Berehowe Sadyba Weronika, sierpień 2023

Pisemny: 7 wrzesień 2023
Czas podróży: 26 sierpień — 1 wrzesień 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 9.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 9.0
Infrastruktura: 9.0
Po raz drugi pojechaliś my do Berehowa. W maju zamieszkali w Dworze Turul, któ ry się tam znajduje
po drugiej stronie ulicy od Pań stwowego Basenu Termalnego Berehovo, obecnie zarezerwowany
tydzień od 26 sierpnia do 1 wrześ nia br. Leva (Suvorova 40, numer domu jest bł ę dny na Mapach Google)
LOKALIZACJA: Dwó r Weroniki, blisko Ź ró deł Termalnych
Zaivoronok, 5 minut spacerem 510 metró w, do centrum miasta 1 km 600 metró w, do rynku centralnego 1 km 900 metró w, do duż ego supermarketu Barva, któ ry znajduje się przy wjeź dzie do miasta 1 km 400 metró w, nawet trochę bliż ej niż centralny supermarket SPAR, któ ry znajduje się w centrum.

WARUNKI MIESZKANIOWE: budynek trzypię trowy z 10 lub 11 pokojami, z miejscem do grillowania, stoł ami i krzesł ami, przenoś ną suszarką do ubrań , zielonym podwó rkiem, na podwó rzu moż na zaparkować samochó d.
Mieszkaliś my w pokojach trzyosobowych dla dwó ch osó b na 3 pię trze bez udogodnień pod numerem 9, przyjaciele pod numerem 10, toaleta i ł azienka z prysznicem z toaletą był y w 3 pokojach. Na 3. pię trze znajduje się w sumie 5 pokoi – 2 z udogodnieniami, 3 bez.
Nikt nikomu nie przeszkadzał , mimo ż e ł azienka był a na trzy pokoje - był a czysta. Zależ y to takż e od samych mieszkań có w.
Pokoje wyposaż one są we wszystkie udogodnienia. Wszystkie pokoje wyposaż one są w klimatyzatory, szafę , szafki, telewizor, był o Wi-Fi, ale gdy wszyscy z niego korzystali, rozł ą czał o się . Woda był a cał y czas zimna i gorą ca.
Był a poś ciel, duż e rę czniki, papier toaletowy, wygodne ł ó ż ka. Pokoje są trzyosobowe, mieszkaliś my po dwie osoby w pokoju.
Czystoś ć na 10-punktową ocenę na 8. Pokoje są czyste, jadalnia jest czysta, na schodach osiadł o tylko trochę kurzu, ale jest to zrozumiał e - wszyscy mieszkań cy bez koń ca chodzą po tych schodach, a każ dy z nich je 20, a nawet 50 razy dziennie.
KUCHNIA: na pię trze znajduje się kuchenka gazowa, duż o naczyń , dwie duż e lodó wki z zamraż arką , kuchenka mikrofalowa, obok pokó j, wiele stoł ó w do rodzinnych spotkań . Lub jedli na ś wież ym powietrzu w miejscu do grillowania. Miejsca i naczyń był o wystarczają co duż o dla wszystkich.
W kuchni znajduje się duż y ekspres do kawy, moż esz wybrać swó j ulubiony napó j i odł oż yć pienią dze w pobliż u.
Maryna to przesympatyczna administratorka, z któ rą udał o się rozwią zać wszystkie kwestie: rozliczenia, taksó wki itp.

Rozrywki i wycieczki wymyś liliś my sami: z miejscowym pojechaliś my nad jezioro Synevyr, po drodze zatrzymaliś my się w pobliż u niedź wiedzi, wilkó w, windy, wodospadu, mostu na rzece Rika, ciekawa wycieczka trwał a 10 godzin. Jedyne co mnie zmartwił o to to, ż e od 1 sierpnia obowią zuje zakaz jazdy samochodem z przeł ę czy nad samo jezioro, był o gorą co i cię ż ko, bolał y nogi, ale cał y dystans przejechaliś my – do jeziora, wokó ł niego i z powrotem, wedł ug mapy odległ oś ć nie jest duż a, ale w t+32 był y wzloty i upadki.
Wszystko nam się podobał o i mamy nadzieję , ż e w przyszł oś ci ponownie odwiedzimy to miasto w celu regeneracji!
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał