Orfei 3*– Opinie

31
Ocena 9.410
na podstawie
31 opinie
№1 w ocenie hotelu Nesebyr
9.2 Numer
9.5 Usługa
9.4 Czystość
9.4 Odżywianie
9.5 Infrastruktura
Prywatny rodzinny hotel-restauracja, położony w pobliżu pięknego parku przy cichej uliczce, 400 m od wybrzeża. Hotel jest idealnym miejscem zarówno dla osób pragnących cieszyć się ciszą, jak i dla par. Ostatni remont - 2012.Więcej →
аватар klaramassakovskay
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Zał ó ż my się , przyjacielu, ż e już jesteś rozczarowany sieció wkami i goś cinnoś cią all inclusive? Nastę pnie moż esz udać się do „Orfeusza”, gdzie ogrzeje Cię nie tylko buł garskie sł oń ce i ł agodne morze, ale takż e ciepł o i ż yczliwoś ć szczerych wł aś cicieli hotelu, gdzie domowa i wygodna obsł uga zabierze Cię z dala od codzienne zmartwienia. … Już ▾ Zał ó ż my się , przyjacielu, ż e już jesteś rozczarowany sieció wkami i goś cinnoś cią all inclusive? Nastę pnie moż esz udać się do „Orfeusza”, gdzie ogrzeje Cię nie tylko buł garskie sł oń ce i ł agodne morze, ale takż e ciepł o i ż yczliwoś ć szczerych wł aś cicieli hotelu, gdzie domowa i wygodna obsł uga zabierze Cię z dala od codzienne zmartwienia. A fantastyczne obiady i nieziemskie wino, któ re tworzy wł aś ciciel hotelu i hojnie zabawia goś ci, przekonają Cię , ż e już jesteś w Elizjum. Nie wierzysz, ż e to moż liwe? Wię c sprawdź to i nie musisz dzię kować ...
Luiza i Siergiej 2023
аватар pawlad
Lokalizacja jest dobra. W denominacji wszystko jest tam dla przytulnego i wygodnego pobytu, któ ry chciał em przedł uż yć od pierwszego dnia na morzu. Do morza (szliś my na nogach) po pię knych uliczkach prosto 150 m bez plaż y, do North Beach 700 m (wspaniał y, piasek, widoki, począ tek Sł onecznego Brzegu) lub South Beach 500 m (ró wnież ze wszystkimi udogodnieniami, piasek, kawiarnie, domki. … Już ▾ Lokalizacja jest dobra. W denominacji wszystko jest tam dla przytulnego i wygodnego pobytu, któ ry chciał em przedł uż yć od pierwszego dnia na morzu. Do morza (szliś my na nogach) po pię knych uliczkach prosto 150 m bez plaż y, do North Beach 700 m (wspaniał y, piasek, widoki, począ tek Sł onecznego Brzegu) lub South Beach 500 m (ró wnież ze wszystkimi udogodnieniami, piasek, kawiarnie, domki. . .
Gospodarze są bardzo goś cinni. My (mał ż eń stwo romantykó w) mieliś my pokó j na 4 pię trze, korytarz, na lewo ł azienka (z prysznicem), na prawo do pokoju, potem na prawo duż y balkon, ró wnież z meblami i widokiem na poranną kawę , wieczorne wino.
Южный пляж Северный С хозяевами И волна С балкона Старый город Надо видеть!
аватар lyudmila_kazak
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 3.0
Lokalizacja jest dobra. Gospodarze są serdeczni. Ale miał em pokó j na 4 pię trze numer 405. Pokó j jest bardzo mał y, aby przejś ć do ł azienki, a potem na balkon trzeba przejś ć bokiem obok dwó ch ł ó ż ek. Drzwi do toalety to harmonijka, wię c problemem jest izolacja akustyczna. … Już ▾ Lokalizacja jest dobra. Gospodarze są serdeczni. Ale miał em pokó j na 4 pię trze numer 405. Pokó j jest bardzo mał y, aby przejś ć do ł azienki, a potem na balkon trzeba przejś ć bokiem obok dwó ch ł ó ż ek. Drzwi do toalety to harmonijka, wię c problemem jest izolacja akustyczna. Z jakiegoś powodu moja muszla klozetowa przeciekał a tylko w nocy. Nie udał o się tego naprawić , chociaż wł aś ciciel pró bował . Poś ciel jest naprawdę nowa, ale rę czniki są stare. Po raz pierwszy zmienił em rę czniki pią tego dnia. Potem, po moim apelu do dyrekcji, zaczę li się zmieniać co 3 dni. Osobno o ł ó ż kach. Obicie materaca na ł ó ż ku jest ś liskie, na nim leż y prześ cieradł o frotte na rozcią gnię tej gumce, na nim jest prześ cieradł o gł ó wne. W nocy prześ cieradł o wysuwał o się wię cej niż raz, musiał em przerobić ł ó ż ko.
O ż ywieniu. Ż ywnoś ci był o doś ć . Ale nie był o nic nabiał u, duż o wszystkiego smaż onego w buł ce tartej, a ponieważ to nie jest bufet, nie ma wyboru. Wię c czwartego dnia moja wą troba powiedział a phi.
Internet w pokoju jest bezprzewodowy. Wszystko czego potrzebujesz na balkonie.
Ale nie wró cę do tego hotelu. Nie moje.
Niemniej jednak dzię ki Peterowi i Margaricie za resztę spró bowali.
аватар Tigran62
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10.0
Postaram się być zwię zł y. Już po raz drugi odpoczywaliś my u goś cinnego gospodarza. W 14 roku był o 11 dni, podobał o mi się to tak bardzo, ż e w 15-tym pojechaliś my tu na 2 tygodnie. Wszystko jest nadal ś wietne! Odpocznij od serca! … Już ▾ Postaram się być zwię zł y. Już po raz drugi odpoczywaliś my u goś cinnego gospodarza. W 14 roku był o 11 dni, podobał o mi się to tak bardzo, ż e w 15-tym pojechaliś my tu na 2 tygodnie. Wszystko jest nadal ś wietne! Odpocznij od serca!
аватар olgasharakovska
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10.0
Po raz pierwszy pojechał em do Buł garii, wybrał em hotel na podstawie recenzji tutaj na tej stronie. I nigdy nie ż ał ował em, ż e uwierzył em ludziom, któ rzy je napisali. Od razu powiem, ż e jak się wada, to drobiazgi moż na znaleź ć absolutnie wszę dzie. … Już ▾ Po raz pierwszy pojechał em do Buł garii, wybrał em hotel na podstawie recenzji tutaj na tej stronie. I nigdy nie ż ał ował em, ż e uwierzył em ludziom, któ rzy je napisali. Od razu powiem, ż e jak się wada, to drobiazgi moż na znaleź ć absolutnie wszę dzie. Jednak!! ! ! I to jest ALE, moim zdaniem, najważ niejsze. Najwię kszym atutem tego hotelu są jego wł aś ciciele. Komunikacja z Piotrem i Mał gorzatą to już wakacje. Wspaniał y, przyjazny, responsywny i zawsze gotowy do pomocy w rozwią zaniu każ dego problemu. Peter spotkał się , kiedy przyjechał a i zabrał ją na przystanek autobusowy, kiedy wyszł a. I wcale nie jestem pewien, ż e odpowiedzialnoś ć wł aś ciciela hotelu obejmuje przenoszenie cię ż kich toreb goś ci z hotelu na przystanek autobusowy. Za to jeszcze raz mu dzię kuję . Po prostu nie chciał o mi się wychodzić ze ś niadań i obiadó w - pyszne jedzenie i przyjemna komunikacja nie puszczał y jadalni. To był począ tek sezonu i przez pierwsze dwa dni był em jedynym goś ciem na kolacji, któ ra był a przygotowana wył ą cznie dla mnie. Oczywiś cie moż na zjeś ć w każ dej z wielu kawiarni w mieś cie, ale wieczó r bez opowieś ci Margarity był by jakoś niespeł niony.
Trochę o pokoju. Mieszkał am sama w pokoju na 4 pię trze, morze był o widoczne z balkonu. Na balkonie stó ł i dwa krzesł a, liny do suszenia stroju ką pielowego oraz rę cznik po plaż y. W ł azience był a nawet umywalka, gdyby trzeba był o coś umyć . Mydł o był o pł ynne w dozownikach i zwykł ych mał ych kawał kach. To prawda, ż e ​ ​ nie był o szamponu. Ale zawsze uż ywam wł asnego, wię c nie widział em w tym problemu. W pokoju znajduje się lodó wka, czajnik, 2 filiż anki i ł yż ki, 2 szklanki. Oczywiś cie klimatyzacja i telewizor z 3 "rosyjskimi" kanał ami. Sejf w recepcji za dodatkową opł atą.2 lewy dziennie, ale na drugi wyjazd nie wezmę - nie ma takiej potrzeby. Zmiana rę cznikó w i poś cieli 5 dnia. Mię dzy pierwszym a drugim pię trem zainstalowana jest kuchenka mikrofalowa, a jeś li trzeba coś podgrzać , moż na to zrobić bez ż adnych problemó w. Dlatego ś niadania i obiadokolacje są a la carte i po prostu ogromne, wtedy moż na by zabrać ze sobą nadwyż kę , w przeciwień stwie do hoteli z bufetem, gdzie to delikatnie mó wią c nie jest zachę cane. Lokalizacja hotelu jest bardzo dobra, 3 minuty do przystanku autobusowego, do bankó w, gdzie jest najkorzystniejszy kurs, 4. ulice handlowe Khan Krum i Father Paissy są bardzo blisko. Do morza 5 minut do najbliż szej wolnej strefy. W hotelu na dole znajduje się kosz z matami plaż owymi i parasolami, z któ rych moż na korzystać cał kowicie bezpł atnie. Od począ tku sezonu nie był o problemó w z miejscami na plaż y.
W drodze z plaż y i na plaż ę mijał em duż e hotele z basenami i innymi "przyjemnoś ciami" i za każ dym razem cieszył em się , ż e wybrał em Orfeusza - sł odki, mił y, cichy i przytulny.
Z przyjemnoś cią i radoś cią wró cę do tego hotelu we wrześ niu))) Naprawdę nie mogę się doczekać spotkania Piotra i Mał gorzaty, z moim ulubionym hotelem i starym miastem Nesebyru i oczywiś cie z ł agodnym morzem. W trzech sł owach – warto jechać do Orfeusza!
аватар Marischka
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 6.0
Wybrał em ten hotel na podstawie opinii. Wiele dopasowanych, ale nie wszystkie. Warunki ż ycia są normalne dla tej kategorii hoteli. W pokoju mię dzy innymi: mikrofaló wka, el. czajniczek (co się podobał o). Tak, serdeczne przyję cie gospodarzy ró wnież się ucieszył o. … Już ▾ Wybrał em ten hotel na podstawie opinii. Wiele dopasowanych, ale nie wszystkie. Warunki ż ycia są normalne dla tej kategorii hoteli. W pokoju mię dzy innymi: mikrofaló wka, el. czajniczek (co się podobał o). Tak, serdeczne przyję cie gospodarzy ró wnież się ucieszył o. Ale jeś li chodzi o jedzenie, to spieszę się zdenerwować . WŁ AŚ CICIEL NIE GOTUJE Ż YWNOŚ CI. Raczej idzie do supermarketu i kupuje JUŻ GOTOWE (pakowane pró ż niowo) kieł baski, kotlety. kieł baski i kieł baski i bez wyrzutó w sumienia serwujemy na stole. Ś niadanie: kilka plastró w ogó rka, pomidora i plasterki paprykowo-solnej soli-kieł baski (Hello gastritis!! ! ) lub coś smaż onego zamiast kieł basek. O obecnoś ci chleba i herbaty - zrozumiał e. Obiady - osobna piosenka. Gotowali sami (wł aś ciciele) kilka razy - był o pyszne, ale to 3 dni na 10. Wniosek: warunki bytowe to duż y plus, jedzenie to duż y minus. To tam naprawdę pyszne jedzenie to restauracja Biał a Ró ż a. Zaró wno satysfakcjonują ce, jak i niedrogie.
аватар irina_1901
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9.0
Jeź dzimy do Orfeusza już trzeci rok i zawsze jesteś my bardzo szczę ś liwi, ż e moż emy spotkać wspaniał ych gospodarzy i personel. Mam dwie recenzje z ostatnich lat, nie bę dę się powtarzał . Napiszę o tym, co nowego w tym roku. Po pierwsze, w każ dym pokoju jest suszarka do wł osó w i czajnik elektryczny. … Już ▾ Jeź dzimy do Orfeusza już trzeci rok i zawsze jesteś my bardzo szczę ś liwi, ż e moż emy spotkać wspaniał ych gospodarzy i personel. Mam dwie recenzje z ostatnich lat, nie bę dę się powtarzał . Napiszę o tym, co nowego w tym roku. Po pierwsze, w każ dym pokoju jest suszarka do wł osó w i czajnik elektryczny. Wię ksze pokoje mają ró wnież kuchenki mikrofalowe. Po drugie. W pokojach nowa poś ciel i narzuty. Po trzecie, na pię trze są nowe pokoje, czyli jest ich wię cej. Czytał em w jakiejś recenzji, ż e turyś ci są niezadowoleni ze ś niadań , bo wł aś ciciel kupuje kieł baski, kieł baski i kotlety w supermarkecie. Oczywiś cie w hotelu nie ma sklepu z kieł baskami, nawet w duż ych i drogich hotelach takie rzeczy kupuje się w sklepach. Ró wnież sery i dż emy. Nawiasem mó wią c, kieł baski są bardzo przyzwoite, jak kieł basa, a nie tanie. I kotlety na ś niadanie - to wcale nie jest w każ dym hotelu, któ ry zobaczysz. Są też smaczne, ale jak na mó j gust nieco rozgotowane. Owsianka gotowana jest na wcześ niejsze zamó wienie. Kolacja jest zawsze przygotowywana w hotelu. Z wyją tkiem wł aś ciciela. Pracuje tam ró wnież mł oda szefowa kuchni. Po naszym przybyciu na kolację wszystkie stoliki był y zaję te, ludzie lubili jeś ć w hotelu? . Kilka sł ó w o plaż y. Przez dwa lata jeź dziliś my do South Beach, tym razem też zaczę liś my tam jechać (droga jest kró tsza niż na Sevahysq o 5 minut), ale potem zmieniliś my zdanie. Faktem jest, ż e na South Beach jest duż o kafejek i po prostu mieliś my doś ć szczekaczy, któ rzy obsesyjnie prosili o jedzenie w ich lokalu. Gotowanie tam nie jest zł e, w pierwszym wychodzą c z plaż y najsmaczniejsze czosnkowe i serowe ciasteczka, w drugim moż na zamó wić niedrogi zestaw obiadowy z 3 dań za 6.5 ​ ​ lewa, w trzecim wcale nas nie był o, a w czwartym pod Yuzhen Bryag nazwał najsmaczniejsze nadziewane papryki. Ale ci szczekacze tak się zmę czyli, pozbawiają c nas moż liwoś ci samodzielnego wyboru, ż e zaczę liś my jechać do North Beach. Jest bardziej cywilizowana, duż a wolna strefa. A po drodze z plaż y jedliś my obiad w kawiarni Waterfall, na tej samej ulicy co Orfeusz. Dobre ceny, duż e porcje. Naprawdę nam się tam podobał o. Dwie zupy, potę ż na porcja frytek z serem feta i danie mię sne (wzię liś my albo ozorek na dwa albo faszerowane rerci) i woda ok. 20 lewó w (10 euro) z napiwkiem. Polecam wszystkim tę kawiarnię . A dania z owocó w morza moż na skosztować w kawiarni Jumbo, ró wnież na tej ulicy. . Dobrego wypoczynku w przyszł ym roku!
аватар Tigran62
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Bardzo ł adny, przytulny, komfortowy hotel! Wygodne pokoje, w któ rych jest wszystko, doskonał a lokalizacja hotelu - wszystko jest w zasię gu spaceru, a jednocześ nie nie ma tego bał aganu i nocnych bachanalió w, któ re w hotelach "na pierwszej linii". Bardzo opiekuń czy i goś cinny wł aś ciciel - wraż enie jest takie, ż e przyjechał eś odwiedzić bliskiego krewnego. … Już ▾ Bardzo ł adny, przytulny, komfortowy hotel! Wygodne pokoje, w któ rych jest wszystko, doskonał a lokalizacja hotelu - wszystko jest w zasię gu spaceru, a jednocześ nie nie ma tego bał aganu i nocnych bachanalió w, któ re w hotelach "na pierwszej linii".
Bardzo opiekuń czy i goś cinny wł aś ciciel - wraż enie jest takie, ż e przyjechał eś odwiedzić bliskiego krewnego. Podobał a mi się kuchnia, nie na pró ż no wł aś ciciel jest był ym szefem restauracji. Doskonale mó wi po rosyjsku.
Odpoczę liś my tak dobrze, ż e wcią ż o tym marzę !
Сам отель. Тихая улочка, напротив - скверик. Хозяйка Маргарита и хозяин Петер с моей женой Наташей. Старый Несебр. Старый Несебр. Набережная. Старый Несебр. Старый Несебр. Старый Несебр.
аватар kydinsh.viktori
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
WCZORAJ WRÓ CILIŚ MY Z NESSEBARU, GDZIE SPĘ DZILIŚ MY 12 WSPANIAŁ YCH DNI! „PO STUDIACH” PRZED WAKACJAMI OPINIAMI O HOTELACH WYBIERZ „ORFEO”. TEN MAŁ Y HOTEL JEST BARDZO DOBRZE POŁ OŻ ONY - TYLKO 10 MINUT SPACEREM "STARY" NESSEBAR, BLISKO ULII HANDLOWEJ "KHAN KRUM". … Już ▾ WCZORAJ WRÓ CILIŚ MY Z NESSEBARU, GDZIE SPĘ DZILIŚ MY 12 WSPANIAŁ YCH DNI! „PO STUDIACH” PRZED WAKACJAMI OPINIAMI O HOTELACH WYBIERZ „ORFEO”. TEN MAŁ Y HOTEL JEST BARDZO DOBRZE POŁ OŻ ONY - TYLKO 10 MINUT SPACEREM "STARY" NESSEBAR, BLISKO ULII HANDLOWEJ "KHAN KRUM". NA MORZU SZEDŁ EM NA POŁ UDNIOWĄ PLAŻ Ę - 15 MINUT Ś PIĄ CYM KROKIEM.
OSOBNO CHCĘ NAPISAĆ O WŁ AŚ CICIELE HOTELU - PETAR,
KTÓ RY KAŻ DY GOŚ Ć JEST OTOCZONY UWAŻ NĄ I TROSKĄ , MOŻ ESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NIM W KAŻ DYM PYTANIE, POCZĄ TKUJĄ C OD GDZIE LEPIEJ WYMIENIĆ PIENIĄ DZE, A skoń czywszy na tym, na co moż esz w tej chwili spojrzeć w Nesebrze (MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ KURSY).
аватар all.rudenko2010
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Niedawno wró ciliś my z wakacji w Buł garii, odpoczywaliś my w Nesebyrze w rodzinnym hotelu Orfeusz***. Bardzo nam się wszystko podobał o, przytulny hotel, poł oż ony w dobrym cichym miejscu. Pokó j jest wygodny, ma wszystko, czego potrzebujesz: telewizor, lodó wkę , klimatyzację , ż elazko itp. … Już ▾ Niedawno wró ciliś my z wakacji w Buł garii, odpoczywaliś my w Nesebyrze w rodzinnym hotelu Orfeusz***. Bardzo nam się wszystko podobał o, przytulny hotel, poł oż ony w dobrym cichym miejscu. Pokó j jest wygodny, ma wszystko, czego potrzebujesz: telewizor, lodó wkę , klimatyzację , ż elazko itp. Osobno pragnę wyrazić wdzię cznoś ć Piotrowi, wł aś cicielowi hotelu. Sam podawał ś niadanie, obsł uga był a bardzo dobra i uprzejma. Piotr jest ró wnież bardzo mił ym rozmó wcą i dobrym czł owiekiem. Piotrze, wszystko był o pyszne!
Dodam jeszcze, ż e warzywa serwuję z wł asnego ogró dka. Mam nadzieję , ż e to nie jest nasze ostatnie spotkanie! Do zobaczenia!
Ał ł a (Miń sk), czerwiec 2015
Pokaż więcej »


awatara cokolenok4
Dzień dobry! Podobały mi się opinie o hotelu, chcę zarezerwować na czerwiec 2014. Kiedy możliwe? Jeden, na 10 dni około 16-20 czerwca, śniadanie - obiad, Tatiana
11 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara wertikal63
jak daleko od hotelu jest plaża?
11 lat wstecz  •  4 abonent 5 odpowiedzi
awatara kiris
podróżujemy z dzieckiem
11 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara ver9007
Zamówiłem pokój jednoosobowy w Orfeuszu (w czerwcu), biuro podróży potwierdziło mi to, a na stronie Orfeusza w ogóle nie ma takich pokoi. Co oznacza to potwierdzenie? A jak naprawdę tam odpocznę? Proszę odpowiedzieć na e-mail [email protected]
12 lat wstecz  •  4 abonent 6 odpowiedzi
awatara Orfeliya
Czy możesz mi powiedzieć, kto dokonał rezerwacji? Jakie są ceny i płatność 100%?
12 lat wstecz  •  3 abonent 4 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Nesebyru
Ocena 8.2
Bułgaria, Nesebyr
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Частный семейный отель-ресторан, расположенный около красивого парка на тихой улице, на расстоянии в 400 м от берега. Отель идеально подходит желающим насладиться тишиной, а также семейным парам. Последняя реконструкция – 2012.

Lokalizacja В центральной части нового города.
Opis plaży В 300 м от отеля.
 • 3 i dalej
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu
 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • parking
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
Rozrywka i sport
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 12 номеров.

W pokojach

кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар.

 • prysznic
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • ekspres do kawy/herbaty
 • lodówka
Adres Несебр, ул. Кирил и Методий 13
Telefony: 0554 44701
Stronie internetowej: Orfei
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.