O hotelu Kaya Belek, wiosce Kadriye i okolicach

23 Listopad 2021 Czas podróży: z 22 Wrzesień 2021 na 06 Październik 2021
Reputacja: +6643.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Za każ dym razem obiecuję sobie, ż e na nastę pne wakacje na pewno nie wybiorę hotelu na wakacje na plaż y z pasją i skrupulatnoś cią godną lepszej aplikacji. I za każ dym razem oczywiś cie ł amię tę obietnicę . Zdarzył o się to ró wnież w tym roku. Ponadto wyborowi towarzyszył y „okolicznoś ci obcią ż ają ce” – dwuletni okres wolny od urlopu, ograniczenia zwią zane z koronawirusem i ogó lny stan ducha, kiedy na począ tku wakacji był o już „Nie chcę czegoś chcę ” (c). Ale jednocześ nie na peryferiach ś wiadomoś ci wcią ż pojawiał a się myś l o zdrowych wakacjach za cię ż ko zarobione pienią dze.


Wynikiem prawie miesię cznego studiowania stron internetowych biur podró ż y, hoteli, recenzji, filmó w na youtube itp. , a takż e nał oż enia tego wszystkiego na Twoje wyobraż enia na temat pię kna i budż etu, był wybó r Kaya Hotel Belek. Po pierwsze dlatego, ż e znajduje się w rejonie Belek, gdzie jeszcze nie byliś my i ciekawie był o zobaczyć , jak to jest. Po drugie dlatego, ż e był a tam imponują ca piaszczysta plaż a z duż ą iloś cią leż akó w i duż ą iloś cią opinii od tych, któ rzy tam byli, ż e w każ dej chwili są wolne miejsca. Za to osobne „dzię kuję ” ode mnie im, bo. w rzeczywistoś ci nie był o to wcale prawdą . Chociaż być moż e sł owami „KAŻ DY czas” oznaczał y przedział , na przykł ad mię dzy 5 a 7 rano. Po trzecie dlatego, ż e hotel nie był daleko od lotniska, a przy obecnych ż artach na temat koronawirusa im bliż ej transferu, tym jakoś spokojniej. Chociaż w koń cu, aby się cał kowicie uspokoić , wzię liś my indywidualny transfer i nie zawiodł o to wcale.

Wię c do czego zmierzam? I do tego, ż e w rezultacie wakacje okazał y się jak osł awione fał szywe zabawki noworoczne - bł yszczą i mienią się , a wszystkie są inteligentne, ale - nie podobają się . Co wię cej, wydaje się , ż e nie ma specjalnych skarg na niektó re aspekty reszty, ale generalnie - nie marzył o tym. : )

Tak wię c sam hotel jest cał kiem dobry. Począ tkowo wzię liś my SeaView i wydawał o się , ż e nam go dali, ale na ostatnim pią tym pię trze (mansarda).

Okazał o się , ż e liczba tam jest pó ł tora raza mniejsza niż standardowa…

… ale ma duż y balkon-taras. I być moż e nie zaczę libyś my z tego powodu, bo wydawał o się , ż e jest wystarczają co duż o miejsca (nawet pomimo miniaturowych wymiaró w „podwó jnego” ł ó ż ka o szerokoś ci 1.40 m), ale dach nad tym balkonem znajdował się na wysokoś ci okoł o 1.60 m od podł ogi, co nie jest zbyt dobre nawet dla mnie, a nawet dla mojego mę ż a z jego 1.90 m - doś ć smutne.

Dlatego, po kilkukrotnym nał oż eniu ró ż nych czę ś ci gł owy na daszek tego dachu, mą ż zgodził się ze mną i postanowił udać się na przyję cie. Tam podobno powiedziano nam, ż e nie ma wolnych pokoi, mogą zaoferować jedynie LandView, na co moglibyś my się zgodzić , gdyby koszt nie był o 10-15% niż szy niż nasze zainteresowanie na począ tku. Dlatego pytanie został o pł ynnie przeniesione „do jutra”.

Ponownie, uczciwie, powiem, ż e jutro problem został naprawdę rozwią zany i przenieś liś my się do pokoju na 4 pię trze, któ ry dokł adnie pasował do zdję cia zamieszczonego na stronie…

. . . zupeł nie niezadowolony z miniaturowego rozmiaru balkonu, ale po prostu zachwycony brakiem daszka nad nim na wysokoś ci mojego nosa.

W tym przypadku kwestię zakwaterowania moż na uznać za zamknię tą . Bo wszystko, co niezbę dne do normalnego wakacyjnego ż ycia, w tym pasta do zę bó w i zestaw do golenia, znajdował o się w pokoju (z jakiegoś powodu wieczorem przywieź li nawet szlafroki, chociaż o to nie prosiliś my). . .


…i nadal bę dą pewne wady w doś ć starym, choć okresowo aktualizowanym hotelu. Ale lekko zuż yte listwy przypodł ogowe, kilka nie do koń ca sprawnych drgawek w szafie i oderwana z jednej strony deska pod prysznicem nie wpł ynę ł y na mó j odpoczynek.

Oczywiś cie mogł abym zaczą ć opowieś ć o epickim bohaterze Ilyi Muromets (w mojej osobie) i paskudnym BALKONIE, któ ry w upalne dni nie chciał się otworzyć bez moich heroicznych wysił kó w, a wieczorem aplikacja te same wysił ki z powodu zapomnienia doprowadził y do ​ ​ tego, ż e odleciał am wraz z drzwiami balkonowymi w ró ż ne strony, ale nie bę dę – to znowu był mał y akcent w stosunku do reszty, a bynajmniej nie jej gł ó wnego nurtu. : )

Drugim doś ć palą cym aspektem hoteli All Inclusive jest jedzenie, jako plus mogę umieś cić Kaya Belek. Szeroki wybó r i ró ż norodnoś ć dań , prawie cał odobowy dostę p do jedzenia w ró ż nych lokalizacjach, szybkoś ć obsł ugi itp. był y cał kiem zadowalają ce. Tak, czarny kawior i homary nie był y w cenie, ale osł awione raki, mał ż e i kalmary, ryby od barweny po tuń czyka, mię so od kurczaka po jagnię cinę (oczywiś cie z wyją tkiem wieprzowiny), warzywa w ró ż nych postaciach, wię cej niż kilkanaś cie rodzajó w seró w, oliwek, wybó r wypiekó w od pide po rogaliki i owoce od arbuza po mini-banany doś ć pchają hotel do nominacji „Przyzwoity poziom”. A tradycja, by zamiast kieliszka wina na obiad przynieś ć od razu cał ą butelkę , dodatkowo podnosi ocenę (i nie – nie jesteś my alkoholikami). ; )

Kolejnym argumentem przemawiają cym za kuchnią Kaya Belek jest fakt, ż e jedzenie w restauracji gł ó wnej smakował o nam jeszcze bardziej niż dania w azjatyckim a la carte, któ re odwiedziliś my. Tutaj wszystko był o po prostu przecię tne - od obsł ugi po smak jedzenia. Wię c nie musisz nawet tracić na to czasu. Być moż e dodatkowym negatywnym argumentem był dla nas fakt, ż e restauracja zawsze miał a okazję posiedzieć na otwartym tarasie, a wszystkie a la carte (w hotelu są ich 3) są pod dachem.

A innym argumentem przemawiają cym za jedzeniem, jak dla mnie, jest cał kowity brak kolejki (co najmniej okoł o 14) w namiocie gozleme znajdują cym się przy plaż y.


Z reguł y w każ dym takim namiocie w jakimkolwiek hotelu zawsze są kolejki 2-3-5 spragnionych osó b, ale tutaj to tylko lafa - podszedł i od razu dostał to, czego chciał . Tak, i to z uś miechem kucharza (zazwyczaj w takich miejscach pracują niezbyt przyjazne ciocie). A smak gozleme to ró wnież pię ć punktó w.

Jeś li mó wimy o napojach, są one tutaj bardzo przecię tne, co z roku na rok staje się coraz bardziej tradycyjne dla tureckich hoteli. Nie ma znaczenia, ile gwiazd jest na ich znaku. Wino stoł owe do obiadu jest absolutnie normalne, piwo niskiej jakoś ci w upale jest doskonał e, napoje importowane - co to jest? Ale w rzeczywistoś ci nie poszli na to, wię c niektó re koktajle, lokalne wino musują ce lub digestif był y cał kiem strawne na wieczorne spotkania.

I tak, ż aden z barmanó w nie wie, jak robić koktajle, a poł owa z nich nie zna nawet hotelowej listy koktajli. A kiedy w zamian spró bujesz poprosić o lemoniadę z Linchburga, moż esz dostać na przykł ad szklankę zimnego duszka. Ale moim zdaniem to nie jest problem. Moż esz ró wnież zapytać ponownie lub nawet pokazać palec w menu koktajlowym. : )

Ponadto nie ma problemó w z samą obsł ugą w hotelu. Chł opaki-kelnerzy we wszystkich lokalizacjach, jak dla mnie, wykonali ś wietną robotę . Wszystko jest szybkie, bez nadmiernej natrę tnoś ci, ale też bez hamowania. Dziewczyny na wrotkach dostarczał y drinki przy basenie, chł opcy z tacami z gotowymi napojami krą ż yli po plaż y, albo moż na był o coś dla nich zamó wić , jeś li naprawdę nie moż na był o zdją ć tył ka z leż aka i samemu pó jś ć do baru.

Ponadto teren hotelu jest doś ć zwarty i nie jest tak daleko na spacer. Dla spragnionych jest mał y bar w barze z przeką skami. . .

. . . 50 metró w dalej w dó ł baru przy basenie. . .

. . . i przez mał y trawnik - coś w rodzaju baru dla dzieci z widokiem zaró wno na plaż ę , jak i na park wodny. Ta ostatnia, nawiasem mó wią c, jest doś ć prosta i koncentruje się bardziej na dzieciach. Chociaż doroś li mogą ró wnież jeź dzić na kilku zjeż dż alniach. Zjeż dż alnie są doś ć mał e, ale na jednym z nich udał o mi się pocią gną ć za ramię i uderzyć w gł owę , wię c wraż eń miał em doś ć . : )


Ale gł ó wnym problemem hotelu, jak dla mnie, jest plaż a. A raczej nawet sama plaż a - jest po prostu doś ć dł uga (mó wią o dł ugoś ci okoł o 250 m)...

. . . gł ę boki - ma okoł o 6 rzę dó w leż akó w + wię cej trawnikó w z leż akami za plaż ą...

… piaszczyste z minimalną obecnoś cią mał ych kamykó w przy wejś ciu do morza. Ale wczasowicze na plaż y - to katastrofa. O godzinie 9 prawie wszystkie leż aki był y zaję te.

Tak, nie kł ó cę się - a o 11 rano na plaż y na jej ró ż nych koń cach moż na był o znaleź ć kilka darmowych leż akó w, ale bę dą one ustawione w samym sł oń cu i nie znajdziesz cienia. Jeś li nie jest to dla Ciebie waż ne lub jesteś fanem relaksu przy basenie, gdzie był o mnó stwo miejsc. . .

… potem bingo – dotarł eś do hotelu pod podanym adresem.

Jeś li nadal zależ y Ci na minimalnym komforcie w postaci cienia, to na wakacjach w tym hotelu nie dostaniesz wystarczają co duż o snu. Wedł ug plotek pierwszy rzą d leż akó w był zaję ty o pierwszej w nocy. Nie powiem, nie widział em tego, ale kiedy pewnego dnia miał em ochotę sfotografować wschó d sł oń ca z balkonu…

… a potem nie mogł em zasną ć , wychodzą c na plaż ę okoł o 07.30, znalazł em 60 procent cał kowitej liczby leż akó w już tam zaję tych. Oczywiś cie przy prawie cał kowitym braku ludzi.

Ale nie ma specjalnych narzekań na ką pielisko - a boje są daleko, a moż na pł ywać na cał ej dł ugoś ci plaż y, a nawet przepł yną ć na ką pielisko pobliskiego Kaya Palazzo bez ż adnego problemó w, co daje ł ą cznie okoł o 1 km przepł ynię cia na raz. A poza tym nie mieliś my molo. Dla mnie to plus, chociaż moż e dla kogoś to znaczą cy minus, to pamię taj, ż e w Kaya Belek nie ma pomostó w. : ) A takż e indywidualne altany. Tych. tutaj wyraź nie promowana jest zasada, ż e ​ ​ w jadalni i w wannie na hotelowej plaż y wszyscy są ró wni. ; )


To prawda, ż e ​ ​ temperatura wody wcale mi się nie podobał a. Do naszego przybycia był o gdzieś okoł o +25, potem temperatura spadł a o okoł o stopień i oscylował a wokó ł +24.1...+24.3. Wolę o kilka stopni cieplej. Być moż e taka temperatura był aby do przyję cia, gdyby nie dwa kolejne „ale”: prawie stał y wiatr o ró ż nym natę ż eniu na plaż y, któ ry nie dodaje ciepł a, oraz cią gł e „paskowanie” wody, kiedy moż na wyjdź z zimnej wody do lodowatej wody w ogó le. Albo czasem natkniemy się nie tylko na cieplejsze, ale i mniej zimne. Nie wiem, co jest tego przyczyną – albo raczej fajna aksamitna pora roku bież ą cego roku, albo taki obraz jest typowy dla tego regionu cał y czas, ale mi się to nie podobał o.

W hotelu jest animacja, ale z roku na rok coraz mniej nas interesuje. Dlatego przez te dwa tygodnie jedyną aktywnoś cią animatoró w, w któ rej braliś my udział , był Beer Fest. I dotyczy to bardziej picia i jedzenia niż bycia aktywnym. ; )))

A tutaj pł ynnie chcę przejś ć w okolice, bo jeś li marzysz o znalezieniu rozrywki poza hotelem, to w promieniu co najmniej 1.5 km nie bę dziesz miał takiej moż liwoś ci. Ponieważ Kaya Belek wyró ż nia się , z jednej strony jest w bliskim kontakcie z Kaya Palazzo, z któ rą ma wspó lne wejś cie. . .

. . . a przeciwień stwem jest Regnum Carya.

Ponieważ wszystkie te hotele, podobnie jak wię kszoś ć innych w regionie Belek, ró wnież pozycjonują się jako kluby golfowe, nie dotrzesz do cywilizacji, dopó ki nie miniesz ich nieskromnie rozrzuconych po polu golfowym. Dlatego najbliż szą rozrywką dla Was moż e być tylko oglą danie, jak ktoś inny gra w golfa (w naszym przypadku musieliś my oglą dać przez pł ot, bo mecz odbywał się na polu Regnum Carya). : )

Ale rekompensatę za tak skromny zestaw rozrywek w miejscu, ż e tak powiem, moż na uznać za fakt, ż e po pokonaniu tych osł awionych 1.5 km, wjechaniu na rozwidlenie bardziej ruchliwych dró g i zobaczeniu czegoś takiego jak ta deska…

…zrozumiesz, ż e trafił eś do najsł ynniejszej rozrywki regionu Antalya - parku Krainy Legend.

Jest rozrywka na każ dy gust - i park rozrywki z atrakcjami (uwaga na ramię i gł owę - nie moja opcja), aleja handlowa (bo co to jest Turcja bez zakupó w) i inne pokazy i imprezy (opcja bezpł atna) .

I po raz pierwszy na wieczorne show trafiliś my zupeł nie przypadkiem – pojechaliś my do Kadriye, ale zabrakł o nam pary – nie dotarliś my. I postanowiliś my zobaczyć , po co ludzie tł oczą się u bram parku. Na podstawie wynikó w tego, co zobaczył eś (i to tylko w „darmowej” czę ś ci), z grubsza rozumiesz, na co wydano osł awiony miliard dolaró w. : )))

I pokaz ś wietlny i muzyczny fontann…

…parada gondoli…

...i wystę p w kostiumie. . .


…uzupeł nia pozytywne wraż enia z przypadkowej wizyty. I nawet podró ż powrotna do hotelu, któ ra prawie o pó ł nocy trwał a okoł o 40 minut (widok zaczyna się o 22.00 i trwa w sumie ponad godzinę ), nie denerwuje. A jeś li wiesz, ż e do parku moż na dostać się nie tylko z gł ó wnego wejś cia, poł oż onego bliż ej Kadriye, ale takż e z wejś cia, znajdują cego się niemal bezpoś rednio za wspomnianą wyż ej tablicą (tylko w tym przypadku budynki kompleksu muszą być omijana z tył u, a nie z tej, któ ra biegnie wzdł uż drogi), to problem oddalenia w ogó le nie jest tego wart.

Chociaż uczciwie zauważ am, ż e kiedy zdecydowaliś my się ponownie pó jś ć na wieczorny program, trwał o to kró cej, a obsada został a zmniejszona. . .

. . . i wycią ć kilka liczb. Wł aś ciwie nie był o numeru, dla któ rego chciał abym go ponownie zobaczyć – „Superman na flyboardzie”. To naprawdę coś ! I to był dopiero drugi raz, kiedy nie był . : ( Wię c ktoś bę dzie miał szczę ś cie.

Jeś li chodzi o sklepy na Alei Handlowej, jest wybó r dla każ dego gustu - od demokratycznych Waikiki i DeFacto po luksusowe marki odzież y, obuwia i akcesorió w. Ale ogó lnie mił oś nicy zakupó w nie mają się gdzie zawró cić w Kadriye. Owszem jest tam centrum Kadriye z poł oż onym tam bazarem Kadriye i zapowiadanym lokalnym rynkiem we wtorki i pią tki, ale tak naprawdę to pó ł torej ulicy z okoł o trzema tuzinami sklepó w z typowym dla Turcji zestawem - skó rzane-torby-walizki , bielizna-tekstylia-odzież , sł odycze-upominki. Ceny nie są tanie, sprzedawcy niechę tnie się targują nawet pomimo zbliż ają cego się koń ca sezonu, asortyment jest bardzo skromny. Oczywiś cie nie byliś my w Turcji 3 lata wcześ niej, być moż e ten sam obraz w innych regionach. Ale pamię tają c o kurorcie tego samego Kemeru, gdzie liczni sprzedawcy z licznymi towarami spotykają się dosł ownie za bramą hotelu i nie koń czą się w zasię gu wzroku i spaceru, lokalne zakupy wyglą dają raczej skromnie.

A spacer od bramy hotelu do Centrum Kadriye zabierze Cię w szybkim tempie 50 minut tylko w jedną stronę . W dzień ten problem moż na rozwią zać za pomocą.1 dolara i przejeż dż ają cego obok hotelu minibusa, ale wieczorem minibusy nie zatrzymywał y się w naszej ciemnoś ci. : )

Wię cej na temat zakupó w - w wzglę dnej odległ oś ci (okoł o 30-35 minut pieszo) od hotelu znajduje się Forsa Mall, ale jak dla mnie - instytucja absolutnie bezuż yteczna. Opró cz nas był o jeszcze 5 odwiedzają cych, któ rych grzmią ce kroki odbijał y się echem od ś cian sklepó w z ponownie raczej skromnym wyborem raczej drogich towaró w.


Dlatego, jak dla mnie, bardziej logiczne niż za 2 USD jest pojechanie minibusem VA-22 w kierunku Antalyi z jej szeroką gamą centró w handlowych. Co wię cej, Centrum handlowe Antalya znajduje się dokł adnie na trasie tego minibusa i trzeba się nawet zatrzymać samo miasto nie jest potrzebne (jeś li twoje cele są dalekie od zwiedzania).

A jeś li potrzebujesz kupić drobne pamią tki w postaci magnesó w chał wowo-baklawowych, moż esz to zrobić niedaleko osł awionego skrzyż owania promenady, po przejś ciu 50 m w lewo. Tam, obok Innvista Hotels Belek, znajduje się kilka skromnych placó wek. Tam też jest apteka, jeś li nagle ktoś , nie daj Boż e, bę dzie jej potrzebował .

I oto jestem, wbrew tradycji pisania recenzji o konkretnym hotelu, któ ry odwiedził eś , chciał bym zwró cić trochę uwagi na pobliskie hotele regionu Belek, któ re po moim megastronniczym wyborze wakacji , prawie znał em na pamię ć z recenzji i opisó w, a teraz miał em okazję zobaczyć „osobiś cie”.

Zacznę od naszej odrę bnej tró jcy, wś ró d któ rej my i nasza Kaya Belek byliś my najbardziej ł obuzami. W zwią zku z tym jeszcze bardziej chcieliś my zobaczyć , jak się mają są siedzi. ; ) W tym samym czasie w Kaya Palazzo, któ rego cena był a okoł o dwa razy nasza, podziwialiś my każ dego dnia, a nawet uż ywaliś my „ich” morza z mocą i gł ó wnym. Szczerze mó wią c, czysto zewnę trznie nie widział em ż adnych zalet, któ re są.2 razy wię ksze od naszych. Chociaż trzeba przyznać , ż e ich park wodny był znacznie wię kszy, a leż aki na plaż y nie był y w 100% zaję te.

Z drugiej strony na ich terenie pł ywackim bezwstydnie rozcią gnię to molo z altanką , któ re blokował o ten obszar do pł ywania w 50%. Co dla mnie, jak wspomniał em powyż ej, jest znaczą cym minusem.


Po naszej lewej stronie, po drugiej stronie publicznej plaż y, znajdował a się Regnum Carya z potró jną naszą ceną , lą dowisko dla VIP-ó w (tak, był y helikoptery - potwierdzam) i biał y piasek na Malediwach na plaż y (przynajmniej tak był o powiedziane w opisie). No i poszliś my popatrzeć na ten piasek, bo pamię tacie – w bezpoś rednim są siedztwie nie ma zbyt wiele rozrywki. Rzeczywiś cie, w obszarze leż akó w piasek był biał y, ogó lne otoczenie ł askawe, a nawet plaż a został a podzielona na 3 strefy - dla zwykł ych ś miertelnikó w, dla goś ci willi (tak mi się przynajmniej wydaje) i indywidualnej altany (któ re, cokolwiek by nie powiedzieć , ale pł atne).

Obszar ką pielowy ró wnież był bogaty - aż.2 pomosty, co wedł ug moich standardó w to już za duż o, ponieważ z plaż y ledwo widać morze.

Nastę pnie poszliś my w kierunku Alanyi, mijają c plaż e hotelu Zeynep - bardzo ł adne, niezbyt zatł oczone i jest gdzie popł ywać .

Najwię ksze wraż enie zrobił a na mnie plaż a TUI Magic Life Masmavi (dawniej Robinson Masmavi) - mię dzy innymi 4 (!! ! ) boiska do siatkó wki plaż owej rozł oż one na plaż y, nie bę dą c zbyt nieś miał ym. A infrastruktura hotelu, któ rą mogliś my zobaczyć , zrobił a bardzo przyjemne wraż enie. Z tego, co widział em w tym kierunku, ten hotel jest na pierwszym miejscu.

Nastę pnie uderzył a nas prawie pusta plaż a dziwnego Altis Resort Hotel & Spa.

Jak rozumiem, ten hotel jest odwiedzany gł ó wnie przez mieszkań có w, a nawet zagorzał ych muzuł manó w. Ponieważ wszystkie trzy kobiety, któ re widział em na plaż y, nosił y burkini. I tutaj po raz pierwszy w Turcji udał o mi się zaobserwować taki przedział na plaż y, do któ rego mę ż czyź ni nie tylko mogą wejś ć , ale też nie zaglą dać . Ogó lnie brak komentarzy. : )

A oto moje najwię ksze rozczarowanie tą znajomoś cią - Papillonem Belvilem. Odką d pamię tam opinie o tym hotelu był y bardzo godne, co pozwolił o mi marzyć , ż e kiedyś tu dotrę . A w tym roku to wydarzenie prawie się wydarzył o, gdyby cena hotelu był a o 10 procent tań sza. Ale! Kiedy zobaczył em jego plaż ę , moje marzenie nie tylko został o zniszczone, ale znacznie przyć mione. Bez wzglę du na to, jak pię knie moż e być , inne rzeczy są ró wne, ale relaks na plaż y jak w pensjonacie w Berdiań sku z gę stymi rzę dami wczasowiczó w pod markizami, wzdł uż wody, w wodzie itp. Có ż , nieee. . . Mamy takie dobre rzeczy w duż ych iloś ciach w Kaya Belek.


Dlatego, aby unikną ć dalszych rozczarowań , udaliś my się w przeciwnym kierunku, a kilka dni pó ź niej postanowiliś my iś ć wzdł uż hoteli w kierunku Antalyi. O Kaya Palazzo pisał am już wyż ej, a dalej Kempinski Hotel The DomeBelek to Kempinski w Afryce – kameralny, nie zatł oczony, spokojny, z jednym molo w morzu. : )

Plaż e i infrastruktura hotelu Sirene Belek wyglą dał y dobrze…

…GREEN MAX Hotel z rozpoznawalnymi wysokimi palmami wzdł uż plaż y i doś ć duż ą liczbą osó b tam…

…i IC Santai Family Resort, przy plaż y, na któ rej był cał kiem wolny i, w oczach osoby z zewną trz, wygodny.

W ogó le mi się nie podobał Adora Resort Hotel – na plaż y jest tł um ludzi, pod markizami jest bardzo mał o leż akó w, wszyscy smaż ą się na sł oń cu – smutek.

Podobnie jak Crystal Tat Beach – wydawał a się odrapana, zmę czona, gę sto wypeł niona. Tak, a widoczna infrastruktura jest jakoś nudna. Cieszył em się , ż e nie pojechaliś my tutaj, chociaż cena był a znacznie tań sza niż nasza.

TUI MAGIC LIFE Belek, któ ry uzupeł nia ten blok hoteli, w przeciwień stwie do swojego kolegi Masmavi, nie zrobił wię kszego wraż enia. Czy to, ż e widok na gó ry w pobliż u Antalyi to prawie niczyje bloki molowe. : )

A moim niekwestionowanym faworytem jest Club Mega Saray, któ rego plaż a jest bardzo dł uga, ale niezbyt gł ę boka. Co prawda jest jeszcze dodatkowa strefa z leż akami na trawie za plaż ą , a na plaż y dla dorosł ych, oddalonej od wyjś cia, do okoł o 10.30 nie widzieliś my prawie ani jednej osoby, ale leż akó w gratis był o sporo .

I co szczegó lnie przekupione - plaż a jest jakoś przytulna, z ró ż nymi uroczymi, interesują cymi rzeczami i mini-rozrywką .

A molo przy ką pielisku jest doś ć mał e i nie ma w nim osł awionych altan, któ re zasł aniają cał y widok na morze.


Myś lę , ż e to już koniec opowieś ci o hotelu Kaya Belek, wiosce Kadriye i jej okolicach. I na koniec powiem tak - jeś li interesuje Cię klasyczny oldschoolowy hotel na plaż y, w któ rym do Twojej dyspozycji bę dzie zupeł nie normalny pokó j, dostaniesz smaczne jedzenie, nieco mniej smaczną wodę , akceptowalną obsł ugę i znoś nie rozrywkę , a jednocześ nie jesteś gotowy wstać o 7 rano i zają ć miejsce na plaż y lub dł uż ej spać i zadowolić się miejscami przy basenie, a absolutnie nie jesteś zainteresowany terytorium i zaję ciami poza hotelem moż esz spokojnie wybrać na wakacje Kaya Belek. I uczciwie muszę powiedzieć , ż e są ludzie, któ rzy wł aś nie to robią - w hotelu poznaliś my wczasowiczó w, któ rzy przyjeż dż ają tu po raz czwarty i ó smy (!! ! ). I być moż e bę dzie to dla Ciebie silniejszym argumentem przy wyborze tego hotelu niż moja wieloliterowa recenzja wielowariantowa. Ale ostateczna decyzja w każ dym razie pozostaje do twojego uznania. A hotel Kaya Belek bę dzie czekał na was wszystkich w tym samym miejscu - niedaleko wsi Kadriye w regionie Belek. ; )

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (82) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara