Przydatne informacje o wycieczce narciarskiej w Bansko

31 Październik 2013 Czas podróży: z 20 Październik 2013 na 27 Październik 2013
Reputacja: +9
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Drodzy koledzy! Chciał abym podzielić się wraż eniami i kilkoma przydatnymi informacjami otrzymanymi podczas promocyjnego tournee w Grecji i Buł garii, organizowanego przez Mouzenidis Travel. Wycieczka był a naprawdę przemyś lana w najmniejszym szczegó le i w cią gu tygodnia udał o nam się zobaczyć wiele nowych i ciekawych miast, zabytkó w i hoteli! Wyją tkowoś ć wycieczki wprowadzają cej polega na tym, ż e podczas jednej wycieczki my (a pó ź niej turyś ci) udał o nam się zobaczyć dwa kraje, któ re są na swó j sposó b wyją tkowe i mimo bliskoś ci, zupeł nie się od siebie ró ż nią . Ogromnymi zaletami tej podró ż y jest fakt, ż e turyś ci, któ rzy zarezerwują wycieczkę do Buł garii (Bansko) przez Saloniki, mają gwarancję otrzymania podwó jnej lub wielokrotnej wizy Schengen. Ale porozmawiajmy o wszystkim w porzą dku!

Tej zimy firma Mouzenidis Travel oferuje rynkowi turystycznemu moż liwoś ć odwiedzenia oś rodka narciarskiego Bansko, ł ą czą c wypoczynek z wizytą w jednym z najpię kniejszych miast Grecji - Salonikach. Przyjazd odbywa się w mieś cie Saloniki. Jednak jak zawsze Mouzenidis Travel organizuje spotkanie turystó w na najwyż szym poziomie: wszę dzie są przedstawiciele firmy, któ rzy w każ dej chwili są gotowi pomó c i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Przejazd do Bansko odbywa się w komfortowych autobusach wyposaż onych w nowoczesny sprzę t TV i audio oraz bezpł atny system Wi-Fi. Ponadto po drodze moż na po prostu podziwiać pię kno otwarcia i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o nadchodzą cych wakacjach. W ten sposó b droga przechodzi zupeł nie niezauważ ona. Podró ż do granicy z Buł garią zajmuje okoł o 1.5 godziny (nie zapomnij o przepię knych greckich drogach). A teraz jesteś już na granicy Grecji i Buł garii! Niech nikt nie obawia się przejś cia przez odprawę celną , bo tak naprawdę dzieje się to bardzo szybko (nie dł uż ej niż.40-50 minut). Ponadto na granicy turyś ci mogą odwiedzić strefę wolnocł ową lub napić się kawy. Nastę pnie do hoteli pozostaje od 1 do 1.5 godziny jazdy. I znowu niepowtarzalne krajobrazy za oknem. Bez przesady mogę powiedzieć , ż e Bansko zrobił o na mnie bardzo silne wraż enie: gó ry, narodowe ulice i trochę szczegó lnego gó rskiego powietrza! Chociaż nie pierwszy raz przyjeż dż am w gó ry.


Sam kurort Bansko moż na warunkowo podzielić na kilka czę ś ci: samą trasę z infrastrukturą turystyczną , staró wkę i hotele. Przyjrzyjmy się każ dej czę ś ci bardziej szczegó ł owo.

Kompleks narciarski został zbudowany w 2001 roku przez austriacką firmę , któ ra nadal utrzymuje wycią g narciarski. Do dyspozycji jest kilka stokó w o ró ż nym stopniu trudnoś ci (od niebieskiego - dla począ tkują cych, po czarne - dla profesjonalistó w). Wycią g kursuje codziennie od 8:00 do 17:00, na stoki moż na ró wnież dojechać autobusem, któ ry kursuje przez cał y dzień . Same tory są oś wietlone do godziny 18:00. Na wejś cie turyś ci wykupują karnet: jednodniowy lub na cał y okres odpoczynku (dla wygody radzę zakupić karnet na dzień , bo koszt za opuszczone dni nie zostanie zwró cony). Jednodniowy skipass kosztuje 38 lewó w (okoł o 19 euro), natomiast 5 lewó w zwraca się na koniec dnia. Na terenie oś rodka znajduje się szkoł a do nauki jazdy na nartach, są szkoł y dla dzieci, miasteczka, przedszkola (20 euro dziennie z posił kami), snowparki, trampolina. W pobliż u stokó w znajdują się mał e kawiarenki, w któ rych moż na się ogrzać i zrelaksować , jeś li chcesz. Ogromnym plusem jest klimat kurortu: praktycznie nie ma wiatró w, a temperatura utrzymuje się w okolicach -10º . Sprzę t narciarski zasł uguje na osobną dyskusję . Po pierwsze, w ramach umowy z linią lotniczą , transport sprzę tu jest cał kowicie bezpł atny. Po drugie, jeś li chcesz, moż esz wypoż yczyć go tuż obok wycią gu w Tsakiris (nawiasem mó wią c, mistrz olimpijski, któ ry jest naprawdę oddany swojej pracy). Wypoż yczenie sprzę tu na cał y dzień kosztuje okoł o 9 euro (narty, kijki, buty, kask i gogle). Tutaj moż esz dokonać „kosmetycznej naprawy” swojego sprzę tu i zostawić go do przechowywania zupeł nie za darmo. Có ż , opró cz jazdy na nartach, w pobliż u znajduje się ogromna liczba baró w, dyskotek, krę gielni i lodowiska. Moż emy wię c ś miał o powiedzieć , ż e w Bansko nikt nie bę dzie się nudził ! Stoki Bansko są idealną opcją zaró wno dla począ tkują cych, jak i sportowcó w, któ rzy chcą poprawić swoje umieję tnoś ci.

Na szczegó lną uwagę zasł uguje stara czę ś ć Bansko. Wyobraź sobie: dwupię trowe domy wykonane w stylu narodowym, przypominają ce mał e ś redniowieczne zamki z kamienia i drewna; wą skie uliczki wył oż one kamieniem. W cał ej tej atmosferze nawet powietrze jest jakoś wyją tkowe! W mieś cie moż na znaleź ć mał e sklepy z pamią tkami i mehans (mał e lokalne restauracje oferują ce ró ż norodny wybó r dań ). W makhanach z reguł y wszystko jest urzą dzone w tradycyjnym stylu, jest muzyka na ż ywo. Moż na zjeś ć za 10-17 lew (5-8 euro), ceny naprawdę zadowolone.

Opró cz powyż szego Mouzenidis Travel oferuje swoim goś ciom szereg wycieczek, dzię ki czemu nikt nie bę dzie się nudził ! Klasztory Sofia, Rupite, Rila i buł garska wioska - wszystko za 50 euro.


I oczywiś cie hotele! Po pierwsze, hotele są nowe, zwykle mają.4-6 lat. Przestronne komfortowe pokoje, wszystkie hotele posiadają oś rodki SPA, zwiedzanie jest bezpł atne (dopł ata za zabiegi), prawie wszystkie hotele posiadają bezpł atny bus do wycią gu narciarskiego (kursuje w odstę pach okoł o 20 minut), darmowe Wi-Fi w miejscach publicznych. Na przykł ad chciał bym podarować hotel, któ ry odwiedziliś my. Hotel Guinness 4*. Bardzo dobra opcja, wysoki poziom usł ug, stosunek jakoś ci do ceny. Znajduje się zaledwie 450 m od wycią gu, istnieje ró wnież serwis do wycią gu. Bardzo przestronna recepcja, gdzie każ dego wieczoru odbywa się inny program animacyjny. W hotelu znajduje się pokó j dziecię cy, sala konferencyjna. Wi-Fi w miejscach publicznych jest bezpł atne, w pokojach 3 euro/3 godziny. Pokoje są wygodne, a wiele z nich posiada aneksy kuchenne. Ogó lnie hotel robi bardzo dobre wraż enie.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (1) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara