Recenzje i historie o hotelach Karpaty

Historie turystyczne o Karpaty dodaj historię
Niebezpieczne w pięknie
Odwiedził em ten oś rodek w tym tygodniu. Ogó lnie utwory są dobre, ale są też wady. Są duż e problemy z parkowaniem samochodó w.
 •  1 rok wstecz
Odpoczynek i rekreacja w Polanie w dzisiejszych realiach
Wybierają c miejsce do zimowego wypoczynku i rekreacji, rada rodzinna brał a pod uwagę dwa gł ó wne, sprawdzone wcześ niej uzdrowiska balneologiczne Karpat, to Polana na Zakarpaciu i Schodnica w obwodzie lwowskim.
 •  1 rok wstecz
Święta Bożego Narodzenia, czyli jak kolędowały dziewczyny (kontynuacja, to też koniec)
Ś wię ta Boż ego Narodzenia, czyli jak kolę dował y dziewczyny>>> Na miejsce zamieszkania wybraliś my lokalny kurort Morszyn, czyli hotel Boniface, któ ry nam się ostatnio podobał .
 •  1 rok wstecz
Święta Bożego Narodzenia, czyli jak dziewczyny śpiewają kolędy
Zbliż ał y się ś wię ta Boż ego Narodzenia. Odetchną ć ś wież ym powietrzem zimowych Karpat, nał adować baterie, nabrać sił i wigoru był o bardzo kuszą ce.
 •  1 rok wstecz
Długo oczekiwane Karpaty i ciepły Lwów!
Podczas gdy trwa dł uga i ciekawa praca nad opowieś cią o podró ż y wzdł uż brzegó w Morza Egejskiego, my odbyliś my kró tką wycieczkę do Lwowa i Karpat, któ rymi nie mogę się nie dzielić .
 •  2 roku wstecz
Kołoczawa - sadiba "Administracja gendarmska"
Kolochava to doskonał a wioska turystyczna, w któ rej moż na spę dzić przyjemne mał e wakacje. Odpoczywaliś my od 21 do 24 sierpnia w hotelu Gendarmeska Uprava.
 •  2 roku wstecz
Podróż do Karpat z Charkowa samochodem
Ku mojemu wielkiemu ubolewaniu nigdy nie był em w Karpatach. Zimą , w styczniowe przymrozki, postanowiliś my latem udać się w Karpaty i podbić Howerlę .
 •  2 roku wstecz
Ekstremalny weekend w Worochta
Uczestniczył em w wycieczce „3D-extreme”, osadzie w Skit (Vorohta). Spotkał em się na stacji, zamieszkał em, nakarmił em. Moje wakacje został y spisane co do minuty.
 •  2 roku wstecz
Ekskluzywny resort dla nielicznych
Sukces finansowy Bukowela, niszczą cy urok mał ego gó rskiego kurortu, na szczę ś cie jeszcze nie dotarł do Dragobrat. Najdroż szy pokó j dla czterech osó b kosztuje okoł o 3500 UAH, miska bograchy w najlepszym miejscu to 150 UAH, kawa/herbata to 40.
 •  3 roku wstecz
Trzy dni w Kwasach
Ciekawe i ró ż norodne miejsce, w któ rym masz wszystko, czego potrzebujesz do aktywnego wypoczynku. Był y od 24 do 26 wrześ nia. Do Kwasu dotarliś my pocią giem do Rachowa.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »