The Mill Hotel 3*– Opinie

13
Ocena 7.510
na podstawie
13 opinii
№12 w ocenie hotelu Nesebyr
8.4 Numer
8.5 Usługa
8.2 Czystość
7.8 Odżywianie
8.6 Infrastruktura
Wystrój hotelu nawiązuje do stylu Starego Nesebyru. Gruntowny remont miał miejsce w 2010 roku. Składa się z jednego 3-piętrowego budynku.Więcej →
аватар zotova-nn
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 8.0
Doskonał y hotel. Doskonał a lokalizacja, z niewielkiego wzniesienia z widokiem na stare miasto i morze. Personel jest przyjazny. Bardzo wygodne na korytarzu, w pokojach i tylko na podł ogach. Pokoje są jasne i przestronne z duż ymi oknami. Pokó j ma wszystko, czego potrzebujesz i trochę wię cej. … Już ▾ Doskonał y hotel. Doskonał a lokalizacja, z niewielkiego wzniesienia z widokiem na stare miasto i morze. Personel jest przyjazny. Bardzo wygodne na korytarzu, w pokojach i tylko na podł ogach. Pokoje są jasne i przestronne z duż ymi oknami. Pokó j ma wszystko, czego potrzebujesz i trochę wię cej. Prysznic i toaleta są ró wnież przestronne. Cał y sprzę t jest nowy i dział a ś wietnie. Nigdzie nie ma nieprzyjemnego zapachu, uczucia zuż ycia, ś cierania. Ciekawie prezentuje się poł ą czenie elementó w starego mł yna we wnę trzu oraz nowoczesnych rzeź b i obrazó w. Ogó lnie ś wież y, nowoczesny, a przy tym zaskakują co spokojny. Wieczorami zawsze jest przyjemna muzyka na ż ywo, ale nie sł yszeliś my jej w pokoju, wię c spaliś my dobrze, nic nie przeszkadzał o. Tylko raz w restauracji ś wię towano wesele i usł yszeliś my fajerwerki. Ś wietna restauracja na dole. Wspaniał y widok na stare miasto, cień , bryza. Wystarczy zadbać o jedzenie od mew) Produkty na ś niadanie są ś wież e. Bez dodatkó w, jak zawsze na ś niadanie, ale ogó lnie restauracja jest bardzo dobra. Jedliś my tam za wł asne pienią dze i byliś my wię cej niż zadowoleni. Nawet suche racje ż ywnoś ciowe na wycieczkę mile nas zaskoczył y. Jeszcze raz podkreś lam, ż e lokalizacja hotelu jest bardzo dogodna. Znajduje się na skrzyż owaniu starej i nowej czę ś ci miasta, a takż e przy drodze na plaż ę miejską . Spacer na plaż ę przez 5-7 minut, stare miasto jest w zasię gu rę ki. Z minusó w - niewystarczają ce oś wietlenie w pokoju, wieczorami był o trochę ciemno. Ale i tak polecam. Jeś li znó w bę dę w Nesebyrze, na pewno się tu zatrzymam.
аватар forvik
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 8.0
Hotel jest dobry, pokoje są duż e, jasne, zwykł e europejskie ś niadanie uzasadnia jego 3 wię cej niż . Personel jest uś miechnię ty i przyjazny. Poś ciel i rę czniki był y regularnie zmieniane, pokó j sprzą tany. Idź na plaż ę na okoł o 20 minut wolnym tempem, na plaż y jest duż o ludzi, wszystko jeden na drugim, leż ak i parasol od 7 do 10 lewó w każ dy. … Już ▾ Hotel jest dobry, pokoje są duż e, jasne, zwykł e europejskie ś niadanie uzasadnia jego 3 wię cej niż . Personel jest uś miechnię ty i przyjazny. Poś ciel i rę czniki był y regularnie zmieniane, pokó j sprzą tany. Idź na plaż ę na okoł o 20 minut wolnym tempem, na plaż y jest duż o ludzi, wszystko jeden na drugim, leż ak i parasol od 7 do 10 lewó w każ dy. Do samego hotelu nie ma ż adnych komentarzy, ale do Buł garii już nie pojadę , już zdą ż ył em wyrobić sobie nawyk takich tł umó w na mał ym skrawku piasku. Dla ogó lnego rozwoju warto był o pojechać , a dzieciom się podobał o. Jechaliś my statkiem pirackim z wodą "bitwa morska" i zabawnymi zawodami pirackimi, pojechaliś my do buł garskiej wioski - też ciekawie. Stary Nesebyr to sklep z pamią tkami miejskimi, fajnie jest spacerować i zobaczyć .
аватар p-zinaida-1
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 8.0
hotel bardzo się zmienił w cią gu ostatnich 3 lat, są dzą c po zdję ciach zamieszczonych w internecie, dziś jest bardzo dobry, tuż przy "Wjeź dzie" na teren starego miasta - kameralny i wygodny … Już ▾ hotel bardzo się zmienił w cią gu ostatnich 3 lat, są dzą c po zdję ciach zamieszczonych w internecie, dziś jest bardzo dobry, tuż przy "Wjeź dzie" na teren starego miasta - kameralny i wygodny
аватар Afnbybz
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 6.0
Bardzo romantyczna staró wka Nesebyru. Widok z pokoju przypominał widok z pocztó wki -Ł adne. . . Ś nież nobiał e ł ó dki na tle morza. . . ogó lnie reszta bardzo udana. A jeś li chodzi o hotel , jest bardzo dobrze poł oż ony. A to wszystko bzdury z powodu hał asu na ulicy-przyjechaliś my w dzień miasta i obawialiś my się , ż e bę dzie bardzo gł oś no pod oknami. … Już ▾ Bardzo romantyczna staró wka Nesebyru. Widok z pokoju przypominał widok z pocztó wki -Ł adne. . . Ś nież nobiał e ł ó dki na tle morza. . . ogó lnie reszta bardzo udana. A jeś li chodzi o hotel , jest bardzo dobrze poł oż ony. A to wszystko bzdury z powodu hał asu na ulicy-przyjechaliś my w dzień miasta i obawialiś my się , ż e bę dzie bardzo gł oś no pod oknami. Wszystko był o dostojne i szlachetne. I dzień miasto okazał o się bajeczne i niezapomniane fajerwerki ze statkó w z morza.
Wszystko w hotelu jest dobre, z wyją tkiem czystoś ci. . . Nie poprawiają się...Pokoje są brudne, a poś ciel wyprana, a rę czniki okropne.
аватар juuuuli
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 8.0
Podró ż owaliś my z mę ż em w lipcu 2009 roku. Hotel był bardzo zadowolony ze swojej lokalizacji. Z pokoju pię kny widok na stare miasto i morze, szczegó lnie w nocy nie chciał o mi się wychodzić z balkonu - taka uroda! ! ! Obsł uga hotelu jest bardzo mił a, bez problemu znalazł a wspó lny ję zyk nawet z tymi, któ rzy nie mó wili po rosyjsku. … Już ▾ Podró ż owaliś my z mę ż em w lipcu 2009 roku. Hotel był bardzo zadowolony ze swojej lokalizacji. Z pokoju pię kny widok na stare miasto i morze, szczegó lnie w nocy nie chciał o mi się wychodzić z balkonu - taka uroda! ! ! Obsł uga hotelu jest bardzo mił a, bez problemu znalazł a wspó lny ję zyk nawet z tymi, któ rzy nie mó wili po rosyjsku. Co do ś niadania - tak sobie moż na wypić kawę z buł ką , chociaż wielokrotnie obserwowaliś my, jak moskiewska rodzina spokojnie wypchał a peł ne worki tymi kieł baskami i smaż onymi jajkami, chyba naprawdę smakował o im ś niadanie : ))) Jedyne, co mi W hotelu nie podobał o się to, ż e w jadalni i przedpokoju z jakiegoś powodu nie myli podł ogi przez cał y tydzień , na podł odze był y ś mieci, ale poza tym wszystko jest w porzą dku, a miejsce jest wcale nie jest gł oś no, mimo ż e hotel jest blisko drogi, po 23-00 generalnie wokó ł panuje cisza.
аватар valoval
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 5.0
Wł aś nie przyjechał em z Nesebyru. W tym roku wybrał em Menabrię , przeczytał em duż o dobrych recenzji. Nie podobał o mi się...Tak, miejsce jest pię kne, ale podziwianie starego Nesebyru to jedno, a cię ż ko jest ż yć w cią gł ym zgieł ku. … Już ▾ Wł aś nie przyjechał em z Nesebyru. W tym roku wybrał em Menabrię , przeczytał em duż o dobrych recenzji. Nie podobał o mi się...Tak, miejsce jest pię kne, ale podziwianie starego Nesebyru to jedno, a cię ż ko jest ż yć w cią gł ym zgieł ku. Tł umaczę : z globalnej niedogodnoś ci - hotel stoi mię dzy dwiema ruchliwymi autostradami, huk jest niesamowity, i to jest problem wszystkich pokoi. Balkon wychodził na parking - cał y dzień pisk alarmu, szum samochodó w, laweta. Cał ą noc dudni muzyka, podejrzewam, ż e z dyskoteki na plaż y. Moż esz oczywiś cie zamkną ć balkon i wł ą czyć klimatyzator. W recepcji w ogó le nie rozumie się rosyjskiego, a arogancko zapytał em, czy znam angielski. . . Nie chcieli zmieniać mojego numeru, chociaż wyjaś nił em, ż e nie spał em przez kilka nocy, powiedzieli, ż e w kilka nastę pnych dni i tak przez dwa tygodnie. O zł ym odż ywianiu napisano już wiele, nic się nie zmienił o.
Na balkonach nie ma suszarek, ludzie rozwieszają mokre szmaty we wszystkich kierunkach.
Pokó j był dobrze posprzą tany, tutaj ż adnych skarg.
Na poł udniowej plaż y zbió rka pienię dzy nie dał a biletó w z datą , ale kazał a zostawić rę cznik, jeś li wyjeż dż asz i planujesz powró t. Wcią ż ż ą dał em od niego biletó w, ale nie ustalił em terminu, a jeś li wró cił em, powiedział em, ż e bilet był wczoraj! Od 1 lipca ceny leż akó w i parasoli wzrosł y od pó ł tora do dwó ch razy. Teraz dwa leż aki i dobry parasol kosztują.15 euro. . . Gorszy parasol (bambus) i leż aki kosztują nieco ponad 10 euro.
Jeś li chodzi o Nesebyr, to niezmiennie jest pię knie!
Polecane w recenzjach restauracje są ś wietne! Przypomnę "Wodospad", "Southern Bryag" i restaurację grillową po drugiej stronie ulicy od "Wodospadu".
Produkty kupowane są w supermarkecie „Mladost”. Do domu moż na dzwonić z czerwonych automató w z kasjerami, lepiej w nowym mieś cie, w starym zniesł awiają coś cenami.
Dobrym kantorem po drugiej stronie ulicy od Menabrii jest bank, a przy wejś ciu na Stare Miasto znajduje się po prawej stronie bez wchodzenia do miasta.
Kurs wymiany na tych gieł dach: 1 euro - 1.95-1.93
1 dolar - 1.37
A jednak krzyk duszy - chł opaki, nie bawcie się krabami! Kiedy przyjechał em, był y wszę dzie, ale dzieci zł apał y je z bł ogosł awień stwem rodzicó w, bawił y się , a wieczorem brzeg usł any był martwymi krabami. Jedna dziewczyna w mojej obecnoś ci zł apał a trzy w cią gu kilku minut, kiedy zapytał em, dlaczego są dla niej, oburzył a się : „Nie odrywam im gł ó w! ” Ale po takich zabawkach umierają ze stresu. W drugim tygodniu odpoczynku prawie przestał em widzieć , jak peł zają po dnie.
To wszystko. Mił ego lata!
Przeszedł em przez operatora Alma-Tour - dział ają ś wietnie!
Są biura w Kijowie, Moskwie, Sankt Petersburgu, krajach bał tyckich.
аватар LaFifa
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Zdję cia Starego i Nowego Nesebyru z wrześ nia 2008 : ) … Już ▾ Zdję cia Starego i Nowego Nesebyru z wrześ nia 2008 : )
Новый Несебр Старый Несебр Новый Несебр Улочка Старого города Старый Несебр Старый Несебр Старый Несебр Старый Несебр
аватар LaFifa
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 8.0
Z mę ż em wolimy wakacje w sierpniu, ale w tym roku pod presją osobistych okolicznoś ci postanowiliś my zerwać z utrwalonymi już tradycjami i wyjechać na wakacje we wrześ niu (od 5 do 19 wrześ nia 2008). Chciał em pojechać w jakieś niezbyt „popularne”, ale wygodne miejsce. … Już ▾ Z mę ż em wolimy wakacje w sierpniu, ale w tym roku pod presją osobistych okolicznoś ci postanowiliś my zerwać z utrwalonymi już tradycjami i wyjechać na wakacje we wrześ niu (od 5 do 19 wrześ nia 2008). Chciał em pojechać w jakieś niezbyt „popularne”, ale wygodne miejsce. Ż eby był o mniej rodakó w, ceny tań sze, no i ż eby korzyś ci był y dla „duszy” i ciał a : ) Dł ugo wahaliś my się mię dzy Rumunią a Buł garią , w koń cu nostalgiczne wspomnienia ukochanej osoby o mł odzień czy wyjazd do Buł garii i wię cej niż dyskretne recenzje o urokach rumuń skich kurortó w pomogł y nam w podję ciu wł aś ciwej decyzji : )
Wybierają c hotel, po raz kolejny zaufał em recenzjom "doś wiadczonych" na "Turpravda" i mó j wybó r padł na "Menabria" - cichy hotel poł oż ony w dobrej lokalizacji, z widokiem na morze i tak dalej. O dziwo okazał o się , ż e nie był o tak ł atwo znaleź ć bilet do „Menabrii” w Kijowie, w koń cu udał o się nam z pomocą biura podró ż y „Widershtral” (Kijó w).
Przybywają c na miejsce osiedlenia, po raz kolejny przekonaliś my się o prawdziwoś ci i obiektywnoś ci recenzji „Turpravdov” : ) Hotel poł oż ony jest tuż przy przesmyku prowadzą cym na Stare Miasto, dojazd do Rynku Gł ó wnego zajmuje 10 minut. Serbskie plaż e, dotarcie na plaż e wybrzeż a Solnechnego zajmuje 20-30 minut.
Dostaliś my przestronny pokó j - z okna widać był o morze i Sł oneczny Brzeg, a wychodzą c na balkon moż na był o zobaczyć Stary Nesebyr i wykopaliska nie mniej starej nekropolii. Nawiasem mó wią c, ktoś tutaj napisał o „wewnę trznym dziedziń cu” hotelu - i tak tego dziedziń ca już nie ma, zamiast tego jest opustoszał e terytorium z wykopanymi grobami z „-jedenastego” roku pne, w któ rym od 9 do 6 (opró cz weekendó w) krę cą się rozentuzjazmowani archeolodzy : ) Wychodzą c wię c na balkon myś lami wspó ł czuliś my są siadom, któ rych okna wychodził y nawet na bardzo stary, ale wcią ż cmentarz : (
Ł azienka w pokoju jest wię cej niż skromna, ale przestronna: prysznic z krawę dzią pł ytek zamiast palety (bez zasł ony), umywalka, muszla klozetowa, suszarka do wł osó w - wszystko był o przede mną napisane. W pokoju: telewizor (jest planeta RTR), mał a pusta lodó wka, stolik, lustro, skł adane krzesł o, dwa stoliki nocne. W przedpokoju wieszak oraz pojemna szafa. Na balkonie stał plastikowy stó ł i dwa krzesł a. Dlatego czę sto wychodziliś my na balkon, ż eby napić się wina. UWIELBIAŁ EM sprzą tanie pokoi. Pokojó wka pracował a jak w zegarku, codziennie zmieniał a rę czniki, poś ciel był a zmieniana co 2-3 dni. A gdy nadszedł nagł y trzask chł odu, w naszym pokoju starannie zamontowano dodatkowy grzejnik, bez ż adnych dodatkowych pró ś b : ) Codziennie zostawialiś my pokojó wce mał y napiwek - chcieliś my tylko podzię kować tej osobie za dobrą robotę . Nawiasem mó wią c, Buł garia to jedyne miejsce, w któ rym był em, gdzie podzię kowali nam za wskazó wkę , a takż e pró bowali w każ dy moż liwy sposó b „rozpracować ”. Przyzwyczailiś my się do tego, ż e obsł uga przyjmuje „napiwek” za pewnik. W Nessebar odniosł em czasem wraż enie, ż e „zainteresowanie” pozostawione na stole wprawiał o w zakł opotanie, a nawet denerwował o kelnera (i był o jasne, ż e to nie „wielkoś ć ” napiwku denerwuje, ale sama ich obecnoś ć ).
Wracam do opisu hotelu: hotel ma mał y basen z leż akami dookoł a i bar przy basenie. W barze nie był o tł oczno, a takż e przy basenie, dopó ki wielopoziomowy prom nie wylą dował u wybrzeż y Nesebyru licznych „oddział ó w skandynawskich” : )) Do przechowywania gotó wki i dokumentó w wynaję liś my sejf w recepcji (5 lew dziennie ). W holu hotelu jest Wi-Fi. Ogó lnie wszystko mi się podobał o w hotelu. . . Z WYJĄ TKIEM Ś NIADANIA. Ś niadania są po prostu obrzydliwe i strasznie monotonne, nawet jeś li talerze był y zmieniane miejscami czy coś , inaczej przez 14 dni to samo, w tych samych miejscach : (. Wybó r dań nie jest bogaty: melon, arbuz, buł ki, croissanty, ogó rki -pomidory, jeden rodzaj „kaszkawal” (ser twardy), jeden rodzaj „syreny” (brynza), kieł basa sojowa, paró wki sojowe, jajecznica (spalone, absolutnie niejadalne), gotowane, jajka gotowane, dż em. nieobecny jako klasa, zamiast soku - „yuppies”. Generalnie ci, któ rzy lubią jeś ć owoce na ś niadanie, byli mniej lub bardziej zadowoleni. Na ś niadanie lubię coś bardziej treś ciwego, wię c najczę ś ciej jadł em jajka… Po tygodniu to wydawał o mi się , ż e bym zapiał : ( Ale generalnie problem ż ywienia nie był dotkliwy. Zwykle jedliś my na Starym Mieś cie, ponieważ jest wiele kawiarni i jadł odajni na każ dy gust i kieszeń , a „obiad” kupiliś my dla siebie w supermarkecie "Mladost" przy ulicy "Otets Paisiy", to jest "najwię kszy" supermarket w Nesebyrze Znaleź liś my też mał y sklep spoż ywczy na Ś w. Cyryla i Metodego, mał y supermarket w drodze na plaż e - kompleks hotelowy "Vigo". . . Na Starym Mieś cie są też minimarkety, ale tam ceny są wyż sze.
Samo miasto bardzo mi się podobał o. I podobał y mi się obie czę ś ci - zaró wno ta stara, jak i nowa : ) Wszystko jest bardzo wygodne, czyste i jakoś rodzinnie, szczegó lnie w nowym mieś cie, gdzie jest mniej turystó w.
Plaż e w Nesebyrze są niewielkie, ale jak powiedział nasz przewodnik od gospodarza Alma Tour „wszę dzie moż na pł ywać ” i to prawda. Niektó rzy pł ywali tuż przy drodze, opalają c się na duż ych kamieniach.
Plaż e.
Plaż e są bezpł atne, trzeba zapł acić "za usł ugi" - czyli za parasol i leż ak (od 5 do 10 lew, w zależ noś ci od rodzaju leż aka i wł aś ciciela "obszaru chronionego"). Wię kszoś ć plaż jest "strzeż ona", ale jest jedno zastrzeż enie - są "strzeż one" tylko od 21:00 do 18:00, a potem ratownicy opuszczają plaż ę i wszystko jest już "niestrzeż one" i odpowiednio darmowe : ) w dniu, w któ rym "kupił em" parasol za 7 lew, a ponieważ z natury jesteś my bardziej "kubeczkami" niż "garbarzami", nie miał o sensu siedzieć cał y dzień na plaż y, rzuciliś my pod parasol rę cznik i poszliś my się wę drować okolice. . . Wracaliś my godzinami o 5, rę cznik był na swoim miejscu i nikt nie zają ł samego miejsca. : ) W Nesebyrze jest też plaż a "niestrzeż ona", znajdziesz ją mijają c szereg "strzeż onych" w kierunku Rawdy: na samym koń cu pasa plaż y jest dzika plaż a, opalają się na niej gł ó wnie sami Buł garzy, a nudyś ci kulą się pod samym wzgó rzem. : ) Mimo "dzikoś ci" i "niezabezpieczonej" tej plaż y, wcią ż jest pod baczną uwagą lokalnych ratownikó w. A gdy morze jest wzburzone, brak „czerwonej flagi” na dzikiej plaż y nie gwarantuje, ż e nie bę dzie na niej napakowanych facetó w, gwiż dż ą cych na falach wczasowiczó w. : )
Zaciekawił o mnie, ż e wię kszoś ć buł garskich kobiet w wieku od 8 do 80 lat, niezależ nie od cery i stanu cywilnego, woli relaksować się na plaż y „topless”. W kolejnoś ci na plaż y moż na zobaczyć korpulentną „matronę ” bez stanika, otoczoną mał ymi dzieć mi i mę ż em, czy pomarszczoną staruszkę , w któ rej opró cz majtek bikini nosi się tylko wyblakł y kapelusz typu panama. . . : )))
Plaż e miejskie w Nesebyrze są piaszczyste, ale mił oś nicy plaż ż wirowych mogą "nostalgicznie" na plaż y Starego Miasta. Jest mał y, brudny, duż o glonó w na brzegu, dno jest tam kamieniste "a la Nowy Ś wiat". . . Ale to dla BARDZO duż ych nienawidzą cych piasku, bo morze jest pł ytkie jak na piaszczystej plaż y i peł zają cy po brzuchu, bardzo wytrwali ludzie mogą sobie pozwolić na kamienie, manewrują c mię dzy meduzami 20 metró w na gł ę bokoś ć : ) Spró bował em raz - nie bardzo mi się podobał o. . . Chociaż dno jest pię kne, jeś li nurkujesz z gogle - jest co zobaczyć : )
Wię kszoś ć urlopowiczó w jeź dzi lub jeź dzi (my) na plaż e Sł onecznego Brzegu. Szczerze mó wią c w Sł onecznym Brzegu jakoś ć plaż jest znacznie wyż sza, plaż e są bardziej przestronne, system ten sam - opł ata za "usł ugi" na chronionej plaż y, a morze jest darmowe : ) Są też darmowe obszary w Sł onecznym Brzegu - są one rozmieszczone losowo. Trzeba tylko spacerować po falach i wypatrywać „wysp” bez parasoli na plaż y : ) Osobiś cie wybraliś my teren „niestrzeż ony” w rejonie pensjonatu Dolphin : ) Autobusy kursują do Sunny Plaż a - przystanki autobusowe na Starym Mieś cie, ile to kosztuje Pamię tam, ż e na plaż ę moż na też podjechać ozdobnym "pocią giem" - koszt tej "atrakcji" to 5 lew. Pocią g zatrzymuje się przy mł ynie przed Starym Nesebyrem.
Wycieczki.
Wycieczki moż na kupić u przedstawiciela biura podró ż y gospodarza. Moż esz ł atwo kupić wycieczki w samym mieś cie, wię c wyjdzie to nawet trochę taniej. Kupiliś my wycieczkę do Sozopola od naszego przewodnika i postanowiliś my pojechać do Sofii na wł asną rę kę .
Z Nesebyru do Sofii moż na dostać się na dwa sposoby: autobusem do Burgas, a nastę pnie pocią giem z Burgas do Sofii lub zwykł ym autobusem bezpoś rednio z Nesebyru. Wybraliś my drugą drogę . Autobusy kursują z dworca autobusowego znajdują cego się w Starym Nesebyrze. Istnieją dwie firmy przewozowe – „Kalea” i „Metro”, mają nieco inne trasy i rozkł ady jazdy, a takż e cenę biletu. Do Sofii pojechaliś my "Kaleą " - 32 lew za bilet, a z powrotem autobusem "Metrem" - 36 lew. Szczerze mó wią c, jazda autobusem jest doś ć wyczerpują ca, szczegó lnie w nocy.
Wycieczka do Sozopola trochę rozczarował a, bo spodziewaliś my się czegoś bardziej „staroż ytnego”, „greckiego”… Okazał o się , ż e w Nesebyrze jest znacznie wię cej „greckiego” : ) Sam Sozopol jest ł adnym miastem, ale jest do bó lu podobny do Nesebyru - prawie i to samo, ten sam pó ł wysep i te same domy : ) Ale bardzo podobał a mi się wycieczka wzdł uż gó rskiej rzeki Ropotamo, któ ra był a w "zestawie" : ) Takż e jako "rozrywka" SZLIŚ LIŚ MY się po miasto ś w. byliś my 3 godziny drogi, do Sł onecznego Brzegu wró ciliś my w 10 minut autobusem (2 lewy) : ) Sw. - porcję opalenizny moż na uzyskać "automatycznie", po prostu wę drują c po mieś cie.
Pogoda.
Oczywiś cie zaryzykowaliś my, wyjeż dż ają c na wakacje, choć wcześ nie, ale jesienią . Od 5 do 13 wrześ nia był a cudowna, sł oneczna pogoda - morze jest najcieplejsze, sł oń ce choć gorą ce, nie jest zł e. Ogó lnie - pię kno. Ale 14 wrześ nia zrobił o się tak nagle zimno, ż e pobiegliś my i kupiliś my sobie kurtki! Potem pogoda się pogorszył a, moż na powiedzieć cał kowicie. Temperatura powietrza spadł a o 5 stopni, ale w porze obiadowej wyszł o sł oń ce i woda w morzu był a jeszcze ciepł a. Tak wię c przez ostatni tydzień wakacji nadal pł ywaliś my, mimo ż e na plaż ę przyjechaliś my w kurtkach : ))
Ogó lnie Buł garia bardzo mi się podobał a. Chociaż oczywiś cie nie wszystko jest tam dobre i cudowne, a droga z Burgas do Nesebyru usiana jest nie ró ż ami, ale plastikowymi i papierowymi torbami, a w Sł onecznym Brzegu bę dą cię mę czyć Cyganie...Ale najcenniejsza rzecz w Buł garia to sami Buł garzy, w wię kszoś ci ż yczliwi, goś cinni, dowcipni ludzie, któ rzy szczerze się cieszą : )
Taka ś wietna recenzja wyszł a. . . Mam nadzieję , ż e ci, któ rzy czytają do koń ca nie uznają swojego czasu straconego : ) Wszystkim ż yczę ciekawych podró ż y i mił ych wraż eń !
Вид на бассейн из бара отеля Вид на Старый город с балкона номера Отель Вид на Старый город со стороны отеля Бассейн В фасад гостиницы вчтроена старинная мельница Картина в коридоре отеле Вид на бар и ресторан с третьего этажа отеля
аватар gtan80
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywaliś my w Nesebyrze w Hotelu Menabria od 1 sierpnia do 15 sierpnia 2008 roku. Wycieczkę zakupiono w biurze podró ż y Travel Time (wycieczka z trasy Alma). Dzię ki dziewczynom z Travel Time za dobrą robotę - od rezerwacji hotelu, po wizy i bilety lotnicze, wszystko był o 5. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Nesebyrze w Hotelu Menabria od 1 sierpnia do 15 sierpnia 2008 roku. Wycieczkę zakupiono w biurze podró ż y Travel Time (wycieczka z trasy Alma). Dzię ki dziewczynom z Travel Time za dobrą robotę - od rezerwacji hotelu, po wizy i bilety lotnicze, wszystko był o 5. Polecieliś my „Buł garskimi Liniami Lotniczymi”, tam siedzieliś my przez godzinę w samolocie z powodu pasaż eró w, któ rzy odmó wili do lotu, z powrotem - wszystko był o na czas. Na lotnisku w Burgas powitał nas przedstawiciel Alma tour. Szybko zabrano nas do hoteli dobrym autobusem. Podobał a nam się Menabria. Przedstawiciel trasy Alma przyjechał nastę pnego dnia i regularnie pojawiał się tam co drugi dzień . Lokalizacja hotelu jest najlepsza - plaż a niedaleko, sklepy w nowym Nesebyrze są w pobliż u, a Stare Miasto w odległ oś ci 10 minut spacerem, z każ dego pokoju widok na morze. Na począ tku mieszkaliś my na drugim pię trze (woda w ł azience nie pł ynę ł a dobrze), a po kilku dniach przeniesiono nas do bardziej przestronnego pokoju na trzecim pię trze. Pokó j był przestronny, z oknem i balkonem. Pokoje mają klimatyzatory, ale je wył ą czyliś my i wcale z nich nie korzystaliś my. Ze wzglę du na to, ż e hotel znajduje się w wietrznym miejscu, a nie przy wą skiej uliczce w centrum miasta, nigdy nie był o wyczerpują cego upał u. W nocy jednak doś ć dobrze sł ychać był o muzykę z atrakcji znajdują cych się na drodze do Sł onecznego Brzegu. Bardzo pomocna był a mał a lodó wka znajdują ca się w pokoju - był o wystarczają co duż o miejsca na wodę i owoce. Na 3 pię trze był a bardzo mił a pokojó wka - zawsze mił a, dobrze sprzą tał a, codziennie zmieniał a rę czniki, a poś ciel co 2-3 dni. Ś niadanie jedliś my tylko w hotelu. Każ dego dnia ró ż ne kieł baski, buł ki, sery, jajecznica, jajka, arbuzy, melony i niesamowita bannitsa. To takie buł garskie ciasto, jest ich wiele ró ż nych rodzajó w na sprzedaż . Restauracje, kawiarnie, jest morze. Z tego co mi się podobał o i gdzie był em nie raz - Yuzhen Bryag i Mewa tuż nad plaż ą , kuchnia buł garska na ulicy. Kraibereż na ze Starego Nesebyru. W pierwszych dwó ch zawsze jest duż o goś ci, ale obsł uga jest bardzo szybka, a jedzenie pyszne. W Seagull wszyscy odwiedzają cy otrzymują mał e darmowe koktajle (nawet dzieci -= oczywiś cie bezalkoholowe). Drobiazg, ale fajnie! Swoją drogą , jeś li gdzieś zobaczysz pustą restaurację , a obok wypeł nioną po brzegi - to nie przypadek. Jakoś nas w to wcią gnę ł o. Byliś my jedynymi goś ć mi, a jedzenie był o dla nas gotowane przez 40 minut, a potem zamiast mię snej zupy przynieś li mę tny zimny bulion z dwiema ż ył kami i bez warzyw i lodowate spaghetti.
Plaż e w pobliż u Menabrii. Bliż ej dzikiej plaż y, trochę dalej plaż a z pł atnymi parasolami i leż akami. Rano poszliś my na dziką plaż ę , a wieczorem, gdy nie musieliś my już za nic pł acić , poszliś my na pł atną .
Wieczorami mił o pospacerować po Starym Nesebyrze. Cudowne stare miasto z koś cioł ami, brukowanymi uliczkami, ł adnymi domami. Mogę tam doradzić restaurację dla rodzicó w z dzieć mi na ulicy. Krajbereż na. Nazywa się Kuchnia Buł garska (przy wejś ciu znajduje się reklama biura podró ż y Neva). Z werandy rozpoś ciera się pię kny widok na morze, Sł oneczny Brzeg, a tuż obok stolikó w znajduje się mał y plac zabaw (mini zjeż dż alnia, sł oń na biegunach, samochody, kostki). Tak wię c proces oczekiwania na zamó wienie jest znacznie uł atwiony - dziecko nie ję czy, nie wierci się , ale bawi się na placu zabaw, a rodzice mogą swobodnie oddychać . A jedzenie jest tam pyszne.
Nie jeź dziliś my na liczne wycieczki, ponieważ . Nie chciał em nudzić dziecka. Byliś my w parku wodnym w Sł onecznym Brzegu. Podobał o mi się , ale rano woda nawet w basenach dla dzieci jest tam lodowata. Nagrzewa się dopiero wieczorem i staje się jak ś wież e mleko. Czas leci niezauważ enie. Do Burgas pojechaliś my na wł asną rę kę , ale miasto nie zrobił o ż adnego wraż enia.
Ogó lnie odpoczywaliś my wspaniale.
аватар ANDOR
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 7.0
UWIELBIAM POŁ OŻ ENIE HOTELU BLISKO STARE MIASTO WSPANIAŁ E WIDOKI NA MORZE I STARÓ WKĘ MOŻ NA WIDOCZYĆ ZATOKĘ JACHTAMI. JEDZENIE NAPRAWDĘ SPECYFICZNE (wszystko jest na grillu) -ALE PYSZNE ! DAł abym 4-. W WĘ ZLE SAN BRAK MAŁ YCH KABIN NIE JEST ZAMKNIĘ TY-I PO PRYSZNICU WODA JEST WSZĘ DZIE, CHOĆ CODZIENNIE SPRZĄ TACZKA POPRAWIONO TO - WSZYSTKO JEST TROCHĘ NIEWYGODNE. … Już ▾ UWIELBIAM POŁ OŻ ENIE HOTELU BLISKO STARE MIASTO WSPANIAŁ E WIDOKI NA MORZE I STARÓ WKĘ MOŻ NA WIDOCZYĆ ZATOKĘ JACHTAMI.
JEDZENIE NAPRAWDĘ SPECYFICZNE (wszystko jest na grillu) -ALE PYSZNE ! DAł abym 4-. W WĘ ZLE SAN BRAK MAŁ YCH KABIN NIE JEST ZAMKNIĘ TY-I PO PRYSZNICU WODA JEST WSZĘ DZIE, CHOĆ CODZIENNIE SPRZĄ TACZKA POPRAWIONO TO - WSZYSTKO JEST TROCHĘ NIEWYGODNE. ALE DO 3* ROLKI.
DO WSZYSTKICH REDAKTORÓ W - BARDZO WSPANIAŁ YCH DZIEWCZYN NA RECEPCJI!! ! !
Pokaż więcej »


awatara Nik021099
Хотелось бы посетить Стамбул
14 lat wstecz  •  11 subskrybenci 16 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Nesebyru
Ocena 8.2
Bułgaria, Nesebyr
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Дизайн отеля соответствует стилю Старого Несебра. Капитальный ремонт прошел в 2010 году. Состоит из одного 3-этажного здания.

Lokalizacja Отель находится в 1 км от исторических памятников города Несебыр, таких как Базилика Святой Богородицы Елеуса.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

2 бара, винный погреб.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • łóżko składane  FREE 
 • niania
Rozrywka i sport
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 48 номеров.

 • prysznic
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi
 • balkon/taras
Adres ул. Любен Каравелов 1, Несебр, Болгария
Telefony: 0890 30 30 40
Stronie internetowej: The Mill Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.