Odkrywanie Stambułu

10 Listopad 2023 Czas podróży: z 26 Październik 2023 na 30 Październik 2023
Reputacja: +263.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Jak wiadomo, o sukcesie w każ dym biznesie decydują dwie gł ó wne cechy. Po pierwsze, ile udał o Ci się osią gną ć wyznaczone sobie cele, a po drugie, ile Cię to kosztował o, oczywiś cie pod każ dym wzglę dem, nie tylko finansowo. Turystyka pod tym wzglę dem nie jest wyją tkiem; planują c jaką kolwiek podró ż , każ da osoba wyznacza swoje cele, okreś la priorytety, planuje ró ż nego rodzaju przeję cia, od estetycznych po materialne i oblicza, ile zdrowia, czasu, finansó w i innych rzeczy bę dzie go kosztować osią gnię cie jego cele. Proszę wybaczyć mó j filozoficzny wstę p, ale bez niego nie da się tego zrobić , widział em w swoim czasie ró ż nych turystó w, ale niewielu jest wś ró d nich tych, któ rzy odnieś li sukces, któ rzy dokł adnie przemyś laliby swoje podró ż e, przestudiowali historię i wspó ł czesną rzeczywistoś ć miejsca, w któ rym się znajdują zostać i racjonalnie rozważ yć swoje pragnienia i moż liwoś ci.

A Stambuł , o któ rym chcę napisać o swoim pobycie, to wł aś nie miejsce, któ rego nie warto odwiedzać bez odpowiedniej informacji i przygotowania. To prawda, ż e ​ ​ ​ ​ ostatnio tylko leniwi nie pisali o tym niesamowitym historycznym miejscu i nowoczesnej metropolii, i nie jest to zaskakują ce, ponieważ Stambuł stał się obecnie najwię kszym wę zł em logistycznym w Europie dzię ki nowemu, ogromnemu lotnisku. youtube też jest przesycony filmami o Stambule ró ż nej jakoś ci, ale zwykł emu turystowi tym trudniej uzyskać racjonalne informacje, jeś li chce odwiedzić tę turecką perł ę , bo Konfucjusz też mó wił , ż e lepiej w ogó le nie czytać ksią ż ek niż wierzyć we wszystko, co tam jest napisane. Nie udaję , ż e jestem ostateczną prawdą , bo Stambuł to zjawisko wieloaspektowe, któ re otwiera się na każ dego na swó j sposó b, ale dzię ki zdobytemu doś wiadczeniu postaram się zachować jak najwię kszy obiektywizm.


Co wię c jest takiego atrakcyjnego dla turystó w z cał ego ś wiata w tym ogromnym mieś cie, podzielonym Bosforem na czę ś ć europejską i azjatycką ? Chciał bym podkreś lić nastę pują ce gł ó wne aspekty magnetyzmu Stambuł u. Tradycyjnie jest to jego dziedzictwo historyczne z licznymi zabytkami w postaci meczetó w, katedr, pał acó w, parkó w, budynkó w, gdzie każ dy kamień tchnie wielowiekową historią . Warstwa historyczna wartoś ci Stambuł u jest ogromna i wieloaspektowa, któ rej zbadanie, nawet samo jej poznanie, wymaga wystarczają cej iloś ci czasu, wysił ku, a ostatnio takż e znacznych ś rodkó w finansowych. Gł ó wne atrakcje znajdują się w historycznym centrum, a jest to katedra, a obecnie Meczet Aya Sofia, Bł ę kitny Meczet, Plac Sultanahmet, Obelisk Egipski, Pał ac Topkapi, Cysterna Bazyliki, Park Gulhane i Muzeum Archeologiczne.

Wizyty w Aya Sophia i meczecie Sultanahmet są bezpł atne, ale przygotuj się na wielogodzinne stanie w kolejkach nawet poza sezonem, ponieważ liczba odwiedzają cych przekracza wszelkie normy. Istnieją moż liwoś ci ominię cia kolejek, czyli znalezienie przewodnika, lub on sam Cię odnajdzie i za wynegocjowaną kwotę (zwykle 50-100 USD) zabierze Cię na godzinną wycieczkę lub spró buje odwiedzić te kultowe meczety pó ź nym wieczorem i są otwarte do godziny 23:00, kiedy to zwiedzają cych jest znacznie mniej. Jest jeszcze jedna opcja: ustaw się w kolejce w Aya Sofia, wybierz się na zwiedzanie innych atrakcji lub daj się namó wić aktywnych naganiaczy i wybierz się na dwugodzinny rejs ł odzią turystyczną po Bosforze. Nasza grupa rodzinna wł aś nie tak zrobił a i wcale tego nie ż ał ował a, gdyż podró ż regularnymi promami (vapurami) wzdł uż Bosforu z europejskiej do azjatyckiej czę ś ci Stambuł u w ż aden sposó b nie zastą pi tematycznego spaceru wzdł uż Bosforu z dź wię kiem przewodnik.

Przewoź nikó w jest kilku, trzeba wię c wybrać takiego, któ ry ma rozsą dną cenę (my za osobę dorosł ą i dziecko zapł aciliś my 15 USD za darmo), audioprzewodnik oraz dogodny punkt odbioru i odbioru. Wspaniał e zdję cia i filmy po takim spacerze gwarantowane. Nie jest faktem, ż e po tym rejsie znajdziesz swoją kolej w meczecie, ale wraż enia, jakie odniesiesz, zrekompensują to. Pał ac Topkapi, w któ rym ż ył o i rzą dził o 25 dynastii suł tanó w tureckich w Imperium Osmań skim, jest oczywiś cie najwię kszą atrakcją historycznego centrum, jednak jego zwiedzanie wymaga stania w kolejce po bilety, kilkugodzinnego zwiedzania oraz sporych finansó w, ceny w lirach stale rosną , co odpowiada okoł o 40. e. Oczywiś cie każ dy sam decyduje, któ re atrakcje odwiedzić na liś cie wartoś ci historycznych Stambuł u, a któ re zrobić sobie zdję cie, o wszystkim decydują osobiste zainteresowania, rezerwy energii, czasu i finansó w.

Jest jeszcze jedno historyczne miejsce w dawnej stolicy Imperium Osmań skiego, któ re planowano odwiedzić , jest to Pał ac Dolmabahce, w któ rym rzą dził y ostatnie dynastie suł tanatu tureckiego. Znajduje się jednak po drugiej stronie Zł otego Rogu, nad brzegiem Bosforu i trzy dni w Stambule nie wystarczył y nam na jego zwiedzenie; ograniczyliś my się do oglę dzin z pokł adu ł odzi rekreacyjnej Bosfor. Nieco dalej od placu Sultanahmet, na wzgó rzu, znajduje się Meczet Sulejmana, zbudowany w XVI wieku na polecenie suł tana Sulejmana, w któ rym obecnie znajduje się jego mauzoleum i gró b jego ż ony Hurrem, znanej nam wszystkim jako Roksolana . Meczet jest bardzo duż y, pię kny w swojej dekoracji i dekoracji, nie ma kolejek, aby się do niego dostać , poł oż ony na wzgó rzu, jest dobrze widoczny z ró ż nych punktó w Stambuł u i stanowi wspaniał ą platformę widokową na miasto, Zł oty Ró g i Bosfor. Koniecznie odwiedź.


Dla nas Meczet Sulejmana był „domową ” atrakcją , ponieważ znajdował się niedaleko naszego hotelu, zwiedzaliś my go zaró wno w dzień , jak i wieczorem, przy nocnym oś wietleniu jest przepię kny. Nawiasem mó wią c, z meczetu jest kró tka droga w dó ł do rynku egipskiego, kolejnej atrakcji historycznej, i przez nią do mostu Galata.

Bę dą c w historycznym centrum grzechem był oby nie odwiedzić Cysterny Bazyliki, w przeszł oś ci miejsca, w któ rym w staroż ytnym mieś cie przechowywano wodę pitną , a obecnie jest to ogromna sala z kolumnami, posą gami, pł askorzeź bami, basenami wody, dekoracyjne oś wietlenie, miejsce krę cenia znanych filmó w, ogó lnie, jak to się teraz mó wi, miejsce bardzo instagramowe. W zależ noś ci od osobistych priorytetó w zwiedzanie atrakcji historycznych w Stambule bę dzie wymagał o od turysty co najmniej cał ego dnia i od 2 do 3 dni na peł ne zwiedzanie.

Katedra, a obecnie meczet Hagia Sophia

Bł ę kitny Meczet i plac Sultanahmet

Widok z boku na Sofię i pijalnię

Mał y fragment kolejki do Aya Sofia

Wejś cie do pał acu Topkapi

Meczet Sulejmana

Meczet Sulejmana z tarasu widokowego

Widok na Stambuł z tarasu widokowego w Sulaymaniyah

Rynek egipski udekorowany na ś wię to narodowe

Cysterna Bazyliki

          Kolejnym elementem atrakcji turystycznej Stambuł u jest jego nowoczesny wyglą d, na któ ry skł adają się unikalne obiekty architektoniczne i inż ynieryjne, tarasy widokowe, muzea, pomniki, nowe meczety, nabrzeż a wzdł uż Bosforu oraz poszczegó lne egzotyczne obszary miasta, któ re charakteryzują się zainteresowanie zaró wno turystó w, jak i miejscowej ludnoś ci. Odwiedzenie wł aś nie takich miejsc zadecyduje o Twoich wraż eniach ze Stambuł u nie mniej niż zabytkó w, a moż e i wię cej. Nie sposó b ich wszystkich wymienić , skupię się jedynie na liś cie priorytetó w tej jesiennej wyprawy.


Obejmował mosty przez Zatokę Zł otego Rogu (Galata i Halich), z któ rych roztaczał się widok na miasto, zatokę i Bosfor; najwyż szy drapacz chmur w Stambule, Sapphire, z tarasem widokowym i niezapomnianą atrakcją Skyride; Plac Taksim, pł ynnie przechodzą cy w najbardziej turystyczną , deptak Istiklal, z jej markowymi butikami, kawiarniami, muzeami, konsulatami, katedrami i oczywiś cie tł umem turystó w. Dalej znajduje się Wież a Galata i cał a dzielnica Beyoğ lu, w któ rej się znajduje, z licznymi sklepami, hotelami, restauracjami i cukierniami. Lepiej zwiedzać ten teren od placu Taksim do mostu Galata, a nie odwrotnie, aby nie wspią ć się na gó rę . Kolejnym architektonicznym i inż ynieryjnym zabytkiem Stambuł u jest z pewnoś cią nowoczesny Galataport, do któ rego przypł ywają statki wycieczkowe z cał ego ś wiata.

To ś wietne miejsce na spacery, sesje zdję ciowe, zwiedzanie markowych sklepó w i kawiarni, na jego terenie znajduje się takż e muzeum sztuki wspó ł czesnej.

Osobnym tematem w poznaniu wspó ł czesnego Stambuł u i jego smakó w jest zwiedzanie jego azjatyckiej czę ś ci, w szczegó lnoś ci dzielnic Uzkudar i Kadikoy. Lepiej i przyjemniej jest to robić korzystają c z miejskich promó w (vapuró w) odpł ywają cych z ró ż nych przystani w czę ś ci europejskiej, z któ rych najwię kszym jest Eminö nü , niedaleko mostu Galata. W okolicy Uzkudaru znajduje się pię kny nasyp wzdł uż Bosforu, wzdł uż któ rego moż na dojś ć do Wież y Dziewicy, a nastę pnie pojechać nieco w przeciwnym kierunku do starej dzielnicy Kuzguncuk, gdzie wzdł uż gł ó wnej ulicy stoją kolorowe drewniane domy, pomalowane w ró ż nych kolorach, miejsca krę cenia tureckich seriali telewizyjnych. Są też wspaniał e widoki na Most Bosforski.

Tutaj, w regionie Uzkudar, na wzgó rzu znajduje się najwię kszy meczet w Turcji, Ç amlı ca, zbudowany za czasó w obecnego prezydenta tego kraju. Turyś ci mogą dostać się do rejonu Kadikoy albo z europejskiej czę ś ci Stambuł u promem, albo przemieszczają c się z Uzkudaru dolmusem. Kadikoy ma ró wnież duż y nasyp, a poza tym sł ynie z targu rybnego i restauracji rybnych, dzielnicy Moda i starej trasy tramwajowej. Decydują c się na azjatycką czę ś ć Stambuł u, bardziej szczegó ł owe informacje dotyczą ce opracowania trasy moż na ł atwo uzyskać z blogó w podró ż niczych lub youtube.

Ratusz w Stambule, udekorowany na stulecie Republiki Tureckiej

Widok na miasto i Meczet Sulejmana z mostu Halic< /div >

Widok na most Galata i wież ę Galata

Najwyż szy wież owiec Sapphire

Widok na Stambuł z tarasu widokowego

Prawdziwymi mistrzami Stambuł u są mewy na molo Karakoy

Pomnik Republiki na placu Taksim

Ulica Istiklal w ś wią tecznej dekoracji

Widok z jednego z nabrzeż y Stambuł u

Oszał amiają ca architektura katolickiej katedry w kraju muzuł mań skim


        Ale dlaczego wcią ż spacerujemy i jeź dzimy po Stambule? Czas na przeką skę . A jest gdzie to zrobić . Gastronomiczny Stambuł to osobny duż y temat, któ ry przycią ga turystó w do tego niesamowitego miasta.

Wię kszoś ć goś ci tej metropolii jada ś niadania w hotelach i sł usznie, aby nał adować sił y na przynajmniej pó ł dnia. Ale dla smakoszy kuchni tureckiej istnieje wiele restauracji, któ re specjalizują się w serwowaniu wył ą cznie ś niadań , któ re skł adają się z ró ż norodnych przeką sek podawanych na pojedynczych talerzach. Niestety, to jedyne ś niadanie, jakie kiedykolwiek widział em.

Biorą c pod uwagę duż y napł yw turystó w, jedzenie uliczne jest w Stambule bardzo rozwinię te. Tace z simitami (turecki bajgiel posypany sezamem) stoją co 100 metró w, nieco rzadziej spotyka się praż oną kukurydzę i kasztany. Hamburgery, denery, shawarma i kebaby są dostę pne w dowolnym rejonie Stambuł u, wybierz wedł ug każ dego gustu. Staliś my się fanami lokalnej potrawy, któ rą moż na zaliczyć ró wnież do fast foodó w, zwanej balyk-ikmek, czyli grillowaną makrelą z warzywami i sosem, zawijaną w chlebek pita.

Niedaleko molo Karakoy, obok mostu Galata, znajduje się targ rybny, a za nim restauracja rybna, w któ rej serwują Pań stwu pyszne balyk-ikmek. Odwiedzają c restauracje w Stambule, aby skosztować tureckich kebabó w i pide, polecam pamię tać o nastę pują cych kwestiach. Trzeba wybierać kawiarnie i restauracje spoś ró d tych, któ re cieszą się popularnoś cią wś ró d miejscowej ludnoś ci lub mają wiele przyzwoitych recenzji na forach i w Google, wyeliminuje to rozczarowanie i niepotrzebne wydatki. Z reguł y każ da restauracja ma dania, takie jak kebab otaman, któ re gotuje się w glinianych garnkach i podaje z pokazem ognia, a Ty masz gwarancję niezatartego wraż enia i filmu. Nie w każ dej restauracji, biorą c pod uwagę religię muzuł mań ską , jest alkohol, a jeś li tak, to moż e nie być go w karcie i kosztuje przyzwoitą kwotę . Prawie wszystkie restauracje są gotowe do serwowania dań na wynos, wię c jeś li nie skoń czył eś czegoś jeś ć lub chcesz zjeś ć obiad w swoim pokoju, nie bę dzie ż adnych problemó w.


Ostatnią rzeczą , któ rą chciał em powiedzieć o systemie cateringowym w Stambule, jest obecnoś ć w mieś cie stoł ó wek, któ re dział ają z obniż kami cen na koszt pań stwa, ponieważ czasami trzeba pomyś leć o oszczę dzaniu. Aby je znaleź ć , musisz wyszukać Balkan Lokantasi na mapach Google, a mapa pokaż e ich lokalizację . To prawda, ż e ​ ​ ​ ​ nie mieliś my czasu, aby je odwiedzić i poznać ich jakoś ć .

Rejs statkiem po Bosforze

To przystojni mę ż czyź ni, któ rzy przywoż ą turystó w do Galataport

Pał ac Dolmabahce z pokł adu ł odzi turystycznej

Meczet Ortakoy w pobliż u mostu na Bosforze

Nie moż esz zabronić pię knego ż ycia

Azjatycka dzielnica Uzkudaru z Wież ą Dziewicy

Wież a Dziewicy

Nasyp w Galataport

Galataport ró wnież uczestniczy w ś wię cie narodowym

Emocje się gają zenitu, gdy wokó ł jest tyle pię kna

        No có ż , coś przeką siliś my i moż emy iś ć na zakupy. Ogó lnie rzecz biorą c, cał y Stambuł to duż y rynek. Tace i sklepy na każ dej ulicy ustawiają się jeden po drugim, sprzedawcy chwytają Cię za rę ce i zapraszają do wyboru towaru. I to nie liczy oficjalnych sklepó w, ró ż nych rynkó w i centró w handlowych.

Istnieją rynki hurtowe, takie jak dzielnica Laleli, istnieją cotygodniowe targi, któ re odbywają się w okreś lony dzień tygodnia w ró ż nych obszarach Stambuł u, gdzie sprzedaje się gł ó wnie towary i produkty konsumpcyjne po niskich cenach, istnieją rynki specjalne, jak egipskiego, gdzie sprzedają przyprawy, tureckie sł odycze i inne specjał y. A Wielki Bazar to miasto w mieś cie, z wieloma ulicami, na któ rych sprzedaje się wszystko. W tej ró ż norodnoś ci towaró w znajdują się marki tureckie i ś wiatowe, ale jest wiele podró bek, towary konsumpcyjne są wysokiej jakoś ci i niezbyt dobre, wskazane jest, aby zrozumieć to wszystko w przeddzień podró ż y do Stambuł u, zaznaczyć miejsca zakupó w dla siebie i celowo je odwiedzać . Sklepy spoż ywcze w turystycznej czę ś ci miasta są rzadkoś cią , wystarczy znaleź ć Migros lub inną sieć sklepó w na mapach Google i wtedy już wiadomo, doką d się udać . Szczegó lnym miejscem zakupó w w Turcji, a Stambuł nie jest wyją tkiem, są apteki.


Faktem jest, ż e w Turcji istnieje bardzo wysoka kontrola jakoś ci lekó w sprzedawanych w aptekach, praktycznie nie ma podró bek, leki wszystkich marek w ró ż nych aptekach sprzedawane są po stał ych cenach, któ re w przypadku niektó rych produktó w mogą być.2-3 razy tań sze niż w Ukraina. Dlatego też , jeś li są Pań stwo zainteresowani zakupem jakichkolwiek lekó w w Turcji, polecam najpierw zapoznać się z ich asortymentem na stronie ilactr. com, wpisz w wyszukiwarkę aktywny skł adnik leku literami ł aciń skimi, a uzyskasz peł ną informację o dostę pnoś ci leku, jego nazwie handlowej i cenie w lirach tureckich. Swoją drogą nie powinno być problemó w z przeliczeniem cen na hrywny ukraiń ską , na jesień.2023 trzeba podwyż szyć cenę w lirach o jedną trzecią i otrzyma się cenę w hrywnach. W oficjalnych sklepach z terminalami i w aptekach moż na ł atwo pł acić kartami w hrywnach, aby nie marnować obcej waluty.

Jedna z ulic handlowych Stambuł u

Oferta tureckiego ś niadania w jednej z restauracji

Stambuł nie ś pi w nocy

         Wszystko, co opisał em powyż ej, jest przedmiotem zainteresowania wię kszoś ci turystó w i dlatego jest najczę ś ciej odwiedzanym miejscem, zwł aszcza podczas kró tkiego pobytu w tej tureckiej metropolii. Ale jest też kulturalny, muzealny, sportowy, nocny i kryminalny Stambuł , ale wszystkie te aspekty ż ycia w tym mieś cie nie są tematem dzisiejszej historii.

Teraz, po czę ś ci opisowej opowieś ci, chcę przejś ć do praktycznych rekomendacji dla tej kategorii turystó w, któ rzy dopiero planują wyjazd do Stambuł u i zastanawiają się , jak najlepiej ją zorganizować.

Po pierwsze, biorą c pod uwagę dzisiejsze realia, z Ukrainy do Stambuł u moż na dostać się gł ó wnie autobusem, metody lotu z są siednich krajó w uważ am za niepraktyczne, bardziej kosztowne czasowo i finansowo, wię c ich nie biorę pod uwagę . Przed wyjazdem musisz zdecydować , kto go organizuje - biuro podró ż y, czy Ty sam. Turysta decydują cy się na podró ż samodzielnie oszczę dza pienią dze, wybiera wł asny hotel i miejsce zamieszkania, ustala czas pobytu, wedł ug wł asnego uznania ukł ada program zaję ć oraz przeznacza na to czas, ś rodki fizyczne i finansowe jego wdroż enie. Wybó r biura podró ż y moż na polecić jedynie w przypadku oferty trudnej do odrzucenia, czyli posiadają cej bonusy rzeczowe lub w programie organizacyjnym wycieczki, gdyż w wię kszoś ci przypadkó w biura podró ż y w cenie wycieczki uwzglę dniają jedynie przejazd i hotel. wycieczka do Stambuł u, rzadko tylko jedno zwiedzanie.


Nastę pnie bę dziemy kontynuować rozmowę dla tych, któ rzy chcą być architektem wł asnego szczę ś cia. Ustalmy zatem termin wizyty w Stambule. Moim zdaniem powinny one wynosić od 3 do 5 dni peł nego pobytu. Mniej nierozsą dne, bardziej dla tych, któ rzy mają specjalne plany na Stambuł . Teraz wybieramy przewoź nika. Wiele biur podró ż y i przewoź nikó w organizuje wycieczki z ró ż nych miast Ukrainy, ale nie wszyscy na co dzień . Znam dwie firmy, któ re na co dzień transportują z Kijowa przez Ż ytomierz, Winnicę , Chmielnickiego, Czerniowce, Rumunię i Buł garię . Są to Luks Istanbul i Gunsel. Cena wywoł awcza to ró wnowartoś ć.100 dolaró w, w autobusach jest ciepł a i zimna woda, herbata, kawa, sł odycze, cola i ś niadanie po Turcji. Autobusy nie są przecią ż one, z reguł y każ dy pasaż er ma podwó jne miejsce, podró ż z Kijowa trwa od 27 do 30 godzin.

Każ dy z tych przewoź nikó w ma umowę z hotelem, zwykle znajdują cym się obok parkingu, z któ rym wspó ł pracuje, i jeś li turysta nie chce zawracać sobie gł owy wyborem hotelu, moż e to zrobić za niego firma przewoź nikowa. Wybierają c hotel na wł asną rę kę , nie bę dę zbyt oryginalny, jeś li doradzę lokalizację hotelu w okolicach Fatih, gdzie znajduje się historyczne centrum, lub Beyoglu, gdzie znajdują się Taksim, Istiklal, Galata Tower, Galataport. Gł ó wnym szlakiem komunikacyjnym turystó w w Stambule jest linia tramwajowa T1, któ ra ł ą czy te dwa obszary, dlatego polecam wybrać hotel niedaleko niej. Cena za hotel moim zdaniem nie powinna przekraczać.50-60 dolaró w. za pokó j dwuosobowy za noc mniej, to prawdopodobnie zwykł a klapa lub zł a lokalizacja, jeś li wię cej, to raczej nie pojedziesz do Stambuł u na wakacje w hotelu, jak na tureckim wybrzeż u.

Ż yczę wszystkim udanych podró ż y.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Собор, а ныне мечеть Ая София
Голубая мечеть и площадь Султанахмет
Вид сбоку на Софию и бювет
Небольшой фрагмент очереди в Ая Софию
Вход во дворец Топкапы
Мечеть Сулеймание
Мечеть Сулеймание со стороны смотровой площадки
Вид на Стамбул со смотровой в Сулеймание
Египетский рынок, украшенный к национальному празднику
Цистерна Базилика
Мэрия Стамбула, украшенная к столетию турецкой республики
Вид на город и мечеть Сулеймание с моста Халич
Вид на Галатский мост и Галатскую башню
Самый высокий небоскреб Сапфир
Вид на Стамбул со смотровой площадки
Настоящие хозяева Стамбула - чайки на пристани Каракей
Памятник Республика на площади Таксим
Улица Истикляль в праздничном убранстве
Вид с одной из набережных Стамбула
Потрясающая архитектура католического собора в мусульманской стране
Морская прогулка по Босфору
Вот такие красавцы т в туристов в Галатапорт
Дворец Долмабахче с борта туристического караблика
Мечеть Ортакей возле Босфорского моста
Красиво жить не запретишь
Азиатский район Узкудар с Девичьей башней
Девичья башня
Набережная в Галатапорту
Галатапорт тоже участвует в национальном празднике
Эмоции зашкаливают, когда кругом такая красота
Одна из торговых улочек Стамбула
Предложения турецкого завтрака в одном из ресторанов
Ночной Стамбул не спит
Podobne historie
Uwagi (2) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara