Recenzje i historie o hotelach Berehowe

Ocena 10.0
 • 
Ocena 10.0
 • 
№3. Mirazh 2*
Ocena 10.0
 • 
№4. Gelikon 3*
Ocena 10.0
 • 
Ocena 9.0
 • 
Już...
Historie turystyczne o Berehowe dodaj historię
Berehowe Sadyba Weronika, sierpień 2023
Po raz drugi pojechaliś my do Berehowa. W maju zamieszkali w Dworze Turul, któ ry się tam znajduje po drugiej stronie ulicy od Pań stwowego Basenu Termalnego Berehovo, obecnie zarezerwowany tydzień od 26 sierpnia do 1 wrześ nia br.
 •  3 tygodnie wstecz
Przerażenie
Nie spodziewał em się tak strasznej obsł ugi! zarezerwował apartament dwupokojowy dla trzech osó b, jak wskazano w telefonie podczas rezerwacji. Przyjeż dż ają c na miejsce musiał em zapł acić dodatkowo 500 hrywien za każ dy dzień , bo...
 •  3 miesięcy wstecz
Nie jest zły, ale chciałem czegoś lepszego za tę cenę!
Mieszkaliś my od 7 do 13 maja 2023, zarezerwowaliś my apartament z 3 sypialniami, kuchnią , prysznicem i toaletą . Pokoje ze szczelnymi drzwiami, toaleta i prysznic z nieprzezroczystym szkł em.
 •  3 miesięcy wstecz
Nie zatrzymuj się tam!
Pokoje są brudne, ś mierdzą ce, pleś ń , ł ó ż ko i rę czniki są brudne. Wiele ró ż nych owadó w. Docenianie nieodpowiednio wysokie jak na taki pokó j.
 •  2 roku wstecz
Miły pobyt w rozsądnej cenie?
Dobra, pomocna obsł uga, stale utrzymują ca porzą dek na terenie, solidna sił ownia z sumiennym instruktorem wychowania fizycznego. Na minus - brak pijalni z wodą artezyjską (lokalna - cierpka), w bistro porcje mał e i szklanka soku jabł kowego za 20 UAH.
 •  2 roku wstecz
Świetny hotel!
Po przeczytaniu poprzednich opinii pomyś lał em, ż e albo wł aś ciciel wycią gną ł wnioski, albo wypoczę li w tym hotelu niektó rzy bardzo niezadowoleni ludzie.
 •  3 roku wstecz
Dobre warunki, przystępne ceny i różnorodne wczasy - polecamy!
To nie pierwszy raz odpoczywamy w Zhayvoronce, nasza ojczyzna to lubi, dobre warunki za umiarkowane pienią dze. Polecany na regenerację i relaks! W tym roku po raz pierwszy odwiedził am ś limakoterapię - bardzo ciekawie, a mó j mą ż lubił spać na psz...
 •  3 roku wstecz
Lekceważący stosunek do klientów, kradzieże w pokojach!
Przybyliś my do "Ż ajworonoka" w celu uzyskania pomocy medycznej i zobaczenia Zakarpacia. Wybraliś my mię dzy tym hotelem a hotelem w Kosino, ale ceny Zhaivoronki był y przeważ one.
 •  4 roku wstecz
f - k
We wrześ niu numer został dla mnie zarezerwowany na 11112019 bezpoś rednio od wł aś ciciela i zapł acił em 400 gr. depozyt. Dzień przed przyjazdem zadzwonił em do wł aś ciciela.
 •  4 roku wstecz
Świetny hotel, przyjazny personel?
Chciał abym wyrazić nasze wraż enia i najbardziej pozytywne emocje z naszych wakacji - cią gł e poczucie troski i rozwią zywania wszelkich problemó w.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Berehowe