Recenzje i historie o hotelach Playa del Carmen

Historie turystyczne o Playa del Carmen dodaj historię
Doskonały hotel?
Do hotelu przyjechaliś my pó ź no o 23.00, turysta od razu zapł acił w recepcji. kolekcja i osiedliliś my się w wielkim pokoju na 2 pię trze.
 •  2 roku wstecz
Doskonały hotel?
Hotel jest szykowny, byliś my poza sezonem - koniec paź dziernika 2019. Bardzo się martwił em, ż e pogoda bę dzie zł a, a hotel nie bę dzie dział ał na peł nych obrotach.
 •  4 roku wstecz
Zdecydowanie NIE polecam.
Hotel jest taki sobie. Począ tkowo bę dziecie musieli cią gną ć się z walizkami z okoł o pó ł kilometra do hotelu na piechotę , bo.
 •  5 lat wstecz
Hotel to bajka, szczególnie dla dzieci.
Pierwszy wyjazd do Meksyku i tak udany, ż e nawet się tego nie spodziewaliś my. Hotel jest szykowny, ma swoje wady, ale wszystkie jego zalety z nawią zką je pokrywają .
 •  6 lat wstecz
Wspaniały hotel?
Ś wietna rozrywka, cudowna przyroda i parki, ciepł e morze i mnó stwo glonó w… Postaram się być zwię zł y i rzeczowy (odpoczywaliś my od 13 czerwca do 25 czerwca na Riviera Maya, 60 km od Cancun).
 •  6 lat wstecz
Dobry wybór!
Fajna plaż a, ale nie bez wad. Najpierw są kamienie, choć trochę . Po drugie, glonó w był o doś ć duż o, oczywiś cie pró bowano je usuną ć , ale nie zawsze personel sobie z tym radził .
 •  6 lat wstecz
Idealne miejsce!
Dobry hotel za bardzo przystę pną cenę . Jest wiele niuansó w, ale ogó lnie wszystko jest bardzo dobre. Zacznę od Internetu w naszych czasach, myś lę , ż e jest waż ny dla wszystkich.
 •  6 lat wstecz
Miasto opowieści to miasto snu.
Nie moż na nazwać tego miejsca inaczej niż miasto zagubione w lasach deszczowych. Hotel rozcią ga się na rozległ ym terytorium z cenotami, staroż ytnymi terenami Majó w, rzekami i ogromną liczbą oswojonych zwierzą t, od zwykł ych kotó ...
 •  6 lat wstecz
Zadowolony ze wszystkiego
Meksyk to mó j ulubiony kraj, a hotel jest po prostu super, z przyjemnoś cią wró cę , gdyby nie rubel!! ! Marzę o powrocie, wszystko fajnie i samotnie, a z rodziną iz mał ymi dzieć mi wszystko na gó rze, DOBROBYT DLA CIEBIE
 •  7 lat wstecz
Hotel - leśna bajka
Hotel to leś na bajka, czujesz się jak meksykań ski baron! Cał y hotel to ogromny obszar z wł asnym ekosystemem. Pod drzewami przechadzają się ich rzeki z ż ó ł wiami, drzewa z mał pami i papugami, pawie, jelenie i nosy, a takż e bardziej n...
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Playa del Carmen