Recenzje i historie o hotelach Cozumel

Brak wiadomości na temat Cozumel   Pisać
Historie turystyczne o Cozumel dodaj historię
Hotel w dżungli 2.
Tak wię c te 11 dni na wyspie minę ł o. Ogó lne wraż enie hotelu jest pozytywne. Co najważ niejsze, hotel jest bardzo mał y (tylko 11 trzypię trowych domó w z pię cioma pokojami na pię trze).
 •  11 lat wstecz
Hotel w dżungli
Do Cozumel przybyliś my na 11 dni 2 czerwca promem z Playa Del Carmen. Zacznę od stwierdzenia, ż e ​ ​ nie mieliś my szczę ś cia z pogodą .
 •  11 lat wstecz
radzę
Cozumel jest dla tych, któ rzy szukają czystej, spokojnej wody, natury, przytulnych hotelikó w i relaksują cych wakacji. Chociaż rozrywka jest ró wnież dostę pna na wyspie: w mieś cie są dyskoteki i restauracje.
 •  13 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Cozumel