowego wybrzeż a. Pokó j standardowy: podwó jne ł ó ż ko, telewizor LCD, klimatyzacja, mał a lodó wka, widok na morze we wszystkich pokojach. Uprzejma postawa personelu, choć niezbyt dobrze rozumiana po rosyjsku.
Na plaż ę moż na zjechać windą , ale plaż a jest pł atna (parasol i dwa leż aki 21-30 lew). Aby dostać się do darmowego, musisz spacerować wzdł uż wybrzeż a przez 15 minut.
W pobliż u hotelu znajduje się duż a ulica handlowa, supermarket z niskimi cenami oraz wiele restauracji i kawiarni. Stare miasto znajduje się w odległ oś ci spaceru. Zaró wno nowy, jak i stary Nesebyr to czyste i ciche miasta.
Jedzenie jest drogie (zwł aszcza ryby i cielę cina), wcale nie dietetyczne, chociaż moż esz znaleź ć coś odpowiedniego, jeś li chcesz. Porcje są duż e.
Nesebyr nadaje się na spokojne i relaksują ce wakacje. Wraż enie z wypoczynku był o bardzo przyjemne.


awatara ajurka
Cześć! Czy można zarezerwować apartamenty w Mirage bezpośrednio, bez pośredników ze strony właścicieli?
11 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara 171818
Doradzić, co zobaczyć, gdzie się udać?
13 lat wstecz  •  4 abonent 4 odpowiedź
awatara 171818
Musisz w przybliżeniu obliczyć, ile pieniędzy musisz ze sobą zabrać
13 lat wstecz  •  6 subskrybenci 9 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Nesebyru
Ocena 8.2
Bułgaria, Nesebyr
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Прибрежный отель Mirage расположен на южном побережье города Несебыр, в 500 метрах от Старого города. Центр города Несебыр находится в 200 метрах, а автобусная остановка — всего в 100 метрах от отеля Mirage. До популярного курорта Солнечный Берег можно доехать за 4 минуты. Подходит для семейного отдыха.

Lokalizacja Аэропорт Бургас находится в 19,3 км.
Opis plaży Пляжная полоса шириной до 30 м и длиной 2,5 км.
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Терраса для загара.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
Rozrywka i sport Ночной клуб.
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • rowery do wynajęcia
 • siłownia
 • klub disco
Opis pokoi

В отеле 63 номера.

W pokojach

В каждом номере 4-звездочного отеля Mirage обустроен балкон с панорамным видом на море, установлен мини-бар и подключено спутниковое телевидение. В собственной ванной комнате с ванной предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • kuchnia / aneks kuchenny
 • ekspres do kawy/herbaty
 • kuchenka mikrofalowa
 • lodówka
 • balkon/taras
Adres 6 Perla Street , South Beach of New Nessebar, Nessebar 8230
Telefony: +359 554 4 68 20
Stronie internetowej: Mirage of Nessebar
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.