Megatour: Stambuł i Kapadocja

23 Listopad 2021 Czas podróży: z 08 Październik 2021 na 08 Październik 2021
Reputacja: +16.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Na począ tku paź dziernika miał em szczę ś cie wybrać się na mega wycieczkę po Stambule i Kapadocji. Wybó r był niemal przypadkowy, a oczekiwania niejasne. Chciał em dowiedzieć się wię cej o Turcji poza terenem kurortu. 6-dniowy program wydawał się doś ć bogaty i pouczają cy.

Od razu powiem, ż e oba zał oż enia okazał y się absolutnie poprawne. Dzię ki mistrzowskiej pracy organizatoró w wycieczki podczas cał ej wycieczki zdarzał y się tylko mił e niespodzianki. Dotyczy to nie tylko samego programu, ale takż e wszelkich zagadnień zwią zanych z ż yciem codziennym i ruchem.

- Bez opó ź nień , zamieszania i dyskomfortu. W każ dej chwili moż na był o uzyskać odpowiedzi na pojawiają ce się pytania, od tego, gdzie pó jś ć wieczorem i co zobaczyć , po to, gdzie moż na niedrogo i smacznie zjeś ć .

- Czas na zwiedzanie, odpoczynek i spacery wyraź nie zbiegł się z potrzebami wewnę trznymi.


- W Kapadocji warunki i obsł uga zakwaterowania wydawał y się wyż sze niż koszt wycieczki. Szczegó lnie pod wraż eniem hotelu Sofia w mieś cie Avenos. Każ dy pokó j hotelowy ma niepowtarzalny, klimatyczny wystró j. Pewnego wieczoru inspekcja cudzych pokojó w przekształ cił a się w osobną fascynują cą wycieczkę .

- Swoją goś cinnoś cią imponowali ró wnież mieszkań cy Turcji. Na przykł ad po przybyciu do Kapadocji w autobusie każ dy z uczestnikó w wycieczki otrzymał od kierowcy butelkę wody. To był o niezwykle waż ne, ponieważ przyjechaliś my w nocy, kiedy wszystkie sklepy był y zamknię te.

Kapadocja to mił oś ć od pierwszego wejrzenia. I to nie tylko ze wzglę du na lot balonami. Gorą co polecam wycieczkę jeepem, zaczyna się o niezapomnianym ś wicie w otoczeniu 100 balonó w na ogrzane powietrze gotowych do startu, a nastę pnie podró ż ujesz z kierowcą pierwszej klasy przez niesamowite doliny i gó ry z niesamowitymi widokami.

Jestem szczę ś ciarzem. Pogoda był a szczę ś liwa - sł onecznie i +27 przez cał ą trasę . Szczę ś liwie z ciekawymi i przyjaznymi ludź mi w grupie. Wydaje się jednak, ż e nie mogł o być inaczej. Jeszcze raz dzię kuję Dmitrij!

Jedyne, czego trochę ż ał ował em, to liczba dni przeznaczonych na Stambuł . Skala i przeludnienie miasta nie pozwolił y naprawdę poczuć jego atmosfery w cią gu 3 wyznaczonych dni. Myś lę , ż e warto wybrać się tutaj z osobną wycieczką .

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (6) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara