Park wodny Kraina Legend

Park wodny Land of Legends, Park rozrywki Land of Legends
Turcja, Belek
Ocena 7.7
10 Na podstawie 7 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.8765, 31.0051

Park wodny Kraina Legend

Park wodny Land of Legends, Park rozrywki Land of Legends
Turcja, Belek
Park rozrywki „Kraina Legend” został otwarty w 2016 roku, kilka kilometrów na zachód od popularnego kurortu Belek. Na powierzchni 63 000 hektarów znajdują się baseny dla dorosłych i dzieci z ponad 70 zjeżdżalniami, dziesiątki atrakcji wodnych, basen surfingowy, ogromne akwarium z różnorodnym życiem morskim, plaża z białym piaskiem i palmami, przystań park zwierząt z delfinami i morsami, pingwinami i bieługą, ekstremalne atrakcje naziemne, kino 5D, restauracje i bary, ośrodki zdrowia, sklepy światowych marek, pięciogwiazdkowy hotel.

Wieczorami odbywają się tu okazałe pokazy z udziałem bajkowych postaci, które w ciągu dnia zabawiały gości parku. Akcja toczy się w bajkowym zamku otoczonym kanałem wodnym, gdzie na łodziach odbywa się barwny karnawał. Dekoracją są fontanny świetlne i muzyczne. Spektakl wyreżyserował reżyser Cirque du Soleil Franco Dragone.

OPINIE
Wszystkie recenzje (7)
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 1
Turyś ci są sprowadzani do tego „cudu” ze wszystkich hoteli na wybrzeż u. I nie tylko...Jest wielu mieszkań có w, któ rzy kupili bilet "na ulicy" do tego parku, chociaż sprzedają ten park jako rozrywkę tylko dla przyjezdnych, turystó w zagranicznych. Nie sł uchaj, ż e jest tu mał o ludzi i nie ma kolejek na zjeż dż alnie – to nieprawda. Kolejka na zjeż dż alnie i niektó re atrakcje jest tu taka, ż e ​ ​ na swoją „szansę ” na jazdę w sł oń cu i dusznoś ci moż na czekać godzinę lub dł uż ej.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 4
Od profesjonalistó w: kilka ciekawych slajdó w (na przykł ad w skale), fajny pokaz z delfinami. To wszystko (( Ogromne kolejki prawie wszę dzie...Na zjeż dż alniach, w kawiarniach... Zwykł y park wodny...Nie wart pienię dzy, któ re za to biorą i spę dzonego czasu. Lepiej spę dź ten czas w swoim hotelu nad morzem. Dzieci był y rozczarowane. Z powodu kwarantanny niektó re zjeż dż alnie został y zamknię te, jedno skrzydł o został o cał kowicie zablokowane.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Bardzo pię kne i ogromne terytorium, niesamowita iloś ć atrakcji i rozrywki, zastrzyk adrenaliny i pozytywne emocje gwarantowane! Jedynym minusem jest to, ż e dzień zdecydowanie nie wystarczy ((((
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10
Zebraliś my się tu spontanicznie, zasugerował przewodnik, kupiliś my w Kemer za 55$ od osoby z transferem z hotelu iz powrotem. Gabaryty robią wraż enie, rozmiar ogromny, pię knoś ć nierealna. Prawdopodobnie najpię kniejsza rzecz, jaką w ż yciu widział em. O zjeż dż alniach: nie ma zbyt wielu stromych zjeż dż alni, dł ugich kolejek, ale jeś li nigdy nie był eś w dobrych aquaparkach, to bę dzie dobrze.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9
Pojechał em z mę ż em do Krainy Legend zeszł ego lata! Terytorium jest baaaaardzo pię kne, jak z bajki, ró ż ne pokazy, animacje w cał ym aquaparku i hotelu, wiele atrakcji, wodne miasta, place zabaw, zrobiliś my mnó stwo pię knych zdję ć ! ALE minusem są dł ugie kolejki do zjeż dż alni i drogie jedzenie, wyszli zjeś ć na samym terenie hotelu! No i reszta cudowna, radzę wszystkim!
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Zwiedziliś my park wodny The Land Of Legends na bilet zakupiony w biurze podró ż y. Bilety dla dwó ch osó b kosztują.70 dolaró w. Zawierał bilet wstę pu i moż liwoś ć zjeż dż ania na wszystkich zjeż dż alniach i przejaż dż kach. Sam musiał em pł acić za posił ki, uż ywają c elektronicznych bransoletek. Bilans bransoletek uzupeł niany był poprzez wymienniki znajdują ce się na terenie aquaparku.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Park wodny Land Of Legends znajduje się w Belik, kupiliś my tam wycieczkę za 60 USD z Antalyi, jechaliś my przez 40 minut. Sam park wodny podzielony jest na 2 strefy, z jednej strony przejaż dż ki wodne, z drugiej park rozrywki, kolejki gó rskie. Na terenie jest wiele ró ż nych rozrywek, naprawdę nam się podobał o, ponieważ ceny są przystę pne na wszystko, Turcy pod tym wzglę dem nie ł amią cen. Dla zainteresowanych nakrę ciliś my peł ną recenzję wideo tego parku wodnego: https://www.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Meczet Miejski w Belek
Ocena 7.0 - 1 opinia
Turcja, Belek
Architektura, Fabula, religia
dystans: 1.1 km.
Na mapie
Hammam Osmanli Hamam
Ocena 5.7 - 3 opinie
Turcja, Belek
Wypoczynek
dystans: 4.9 km.
Na mapie
Aquapark i delfinarium Troy
Ocena 7.0 - 4 opinie
Turcja, Belek
Rozrywka, Wypoczynek
Odwiedzić: Płatny
dystans: 8.5 km.
Na mapie
Pub Gloria
Ocena 8.0 - 1 opinia
Turcja, Belek
Restauracje, kawiarnie
dystans: 10.4 km.
Na mapie
park motyli
Brak recenzji
Turcja, Antalya
Natura, Wypoczynek
dystans: 13.4 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań