Doskonały ośrodek narciarski Bansko

19 Marta 2017 Czas podróży: z 11 Luty 2017 na 19 Luty 2017
Reputacja: +127
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Odpoczywaliś my razem z mę ż em, dla nas to już drugi wyjazd na narty za granicę , wcześ niej byliś my w Gruzji (Gudauri). Jak zawsze opinie i opinie są subiektywne, wię c powiem tak - nam się podobał o! Podobał o mi się to tak bardzo, ż e chcę tam wracać .


Mieszkaliś my w mał ym rodzinnym hotelu (Pirina Club), jak się okazał o, do wycią gu był daleko, ale to nie zepsuł o pobytu, bo rano podwoż ą do samego wycią gu i go odbierają wieczorem. A jeś li nie chcesz dostosowywać się do transferu (przenosi się.3 razy rano i wieczorem w odstę pie 30 minut), moż esz wró cić i iś ć przez 15 minut „w dó ł wzgó rza”, to jest nietrudne. Samo miasteczko Bansko nie jest duż e, czyste i uporzą dkowane. Dzieli go rzeka na prawy (turystyczny) i lewy (bardziej mieszkalny) brzeg. Miejscowi są bardzo goś cinni i przyjaź ni. Ogromna iloś ć kawiarni, restauracji, mechanikó w, klubó w nocnych i ze striptizem. Gotują wszę dzie pysznie i duż o, ceny jak na Europę są bardzo przystę pne, obsł uga się stara. Kolacja dla dwojga z piwem kosztuje okoł o 50 lew (25-30 euro). Nie ma duż ej ró ż nicy w cenie mechanó w, tych przy wycią gu, tych w centrum nie widzieliś my, ale na samym stoku jest 1.5 raza droż ej. Ogó lnie jest bardzo fajnie, a wieczorem bardzo chcę iś ć na spacer, nawet gdy jestem zmę czona.

Stoki są super, na każ dym poziomie, wycią gi są doskonał e....Ale prawdopodobnie jedynym minusem jest poranna kolejka do kolejki gondolowej. Cał a godzina! nie mniej bę dziesz czekać , aż usią dziesz w budce. Winda dział a elegancko, ale nie radzi sobie z przepł ywem. Karnety narciarskie w tym roku kosztował y 30 euro dziennie. Wypoż yczalnie sprzę tu na każ dym kroku, sprzę t jest nowy, jest też wiele szkó ł szkoleniowych. Osobom, któ re nie mają sprzę tu, a zamierzają go kupić , mogę doradzić - spokojnie moż na pojechać do Bansko dzień wcześ niej i kupić to, czego dusza zapragnie. Byliś my zaskoczeni wyborem ubrań i cenami za każ dy portfel. Na przykł ad w Kijowie problemem był o kupienie jasnych ubrań snowboardowych.

Bansko jest pię kne! Dla mił oś nikó w wakacji na nartach obowią zkowa wizyta.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Вид на Банско с трассы
Очередь на первый подъемник
Podobne historie
Uwagi (4) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara