Recenzje i historie o hotelach Irszawa

Brak wiadomości na temat Irszawa   Pisać
Historie turystyczne o Irszawa dodaj historię
Ośrodek dla całej rodziny, bardzo nam się podobał
Anton, Kijó w Chcę podzielić się moimi wakacjami. Odpoczywaliś my od 17 do 27, w sanatorium wszystko nam się podobał o: kuchnia, jadalnia jasna i pię kna, obsł uga mił a, przyroda w sanatorium pię kna.
 •  5 lat wstecz
Hotel przerósł oczekiwania! Wszystko jest super!
Był a to wycieczka na Zakarpacie za poś rednictwem biura podró ż y. Film o wycieczce, w tym o hotelu Gorbok, moż na obejrzeć pod linkiem - https://youtu.
 •  5 lat wstecz
Dobre i niedrogie
Trzeba był o poprawić stan zdrowia i wybrał em sanatorium z leczeniem, i ż eby był o niedrogie. Wybó r padł na „Borzhavę ”, zwł aszcza ż e nigdy wcześ niej nie był am na Zakarpaciu.
 •  6 lat wstecz
Wszystkim to się podobało
Pojechaliś my z firmą do „Borzhavy” we wrześ niu tego roku na tydzień , w wię kszym stopniu, aby odpoczą ć moralnie i po drodze trochę poprawić nasze zdrowie.
 •  6 lat wstecz
Ogólnie dobry, czysty ośrodek.
Sanatorium jest czyste, ludzie są tu mile widziani, leczono mnie wedł ug specjalnego programu. Odpuś cił em depresję , moż e czyste powietrze pomogł o, moż e zabiegi, moż e wszystko w kompleksie, nie wiem, ale moje nerwy się uspokoił y.
 •  6 lat wstecz
Cudowny ośrodek?
Po raz trzeci przychodzę z ż oną na odpoczynek i leczenie w tym sanatorium. Jak zawsze wszystko jest na topie. Znakomity, responsywny i przyjazny personel, któ ry zawsze jest gotowy na spotkanie z Tobą w poł owie drogi.
 •  6 lat wstecz
nie jadę pierwszy raz
Odpoczywał w sanatorium „Borzhava” po raz trzeci w cią gu ostatnich 2 lat. Przychodzę leczyć stawy, do tego jest wszystko, czego potrzebujesz. Lekarze już mnie zapamię tali, mają moją kartę sanatoryjną , wię c kurs prawie nie trzeba korygowa...
 •  6 lat wstecz
DZIĘKI!
Mó j przyjaciel i ja byliś my w "Borzhava", oboje cierpię na bó le gł owy, a nerwy czasem pł atają figle. Myś leliś my, ż e to wyzdrowienie bę dzie kosztował o nas wygó rowaną cenę , ale nie, ceny są nawet niż sze n...
 •  6 lat wstecz
Wszystko było dobrze jak zawsze
Borż awę odwiedzam w wię kszym stopniu ze wzglę du na czyste gó rskie powietrze - oddycham tu bardzo swobodnie, to prawda, a moja morfologia wraca do normy (po naszych megamiastach).
 •  6 lat wstecz
Podobał mi się zabieg i odpoczynek
Cześ ć ! Niedawno odwiedził em Borż awę , leczył em zapalenie gardł a koktajlami tlenowymi, wodą , zioł olecznictwem. Poza tym poszedł em na masaż , bo robi to tutaj Viktor Magursky, ao nim sł yszał em i czytał em nie raz.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Irszawa