Rixos Premium Belek 5*– Opinie

60
Ocena 6.110
na podstawie
60 opinii
№55 w ocenie hotelu Belek
6.6 Numer
6.0 Usługa
7.6 Czystość
7.3 Odżywianie
7.8 Infrastruktura
Rixos Premium Belek to luksusowy hotel dla wymagających klientów. Położony w Belek, nad brzegiem morza, przy własnej piaszczystej plaży. Otwarty w 2005 r., ostatnio wyremontowany w 2017 r. Do dyspozycji gości różnorodne restauracje, bary, baseny i sale konferencyjne, ogromna ilość rozrywek i atrakcji dla dorosłych i dzieci, a także kilka razy dziennie bezpłatny wstęp i transfer do wyjątkowego parku rozrywki The Land of Legends Theme Park dla gości hotelowych. Hotel jest idealnym miejscem na ekskluzywny rodzinny i aktywny wypoczynek.Więcej →
аватар Romanaaa
Plusy: - zameldował em się szybko -dali nam asystenta, któ ry miał nas na bież ą co informować o hotelu. Wszystkie pozytywy zniknę ł y. Pierwsze wady: - hotel jest stary i wymaga remontu, odrapane ś ciany, drzwi, meble. Remont wcale nie jest luksusowy ani premium. … Już ▾ Plusy:
- zameldował em się szybko
-dali nam asystenta, któ ry miał nas na bież ą co informować o hotelu.

Wszystkie pozytywy zniknę ł y.
Pierwsze wady:
- hotel jest stary i wymaga remontu, odrapane ś ciany, drzwi, meble.
Remont wcale nie jest luksusowy ani premium.
Odż ywianie:
- cią gł e kolejki w restauracji, duż o osó b przyszł o na konferencję i nie mogł o się dostać . Ok, wiesz, ż e w hotelu jest duż o ludzi, zautomatyzuj pracę tak, ż eby ludzie nie stali w kolejkach po kurczaka itp.
- samo jedzenie, gdzie unosi się tu zapach wykwintnego jedzenia, któ rego zupeł nie nie rozumiem (moż e nie pyszne sushi na obiad? )
-Restauracja Alya carte, czynna cał ą dobę , jedna nazwa, do wejś cia też trzeba stać w kolejce, kelnerzy nie okazują szacunku, trzeba dł ugo czekać , sał atka Cezar to tylko liś cie, kurczak, sos.
-kawa to osobna udrę ka, dlaczego w takim „eleganckim i drogim” hotelu nie moż e być chociaż.1 ekspres do kawy z baristą , wszę dzie są takie ekspresy, któ re parzą obrzydliwą kawę.
Nawet w Starbucks – naciskasz przycisk – oto twoja kawa.
Wszystkie hotele, nawet te prostsze, mają już normalne kawiarnie.
-w cukierni zawsze peł no ludzi, nie ma wolnych miejsc, poproszeni o przyniesienie dodatkowych krzeseł , wzruszyli ramionami i wyszli. Ok, masz peł ny hotel, ale zorganizuj go tak, aby był wygodny i komfortowy dla goś ci.

Podsumowują c:
- hotel wie, jak sprawić wraż enie przepychu, ale jeś li chodzi o goś cia, bę dziesz zawiedziony
-Nigdy wię cej tu nie przyjadę , hotel w ogó le nie jest wart tych pienię dzy
аватар Ys1210
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Bardzo rzadko piszę recenzje o hotelach, ale po pobycie w tym hotelu (pierwszy raz w nim odpoczywaliś my), chcę napisać wiele ciepł ych sł ó w do kierownictwa hotelu, a zwł aszcza do personelu !! ! Wszystko poszł o na najwyż szym poziomie, od zameldowania po indywidualny transfer (pozdrowienie od hotelu) Personel pracuje w 100% zawsze przyjazny, pomaga w rozwią zaniu każ dego problemu. … Już ▾ Bardzo rzadko piszę recenzje o hotelach, ale po pobycie w tym hotelu (pierwszy raz w nim odpoczywaliś my), chcę napisać wiele ciepł ych sł ó w do kierownictwa hotelu, a zwł aszcza do personelu !! ! Wszystko poszł o na najwyż szym poziomie, od zameldowania po indywidualny transfer (pozdrowienie od hotelu)
Personel pracuje w 100% zawsze przyjazny, pomaga w rozwią zaniu każ dego problemu.
Terytorium jest eleganckie w pobliż u hotelu, baseny są czyste, nikt w hotelu nie był chory i to się podoba!
Obsł uga na plaż y to inna historia, zamawianie napojó w kodem i za 5 minut masz wszystko! po prostu przepię knie!
Chcę podzię kować asystentce Szachnozie za uważ ną postawę i szybkie rozwią zanie wszystkich problemó w! Specjalne podzię kowania dla Zuhri Getin za najsmaczniejsze ś niadania, obiady i kolacje, za ró ż norodnoś ć potraw i napojó w oraz pię kną prezentację , za uważ noś ć na goś ci i wysł uchanie wszystkich ż yczeń . W innych hotelach takich osó b brakuje ((
Jedyne, co mi się nie podobał o, to to, ż e był o duż o muzyki na ż ywo (wystę pował y zespoł y), chciał em wię cej muzyki tanecznej (przyjechał em z dwó jką dzieci, ale wszyscy chcą się dobrze bawić )! I przynajmniej czasami moż esz zrobić kilka imprez w cią gu dnia. To rodzinny hotel, a nie dom opieki w koń cu)))))) Rodziny są mł ode i wszyscy chcieli się dobrze bawić , nawet dzieci! )) w przeciwnym razie 10 na 10 punktó w!! ! Dzię kuję Rixos za te niesamowite wakacje! ! Wró cimy ponownie 100%
аватар tilemissovaa
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
To nasza pierwsza znajomoś ć z Rixos i cał kiem przyjemna. Dla nas najważ niejsza jest rozrywka dla maluszka. I znaleź liś my to tutaj. Bardzo dobre kubki dziecię ce, szykowna mini disco. Fajny mini klub dla dzieci. Sprzą tanie pokoju jest bardzo dobre. Dobra obsł uga, wszyscy są bardzo przyjaź ni. … Już ▾ To nasza pierwsza znajomoś ć z Rixos i cał kiem przyjemna. Dla nas najważ niejsza jest rozrywka dla maluszka. I znaleź liś my to tutaj. Bardzo dobre kubki dziecię ce, szykowna mini disco. Fajny mini klub dla dzieci. Sprzą tanie pokoju jest bardzo dobre. Dobra obsł uga, wszyscy są bardzo przyjaź ni. Pyszna restauracja a la carte. Ś wietna kawa w Starbucks. Zorganizowali nam dobre urodziny, udekorowali pokó j, chł odno pogratulowali nam w restauracji, szczerze. Podobał o nam się wszystko i na pewno wró cimy! ! !
аватар oriel1
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Polecam ten hotel rodzinom z dzieć mi. Tutaj wszystko jest bardzo wygodne. Pię kny pię kny teren krajobrazowy. Pyszne jedzenie w gł ó wnej restauracji, a la carte na najwyż szym poziomie greckie i wł oskie restauracje. Dzieciakom podobał się ricksy klub, ł adne, czyste, duż e baseny. … Już ▾ Polecam ten hotel rodzinom z dzieć mi. Tutaj wszystko jest bardzo wygodne. Pię kny pię kny teren krajobrazowy. Pyszne jedzenie w gł ó wnej restauracji, a la carte na najwyż szym poziomie greckie i wł oskie restauracje. Dzieciakom podobał się ricksy klub, ł adne, czyste, duż e baseny. Ogó lnie super wakacje! Wró cimy ponownie.
аватар gataullinadr
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Nie przyjeż dż amy po raz pierwszy, dział relacji z goś ć mi, responsywna sympatyczna Aliya, zawsze pomoż e w zał atwieniu w bardzo kró tkim czasie, mimo ż e jesteś my trochę szkodliwymi klientami)) Ogó lnie wszystko jest na gó rze. Animatorzy i cał odzienne zaję cia sportowe. … Już ▾ Nie przyjeż dż amy po raz pierwszy, dział relacji z goś ć mi, responsywna sympatyczna Aliya, zawsze pomoż e w zał atwieniu w bardzo kró tkim czasie, mimo ż e jesteś my trochę szkodliwymi klientami)) Ogó lnie wszystko jest na gó rze. Animatorzy i cał odzienne zaję cia sportowe.
аватар yevgeniy.platonov.70
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Wszystkim bardzo się to podobał o. Pię kne miejsce, hotel zadbany, okolica przyjemna dla oka. Bardzo przyjazny personel, pyszne jedzenie, dzieci uwielbiają spę dzać czas w Rixos Kid Club, bawiliś my się ś wietnie. Bardzo zadowolony z szerokiej gamy ryb i owocó w morza na lunch i kolację . … Już ▾ Wszystkim bardzo się to podobał o. Pię kne miejsce, hotel zadbany, okolica przyjemna dla oka. Bardzo przyjazny personel, pyszne jedzenie, dzieci uwielbiają spę dzać czas w Rixos Kid Club, bawiliś my się ś wietnie. Bardzo zadowolony z szerokiej gamy ryb i owocó w morza na lunch i kolację . Najwię cej pozytywnych wraż eń wywarł a wizyta w azjatyckiej restauracji, obsł uga wykazał a się duż ym profesjonalizmem, kuchnia w restauracji jest po prostu cudowna.
аватар Antuaneto4ka
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Był am z mę ż em 1 tydzień w lutym. Ś wietny hotel z profesjonalną obsł ugą . Dziewczyny ze sztafety goś cinnej pomogł y przez resztę i bardzo kompetentnie odpowiadał y na nawet najtrudniejsze pytania. Ani jedna proś ba nie pozostał a bez odpowiedzi. … Już ▾ Był am z mę ż em 1 tydzień w lutym. Ś wietny hotel z profesjonalną obsł ugą . Dziewczyny ze sztafety goś cinnej pomogł y przez resztę i bardzo kompetentnie odpowiadał y na nawet najtrudniejsze pytania. Ani jedna proś ba nie pozostał a bez odpowiedzi. Podzię kuj im bardzo! Od przyjazdu do wyjazdu na lotnisko wszystko był o super. W barach wysokiej jakoś ci drinki i pyszne koktajle kelnerzy i barmani zawsze podejdą i zapytają , co chcemy pić i od razu przyniosą zamó wienia. Ró wnież w gł ó wnej restauracji zawsze sł uż ą pomocą i od razu przynoszą zamó wione napoje. O jedzeniu powiem osobno: jest wszystko i w duż ych iloś ciach na pewno nie bę dziesz gł odny. Codziennie pró bowaliś my nowych dań , sał atek i deseró w. Teraz hotel jest w remoncie, wię c czekamy na jego zakoń czenie i przyjedziemy tu ponownie w pierwszych dniach sezonu letniego, chcemy zobaczyć co się wydarzy, ale jesteś my pewni, ż e spę dzimy ró wnie udane wakacje! Zdecydowanie polecam wszystkim!
аватар helloyakov_s
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Wybacz, ż e nie napisał em recenzji od razu, ale teraz jest ona bardziej odpowiednia niż wtedy, gdy przyjechał em. Ponieważ zimą wielu staje przed wyborem miejsca na wakacje, postanowił am podzielić się z Wami moimi wraż eniami. Byliś my w tym hotelu od 16. … Już ▾ Wybacz, ż e nie napisał em recenzji od razu, ale teraz jest ona bardziej odpowiednia niż wtedy, gdy przyjechał em. Ponieważ zimą wielu staje przed wyborem miejsca na wakacje, postanowił am podzielić się z Wami moimi wraż eniami. Byliś my w tym hotelu od 16.01. 2021 do 23.01. 2021, postanowiliś my w ten sposó b uczcić DR wspó ł mał ż onka.
Zostaliś my przywitani szampanem, nikt nie musiał czekać...I jesteś my w hotelu! Kogo to obchodzi, zamieś cił em wszystkie raporty, zdję cia i filmy na mojej stronie na Instagramie (Svetlana__Y), pró bował em pokazać hotel, a nie siebie), zacznij tutaj: https://www.instagram.com/p/CKHMNIHgEea/? utm_medium=copy_link lub wyszukaj wedł ug daty c 16.01. 2021.
Internet w hotelu jest cudowny, szybki, rozmawialiś my przez WhatsApp z rodziną bez ingerencji. Anteny Wi-Fi co 10 m na cał ym terenie. Na plaż y namioty są bezpł atne dla wszystkich - zaleta zimy. W barze na plaż y znajdują się zamykane szafki z kodami na gadż ety, któ re moż na czyś cić na morzu, a takż e moż na go nał adować . W chł odny dzień , a on był sam w naszym tygodniu +11, w barze oferowane są koce. Najcieplejszy dzień to +22. Ludzie opalali się , a odważ ni pł ywali, morze był o spokojne. 19 stycznia mó j mą ż też się pogrą ż ył , mó wi, ż e woda w morzu ma 19 stopni.
O jedzeniu i napojach nie bę dę się rozpisywał , wszystko jest na wierzchu! Chcę napisać coś , czego nie widział em w innych hotelach, ale oto jest. Nowoczesne podejś cie do nazw dań w restauracji, każ de danie posiada ekrany dotykowe z nazwami w ró ż nych ję zykach, ale moż na też klikną ć na ekranie, aby poznać skł adniki i kalorycznoś ć dania.
W sezonie pandemii, któ ry doskwiera wszystkim, bardzo uważ ne podejś cie do sprzę tu ochronnego, opró cz perfekcyjnego czyszczenia, wszę dzie są stoiska z odkaż aczami, maskami i rę kawiczkami. Mokre chusteczki hotelowe bardzo dobrej jakoś ci wszę dzie i w restauracji na stoł ach i w każ dym barze i pokojach oraz ż el antybakteryjny w mini tubkach. Oczywiś cie wszyscy pracownicy noszą maski. Produkty za szkł em, podawane na zamó wienie.
Podczas naszego pobytu trwał y remonty w krytej dyskotece, ale codziennie wystę powali artyś ci goś cinni, bardzo zapalczywi, ludzie nawet tań czyli. Weranda jest wyposaż ona w palniki gazowe i ma wspaniał y widok na muzyczne fontanny!
Po raz pierwszy w cał ym moim pobycie na wakacjach widział em wię cej mę ż czyzn niż kobiet - ale dlatego, ż e w tym czasie w hotelu odbywają się zawody druż yn pił karskich. Dziewczyny był y na rolce))
Terytorium jest ogromne, nie jestem pewien, czy wszyscy chodziliś my po okolicy podczas naszych dni pobytu!
Osobnym tematem jest miasteczko dziecię ce, dzieci są obserwowane, są zarę czone od 10 rano do 23 wieczorem. W moich filmach na Instagramie jest wię cej szczegó ł ó w, poprosił em dziewczynę , aby opowiedział a o niuansach...I zrobił em wideo z każ dego pokoju rozrywki...Bę dzie ciekawie dla dzieci w każ dym wieku, dla tych, któ rzy lubią się trzymać do konsol do gier - i tak jest!
Ciepł y basen na terenie był dla nas priorytetem, jest super, deklarowana temperatura wody na pewno to 28-29 stopni! Wszystkie rę czniki są pakowane pojedynczo i nie podlegają ograniczeniom na zmianę . Wokó ł jest duż o leż akó w, w pobliż u są przebieralnie i nie trzeba chodzić w mokrych ubraniach na cał ym terytorium. Przy okazji dla osó b o ograniczonej sprawnoś ci ruchowej istnieje automatyczne zejś cie do basenu, a wszystkie zrzuty na ś cież kach przystosowane są do bezproblemowego poruszania się .
Hamam jest kró lewski! Zrobił em też wiele filmó w do recenzji. Kilka ró ż nych saun, od lekkich po gorą ce. dla kontrastu jest nawet ló d ś nież ny. Wszystko bez dodatkowych kosztó w.
Ale za pienią dze moż esz odwiedzić pokó j gier, w któ rym masz wszystko do wyboru: wyś cigi, koszykó wkę , a nawet KRĘ GLE. Chociaż napisali do mnie z proś bą , ż e nie ma go w hotelu. Znajduje się w budynku, w któ rym znajduje się SPA. Na Instagramie jest przeglą d (Svetlana__Y)...Na terenie hotelu znajduje się wiele sklepó w.
Bardzo pię kna francuska ulica z niezró wnanymi herbatami, kawami i przeką skami. W Bistro-Snack barze od 12 do 17 moż na zjeś ć obiad jak w restauracji, menu po kodzie QR na stolikach, wskazać telefon i przejś ć do strony wyboru ję zyka i menu. Ró wnież bardzo wygodne! Wieczorem znajduje się w nim restauracja A la carte, w któ rej ś wię towali urodziny wspó ł mał ż onka. W cią gu dnia do sali wniesiono pię kny bukiet, a wieczorem na stole w restauracji poł oż ono duż y bukiet ró ż , a nastę pnie podano tort z fajerwerkami i gratulacje dla cał ego zespoł u zakł adu. Ogromne podzię kowania dla wszystkich za to!
Kupiliś my bilet z lotem z Moskwy, kosztował okoł o 110 tys na 7 nocy, jestem pewien, ż e na cenę wpł ynę ł a pora roku i pandemia. Chciał bym tam ponownie i ponownie odwiedzić !
Jeś li się uda, wrzucę na YouTube recenzję wideo zimowego hotelu, dodam link w komentarzach. . . Ż yczymy udanych wakacji i duż o wraż eń !
Array Array Array Array
аватар Nastyusha84
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Wypoczę ty z cał ą rodziną na ś wię ta Nowego Roku. W hotelu wszystko jest przemyś lane w najmniejszym szczegó le. Był y pewne ograniczenia z powodu pandemii, w szczegó lnoś ci Park Legend nie dział ał , dyskoteka został a zamknię ta, a muzyka i pokazy odwoł ane na nowy rok. … Już ▾ Wypoczę ty z cał ą rodziną na ś wię ta Nowego Roku. W hotelu wszystko jest przemyś lane w najmniejszym szczegó le. Był y pewne ograniczenia z powodu pandemii, w szczegó lnoś ci Park Legend nie dział ał , dyskoteka został a zamknię ta, a muzyka i pokazy odwoł ane na nowy rok. To prawda, wszystko to zrekompensował szykowny wybó r dań w restauracji gł ó wnej (gó ra owocó w morza, grill, mię so, ogromny wybó r przeką sek i wiele wię cej, nie da się zliczyć ). Wieczorem w barze odbył o się ś wię towanie Nowego Roku. Ogó lnie był o wesoł o i uroczyś cie. Klub dziecię cy oferował Sea Show dla dzieci, dzieci był y zabawiane przez Ś wię tego Mikoł aja i Snow Maiden, codziennie odbywał y się konkursy, przedstawienia i inne imprezy dla dzieci. Podgrzewany basen zewnę trzny to kolejny duż y plus! Polecam wszystkim Rixos Premium Belek!
аватар VikaT1981
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Rodzina 2+1 (9 lat). Lecieliś my z trasą Anex - wszystko jest w porzą dku, jak w zegarku. Jakie hotele był y wcześ niej: Gloria, Delphin Be grand, Prince Turan, Selectum itp. Informacje ogó lne i wraż enia: hotel dla rodzin, mł odzież bę dzie się nudzić , nie ma gdzie spę dzać czasu. … Już ▾ Rodzina 2+1 (9 lat). Lecieliś my z trasą Anex - wszystko jest w porzą dku, jak w zegarku. Jakie hotele był y wcześ niej: Gloria, Delphin Be grand, Prince Turan, Selectum itp.
Informacje ogó lne i wraż enia: hotel dla rodzin, mł odzież bę dzie się nudzić , nie ma gdzie spę dzać czasu. 90 procent Rosjan odpoczywa...Wyglą da na to, ż e byliś my w Rosji, a nie w Turcji...(w hotelu jest cicho, projekt jest przyzwoity, ma wakacje, rozumiesz, ż e jesteś w dobrym hotelu. Prawie ż aden z goś ci nie nosi masek (smutek. . . Ale cał y personel, smarties, zawsze i wszę dzie noszą maski. Sł abe strony: meble plaż owe, sprzą tanie toalety na plaż y (to oczywiś cie nie jest dobre! ). nie chodził em na sił ownię , spa, a la carte, nie pijemy alkoholu, wię c o tym nie piszę .
Spotkanie z goś ć mi, zameldowanie, praca z goś ć mi, pokó j: szybko się zał atwił , w sumie wypeł nij 1 arkusz. Bagaż został przywieziony do pokoju w kilka minut, wszystko jest szybkie. Risepsh jest bardzo pię kny, od razu rozumiesz, ż e jesteś w dobrym hotelu.
Jakoś zapomnieliś my torby w kawiarni, przyjechaliś my już wieczorem, bardzo nam pomogli, znaleź li, wszystko został o zwró cone. Dzię ki pracownikom! Pokó j był luksusowy z widokiem na ogró d. Nasz pokó j 2345 wychodził na boisko do pił ki noż nej i miał boczny widok na morze. W pokoju był o cicho, z wyją tkiem 1 po poł udniu, kiedy ze sceny dobiegał hał as, ale nie krytyczne, po prostu zró b to.
Pokó j jest doskonał y, 34 m2. m, duż y, elegancki balkon-taras, jest suszarka na pranie. W pokoju wszystko wygodnie, wszę dzie jest miejsce, wszystko pod rę ką , gniazdek jest wystarczają co duż o, jest wyjś cie na usb. Telewizor w lustrze. Mini bar peł ny: cola, piwo, woda, frytki, sł omki, napoje. Czekoladki, wino, mleko i soki nie są wliczone w cenę . W pokoju znajduje się komplet maseczek, ś rodek dezynfekują cy, serwetki. 2 szlafroki, szlafrok i kapcie dla dzieci był y zamawiane osobno, wszystkie przywieziono. Ł azienka peł na kosmetykó w, wszystkie dobrej jakoś ci. są szczoteczki do zę bó w, pilniki do paznokci, maszynka do golenia itp. Bardzo podobał a mi się sama ł azienka pod wzglę dem wzornictwa i wygody. Zasł ony są grube, sł oń ce nie przepuszcza, materace i poduszki bardzo wygodne, spaliś my dobrze. Sofa dla dzieci jest duż a, przeznaczona dla 2 dzieci. Tak naprawdę nie sł yszał em są siadó w.
Sprzą tanie: wszystkie dni z wyją tkiem jednego był y dobre. W cią gu jednego dnia nic nie usunię to, z wyją tkiem ł ó ż ka, ś mieci nie wywieziono, nic nie uzupeł niono. Relacje z goś ć mi narzekał y - nastę pnego dnia pokó j został wylizany. Fajnie, ż e szybko zareagowali, nie musiał em sobie przypominać .
Zdarzył się nieprzyjemny incydent, kiedy o godzinie 12 w nocy przez pomył kę do naszego pokoju weszł a sprzą taczka. Zgł osiliś my to do relacji z goś ć mi. Irina, przeł oż ona, zwró cił a się z proś bą do sł uż by bezpieczeń stwa, znaleź li wszystkich, przeprosili nas 100 razy i w ramach przeprosin przedł uż yli nasz pokó j do wymeldowania za darmo. Oczywiś cie sprawa jest nieprzyjemna, ale! Sposó b, w jaki na to zareagowali i jak zdecydowali, nie zepsuł nam wraż eń , wrę cz przeciwnie, relacja z klientem dział a idealnie.
Terytorium: podobno hotel otoczony jest zielenią . Wszystko jest pię kne, zadbane, gustowne. Spaceruj po terenie willi i Club Prive - tam jest po prostu niewiarygodnie. Ktoś napisał , ż e teren nie jest zadbany - nie wierz w to, wszystkie trawniki są idealne, przyroda jest doskonał a.
Animacja Rozrywka: nie widział em ich i nie sł yszał em, nikt nigdzie do nikogo nie dzwonił . Widzieliś my, ż e był y zaję cia sportowe, ale nie był o harmonogramó w i powiadomień . Pokazy wieczorne jako takie był y nieobecne. O nich też nie ma informacji. Ci, któ rzy szukają przeprowadzki - nie tutaj.
Klub dla dzieci: wypowiadam się tylko w imieniu mojego dziecka (dziewczynka 9 lat). Poszliś my 3 razy, nikt nie zwró cił uwagi, tylko Berna opowiedział a wszystko o klubie i wydarzeniach. Przyjechali nastę pnego dnia - był y zaję cia, ale dla mojego dziecka wszystko był o powolne i nudne. Podobał a mi się lekcja muzyki - po prostu rozkosz. Dziewczyny-animatorki w ogó le do nas nie przyszł y, ale, co dziwne, chł opaki rozpalili mini-disco fajnie! Nie znam imion tego, któ ry prowadził mini-disco i tego, któ ry tań czył , ale są super! Byli bardzo zadowoleni. W klubie nie ma obiadu, jak stwierdzono w recenzjach hotelu, park linowy nie dział ał , nie był o lekcji baletu (podano w reklamie).
Jedzenie: oto pytania. Oczywiś cie jest tego duż o, nikt nie wyjdzie gł odny, ale wszystko jest skromne i monotonne. W przypadku mię sa wybó r jest bardzo mał y, zwł aszcza dla kogoś , kto nie je jagnię ciny. W porze lunchu i kolacji dostę pny jest stó ł dla dzieci. Owoce są doskonał e: arbuzy, ananasy, brzoskwinie, winogrona, melony, pomarań cze itp. Niewiele jest seró w bez pleś ni. Ciasta są w wię kszoś ci bardzo smaczne, rogaliki są super. Pizza jest pyszna. Jedzenie bez dodatkó w. Zupy nigdy nie biorą ! To po prostu okropne))
Obsł uga: kelnerzy szeleszczą , smarties! Jak tylko usiedli, natychmiast pobiegli, bardzo pomocni, dobrze zrobione. Ale na plaż y, gdzie jest piasek, w ogó le nie ma obsł ugi, na trawie albo jest, albo nie.
Internet jest normalny, prawie wszę dzie mieliś my doś ć pracy i oglą dania filmó w.
Plaż a: sł aby punkt hotelu. Leż aki są stare, straszne, na pierwszej linii nie ma normalnych zadaszeń , nie da się ukryć przed sł oń cem. Rę czniki są już dawno spó ź nione na wymianę .
Przeką ski i kawiarnia: kawa jest dobra, kawiarnia i cukiernia na francuskiej ulicy są bardzo fajne! Ciasto cytrynowe, miodowe, serniki - wszystko jest pyszne. Kelnerzy są bardzo sprytni. Przeką ski od 12 do 18: burgery, frytki, sał atki, owoce, ziemniaki z nadzieniem, pizza - wszystko bardzo smaczne.
Land of Legends: odbió r z hotelu 4 razy dziennie. Nie idź o 10 rano, są tł umy turystó w. O 14.30 lub 17.00 wtedy przynajmniej jest szansa na przejaż dż kę . I tak. . Wszę dzie kolejki. . Przejaż dż ki są fajne, ale park wodny był na wpó ł sprawny...To był o frustrują ce. Stajesz w kolejce po 1 zjeż dż alnię przez pó ł godziny. , Taki. . Ale sam kompleks jest po prostu okazał y, musimy oddać hoł d. Ceny w sklepach konnych.
Podsumowują c: nam się to podobał o. Zawsze jest „czynnik ludzki”, on też tu był . Ale administracja wykonał a dobrą robotę - to waż ne. Czytał em tyle zł ych recenzji, ż e bał em się tam jechać . W rzeczywistoś ci nie ma takich horroró w. Jeś li wszystko to Cię nie przeraż a (nie wydaje się , ż e powinno), to bę dziesz miał wspaniał y odpoczynek.
PS Dzię kuję za przeczytanie, duż o listó w)
Pokaż więcej »


awatara kamila.sadbaeva
Mamy 3 dzieci (10 lat, 8 lat, 2 lata) Czy powinienem tam pojechać?
10 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara mary.iochis
Witam, odwiedzimy Cię pod koniec marca 2014 r. Czy park wodny będzie otwarty?
11 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara Andrey_343
Do Troi chcemy pojechać na własną rękę (nasz hotel znajduje się 200 metrów od tego aquaparku). Powiedz mi, o której godzinie lepiej iść, mówią, że rano jest dużo ludzi. Jaka jest opłata za ubezpieczenie?
13 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
awatara mikka2010
Proszę rozwiać (lub potwierdzić) mit, że zimą (interesuje mnie koniec lutego-początek marca) w hotelu Rixos Premium Belek odprowadza się sztuczną rzekę, która ciągnie się po całym terenie hotelu.. zimowe zdjęcia hotelu 2006-2007 w internecie lata z osuszoną rzeką powiem szczerze nie za bardzo ładnie wygląda.. może teraz wszystko się zmieniło, a rzeka już nie jest osuszona)) czy ktoś był w Rixos Składka w okresie grudzień-marzec w ostatnich latach...? A jak jedzenie poza sezonem?
13 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara Shtern
‹ Hotel Rixos Premium Belek 5*
Wdzięki kobiece
Amfiteatr w Aspendos
Ocena 9.5
Turcja, Belek
Fabula, Teatr i muzyka
Starożytne miasto Aspendos
Ocena 9.0
Turcja, Belek
Architektura, Fabula, Muzea

Rixos Premium Belek – элитный отель для взыскательных клиентов. Раположен в Белеке, на берегу моря, рядом с собственным песчаным пляжем. Открыт в 2005 году, последняя реновация проведена в 2017 году. Гостям предлагаются множество ресторанов, баров, бассейнов и конференц-залов, огромное количество развлечений и мероприятий для взрослых и детей, также для гостей отеля бесплатный вход и трансфер несколько раз в день в уникальный тематический парк The Land of Legends Theme Park. Отель идеально подойдёт для эксклюзивного семейного и активного отдыха.

Lokalizacja 35 км от аэропорта Анталии. 45 км от центра Анталии.
Opis plaży Пляж протяжённостью 700 м – самый длинный частный пляж в регионе Белек. 2 пирса. Павильоны – платно (гостям Queen Suite, Royal Premium Suite – бесплатно).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Основной ресторан Turqouise – основной зал и терраса, вместимость 900 человек.

4 A’la Carte ресторана: La Rosetta итальянский, A La Turca турецкий, Rinna рыбный (все по предварительной резервации (при проживании минимум 4 ночи); стейк-хаус Meat & Love – платно.

10 баров, включая кафе-кондитерскую La Patisserie (с обновленным концептом).

3 бассейна на открытом воздухе (1 открытый плавательный бассейн 16+ (часы работы: 08:00-00.00) – 1905 кв.м, 1 открытый плавательный бассейн – 2002 кв.м, 1 бассейн для номера Legendary Suite), 2 крытых подогреваемых бассейна (1 для взрослых и 1 для детей).

4 workshop салона и один конференц-зал площадью 1248 кв.м, вмещает до 1400 человек при театральной рассадке.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • lekarz
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
 • hotel nie przyjmuje mężczyzn bez kobiet
Dla dzieci Крытый бассейн с подогревом 60 кв.м (глубина 35 см), 1 открытый бассейн с горками 153 кв.м (глубина 50 см). В летний сезон мини-клуб для детей разных возрастов: Rixy Mini: 4-7 лет, Rixy Maxi : 8-11 лет, часы работы клубов: с 10:00 до 22:00. Club R: 12-16 лет. Мягкие игрушки и комната для сна. Аренда детских колясок (при наличии, необходим депозит). В Rixy Club имеется детский ресторан-шведский стол – детский ресторан Yummy (работает в летний сезон). Антибактериальное покрытие пола в Клубе Rixy. Детский поезд Rixy (бесплатно, работает в зависимости от погодных условий). Мини-дискотека. Парк развлечений для детей.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • łóżko składane
Rozrywka i sport SPA & Wellness (зона релаксации, хамам, 2 паровые комнаты, 4 сауны (новинка! только для дам), одна из саун ультракрасная, имеются детокс программы и омолаживающие процедуры за дополнительную плату). Спортивная академия с профессиональными тренерами и следующими видами спорта: кроссфит, аквабайк, TRX, кангу джамп, зумба, йога, пилатес, медитация, тай чи, чи кунг, муай тай кикбокс, джиу джитсу, тэбо, табата, аква джампинг, велосипедный тур, степ аэробика, йога в гамаках, тверк данс. Бесплатно: пляжный волейбол, баскетбол, аэробика, водная гимнастика, йога, дартс, бочча, фитнес-программы, катамаран, шоу «Поющие фонтаны», профессиональные вечерние шоу, живая музыка, вечеринки, концерты, пользование тематическим парком The Land of Legends и бесплатный трансфер в парк несколько раз в день. Платно: американский, русский бильярд и карамполь, уроки тенниса, освещение, боулинг, школа подводного плавания, моторные виды водного спорта, павильоны на пляже (для гостей Queen Suite и Royal Premium Suite – бесплатно).
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • jacuzzi
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • boisko do piłki nożnej
 • rowery do wynajęcia
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • zajęcia jogi  FREE 
 • sporty wodne
 • nurkowanie
 • surfing
 • windsurfing
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
 • obsługa organizacji uroczystości
Opis pokoi

Всего в отеле 700 номеров (на 1700 человек). Отель состоит из одного 7-этажных зданий (5 этажей жилых) и 2 двухэтажных корпусов Legendary Suite.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras
 • vcd/dvd (nie we wszystkich pokojach)
 • ekspres do kawy/herbaty (nie we wszystkich pokojach)
 • kuchnia / aneks kuchenny (nie we wszystkich pokojach)
 • lodówka (nie we wszystkich pokojach)
 • internet kablowy (nie we wszystkich pokojach)
 • jacuzzi (nie we wszystkich pokojach)
 • basen (nie we wszystkich pokojach)
Adres Belek Mahallesi, Kongre Caddesi No:18/A, Belek-Serik, ANTALYA
Telefony: Phone: +90 242 710 20 00 Fax: +90 242 710 19 19
Stronie internetowej: Rixos Premium Belek
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, баскетбол, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами серфинга, виндсерфинга. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).