Ozdere to jedna z wielu miejscowości wypoczynkowych w Turcji

15 Listopad 2021 Czas podróży: z 26 Wrzesień 2021 na 06 Październik 2021
Reputacja: +4846.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Ta notatka nie udaje peł nej opowieś ci o miejscowoś ci wypoczynkowej Ozdere. Tekst jest raczej kontynuacją recenzji hotelu Aria Claros Beach & Spa Resort 5*, opisem najbliż szego hotelu dla tych turystó w, któ rzy nagle zostali sprowadzeni do wskazanej komfortowej rezerwacji, lub jaki inny hotel z tych nielicznych zaoferował na osoby podró ż ują ce w pakietach na wybrzeż u Zatoki Kusadasi na Morzu Egejskim w pobliż u miasta Ozdere. Wioska nie wyró ż nia się niczym szczegó lnym, ale istnieje. I nie ma o tym wiele informacji od zwykł ych turystó w, z reguł y tylko styczna wzmianka w ramach jakiejkolwiek recenzji hotelu. A ja tutaj wezmę to i dam mu osobną stronę w feedzie moich prac : ))


Paź dziernikowe wakacje tradycyjnie spę dzali na leż akach na plaż y. Tym razem był a to niemal tradycyjnie Turcja. Moż e to nie był a ona, ale teraz ł atwiej jest dostać się do tych czę ś ci i taniej, po co się tam popisywać . Doroś li zostali certyfikowani, a dla dzieci poniż ej 12 roku ż ycia wejś cie bez dodatkowych badań , co już jest ł atwiejsze pod wzglę dem niepotrzebnych ruchó w ciał a.

"Odlecieć " z Szeremietiewa

"Odlecieć " z Szeremietiewa

Dzieci bezpiecznie opuszczał y szkoł ę (klasy 5 i 4). Ź le, oczywiś cie. Ale mają c doś wiadczenie w nauce na odległ oś ć , czę ś ć mojej wiedzy na temat programu nauczania szkoł y podstawowej, któ ra jeszcze nie został a utracona, oraz odpowiedzialnoś ć , któ rą dzieci już ukształ tował y, mó j gang był w stanie nadą ż yć za kolegami z klasy, nie tracą c przy tym wszystkich radoś ci dzieci na wakacje. Dobra robota, nie zawiodł em się !

Koszt pakietó w wycieczek był monitorowany. Ale wyniki wcale nie był y zachę cają ce. Jeś li we wrześ niu ubiegł ego roku ceny aktywnie spadał y, to w tym przypadku nastą pił o szaleń stwo, wkradł y się . Począ tkowo powoli, moż e raz w tygodniu był o to zauważ alne. A potem, jak się zaczę ł o, każ dego dnia nowe liczby i coraz wyż sze.

Tak wię c w agonii wycieczka do hotelu został a wykupiona na 5 dni przed wyjazdem do hotelu Aria Claros Beach & Spa Resort 5*.

Być moż e opisał em nawet moje uczucia do hotelu w osobnej recenzji. Ale mam nadzieję , ż e moja „powieś ć ” przynajmniej komuś się przyda. I nie ma znaczenia, w któ rą stronę pó jdzie moje dzieł o na rzecz podję cia decyzji o pozostaniu w hotelu lub odwrotnie. Ogó lnie rzecz biorą c, jest oddzielna recenzja na temat Aria Claros Beach & Spa Resort 5 * hotel .

A w tym tekś cie trochę o najbliż szej dzielnicy od hotelu.

Czyli hotel poł oż ony, jakby to delikatnie mó wią c. . . w takim księ dzu, ż e nie ma nic w pobliż u.

Tylko kilka hoteli i gajó w mandarynek.

Ponadto, nawet przed tymi hotelami nie moż na spacerować po plaż y, aby zmienić leż ą cy sposó b ż ycia na spacerowy. Ponieważ każ dy znajduje się w osobnej zatoce, oddzielonej od są siednich wtargnię ć mał ymi skał ami.

Wybrany przez nas „dom wypoczynkowy” zaginą ł gdzieś pomię dzy Izmirem a Kusadasi w mał ej zatoczce. Miejsce moż e być gł uche, ale bardzo fotogeniczne.


Niewą tpliwie do Kusadasi jest bliż ej, jakieś.30 kilometró w. Moż na tam dojechać minibusem, nie powiem kosztó w. Taksó wką.30 euro w jedną stronę .

Kolorowa gó ra Kese w Kusadasi z okna autobusu

Byliś my już w mieś cie. Swoją drogą mam osobną historię o tym „Turcji. Mokre wraż enia. Kolory Kusadasi" . Dlatego zdecydowaliś my, ż e tym razem nie musimy tam jechać . Nie, oczywiś cie, ż e tak. Nie ma takiej potrzeby, ale aby zaktualizować garderobę dziecię cą (fundusz) w rozsą dnych cenach, dlaczego nie. Ale tak naprawdę nie chciał em trzą ś ć się w minibusie dla kilku szmat, nie walczyli o to, jak mó wią .

Ś rodki przeciwbakteryjne

Jazda taksó wką pochł onie wszystkie oszczę dnoś ci zwią zane z pakowaniem szortó w Waikik.

Po drugiej stronie hotelu, pię ć kilometró w dalej, znajduje się mał a wioska Ozdere.

Tam udaliś my się , aby zbadać zasię g obecnego siedliska. Minibus kosztuje 5 lir tureckich od nosa. Cał kiem moż liwe jest chodzenie pieszo, tak jak my.

W drodze powrotnej jednak skorzystaliś my z transportu, zaopatrzyliś my się w trochę piwa butelkowego w Migros, już cię ż ko się cią gną ć , poza tym nawet w paź dzierniku, ale mimo wszystko w upale.

Kró tko o wiosce: Ozdere znajduje się w rzeczywistoś ci na granicy prowincji Izmir i Aydin. Historia wsi jest stara, ale niezbyt jasna w poró wnaniu z wieloma innymi historycznymi miastami. Dawno, dawno temu ż ył a spokojnie zwyczajna wioska rybacka, choć bardzo stara. A potem, w latach 60. ubiegł ego wieku, Turcja zaczę ł a aktywnie promować i rozwijać turystykę , w tym turystykę plaż ową i kurortową . Wtedy to gospodarka Ozdere zaczę ł a wchodzić na szlak turystyczny. Moż e nie tak szybko jak na wybrzeż u Antalyi, ale mimo to. Wieś zaczę ł a się aktywnie rozbudowywać i rozrastać . Populacja się ga 1.000 osó b, w sezonie oczywiś cie jeszcze wię cej. Hotele, hotele, sklepy i inne rozrywki. . .

Minę ł y lata, ale jeszcze nie wyró sł na gigantó w kurortu. Tym lepiej chyba też na wybrzeż u powinny być ciche, spokojne zaką tki : )

Chodzenie wzdł uż autostrady nie jest oczywiś cie zbyt wygodne. Ale moż esz spotkać ró ż ne gł upie, ciekawe rzeczy


Coś w rodzaju punktu zbió rki uż ywanych ł odzi

I już na granicy wsi zaczyna dział ać cał kiem przyzwoity chodnik.

Przede wszystkim zawę drowaliś my do lokalnej mariny.

Najpierw zobaczyliś my ją z gó ry, tam gdzie prowadził a droga.

Có ż , nie przegap takiego pię kna. Musiał em trochę się cofną ć i zanurzyć w niepozornym zaką tku, wypeł nionym samochodami wedł ug wszystkich wyobraż alnych i niepoję tych zasad, a nie wszystkich.

No tak, wyglą da na to, ż e restauracja jest tutaj zaznaczona, ale oczywiś cie jest pusta. . .

Najwyraź niej byliś my ś wiadkami dziwnej akcji zwią zanej z dostawą i zakupem ś wież o zł owionych ryb.

Dlaczego dziwne? Po pierwsze, cał y proces przebiegał jakoś cicho, bez orientalnego szumu. Jedna ryba wyrzuca z pudeł ka, druga sortuje i kł adzie na blacie, trzecia coś zapisuje. Ż adnych przelewó w pienię dzy, naprawiania masy. . . Po drugie, wokó ł gromadzi się bardzo cichy tł um, oczywiś cie nie rybacy. Podobno potencjalni nabywcy tej ryby. Po prostu stoją i patrzą , nie dyskutują , nie wybierają...

Nie wiemy, jak przebiegał o to wydarzenie. Moż e zaczą ł się jakiś hał as i zgieł k, moż e jakaś aukcja. Gdy wró ciliś my trzy godziny pó ź niej, wszystko był o już czyste, ani kawał ka lodu.

Ale nie zostaliś my bez orientalnego smaku. Był a sobota. Spotkał em procesję ś lubną . Có ż , samochody - to zrozumiał e, ró ż ne marki, kto co ma. Najbardziej spektakularna jest orkiestra na otwartej platformie mał ej cię ż aró wki. Ogromny perkusista na cał ą platformę , rury, tamburyny. Wow! Ale jak zawsze zadział ał u mnie jakiś hamulec i nie miał em czasu na naprawienie tej czynnoś ci.

I to ró wnież w soboty w wiosce odbywa się duż y bazar, któ ry przycią ga rolnikó w z cał ej okolicy.

I nie tylko rolnicy, ale tylko kupcy wszelkiego rodzaju rzeczy.

Co tam jest. A ceny? ! Po prostu bajka!

Och, szkoda, ż e ​ ​ nie potrzebuję tego wszystkiego, inaczej bym zdobył : ))


Przy okazji, o pienią dzach. Przewodnik hotelowy powiedział , ż e Ozdere nie jest uważ ane za bardzo zaawansowany kurort, wię c w obiegu są tylko tureckie liry. Ale wymiennikó w nie ma, a pienią dze trzeba wymienić w recepcji. A my jesteś my turystami, moż e zaawansowanymi, ale czę sto gł upimi. I dopiero w poł owie drogi do wioski uś wiadomiliś my sobie, ż e mamy tylko dwie liry, zagubione na dł ugi czas w mojej torebce, drobne szczą tki z poprzednich wypraw został y bezpiecznie w pokoju. Oto zasadzka! Có ż , mó j mą ż wł oż ył trochę euro do kieszeni szortó w w dniu przyjazdu. Tak, wł aś nie przesuną ł em banknoty leż ą ce po deutiku ze spodni, kiedy zmienił em stró j jesienny na plaż owy. Och, jak dobrze, ż e jak wię kszoś ć panó w, na cał e wakacje są tylko jedne spodenki : )). Przynajmniej znaleź li się w ś rodku tureckiej wioski z pienię dzmi.

W jednym z wielu sklepó w ustawionych w kolejce na gł ó wnej ulicy, a raczej bulwarze Ataturka, sprzedawca nie rozumiał , ż e chcemy zapł acić w euro, ale zrozumiał , ż e jesteś my z Rosji. Znalazł em innego faceta, któ ry dobrze znał rosyjskie cyfry. To on pomó gł sfinalizować wymianę z trzecim uczestnikiem operacji po kursie 1 euro 10 liró w. Wszystko jest jasne, bez sztuczek i gł upich ż artó w.

Nastę pnie w Migros, przy cenie zakupu 86 lir, kasjer bez problemu wzią ł.10 euro za pł atnoś ć i wydał resztę.14 lir. Wszystko zgodnie z aktualnym kursem walut.

Wedł ug kilku opowieś ci, a przewodnik hotelowy opisywał wioskę jako wieś po wiosce, wydawał o nam się , ż e dostaniemy się prosto do dż ungli.

Plac Centralny

Plac Centralny

Nie szukaliś my daleko, wię c nie znaleź liś my ż adnych dziczy. Moż e to wieś , ale doś ć duż a i nowoczesna. Czasami na ulicach i pasach moż na znaleź ć ciekawe projekty elewacji.

Na począ tku myś leliś my, ż e w jednym przypadku wł aś ciciel jest rzemieś lnikiem. Ale nie, widzieli podobne fasady. Tak wię c moż e być tak, ż e jest to lokalny chip. Sł odkie.

Restauracja i rozrywka, ale już zamknię te

I nawet niektó re miasta mogą pozazdroś cić luksusowego nabrzeż a.

Ville o ró ż nym stopniu luksusu wychodzą na nabrzeż e. Niektó re są już zamknię te na mole i być moż e wcale nie są otwierane. Niektó re nadal są mieszkalne.

Linia plaż y jest inna, gdzieś gł azy.

Nastę pnie powiedzmy „klasyczny” piasek,

I bliż ej centrum - kamienny nasyp ze schodami do wody


Ludzie osiedlali się w tych czę ś ciach od czasó w prehistorycznych. Od tego czasu zachował o się bogate dziedzictwo staroż ytnej Grecji i Rzymu, oferowane ku uciesze oczu turystó w. Stosunkowo blisko Ozdere znajduje się bardzo ciekawe staroż ytne, ale tę tnią ce ż yciem miasto Selcuk. Obok niego jest mał o ż ywy, ale bardziej znany i wielki staroż ytny Efez. Korzystają c z okazji, jak mó wią , kilka uję ć sprzed dwó ch lat. Efez istnieje od ponad tysią ca lat, myś lę , ż e za kilka lat nie bę dzie w stanie go zestarzeć , a zdję cia nie stracą na aktualnoś ci : )

Efez

Efez

Efez

O to mi chodzi, jeś li chcesz, moż esz ł atwo urozmaicić swoje plaż owanie w tym samym Aria Claros Beach & Spa Resort 5* wycieczkami kulturalnymi i edukacyjnymi, zaró wno na wł asną rę kę , jak i korzystają c z usł ugi touroperatora. Przewodnicy na pewno nie pozostaną w tyle : ). To prawda, ż e ​ ​ w naszym przypadku pod koniec sezonu dodatkowa wycieczka nie był a zbyt aktywnie reklamowana, albo byliś my już zmę czeni, albo rzeczywiś cie hotel znajduje się na obrzeż ach ż ycia, przez co znowu trudno jest prowadzić autobus dla kilku zwiedzają cych.

Nie mogę powiedzieć wystarczają co duż o o wynajmie samochodu. Widzieli urzę dy we wsi, nie interesował a ich cena. Hotel ró wnież ma, ale za szalony koszt 60 euro. Có ż , to jest nasz (ż ebracki) ską py punkt widzenia.

Nawiasem mó wią c, na tym samym obszarze zachował y się ruiny staroż ytnego miasta Claros. Wł aś ciwie ską d się wzię ł o przedrostek w nazwach hoteli i innych instytucji tego regionu. Tak, istnieje wiele ró ż nych staroż ytnoś ci. Tak wię c mił oś nicy staroż ytnych ruin mają gdzie wę drować , jeś li w ogó le : )

Tutaj taka wioska okazał a się Ozdere : ).

PS Wię cej o tych samych krawę dziach:

Turcja. Odciski mokre. Kolory Kusadasi

Turcja. Odciski mokre. Pamukkale w niezwykł y sposó b

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Разноцветная гора Кесе в Кушадасы из окна автобуса
Антиковидные меры
Что-то вроде пункта сбора б/у плавсредств
Что-то вроде пункта сбора б/у плавсредств
Центральная площадь
Центральная площадь
Видимо, очень старое кладбище
Едально-развлекательное заведение, но уже закрытое
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Array
Podobne historie
Uwagi (14) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara