Recenzje i historie o hotelach Meksyk

Historie turystyczne o Meksyk dodaj historię
Meksyk to kraj tajemnic i magii!
Dzień dobry! Chciał bym opisać naszą wspaniał ą podró ż do Meksyku Zarezerwowaliś my z wyprzedzeniem, dwa miesią ce przed startem, zaoszczę dziliś my na podró ż ach lotniczych Có ż , bardzo się cieszyliś my, &...
 •  6 lat wstecz
Warte zobaczenia....
Tak wię c nasza podró ż rozpoczę ł a się.22. 02.14. na lotnisku Boryspol sami jesteś my z Ukrainy, Chersoń . Lecieliś my KLM Kijó w-Amsterdam, a potem Amsterdam-Meksyk.
 •  10 lat wstecz
witaj na Pacyfiku
Meksyk to kraj obmywany przez dwa oceany i zdecydowanie chcieliś my odwiedzić wybrzeż e Pacyfiku. Niestety nie udał o się uzyskać sensownej Mapy Meksyku.
 •  10 lat wstecz
Powrót do Kriba
Do Meksyku pojechaliś my tylko ze wzglę du na Morze Karaibskie. Warto, choć lot trwa prawie 14 godzin. 3.5 Kijó w-Paryż i Paryż -Cancun peł ne 10.
 •  11 lat wstecz
Na temat cen w Cancun i na Riwierze
Chcę się nie zgodzić z opinią niektó rych o oś rodku - gamno, Meksykanie - ł obuzy i oszuś ci, ceny przebijają dach, strach i przeraż enie nie wró cą !
 •  11 lat wstecz
MITY O MEKSYKU
Czytał am duż o recenzji o Cancun. . Mam wraż enie, ż e zdecydowana wię kszoś ć z nich jest nabazgrana przez pracownikó w biura podró ż y w godzinach wolnych od klientó w, gdzie pojawia się nazwa firmy, wszystko jest od razu jasne!
 •  11 lat wstecz
Daleka i piękna kraina
Tak zakoń czył a się nasza podró ż do odległ ego kraju, Meksyku. Przygotowywał am się do tej wyprawy od bardzo dawna. Prawie rok. Studiował em materiał y, czytał em recenzje, korespondował em z przewodnikami i wycieczkami.
 •  12 lat wstecz
to jest raj
Meksyk… mał o prawdopodobne, ż e coś bę dzie jeszcze lepsze… pię kny, bajeczny, kayfovo, personel hotelowy wychowany przez wymagają cych Amerykanó w.
 •  12 lat wstecz
Wielki Maraton w Ameryce Środkowej
Jeś li jesteś gotowy wstać wcześ nie, szybko zjeś ć , szybko się spakować i dobrze radzisz sobie ze stresują cymi sytuacjami, ta wycieczka jest dla Ciebie.
 •  12 lat wstecz
Pokaż więcej »