Sumela Garden Hotel 3*– Opinie

97
Ocena 6.610
na podstawie
97 opinii
№97 w ocenie hotelu Kemer
7.1 Numer
7.3 Usługa
7.3 Czystość
7.1 Odżywianie
7.3 Infrastruktura
Hotel położony jest na plaży w miejscowości Beldibi. Zbudowany w 1997 roku, ostatni remont w 2016 roku. Hotel nadaje się na ekonomiczne wakacje.Więcej →
аватар lion22b_mail.ru
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 4.0
Wraż enie jest dwojakie. Dobrą rzeczą jest to, ż e hotel jest w pierwszej linii, zielony, pię kna przyroda. Normalne pokoje, wszystko dział ał o, opró cz klimatyzatora (nie moż na nim sterować , ponieważ sterowanie jest scentralizowane i dział a w nim tylko tryb wentylacji). … Już ▾ Wraż enie jest dwojakie. Dobrą rzeczą jest to, ż e hotel jest w pierwszej linii, zielony, pię kna przyroda. Normalne pokoje, wszystko dział ał o, opró cz klimatyzatora (nie moż na nim sterować , ponieważ sterowanie jest scentralizowane i dział a w nim tylko tryb wentylacji). Teren jest bardzo mał y, ale czysty i zadbany. Czysty basen.
Wady: bardzo prymitywne jedzenie bez smaku. Warzywa jak trawa, jedno danie do wyboru, zazwyczaj kurczak w ró ż nych przetworach i kilka dodatkó w. Bez herbaty i kawy, zabadyazhennye w jednym naczyniu. Praktycznie nie ma ś niadania, smaż one kieł baski pokrojone bez smaku i jajko na twardo. Na obiad i kolację „ś wię to” otrzymuje ciasto i jakiś owoc lub arbuz lub melon. Pasek to na ogó ł ś mieci. Piwo wlewa się do mał ych plastikowych kubeczkó w. Nie należ y szanować picia z takich szklanek na wakacjach. Barmani zawsze wyglą dają na niezadowolonych, jakbyś bł agał o ten „cudowny” napó j od nich. Opró cz piwa był o też najtań sze czerwone wino, ich wó dka rakki i gin.
Plaż a jest mał a, wejś cie jest ż wirowe. Leż akó w nie starczy dla wszystkich i nasz „rosyjski brat” je „rezerwuje” – albo kł adą kamienie, albo zostawiają rę czniki, a wieczorem to generalnie ż art – wią ż ą je ze sobą .
аватар lomov1248
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Spoczywał we wszystkich gwiazdach prawie na cał ym ś wiecie. Odpoczywamy w tym hotelu już.7 razy: pierwszy - hotel nie duż y, budż etowy, bliż ej 4 gwiazdek, zadbany, ale co najważ niejsze - na pierwszej linii (!! ! ), z wł asnym krytym molo w morze, mał e kamyki i platforma namiotowa dla plaż owiczó w na leż akach, ż ywnoś ć z ostatnich lat na rzeź . … Już ▾ Spoczywał we wszystkich gwiazdach prawie na cał ym ś wiecie. Odpoczywamy w tym hotelu już.7 razy: pierwszy - hotel nie duż y, budż etowy, bliż ej 4 gwiazdek, zadbany, ale co najważ niejsze - na pierwszej linii (!! ! ), z wł asnym krytym molo w morze, mał e kamyki i platforma namiotowa dla plaż owiczó w na leż akach, ż ywnoś ć z ostatnich lat na rzeź . Do pó ź nych godzin wieczornych jest też bar z ró ż nymi napojami i alkoholami, z czeburekami i sł odyczami. Panowie-pretendenci, czego jeszcze potrzeba na relaksują cy wypoczynek nad pię knym, bardzo ciepł ym morzem? To ci, któ rzy niewiele widzieli, są zaangaż owani w krytykę ! W tym roku jedziemy nie tylko z powodu tej chorej, niezrozumiał ej kwarantanny, do któ rej zaprzestania wczoraj wezwał wszystkie kraje!
аватар JUrij943003
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Hotel rewelacyjny, wszystko poszł o idealnie, zał atwił o nas bez ż adnych dodatkowych opł at w cią gu 5 minut. Dali nam nowy pokó j w nowym budynku, czysto, wygodnie, nie był o wspaniał ego widoku na morze, ale nadal moż na był o zobaczyć kawał ek : ) Plaż a jest dobra. … Już ▾ Hotel rewelacyjny, wszystko poszł o idealnie, zał atwił o nas bez ż adnych dodatkowych opł at w cią gu 5 minut. Dali nam nowy pokó j w nowym budynku, czysto, wygodnie, nie był o wspaniał ego widoku na morze, ale nadal moż na był o zobaczyć kawał ek : ) Plaż a jest dobra. Jedzenie jest normalne, minusem jest to, ż e rano nie ma gofró w (rano chciał em coś takiego). Ponadto w hotelu nie ma ekspresó w do kawy, co jest oczywiś cie znaczą cym minusem. Na kawę pojechał am do pobliskiego hotelu, praca przewodnika nie ma sensu, nic od niego nie kupiliś my, bo wszystko jest 5 razy droż sze, pojechaliś my sami.
аватар anechka_21
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywaliś my w tym hotelu od 24.06. 2019 do 07.04. 2019 razem. Ogó lnie podobał a mi się reszta. Beldibi to ł adna wioska, wspaniał a przyroda, gó ry, sosny, czysta plaż a. Szybko się zał atwiliś my, nie musieliś my dopł acać za pokó j, chociaż począ tkowo myś leliś my, ż e zapł acimy. … Już ▾ Odpoczywaliś my w tym hotelu od 24.06. 2019 do 07.04. 2019 razem. Ogó lnie podobał a mi się reszta.
Beldibi to ł adna wioska, wspaniał a przyroda, gó ry, sosny, czysta plaż a. Szybko się zał atwiliś my, nie musieliś my dopł acać za pokó j, chociaż począ tkowo myś leliś my, ż e zapł acimy. Dostał em pokó j 509 w nowym budynku na 1 pię trze. Widok jest po lewej stronie na morze, po prawej są siedni hotel i gó ry. Od razu zaznaczam, ż e pokoje są inne, na szczę ś cie są pokoje bez balkonu, okna od wewną trz hotelu.
Pokó j mał y, dwa ł ó ż ka, któ re od razu razem przenieś liś my, nowe meble, plazma, klimatyzacja, lodó wka, pł atny sejf (nie korzystał em), suszarka do wł osó w, prysznic, akcesoria ł azienkowe, mał y balkon.
Zaraz po przyjeź dzie bą dź cie przygotowani na uporczywe zaproszenie do ł aź ni tureckiej, któ ra znajduje się na minusie parteru + sklep z futrami, też zapraszają . Mamy zimne stopy. Urlopowicze to Rosjanie, Ukraiń cy, Biał orusini, trochę Turcy.
Istnieją dwa baseny, jeden ma gł ę bokoś ć.1, 50 cm, a drugi jest bardzo mał y dla dzieci.
Jedzenie jest ogó lnie dobre, ale napoje nie są tak dobre. Uwaga dla mił oś nikó w kawy, nie ma ekspresu do kawy, aw stoł ó wce kawa jest badyaga, herbata też , ze zwykł ego piwa i baileys. Reszta lepiej nie pró bować . W pobliż u baru znajduje się chł odnica wody. Zaskoczył o mnie to, ż e zamiast kubkó w na herbatę i kawę , zwyczajowo u Turkó w, szklanki. Cukinie, bakł aż any, dobre oliwki, zioł a, lokalna adż yka, pasta sezamowa są pysznie przyrzą dzone. Plaż a też jest normalna, moż na skoczyć z pontonu i po prostu wejś ć , na pewno wygodniej w specjalnych butach, ale moż na się bez niej obejś ć , nie jest to krytyczne. Na plaż y nie ma ratownikó w, wię c dzieci należ y pilnować . Animacja jest sł aba, ł adowanie w basenie, kilka razy był a pił ka wodna. Wieczorem program z kategorii Pan i Pani Hotel.
O 22:00 gasną ś wiatł a)) To nie jest hotel imprezowy, mł ode firmy bę dą się nudzić . Kilka razy zostali zaproszeni na piankową dyskotekę na jachcie, ale nie poszliś my. W nocy nie jest gł oś no, wię c moż esz spać spokojnie. Muzyka jest w wię kszoś ci obca lub turecka, nie denerwuje. Jest gdzie wyjś ć , duż o sklepó w z pamią tkami, kawiarenek, niedaleko Kemer. Organizatorem wycieczek był Tez Tour. Wycieczki są drogie, nic mu nie odebrano. Pojechaliś my autobusem do Antalyi (2 USD) i Kemer 1 USD. Polecam udać się do są siedniej wsi Goynuk, szukaliś my tam antycznej fortecy (przerwaliś my się i nie dotarliś my do niej, nie był o jasne, ile się wspinać w upale, ale widok jest pię kny), są też kaniony, lokalna atrakcja, o któ rej przewodnicy milczą , ponieważ jest to 5 minut jazdy w kierunku Kemer, nie ma tam w broszurach wycieczek, nie jest to dla nich opł acalne.
Pojechaliś my też na dziką plaż ę , 10 minut jazdy w kierunku Antalyi, wysiadamy przed autobusem, skrę camy przy wejś ciu w stylu zamkowym i idziemy dalej, potem tunel i pię kna dzika plaż a poniż ej po prawej stronie. Lepiej kupować jedzenie w Migros, tam jest taniej i wybó r jest dobry. Znakomity Migros w Antalyi, jeś li chcecie też robić zakupy, jest wiele dobrych sklepó w z ubraniami i to nie tylko w cenach 1.5-2 razy niż szych niż w Kijowie. Rakhat (w rolkach) jest zaskakują co tań szy w Kemer niż w Beldibi. W Kemer 13-15 dolcó w, w Beldibi 18… jest naprawdę smacznie, ale nie tanio. Sprzedawcy są przyjaź ni, pozwalają spró bować rahatu, oferują herbatę , kawę .
Przy wymeldowaniu wymagany jest lunch box, waż ne jest to, ż e należ y go zamó wić , gdy znana jest dokł adna godzina wyjazdu, podczas gdy restauracja musi być jeszcze otwarta, pamię taj o tym. Mieliś my wczesny lot, któ ry został potwierdzony pó ź no, a restauracja nie był a już otwarta. Wię c jako wyją tek dostaliś my lunch box, a to już nie jest dozwolone, przewodnik tego nie powiedział , moż na przelecieć z jedzeniem...
Jeś li chcesz kupić pamią tki, kup w Beldibi lub w Kemer. Gdy jest transfer z powrotem na lotnisko, są dostarczane do tego samego sklepu, gdzie ceny są.2-3 razy droż sze.
Zalety hotelu:
-pię kne, zielone zadbane terytorium;
- pokó j jest czysty, sprzą tanie codziennie, Turczynki nie znają ce angielskiego czyste;
- ogó lnie podobał o mi się jedzenie, duż o warzyw, mię sa, ryb, sł odyczy, dla amatora;
- plaż a jest dobra;
- na obiad wypiekają pyszne tureckie ciasta z serem lub ziemniakami, pikantne i bardzo smaczne.
Minusy:
- Internet jest pł atny;
-rę czniki są pł atne;
- brak ekspresu do kawy;
- skromne ś niadania, ż adnych ciastek, bardzo mał o owocó w (cał y czas był y arbuzy, jabł ka i pomarań cza);
-zachł annoś ć naszych turystó w, któ ra przejawia się w zabieraniu leż akó w (na przykł ad idą nad morze, ale jednocześ nie zajmują miejsce przy basenie, albo wieczorem zostawiają na leż akach ubrania), zbierać jedzenie, jak ostatnio)));
- bardzo mał y prysznic i balkon.
Ogó lnie dobry hotel rodzinny, 3 *, zadowolony z reszty. Twó j nastró j na dobry odpoczynek jest bardzo waż ny i wtedy wszystko bę dzie dobrze. Przyzwoity hotel za tę cenę .
Аквааэробика корпус слева и бассейн вид с понтона на отель Мигрос в Анталии подъем к античной башне, поселок Гейнюк дорога к каньону, поселок Гейнюк дикий пляж Бельдиби
аватар _493121
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Zarezerwował em ten hotel dla nowoż eń có w, postanowiliś my uczcić wesele w tym hotelu i nie zawiedliś my. Ś wię to był o cudowne. Od samego począ tku chcę Was prosić , abyś cie nie czytali recenzji tych, któ rzy nie są zadowoleni ze swojego ż ycia, nie wiedzą , jak cieszyć się wakacjami. … Już ▾ Zarezerwował em ten hotel dla nowoż eń có w, postanowiliś my uczcić wesele w tym hotelu i nie zawiedliś my. Ś wię to był o cudowne.
Od samego począ tku chcę Was prosić , abyś cie nie czytali recenzji tych, któ rzy nie są zadowoleni ze swojego ż ycia, nie wiedzą , jak cieszyć się wakacjami.
Teraz sama recenzja jest obaleniem i obroną hotelu.
Nasza rodzina przybył a do hotelu o 10.30, zarezerwowaliś my dwa pokoje, standardowy pokó j 2-osobowy i pokó j rodzinny. Na recepcji Katerina był a bardzo uprzejma, poproszono o pozostawienie rzeczy na korytarzu, przebranie się i odpoczynek, tak wł aś nie zrobiliś my, wezwano nas o 11.00 i zał atwiliś my się bez niczego, ale nikt jeszcze nie odwoł ał wdzię cznoś ci.
Po drugie, terytorium nie jest duż e, zwarte, bardzo czyste, basen jest czysty i pię kny, plaż a jest czysta, na terytorium i morzu jest wiele leż akó w. Teraz o plaż y, jest szeroka i przestronna, pod baldachimem znajdują się leż aki i tuż przy plaż y, a takż e na molo. Jest duż o wolnych miejsc, ale rzeczywiś cie kł adziemy rę czniki i tak leż ą przez cał y tydzień nikt nie dotykał , a takż e przy basenie.
Teraz o jedzeniu. Ci, któ rzy piszą , ż e nie ma mię sa, ś miejecie się! ! ! Ryb i mię sa (kurczak, woł owina) na obiad i kolację pod dostatkiem, Ryaba na co dzień (morszczuk, makrela i tak, byli zadowoleni z solonej sardeli z cebulą ). Duż o warzyw ś wież o smaż onych, gotowanych na parze, pieczonych, duszonych. Sery i oliwki w asortymencie. Specjalne podzię kowania dla szefó w kuchni za wspaniał e ciastka, ciasta, pieczone jabł ka, zawsze ś wież e i bardzo smaczne. Z owocó w był y arbuzy, pomarań cze i jabł ka.
Teraz o barze na ulicy chł opcy starali się zadowolić wszystkich, nigdy nie był o kolejki, woda w chł odziarce był a na ulicy przez cał ą dobę i moż na był o narysować butelki, co jest bardzo wygodne.
Wielkie dzię ki kobiecie, któ ra przez cał y dzień rozpieszczał a nas pysznymi ciastami, a uwierzcie mi na ulicy był o cię ż ko, był o gorą co, niech ją Bó g bł ogosł awi.
Plaż a jest bardzo zadbana, a dno jest wspaniał e do pł ywania nawet bez kapci.
Spotkaliś my się w hotelu z wczasowiczami, któ rzy wypoczywali tam już.2, 3 a nawet 5 razy, mają c doś wiadczenie w innych hotelach, myś lę , ż e tam też wró cimy, ż yczymy hotelowego pomyś lnoś ci, przyjedziemy za rok i opowiemy wszystkim to.
Отель Обычный завтрак Анимация каждый день Бассейн
аватар wladimir2553
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 4.0
Wybraliś my się z dwó jką dzieci, szukają c niedrogiego hotelu. Hotel jest bardzo przecię tny, nawet do trzech. I zakwaterowanie i jedzenie, wszystkie trzy. Personel tak naprawdę nie poszedł na spotkanie, kiedy o coś poprosiliś my. Plaż a jest trochę kamienista, jest molo, hotel na pierwszej linii, to był plus. … Już ▾ Wybraliś my się z dwó jką dzieci, szukają c niedrogiego hotelu. Hotel jest bardzo przecię tny, nawet do trzech. I zakwaterowanie i jedzenie, wszystkie trzy. Personel tak naprawdę nie poszedł na spotkanie, kiedy o coś poprosiliś my. Plaż a jest trochę kamienista, jest molo, hotel na pierwszej linii, to był plus. W pobliż u hotelu znajdował y się sklepy, bazar. Wybraliś my się na kilka wycieczek, przewodnicy byli normalni.
аватар rosel_i.ua
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Ten hotel odpowiadał mi za cenę , podobał o mi się poł oż enie hotelu. Podoba mi się też sama wioska, był am tam wcześ niej, tym razem wybierają c hotel bliż ej morza. Jeś li chodzi o zameldowanie, to mogę powiedzieć , ż e administracja hotelu nie od razu zaaklimatyzuje się w pokoju, któ ry jest pł atny, ale zapewnia pokó j o niż szej jakoś ci. … Już ▾ Ten hotel odpowiadał mi za cenę , podobał o mi się poł oż enie hotelu. Podoba mi się też sama wioska, był am tam wcześ niej, tym razem wybierają c hotel bliż ej morza. Jeś li chodzi o zameldowanie, to mogę powiedzieć , ż e administracja hotelu nie od razu zaaklimatyzuje się w pokoju, któ ry jest pł atny, ale zapewnia pokó j o niż szej jakoś ci. Byliś my na to przygotowani, wię c od razu pozyskaliś my wsparcie przewodnika, to znaczy zwró ciliś my się do przedstawiciela operatora w hotelu i ten przedstawiciel namó wił administrację , ż eby nas zamieszkał a na jeden dzień nie w piwnicy, ale w normalny pokó j. W efekcie dostaliś my pokó j trzyosobowy, wię c pewnego dnia zamieszkaliś my, nawet w lepszym pokoju niż ten, któ ry kupiliś my. Ale administracja i tak pró bował a nas osiedlić w piwnicy lub pokoju gorszej jakoś ci. Nastę pnego dnia przeniesiono nas do pokoju, któ ry był zarezerwowany, moim zdaniem był mał y.
na ś cianie widać wyraź ne ś lady pleś ni, ale ta pleś ń jest bardzo widoczna na tle wszystkiego innego, ponieważ wszystko inne jest czyste, nowe. Jedzenie odpowiada jakoś ci hotelu, cał kiem kompletne. Obsł uga jest normalna. Teren hotelu był pię kny, zielony, rosł y doś ć duż e palmy, choć niektó re z nich wyschł y. Na terenie był okrą gł y basen, fajny, systematycznie obsł ugiwany bar z lokalnymi napojami. Wszystko był o zwarte. W zwią zku z tym w hotelu nie ma piaszczystej plaż y, jest molo. Nie był o wielu leż akó w, ale wystarczył o. Do centrum Belbidi jest daleko, a kawiarni/restauracji jest wiele, ale nie musiał em ich odwiedzać . W pobliż u hotelu znajdował o się wiele sklepó w. Przewodnik proponował wycieczki, ale nam się nie podobał o, bo poszliś my odpoczą ć w innym celu, pojechaliś my nad morze. Hotel speł nia wszystkie wymagania 4-gwiazdkowego hotelu.
Jedyną istotną wadą jest obecnoś ć.11 lub 12 pokoi bez okien w hotelu, nie ż yję , ale widział em je, znacznie pogarsza to ocenę hotelu, ponieważ tego nie akceptuję . . Ogó lnie hotel nie jest zł y, mogę go ocenić na 8 punktó w na 10.
аватар kamikam1
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Odpoczę ł o nas czworo: ja (mama), moja có rka z mę ż em i synem 11 lat. Przyjechaliś my do hotelu okoł o pierwszej w nocy, natychmiast się usadowiliś my, powiedzieliś my 2 oddzielne pokoje. Wi-fi zapł acił.1 dzień -3 $, 3-5 $. Pierwszy raz odpoczywał em w Turcji, chociaż sam mieszkał em w Gruzji o swoim ż yciu. … Już ▾ Odpoczę ł o nas czworo: ja (mama), moja có rka z mę ż em i synem 11 lat. Przyjechaliś my do hotelu okoł o pierwszej w nocy, natychmiast się usadowiliś my, powiedzieliś my 2 oddzielne pokoje. Wi-fi zapł acił.1 dzień -3 $, 3-5 $.
Pierwszy raz odpoczywał em w Turcji, chociaż sam mieszkał em w Gruzji o swoim ż yciu. Sam wybrał em hotel, podobał a mi się pierwsza linia brzegowa. Tak, leż aki został y zarezerwowane z wyprzedzeniem. Jak to się dzieje: wieczorem zostaw rę cznik lub koszulkę na leż aku i wyjdź . Nikt niczego nie dotyka. Telefon, pienią dze, dokumenty był y w torbie, nikt niczego nie dotyka, moż na to zostawić . Pastel uzupeł niany jest codziennie, podł ogi był y myte co drugi dzień , poś ciel był a zmieniana 2 razy. Ale nie był o takiej potrzeby, ponieważ i tak kilka razy dziennie chodzisz pod prysznic. Mieliś my pokoje 502 i 508. W 502 toaleta jest blisko zlewu, w 508 prysznic nie jest usuwany. Wł aś ciwie to mał e rzeczy.
Jedliś my duż o, pysznie. Na obiad i kolację zawsze był y gę ste pyszne zupy.
Jeś li pojechał eś na wakacje do Turcji, po co jesz makaron? ? ? W menu duż o seró w, ś wież ych zió ł : lodowej, rukwi wodnej i nie tylko. Dobrej jakoś ci oliwki, czarne oliwki. Smaczne zasolenie: mł ode morele i ś liwki wiś niowe. Pyszne ciasto!!! !
Alkohol we wszystkich hotelach jest rozcień czony, już go przynoszą .
Woda pitna - na terenach gó rskich pije się ją z kranu, tak, tak, dla Rosjan to dzikoś ć , dla nich norma! Sami to piją . Woda smakuje jak w dzieciń stwie. Woda jest mię kka, do umycia wł osó w potrzebny jest gram szamponu.
Animacja - tak, raczej sł aba, ale chł opaki pró bują ! W wodzie mał e rybki w toni, jeś li pozostaną do gó ry nogami przez dł ugi czas bez ruchu, mogą lekko ugryź ć pię tę . Ryby są gł ó wnie rano. Ale nikt się ich nie boi. Pomię dzy przerwami na ś niadanie, obiad i kolację pamię taj o aktywnym pł ywaniu, w przeciwnym razie przytyjesz. Udał o mi się nie dodać , idealne miejsce na pokł ad PP.
Przeczytał em tutaj kilka negatywnych recenzji: albo nie zmieniają poś cieli, albo coś innego.... Zostawił em 1 USD na ł ó ż ku (ze wzglę du na eksperyment), wię c potarli podł ogi na poł ysk! 1 dolar na dziś.68r. Nie zapominaj, ż e zwyczajowo zostawiają napiwek, ale do woli. Im wię cej gwiazdek, tym wię cej wskazó wek??? ?
Personel był przyjazny i zawsze nas witał i pytał , jak sobie radzimy. Tak, chamy są narzucani, ale moż na ich też zrozumieć , mają interesy do listopada, muszą z czegoś ż yć . Turcy zawsze byli i bę dą handlarzami, to są ludzie ze Wschodu, ma to we krwi! Handluj wszę dzie! Co 10 minut kursuje autobus do Kemer, opł ata za przejazd wynosi 1 USD lub 4.5-5 liró w. Autobus mó wi Kemer, nie przechodź , wysią dź w pobliż u wież y. W Kemer jest sklep Migros i drugi prawie naprzeciwko Carrefa....Zapomniał em peł nej nazwy, tam moż na zapł acić lirami i $. Ceny są znacznie niż sze niż u ulicznych sprzedawcó w. W aptece kup olej marchewkowy 8-10 lir, daje ró wnomierną opaleniznę . Najsmaczniejsze sł odycze to buł ka z chał wą i orzechami w ś rodku.
Ż yczymy wszystkim udanych wakacji! ! !
аватар 170570
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 4.0
Po pierwsze, PEGAS sprzedaje hotel jako 4*, ale pod każ dym wzglę dem 3*. To prawda, ż e ​ ​.3 * jest w pierwszym wierszu, któ ry nie moż e się nie radować . Najpierw smutne: osiedle wyglą da tak - dostajesz pokó j na 2 pię trze bez balkonu, z oknem wychodzą cym na techniczne ciemne przę sł o mię dzy schodami. … Już ▾ Po pierwsze, PEGAS sprzedaje hotel jako 4*, ale pod każ dym wzglę dem 3*. To prawda, ż e ​ ​.3 * jest w pierwszym wierszu, któ ry nie moż e się nie radować . Najpierw smutne: osiedle wyglą da tak - dostajesz pokó j na 2 pię trze bez balkonu, z oknem wychodzą cym na techniczne ciemne przę sł o mię dzy schodami. Z naturalną proś bą o normalny pokó j, ł amanym rosyjskim zaczyna się opowieś ć o cał kowicie zatkanym hotelu i braku innych pokoi. . . I wtedy spod ziemi wył ania się jakiś robotnik (pó ź niej okazał o się , ż e to lokalny dyż urny-hamamszczik) i odkł adają c na bok dobrą rosyjską zaczyna wyjaś niać sytuację , mó wią , ż e towarzysz w recepcji nie rozumie dobrze, ale tak naprawdę nie ma numeró w, ale za 30 dolaró w moż na zamieszkać w pokoju z balkonem, na któ ry ludzie powinni przyjś ć jutro, ale to już ich problem, ale za mniejszą kwotę jest to niemoż liwe, a już jest gotowa pokazać ten numer i nawet nosić torby. Nie był o nic do zrobienia, dał o 30 tys. Potem był o 20 minut przekonywania, ż eby zamó wić hammam już teraz za 25, no, 20 dolaró w. A pó ź niej niejednokrotnie byliś my przekonani, ż e ten schemat jest wypracowywany dla wszystkich, któ rzy przychodzą , a dla tych, któ rzy przyjeż dż ają na koniec dnia, kwota wzrasta (osobiś cie sł yszał em tego samego wieczoru kwota 60 DOLARÓ W! ) . A na groź bach ł ez brzmi fraza „Dzwoń , gdzie chcesz, nikogo się nie boję ”. Swoją drogą w hotelu jest duż o Turkó w, z nimi chyba jest inaczej, nie wiem. Nastę pny krok WIFI w pokoju za 3 USD dziennie lub 10 USD tygodniowo i jest ODDZIELNE DLA KAŻ DEGO URZĄ DZENIA! Nawet w lobby nie jest ł atwo zdobyć hasł o, ale odbywa się to w formie ogromnej przysł ugi. Có ż , widzieliś my wszystko, ale to. . . Pokoje są mał e 2.5*2.5, stan zmę czony, ale wszystko dział ał o. Personel nie jest z ciebie zadowolony, ogó lnie w barze widoki są takie, ż e wydaje się , ż e odbierasz im wł asne. Wyją tkiem jest drugorzę dny personel, uś miechają cy się normalni faceci spotykają się . Animacja jest taka, kiedy jest taka, ż e ​ ​ no có ż , lepiej by jej po prostu nie był o, dwoje nę dznie smutnych ludzi, któ rzy nawet nie pró bują czegoś zrobić...Morze: jeś li zadowoli Was brak plaż y i ką pieli i opalania z molo, jak w Egipcie, to Wam się spodoba, choć bę dziecie musieli walczyć o leż aki. Jedzenie: jeś li pamię tasz, ż e to 3 * i nie spodziewasz się duż o owocó w i owocó w morza, to cał kiem moż liwe jest znalezienie dla siebie diety i nie bę dziesz gł odny. Byliś my w wielu miejscach i zauważ yliś my, ż e kucharz tutaj nie jest najgorszy, nie był o zbyt wiele ró ż norodnoś ci, ale mniej wię cej wszystko jest jadalne. Basen przeznaczony jest gł ó wnie dla dzieci. Duż o podró ż owaliś my. Jeś li wybierasz się na nurkowanie, ryzykujesz dostanie się do grupy 100-150 osó b i spę dzenie cał ego dnia w morzu na mał ej ł odzi, nasza kobieta stracił a przytomnoś ć . Dobry rafting, kto to lubi. Ogó lnie rzecz biorą c, pomyś l sam, nastaw się na pozytywy (chociaż przy dzisiejszych gwał townie rosną cych cenach, nie jest to ł atwe). Tak, przy zakupach (zwł aszcza w centrach handlowych) bardziej opł aca się pł acić kartą , lira spadał a w stosunku do dolara, my kupowaliś my tylko wodę za gotó wkę i pł aciliś my za wycieczki. Mił ego odpoczynku!
Вид из номера с доплатой 30 дол.
аватар misana960
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 3.0
W tym hotelu, Sumela Garden Hotel, odpoczywał z rodzinami od 31 sierpnia do 7 sierpnia 2018 roku. Wybraliś my ten hotel w Internecie, podobał o nam się molo i zewnę trzne otoczenie hotelu, zarezerwowaliś my go przez agencję turystyczną , pojechali z nami, któ re znajdują się nad Dnieprem, w ciasnej agencji powiedzieli, ż e hotel nie był zł y, na standardowym poziomie od niedrogich. … Już ▾ W tym hotelu, Sumela Garden Hotel, odpoczywał z rodzinami od 31 sierpnia do 7 sierpnia 2018 roku. Wybraliś my ten hotel w Internecie, podobał o nam się molo i zewnę trzne otoczenie hotelu, zarezerwowaliś my go przez agencję turystyczną , pojechali z nami, któ re znajdują się nad Dnieprem, w ciasnej agencji powiedzieli, ż e hotel nie był zł y, na standardowym poziomie od niedrogich. Ale nie powiedzieli, ż e mogą być takie ś mierdzą ce pokoje. Z wielką chę cią wybraliś my się pierwszy raz do Turcji, nastró j był znakomity a emocje pozytywne, na przyję ciu powitano nas uś miechem)) Ale nastró j szybko znikną ł , gdy przekroczyliś my pró g pokoju nr 104 w budynek piwnicy. Natychmiast zaczę li oglą dać pokó j, weszli do ł azienki i zwariowali, pod prysznicem, pleś ń na suficie, zapach jest po prostu popieprzony. Cał y pokó j pachniał tak ź le, ż e nie moż na był o go znaleź ć . Wró ciliś my do recepcji i powiedzieliś my, ż e pokó j nam nie odpowiada, dali nam inny pokó j, przyszli tam, a okien w ogó le nie był o, tylko mał e okienko w toalecie. Zrezygnowaliś my z tego numeru. Po odmowie i drugim numerze recepcja stwierdził a, ż e ​ ​ nie ma już pokoi i poprosił a, ż eby poczekać do jutra. Musiał em spę dzić cał ą noc w pokoju nr 104, nie moż na był o spać , zapach wchł aniał się do pokoju, wię c nie mogł em spać cał ą noc, rano zebrał em wszystkie swoje rzeczy i poszedł em na recepcję do administratora . Zaczę li znowu oferować nam pokó j dwuosobowy, chociaż pokonał nas troja, potem znowu czteroosobowy bez okien! Dopiero po zawieszeniu gł osu na administratorze nadal dostaliś my normalny numer. Rozmawiał am z mał ż eń stwem z Kubania, zaproponowano im to samo i zgodnie z tym scenariuszem mó j mą ż . Po pierwsze, umieszczają cię w najbardziej ś mierdzą cym pokoju, a jeś li nie mają pretensji, to tam mieszkają . W pokoju numer 2O7, któ ry nam dostaliś my, jest znacznie lepiej, pokó j mał y i bez zapachu pleś ni, nie był o ochoty wyjeż dż ać z Cheevu po kł opotach. Potem stosunek do nas się nie zmienił , rzadko zmieniali rę cznik, to co leż ał o na podł odze był o po prostu porzą dnie zł oż one i wesoł e. Rę cznik do stó p został zaskakują co zmieniony po tym, jak się zabrudził . Jeś li chodzi o jedzenie, nie bę dziesz gł odny, mię so jest tylko z kurczaka i duż o suró wek. Kawa z herbatą pije wszystko jest w porzą dku. Bar czynny do 10-2.00 bezpł atnie, wó dka, wino, szampan. piwo. Leż aki na molo należ y wypoż yczyć wcześ nie, na molo są stale zaję te. Ogó lnie rzecz biorą c, ten hotel nie cią gnie na 4*, co najmniej 3*, a nawet 2*. Pewnie dobre numery tylko dla siebie lub tych, któ rzy dobrze zapł acili, chociaż nie są warte pienię dzy, któ re my zapł aciliś my. Nie polecam tego hotelu, nie jest wart swojej ceny.
Это красота, в ванной комнате,№104 Это красота, в ванной комнате,№104 Это красота, в ванной комнате,№104 Отель Номера в подвале) Дерьмовый номер №104 Душевая. Душевая с плесенью.
Pokaż więcej »


awatara 0599551
Ilość dwa pokoje z czterema łóżkami. Podróżowanie z dwójką dorosłych dzieci
5 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara rufus_rufus
5 lat wstecz  •  4 abonent 4 odpowiedź
awatara rufus_rufus
5 lat wstecz  •  4 abonent 4 odpowiedź
awatara martyshov
Ten hotel nie oferuje tego sportu. Czy mieszkając w tym hotelu będzie można wybrać się na sąsiednią plażę, na której się znajduje?
8 lat wstecz  •  brak subskrybentów brak odpowiedzi
awatara matilda77
jaka rozrywka jest w hotelu dla dzieci w wieku 4-5 lat?
8 lat wstecz  •  brak subskrybentów brak odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Kanion Göynük
Ocena 9.6
Turcja, Kemer
Natura, Wypoczynek
Kolejka linowa Olympos
Ocena 9.8
Turcja, Kemer
Natura, transport
Miasto i zatoka Phaselis
Ocena 8.9
Turcja, Kemer
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Hotel położony jest na plaży w miejscowości Beldibi. Zbudowany w 1997 roku, ostatni remont w 2016 roku. Hotel nadaje się na ekonomiczne wakacje.

Lokalizacja 15 km od Kemeru. 30 km od Antalyi. 45 km od lotniska Antalya.
Opis plaży Obok hotelu znajduje się prywatna plaża żwirowa. Długość plaży wynosi 60m.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • żwirowa plaża?
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Restauracja na 350 osób, bar przy basenie, snack bar.

Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, sklepy na miejscu, faks/ksero, miejsca dla palących.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wifi
 • pranie
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Rzutki, aerobik w wodzie.
 • tenis stołowy  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • Sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
Opis pokoi

Łącznie 126 pokoi (270 miejsc noclegowych) w dwóch 3-piętrowych budynkach.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • mini bar $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • internet wi-fi $
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
Adres Ciftecesmeler Mevkii, Sahil Yolu Beldibi - Kemer / Antalya
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.