Petrov Hotel 3*– Opinie

5
Ocena 7.810
na podstawie
5 opinii
№16 w ocenie hotelu Nesebyr
8.4 Numer
7.2 Usługa
8.4 Czystość
5.2 Odżywianie
7.8 Infrastruktura
Hotel położony jest pomiędzy Rawdą i Nesebyrem, nad brzegiem morza, kilka metrów od głównej drogi. Można stąd łatwo dotrzeć do głównych atrakcji regionu. Hotel jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcą odpocząć z dala od miejskiego zgiełku.Więcej →
аватар galkanik
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Wspaniale!!!! ! Od począ tku do koń ca!!! ! ! Personel. . . Wspaniał e wakacje! Od począ tku do koń ca!!!! ! Personel jest przyjazny i zainteresowany! sprzą tanie jest dokł adne i codzienne. Przez cał y dzień personel zawsze znalazł pracę . Dlatego nie ma ż adnych skarg na jakoś ć sprzą tania! Warunki zmiany poś cieli i rę cznikó w są okreś lone w pokoju , któ re wyraź nie widać . … Już ▾ Wspaniale!!!! ! Od począ tku do koń ca!!! ! ! Personel. . .
Wspaniał e wakacje! Od począ tku do koń ca!!!! !
Personel jest przyjazny i zainteresowany! sprzą tanie jest dokł adne i codzienne. Przez cał y dzień personel zawsze znalazł pracę . Dlatego nie ma ż adnych skarg na jakoś ć sprzą tania! Warunki zmiany poś cieli i rę cznikó w są okreś lone w pokoju , któ re wyraź nie widać . w pobliż u wystarczy zejś ć ze schodkó w tarasu na któ rym znajduje się hotelowa restauracja. Woda w morzu czysta, bez glonó w, plaż a piaszczysta. Mó wią c o jedzeniu. Niestety ja nie odwiedził em restauracji, ale pytał em o menu! Spotkał em się w hotelu, jedzenie jest znakomite i nie ma problemó w z porcjami! Każ dy pokó j ma balkon lub taras z leż akami. Miał em balkon. Ale to wystarczył o, aby cieszyć się sł uchaniem muzyki z pobliskich hoteli i piciem kawy wieczorem, podziwiają c widok na morze.....lub po prostu wsł uchiwać się w szum fal.....swoją drogą o muzyka! Do godziny 23 wszystko ucichł o!
I naprawdę chcę podzię kować wł aś cicielce hotelu Ż ywka, bardzo pię knej i mił ej kobiecie, i jej có rce Yanochce! Mił ych, przyzwoitych ludzi, któ rzy są zainteresowani wysokiej jakoś ci odpoczynkiem dla turystó w, do któ rych naprawdę chce się wracać!!!! ! )
PS Zapomniał em wspomnieć o lokalizacji hotelu.
Bardzo wygodne W pobliż u jest przystanek autobusowy (w dowolnym kierunku...Burgas, Sozopol, Sł oneczny Brzeg, Stary Nesebyr. Przed Nesebyrem spacerował em tam iz powrotem, jako spacer.
Na każ dym kroku są supermarkety, moż na tam wszystko kupić , kawiarnie i restauracje. Wypoczynek jest odpowiedni zaró wno dla rodzin z dzieć mi jak i mł odzież y.
Nie znalazł am ż adnych niedocią gnię ć , ale chciał abym wię cej owocó w w diecie i moż e trochę urozmaicenia warzyw.
Komu spokojny i gwarantowany odpoczynek, to tylko PETROV !!!!!!!!!!!!! ! !
Вход в отель. Вид на отель Отель со стороны моря. Вид с балкона номера. Ресторан отеля.
аватар tori_kiev87
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 6.0
Pojechaliś my na 9 dni. Lokalizacja jest doskonał a (tylko to wcią ż Nesebyr, a nie Rawda). 5 krokó w do plaż y. Chociaż jest malutki, hotel posiada wł asne leż aki, bezpł atne. W pobliż u hotelu moż na pł ywać i opalać się . Widok z balkonu jest niesamowity! Teraz minusy. … Już ▾ Pojechaliś my na 9 dni. Lokalizacja jest doskonał a (tylko to wcią ż Nesebyr, a nie Rawda). 5 krokó w do plaż y. Chociaż jest malutki, hotel posiada wł asne leż aki, bezpł atne. W pobliż u hotelu moż na pł ywać i opalać się . Widok z balkonu jest niesamowity! Teraz minusy. Przez 9 dni musieliś my zmieniać rę czniki co najmniej 2 razy. Nie był o. Drugiego dnia dostaliś my jeszcze 2 dodatkowe i tyle. Ł ó ż ko nie był o zmieniane 7 dnia, chociaż regulamin hotelu (jest notatka w każ dym pokoju) zmiana poś cieli - 1 raz / 7 dni, rę czniki - 1 raz / 3 dni.
Ś niadanie jest naprawdę obrzydliwe! Herbata rumiankowa ma kolor ż ó ł ty. Jedzenie: standard 3 szt. pomidory, 3 ogó rki, 1 chleb. A do tego 1 jajko na twardo, jajecznica na zimno lub 3 kuskus. kieł baski to nie pierwsza ś wież oś ć , 1 kieł basa jest bardzo mał a, chleb namoczony w wodzie i jajko i smaż one stał y się hitem. Prawdopodobnie zawiedli. Dlaczego wyrzucać ? Moż esz dać go turystom. Ich kot był tam lepiej odż ywiony niż my. Ostatni dzień był absolutnie niesamowity. Przynieś li jajko lekko usmaż one, ż ó ł tko już wypł ywał o. Nie był o. Po trzech dniach tego jedzenia był em ogó lnie chory. Poszliś my na targ i kupiliś my na ś niadanie ajran lub jogurt. Mą ż był gł odny po ś niadaniu. Chociaż wieczorami był y wyprzedane. Czasami jedliś my tam też wieczorem. Nie był o tak ź le jak ś niadanie. Suszarka, dzię ki Bogu, był a w pokoju, nie był o ż elaza. Nie osiedlili się też od razu. Dł ugo czekał em. Przyjechaliś my o 10 rano. Powiedzieli, ż e nie są dostę pne. Ok moż e. Gospodyni powiedział a, ż e ​ ​ znajdzie nas, jak tylko nas usuną . Siedzieliś my dł ugo popijają c kawę . Nikt nie przyszedł . O drugiej wysł ał am mę ż a, ż eby się dowiedział . O! Eureko. A numer od dawna jest darmowy. Niemił y. Czytał em tyle dobrych opinii o tym hotelu, ż e latał em tam na skrzydł ach, wię c chciał em tam odpoczą ć . Ale oczywiś cie zwycię ż ył y dobre wraż enia Buł garii, pię knego Nesebyru, morza i sł oń ca. Gdybym ponownie zaoferowano mi ten hotel, był bym szczę ś liwy, ale pod warunkiem, ż e zmienią swó j stosunek do goś ci i jedzenia. Dlatego stawiam 8 za wraż enia, 4 za obsł ugę i jedzenie. W sumie - 6
Вид из номера 104 Мидии были не вкуснимы Вот это такой завтрак был у нас в день отъезда. Правда не впечатляет? мороженое-десерт понравилось. но мне кажется немного дорого салат шопский.. или овчарский. не помню. там все салаты, что со свежими овощами одинаковые Сач. Вкусно Какой-то салат. Брынза вкусная
аватар lozinskaya2
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel poł oż ony na pierwszej linii, czyste pokoje, wyś mienita kuchnia i sympatyczni gospodarze. Ś wietnie wypoczę liś my dzię ki "Pietrowowi"! … Już ▾ Hotel poł oż ony na pierwszej linii, czyste pokoje, wyś mienita kuchnia i sympatyczni gospodarze. Ś wietnie wypoczę liś my dzię ki "Pietrowowi"!
Вид с балкона С внучком в Старом Несебре
аватар saguaro
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 6.0
Odpoczywaliś my (ja i ​ ​.5-letnie dziecko) w hotelu w czerwcu 2013 roku. Hotel znajduje się w pierwszej linii. Pas plaż y jest bardzo mał y - 10 m. Hotel nam się podobał - czysty, wygodny i dwie minuty od morza. Pokó j jest codziennie sprzą tany. Rę czniki zmieniane są co trzy dni, poś ciel - raz w tygodniu. … Już ▾ Odpoczywaliś my (ja i ​ ​.5-letnie dziecko) w hotelu w czerwcu 2013 roku. Hotel znajduje się w pierwszej linii. Pas plaż y jest bardzo mał y - 10 m. Hotel nam się podobał - czysty, wygodny i dwie minuty od morza. Pokó j jest codziennie sprzą tany. Rę czniki zmieniane są co trzy dni, poś ciel - raz w tygodniu. Na recepcji trzeba był o zabrać suszarkę do wł osó w i ż elazko (deska do prasowania leż y na podł odze). Teraz minusy. Jedzenie jest obrzydliwe - mó wię o ś niadaniu. Na zadeklarowanym bufecie przynieś li nam talerz z 3 plastrami pomidora (1/4 pomidora), 3 plastrami ogó rka, plastrem sera (nie da się zjeś ć - no có ż , bardzo sł ony) i kilkoma plastrami kieł basa z szynki (czasem nie cał kiem ś wież a) i jeden kawał ek biał ego chleba na osobę . Dla dziecka wszystko jest takie samo – tylko w mniejszej iloś ci. Jednak raz na cztery dni podawali jajecznicę (2 jajka lekko ubite i nie usmaż one). Był y też musli. Sok i mleko rozcień czone wodą . W tym samym czasie w cią gu 3 tygodni naszego pobytu udał o im się trzykrotnie podać spleś niał y chleb, któ ry notabene miał wtedy postać krakersó w w sał atce Cezar. Byliś my zmuszeni zjeś ć obiad w restauracji w hotelu (padał o) - Bez smaku! ! ! zwł aszcza zupy (w poró wnaniu do innych restauracji). A co najważ niejsze, nie ma zainteresowania klientami ze strony wł aś cicieli hoteli Wniosek: W tym hotelu moż na odpoczą ć , ale zjeś ć w innym. Chociaż nie pojadę do tego hotelu po raz drugi.
аватар Gladkaya
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 8.0
Pojechał am na aksamitny sezon, hotel zadowolony z ciepł a i goś cinnoś ci, przywitał y nas bardzo mił e i uś miechnię te hostessy. Widok z okna to raj na ziemi! ! ! 30 metró w do plaż y, w tym czasie nie był o problemó w z miejscem nad wodą , nie był o zbyt wielu wczasowiczó w. … Już ▾ Pojechał am na aksamitny sezon, hotel zadowolony z ciepł a i goś cinnoś ci, przywitał y nas bardzo mił e i uś miechnię te hostessy. Widok z okna to raj na ziemi! ! ! 30 metró w do plaż y, w tym czasie nie był o problemó w z miejscem nad wodą , nie był o zbyt wielu wczasowiczó w. Codziennie sprzą tanie pokoju. Wi-Fi w cał ym, nawet na plaż y zł apany! Radzę wszystkim przyjechać do Pietrowa, jeś li chcecie komfortu, ciszy i przytulnoś ci


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Nesebyru
Ocena 8.2
Bułgaria, Nesebyr
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Отель находится между Равдой и Несебром, на морском берегу, в нескольких метрах от главной дороги. Отсюда можно легко добраться до главных достопримечательностей региона. Отель подойдет всем, кто хочет отдохнуть вдали от шума и суеты.

Lokalizacja Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 22,8 км.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

К услугам гостей открытая терраса и принадлежности для барбекю. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • łóżko składane
Rozrywka i sport
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • jacuzzi
 • siłownia
Opis pokoi

Отель предлагает 20 комфортабельных номеров.

W pokojach

Во всех номерах семейного отеля Petrov имеются мини-бар, телевизор с кабельными каналами и ванная комната с душем. На большом собственном балконе гости могут позагорать и полюбоваться фантастическим видом на море.

 • prysznic
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
 • kuchnia / aneks kuchenny (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras
Adres България, Бургаска област, гр. Несебър, местност Кокалу
Telefony: +359 554 46 690
Stronie internetowej: Petrov Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.
Какие возможности для детей есть в отеле?
По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).