Kanion Göynük

Kanion Göynük, Kanion Göynük, Kanion Göynük, Kanion Göynük
Turcja, Kemer
Odwiedzić: Płatny
Ocena 9.6
10 Na podstawie 21 opinie
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.6876, 30.5318

Kanion Göynük

Kanion Göynük, Kanion Göynük, Kanion Göynük, Kanion Göynük
Turcja, Kemer
Odległość z Kemeru do kurortu Göynük wynosi 7 kilometrów. Aby samodzielnie dostać się do kanionu Göynük, najlepiej wypożyczyć rower. W parku Olympos znajduje się dobrze oznakowana droga, która prowadzi bezpośrednio do kanionu Göynük.
W kanionie należy wypożyczyć specjalny sprzęt, bez którego nie wolno im dalej do wodospadów: kalosze, mocny kask i kamizelkę z pianką lub bez. Woda w wąwozie jest dość zimna, a dno kamieniste. W niektórych częściach kanionu można podróżować łodzią, ale główną ścieżkę trzeba będzie pokonać pieszo.
Wysokość ścian kanionu w niektórych miejscach sięga 350 metrów, a głębokość rzeki czasami przekracza 6 metrów.

OPINIE
Wszystkie recenzje (21)
Podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9
Tak się zł oż ył o, ż e tej jesieni ponownie przyjechaliś my do regionu Kemer i postanowiliś my mimo wszystko podbić kanion: po raz pierwszy po prostu spacerowaliś my po trasie i podziwialiś my gó ry. Ale tutaj nie był o gdzie się wycofać : chociaż tak naprawdę nie umiem pł ywać , wcią ż muszę zobaczyć , co jest w ś rodku! )) Tym razem mieszkaliś my w Ç amyuva, wsiedliś my do dolmusu, pocią gu ekspresowego, któ ry jechał autostradą .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Kanion zdecydowanie warto odwiedzić . Wzię liś my go w ramach pakietu wycieczkowego, zawieziono nas na najwyż szy punkt jeepami, droga jest krę ta i dł uga (okoł o 3-4 km), wię c jest to bardzo wygodne, biorą c pod uwagę upał y. Weź ze sobą wodoodporne etui na telefon lub aparat. Najbardziej zapierają ce dech w piersiach uję cia po zejś ciu. Mundur jest w dobrym stanie, ś rodki ostroż noś ci wypowiadane są w ję zyku rosyjskim.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Byliś my w tym malowniczym miejscu pewnego dnia. Z dzieckiem, có rka od 6 lat. Podobał o mi się to bardzo. Jechaliś my sami wynaję tym samochodem. Za wszystko (sprzę t + dostawa do kanionu 2 km pod gó rę , autem) zapł acili 15$ za osobę przy wejś ciu, nie odbierają , pewnie dlatego, ż e jest z gó ry, a moż e dlatego, ż e był o już za pó ź no. Wszystkie widoki z otwartego SUV-a został y z powodzeniem sfilmowane do kró tkiego filmu, ale w drodze powrotnej został y ponownie szczegó ł owo zbadane.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Pojechaliś my z Kemer (zatrzymuje się w centrum niedaleko wież y zegarowej). Minibusy jeż dż ą już od 8 rano (moż e wcześ niej, ale wyjeż dż aliś my o 8), nie wiedzieliś my, któ ry autobus jest dla nas odpowiedni - i zapytaliś my pierwszego napotkanego kierowcę - odpowiedział „siedem, numer siedem ”)) Za przejazd w jedną stronę zapł aciliś my 4.5 liró w za osobę . Poprosiliś my kierowcę z wyprzedzeniem, ż eby się tam zatrzymał , pokazał nam nawet, w któ rą stronę jechać , chociaż trudno się tam zgubić .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Kanion Gö ynü k Kemer czerwiec 2019 Zostawiam ś wież ą recenzję w czerwcu 2019, mieś cie Kemer, mieszkał em w hotelu Botanik lukullus. Do kanionu dotarliś my autobusem. Po przeczytaniu recenzji zdaliś my sobie sprawę , ż e gł ó wnym punktem podró ż y jest wież a zegarowa w centrum Kemer. Usiedliś my na przystanku po przeciwnej stronie wież y (autobusy odjeż dż ają z miasta). Najczę stszym autobusem jest 07, znak mó wi Goynuk, Antalya.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Bardzo pię kne miejsce. Przyjechaliś my autobusem z Kemer za $1, szliś my 3 km od autostrady, był o cię ż ko w upale. Opł ata za wstę p wynosił a 2 dolary za osobę . Jeś li pó jdziesz dnem kanionu, nie zobaczysz cał ego pię kna. Zwiedzanie trzeba zrobić na miejscu, zapł aciliś my 28$ za osobę . Zabrano nas do jeepó w, dostaliś my pianki i zaczę ł a się przygoda. To nieopisane pię kno, wysokie gó ry, czysta woda, kaskady, jaskinie.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9
Byliś my tam pod koniec wrześ nia. Malownicza przyroda, bł ę kitne jeziora, zdecydowanie warte odwiedzenia. Przyjechaliś my z Beldibi za 7 liró w minibusem Antalya-Kemer. W Guinyuk wyszli i wynaję li samochó d elektryczny, bez ż adnych dokumentó w. Spacer z miasta do parku jest niepraktyczny w upale 3 km polną drogą , przyda się sił a, by przejś ć przez park jeszcze kilka kilometró w. Lepiej jeź dzić na wietrze, droga został a sprawdzona z miejscowymi.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8
Wraż enia są niesamowite. Duch jest zniewalają cy. Idziesz i nie wierzysz, ż e widzisz to, co widzisz. Komunikacją miejską wsiedliś my do przystanku na autostradzie, ską d skrę camy do kanionu. Przejś cie przez upał aż do kanionu jest doś ć trudne i raczej dzikie. Ale moż esz spojrzeć na ż ycie tureckiej wioski, nie cał kiem turystycznej, i skosztować ś wież o wyciś nię tego soku z granató w za 1 USD za 2 szklanki.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Park Dinozaurów
Ocena 8.3 - 4 opinie
Turcja, Kemer
Rozrywka, Wypoczynek
dystans: 2.8 km.
Na mapie
Jaskinia Beldibi
Ocena 7.7 - 3 opinie
Turcja, Kemer
Fabula, Natura
dystans: 7.2 km.
Na mapie
Bulwar Ataturka
Ocena 8.5 - 2 opinie
Turcja, Kemer
Pomniki i pomniki, Ulica, miejsce, punkty widokowe, Zakupy
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 9.8 km.
Na mapie
Wieża zegarowa
Ocena 7.6 - 5 opinii
Turcja, Kemer
Architektura, Fabula
dystans: 9.8 km.
Na mapie
Sklep Ramzesa
Brak recenzji
Turcja, Kemer
Zakupy
dystans: 10.1 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań