Recenzje i historie o hotelach Budva

Historie turystyczne o Budva dodaj historię
Straszny
Sierpień.2023. Bardzo chciał em odwiedzić Czarnogó rę . Wzię li bilet przez Joyap. Cena bez transferu ze ś niadaniem 800 euro za dwie osoby za 10 nocy.
 •  1 miesiąc wstecz
Doskonały hotel
Dobry hotel. Mili sympatyczni gospodarze. Wspó lna kuchnia na pię trze (dla 3 pokoi). W kuchni jest wszystko, czego potrzebujesz, w tym czajnik i kuchenka mikrofalowa.
 •  2 tygodnie wstecz
Okropny hotel
Odpoczę li od 01.08. 23. do 08.08. 24 z plusó w to tylko pię kne tereny i przyroda. W recepcji pracownicy nie wykonują swoich obowią zkó w fatalnie, odmawiają pomocy iw ogó le nie są adekwatni.
 •  2 miesięcy wstecz
nie polecam
Wi-Fi nie jest dostę pne w pokojach. Kupiliś my kartę , a nastę pnie trzeba poł oż yć telefon z tą samą kartą na ekranie, aby mó c korzystać z Internetu.
 •  1 miesiąc wstecz
Informacje o hotelu nie odpowiadają rzeczywistości
Operator zaproponował mi taką opcję , gdyż w Villi Venera nie był o wolnych miejsc, któ rą wybrał em na stronie „Wakacje”. Operator nie ostrzegł , ż e w Budvie znajduje się willa o prawie tej samej nazwie – Simona Villa.
 •  1 miesiąc wstecz
Dobry hotel i bardzo gościnni gospodarze
Mieszkaliś my razem w pokoju typu studio. Był a kuchenka, lodó wka, klimatyzator. Rę czniki był y zmieniane codziennie. Lokalizacja jest doskonał a, blisko rynku, supermarketu, kawiarni.
 •  2 miesięcy wstecz
Świetne apartamenty, ciche miejsce, przyjazny personel
Wybraliś my się na kró tko przed wyjazdem i choć był o nas dwó ch, dostę pne był o tylko studio 03. Dlatego lepiej wybrać wcześ niej.
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel nie spełnia deklarowanych gwiazdek.
Hotel poł oż ony blisko rynku. Hał as i hał as przez cał y czas. Dobre wygł uszenie okien oszczę dza, ale trzeba ż yć z zamknię tymi oknami pod klimatyzatorem.
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel nie wszedł
Hotel został polecony przez organizatora wycieczek. Przejazd autobusem Kijó w-Budva. Po przyjeź dzie, a przyjechaliś my wcześ nie o 9:30, padł y strzał y, zakwaterowaliś my się nawet trochę wcześ niej niż.
 •  2 miesięcy wstecz
Normalny hotel, ale daleko
Byliś my pod koniec czerwca 2023 z dziewczyną i dzieć mi w wieku 13 lat. To nasz drugi raz w Czarnogó rze i drugi raz w Budvie. Kupił em bezpoś rednio od operatora Pilon.
 •  4 tygodnie wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Budva