Recenzje i historie o hotelach Becici

Historie turystyczne o Becici dodaj historię
Hotel jest okropny! ! Wybierz inny. nie radzę!!
Z plusó w tylko to, ż e zał atwili się od razu po przyjeź dzie. Jednocześ nie wydalają c dotychczasowych lokatoró w. Odpoczywamy już tydzień , ani razu!
 •  1 miesiąc wstecz
Doskonała lokalizacja w stosunku do przystanku autobusowego, supermarketu i tunelu do Budvy, 10 minut do morza
W zamian trafiliś my do Becici Lux, do 4-osobowych apartamentó w. Nowoczesny budynek wielokondygnacyjny. Bardzo przestronne, komfortowe warunki, pię kny widok na morze.
 •  2 miesięcy wstecz
wokół śmieci i aktywna zabudowa
W pobliż u znajduje się kilka placó w budowy, 50% widoku na morze jest zasł onię te przez nowy budynek w pobliż u, nawet jeś li masz pokó j z widokiem na morze (wideo 2).
 •  4 miesięcy wstecz
Hotel nie jest najgorszy, jest do czego dążyć?
Dł ugo o tym myś lał em, ale i tak postanowił em napisać recenzję . Zacznijmy od ugody. Wysadzono nas w pobliż u hotelu, ale nie ma ż adnych znakó w ani ż adnych znakó w.
 •  2 roku wstecz
Hotel jest dobry, czysty, wszystko nowe, ale są nieprzyjemne niuanse?
Pewnego dnia wró cił em z Czarnogó ry, kró tka wycieczka, któ ra trwał a 3 dni. Pogoda był a ś wietna. Koniec wrześ nia, a tam 28 stopni.
 •  2 roku wstecz
Wszystko w porządku!
Tak jest w przypadku, gdy rzeczywistoś ć okazał a się bardziej stroma niż oczekiwania! Bardzo fajny hotel, przytulny i czysty pokó j z duż ym tarasem na 1 pię trze (n12), ze wszystkim co potrzebne do komfortowego pobytu.
 •  2 roku wstecz
Świetne mieszkanie, dobre wifi?
Podobał mi się pobyt w hotelu, apartamenty mają wszystko, czego potrzeba do komfortowego pobytu. Przywitał nas Radomir - sympatyczny i sympatyczny wł aś ciciel mieszkania, któ ry pomó gł nam wnieś ć rzeczy do pokoju.
 •  2 roku wstecz
Dobra opcja budżetowa
Ś wietna opcja budż etowa. Ś wietna lokalizacja willi (w pobliż u mega marketu, gdzie za darmo przyrzą dza się grilla z mię sa kupionego na targu, sklep warzywny, piekarnia, kawiarnia "Athos", gdzie od 8-00 moż na kupić ś niadanie za 5 euro).
 •  2 roku wstecz
Świetna opcja budżetowa!
Jest bardzo dobrze) przyjechaliś my o ó smej rano, od razu nas zał atwiono, bo pokó j był gotowy (chł opakom, któ rzy z nami przylecieli, kazano przyjś ć o 11, bo był o jeszcze tł oczno).
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel. Świetnie odpocząłem
Dobry hotel w Becici. Ci, któ rzy interesują się plaż ą , powinni rozważ yć tylko tę wioskę , ponieważ . nie moż na iś ć bezpoś rednio na plaż ę w Budvie!
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Becici