Niekończąca się turecka podróż. Cesme, Alacati i powrót do Kusadasi

19 Listopad 2021 Czas podróży: z 24 Lipiec 2021 na 06 Sierpień 2021
Reputacja: +6545
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Cesme

Czę ś ć.1. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Bodrum

Czę ś ć.2. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Marmaris

Czę ś ć.3. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Akyaka, Dalyan i Pamukkale

Czę ś ć.4. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Kusadasi

Czę ś ć.5. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Kapadocja

Czę ś ć.6. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Cesme, Alacati i powró t do Kusadasi


Jeż eli we wszystkich poprzednich miejscach nad morzem ł apaliś my zimno i odlatywaliś my przed ociepleniem, teraz wylą dowaliś my w epicentrum upał u. Gdy opuś ciliś my lotnisko w Izmirze, cię ż kie gorą ce powietrze wzię ł o nas w ramiona. Nie dał o się przed nim ukryć . Jeś li nał oż ysz maskę na twarz, gł owa zacznie boleć z braku ś wież ego powietrza. Dlaczego temperatura spadł a tak gwał townie, nie był o nas tylko na tydzień . Dlaczego na tej wycieczce nie był o zł otej ś redniej temperatury, ani chł odnej pogody, ani od razu skwierczą cego upał u? Z poprzednich doś wiadczeń pamię tam, ż e za tydzień przyjdzie adaptacja i organizm się do niej przyzwyczai, teraz trzeba trochę znieś ć . A takż e naiwnie pomyś lał em, ż e teraz moż na nie martwić się zimnym morzem.

Autobus do Cesme odjeż dż a za 20 minut. Zjedliś my szybką przeką skę w lokalnej restauracji. Zjedli razem, potem się przebrali. Trzeci siedział w autobusie i zatrzymywał siedzenia razem z autobusem. Zrobił em to w mniej niż.15 minut. Teraz jesteś my zdecydowanie gotowi do drogi. Cesme to odległ y zaką tek Turcji, poł oż ony poza Izmirem, kurort skierowany jest tylko do kontyngentu tureckiego. Wcale nie jestem pewien, czy miejscowi Turcy wiedzą o istnieniu krajó w rosyjskoję zycznych.

Z autobusu przesiedliś my się do taksó wki, któ ra nie mogł a nas dowieź ć do hotelu, ponieważ centrum był o w remoncie. Nie do koń ca wiedzieliś my, jaki hotel bę dziemy mieli, ale odnotowaliś my dla siebie dwie rzeczy do sprawdzenia. Przed pierwszym musieliś my przyzwoicie przecią ć gó rę z walizką i dostaliś my ją przez przypadek, bo znak na mapie był bardzo daleko od tego miejsca. Hotel był trochę tandetny i niewygodny. Zostawiliś my Mishę z rzeczami i laptopem w recepcji. Podczas gdy Misha miał lekcję szachó w online, poszliś my sprawdzić drugi hotel. To był o okoł o 20 minut spacerem. Drugi hotel był znacznie lepszy niż pierwszy, teraz pozostaje przecią gać rzeczy mię dzy hotelami w poł owie miasta. Upał był tylko gorszy. Co wię cej, na alternatywnej trasie w Trabzonie był oby teraz zimno i padał deszcz.

Hotel trochę ostygł pod klimatyzacją , teraz moż na wyruszyć na zwiedzanie miasta. Stare miasto jest tu naprawdę fajne, przesią knię te atmosferą Turcji. A tutaj gotują przepyszny Iskander Kebab i jest wiele, wiele sklepó w z pysznymi lodami. Wię c dajemy kredyt miasta. Teraz przecią gnijmy rzeczy, podnieś Mishę i moż esz iś ć na inspekcję morza. Z morzem jest mał y niuans. Jeś li mieszkasz w pobliż u starego miasta, otrzymujesz prostą i mał ą plaż ę z hotelami w rozsą dnej cenie. Ale jeś li chcesz mieszkać na peryferiach, w pobliż u gł ó wnej linii plaż y, to ceny hoteli bę dą gryź ć tak bardzo, ż e mogą ł atwo odgryź ć rę kę wraz z portfelem.


Zorganizowanie dł ugiej wycieczki ma ciekawy punkt. Nawet jeś li przez pó ł tora miesią ca mieszkasz w tanich, bezpretensjonalnych hotelach, ostateczny rachunek za podró ż bę dzie doś ć spory. A potem moment „Let's party! ” w takim przypadku koszt podró ż y wzroś nie do nie do zniesienia. I waż ne jest, aby monitorować zwrot z wydatkó w. Widać to ł atwo po cenie wejś cia do efezu. Wydawał oby się , ż e nie ma czegoś takiego jak pł acenie 110 liró w za wejś cie na osobę . Rodzina dostaje 33 euro za dotknię cie historii. Ale jeś li wyobrazimy sobie, ż e jesteś my dosł ownie codziennie w nowym zaką tku regionu, a co tydzień zmieniamy sam region, to przez pó ł tora miesią ca pł acenie 33 euro za samo dotknię cie historii doprowadził oby do tego, ż e byliś my historycznie peł ne, ale fizycznie - Nie. Wię c teraz musisz iś ć na porzą dny spacer autostradą do brzegu morza. Doszliś my do wieczornego wzburzonego morza. Na począ tku wydawał o mi się to jakoś nieprzyjazne. Plaż e nie są wyposaż one. Ale samą wodę trzeba sprawdzić , jest ciepł a i przyjemna. Pł ywanie tutaj nie jest czymś , co jest super wygodne, morze dosł ownie zmywa z ciebie cię ż ar dziennego ciepł a falami. Fale są przyjemne, delikatnie muskają ciał o. Jaki wspaniał y! Duż o czasu poś wię cimy tu wieczorami na pł ywanie. Ale morze w Cesme skrywa interesują cą tajemnicę . W rzeczywistoś ci podczas naszej podró ż y był o tak samo niezwykle lodowato. Dlaczego w Kusadasi był o ciepł o, wcią ż nie wiadomo, ale to wł aś nie tutaj, niedaleko wybrzeż a, biją podwodne ź ró dł a termalne. Ź ró dł a są najwyraź niej tak gorą ce, ż e z ł atwoś cią ogrzewają niekoń czą ce się wybrzeż e do ciepł ej temperatury. Jeś li wię c wyruszasz w dziką podró ż po zimnym morzu, przenieś się do Cesme lub Kusadasi. Jak dowiedzieliś my się , ż e morze jest wcią ż lodowate? To bardzo proste, nie wszystkie plaż e w okolicy mają ź ró dł a termalne))))

W drodze powrotnej do hotelu udaliś my się do bardzo udanej restauracji, w któ rej wł aś ciciel postanowił zrobić wszystko, aby turyś ci byli usatysfakcjonowani i zadowoleni z wyjazdu. Był a też romantyczna peł nia księ ż yca. Nazwy restauracji nie bę dę pisał , bo po raz drugi trafił a do kategorii „Restauracja nie jest taka sama”)))) Ale pierwszy wieczó r był naprawdę niezapomniany. Po powrocie do hotelu czekał a nas niespodzianka - z klimatyzatora zaczę ł a pł yną ć woda tak bardzo, ż e zmienili nasz pokó j. Ale teraz Internet nie był na to gotowy. W recepcji wydawali się zaskoczeni, ż e mają internet. Nadal nie rozumiem, dlaczego wszystko po prostu nie pasuje idealnie, ż eby conder dział ał i ł apał internet. Ale tutaj trzeba był o wybrać jedną rzecz. I omó wić to wszystko w pię knym ję zyku tureckim. Nastę pnego ranka postanowiliś my wcześ nie rozpoczą ć trasę . Gorą ce sł oń ce ogarnę ł o nas jednak swoim ciepł em ró wnież od wczesnych godzin porannych. Czy w ogó le jest tu zimno? Pojechaliś my na jedną ze sł ynnych lokalnych plaż , Ilę ca.


Ta plaż a jest ró wnież ogrzewana ź ró dł ami termalnymi, od razu przywitał o nas pię kne wybrzeż e. Jeś li chcesz spę dzić leniwe wakacje na plaż y w tym regionie, musisz osiedlić się jak najbliż ej tej plaż y. Miejsca zdecydowanie wystarczy dla każ dego, a kolor wody na pewno zadowoli nierozpieszczonych turystó w. Ale znowu, jeś li już rozpieszczają Cię plaż e Zanzibaru, to wydaje się , ż e przez cał e ż ycie bę dziesz patrzeć na plaż e i mó wić w sercu: „Nie, to nie jest Nungwi…”. Ale obiektywnie kolor wody moż na przypisać doś ć wysoki wynik. Zwł aszcza jeś li nosisz okulary przeciwsł oneczne, woda staje się jeszcze pię kniejsza. Zdecydowanie pł ywaliś my tutaj, trochę ochł odziliś my się z upał u. Poszliś my dalej odkrywać ten ś wiat. Nawet nie podejrzewają c, jaka czeka na nas pereł ka podró ż y! Na koń cu linii brzegowej znajduje się obszerny park z odrobiną gó rzystego terenu, począ tkowo pró bowaliś my go podbić , ale w tym upale powiedział bym, ż e podbił nas. W pewnym momencie zdaliś my sobie sprawę , ż e nie jesteś my w stanie iś ć pod gó rę pod promieniami „ciepł ego” sł oń ca. Towarzysz Suchow w „Biał ym sł oń cu pustyni” wydawał się mieć ł atwiej niż my. Ale z drugiej strony w pobliż u parku znaleź liś my doskonał y sklep z zimnym sokiem, zimną kawą i zimnymi lodami. A kawa tutaj był a marką Starbucks w doś ć niskiej cenie. Po raz pierwszy spró bował em zimnej kawy Starbucks. Smaczne, ale są lokalne odpowiedniki, któ re nie są gorsze. Cał e to zimno wystarczył o, aby temperatura wewnę trzna ciał a wró cił a do normy. Z jakiegoś powodu też utknę ł am z pysznymi babeczkami, ale nie pamię tam jak wyglą dał y, w pamię ci pozostał y mi tylko przyjemne doznania smakowe z kawą . Znaleź liś my hotel w pobliż u sklepu, postanowiliś my zapytać , jaka jest cena, moż e uda nam się jeszcze przenieś ć bliż ej plaż y. Cena za noc był a taka sama jak w obecnym hotelu na tydzień . Mimo to nadal bę dziemy chodzić pieszo do morza. Chociaż , pamię tają c zeszł oroczne Oludeniz, kiedy w ogó le nad morze musieliś my jechać taksó wką , czy teraz powinniś my nadal narzekać ? Teraz kierujemy się w stronę Alacati. To dł ugi spacer, ale na pewno gdzieś się zatrzyma. Oczywiś cie po 20 minutach pojawił się postó j, ale do peł nego zestawu nadal potrzebny był minibus i z jakiegoś powodu był z nim deficyt. Hachiko czekał , a my poczekamy! Nie wiem, jak ten pies czekał przez wiele lat, ale dla mnie trzydziestominutowe oczekiwanie na przystanku wydawał o mi się wiecznoś cią . Nic dziwnego, ż e postawili psu pomnik! I wreszcie jesteś my w drodze!

Alacati

A teraz najprzyjemniejsze, miasto, któ re jest drugim w tej wyprawie nominowanym do tytuł u „Odkrycie Roku”. Nawet gdy przeanalizujemy trasę przez Turcję w Kijowie, bę dziemy mieli zdanie „Cesme oczywiś cie nie mogł o być uwzglę dnione w trasie, ale Alacati tam był o! ”. Dlaczego Alacati tak poszł o? To pię kne, stare i przytulne miasto. Są miliony wą skich uliczek, dosł ownie na każ dym zakrę cie chcesz się zatrzymać na kolejną sesję zdję ciową .

Tutaj bezcelowa wę dró wka po ulicach przynosi niekoń czą cą się satysfakcję . W kó ł ko moż na dosł ownie wę drować , jest ich tak duż o, ż e na drugim i trzecim krę gu odkryjesz nowe zakamarki z przytulnymi miejscami.

Na ż yczenie jest nawet kawiarnia, któ ra sprzedaje mroż ony jogurt (moja sł aboś ć ). Był naprawdę mał y problem ze znalezieniem tureckiego, a nie europejskiego jedzenia, ale wystarczy iś ć do restauracji na począ tku miasta, a na odludziu są już desery lub kawa. Jeś li chodzi o kawę , jest Starbucks z niskimi cenami. Nie wiem dlaczego, ale ceny są znacznie niż sze niż stał e ceny w sieciach ś wiatowych.

Dzisiaj jest dzień Starbucksa. Nawiasem mó wią c, to był drugi raz w historii naszych podró ż y, kiedy pił em kawę w Starbucks. Poprzednia taka kawiarnia z adekwatnymi cenami jest nasza w Malezji. W samym mieś cie panuje ró wnież pozytywna atmosfera. Jakiś mę ż czyzna jeź dzi mał ym, wą skim samochodem i promieniuje radoś cią .

To tak, jakby urodził się , by jeź dzić po lokalnych ulicach. Wię c Alacati jest teraz dla nas vanem mił oś ci! W trosce o to miasto zdecydowanie warto wybrać się w tę czę ś ć Turcji. Te miasta mają pozytywną cechę , zawsze stają się nagł ym odkryciem, jak np. Gdań sk czy Xi'an. Wieczorem, ś ciś le wedł ug harmonogramu, czekaliś my na ką piel w ciepł ym morzu!


Rano postanowiliś my odwiedzić inne sł ynne plaż e w okolicy Cesme. Jest ich tu bardzo duż o na ró ż nych odległ oś ciach. Tego dnia zdaliś my sobie sprawę , ż e plaż e bez ź ró deł termalnych nawet pod koniec czerwca utrzymują arktyczny chł ó d. Dysonans wcią ż był , w powietrzu panował nieznoś ny upał , do któ rego nie moż na był o się przyzwyczaić . Nogi bolał y od przeszywają cego bó lu od lodowatego i pł ytkiego morza.

Dlaczego nie jest na odwró t? Ogó lnie chcę powiedzieć , ż e Morze Egejskie jest doś ć trudne. A jeś li nie jesteś gotowy na radzenie sobie z niejednoznacznoś cią temperatur od plaż y do plaż y, od kurortu do kurortu, lepiej ograniczyć się do wirtualnej podró ż y w tej historii. Albo latać tutaj w jeszcze wię kszym upale, ale boję się sobie wyobrazić znacznie wię cej. Dobra, po prostu zró bmy to, mamy podgrzewaną plaż ę.20 minut od hotelu, wię c nie ł ammy tradycji. Dziś po wieczornej ką pieli wybraliś my się na spacer wzdł uż plaż y, któ ra wkró tce ustą pił a miejsca cudownym krajobrazom zamarznię tej skał y. Ł agodne wieczorne sł oń ce ś wiecił o na nas, był o sł odko i cudownie spacerować . Szliś my bez celu, po prostu cieszą c się przyjemną pogodą w oddali.

Po okoł o 40 minutach postanowiliś my spojrzeć na mapę , doką d jedziemy i okazał o się , ż e wł aś nie przejeż dż amy w kó ł ko wokó ł mał ego pó ł wyspu, któ ry zaczyna się i koń czy niemal w tym samym miejscu. Tak wię c w cią gu godziny naprawdę dotarliś my prawie do tego samego miejsca, z któ rego zaczę liś my. W porzą dku, powró t do domu nie bę dzie daleko. Potem duż o spacerowaliś my po przytulnych uliczkach na obrzeż ach miasta. Zjedliś my pizzę w restauracji ł adnego hotelu. Hotel wyglą dał cał kiem atrakcyjnie, mogliś my tu przedł uż yć pobyt w Cesme, ale znowu cena okazał a się kosmicznie wyż sza niż cena naszego hotelu. Nawet pomimo tego, ż e nasz obecny hotel trochę mnie niepokoił , ale kiedy zdajesz sobie sprawę , ż e za kolejny zapł acisz trzy razy wię cej, a w zamian prawdopodobnie dostaniesz bardziej adekwatną obsł ugę , to poprzedni już wydaje się normalny. Ale zrozumieliś my, ż e z hotelami wszę dzie moż e być problem z obsł ugą . Co jeszcze jest niezwykł e, zauważ ył em w tym regionie, wieczory tutaj są jakoś szczegó lnie romantyczne, z jakiegoś powodu lokalna atmosfera jest bardzo zachę cają ca.

Ildir


Teraz nadszedł czas, aby zbadać , jak wyglą dają kurorty, poł oż one znacznie dalej niż Cesme i zdecydować , jaka bę dzie nasza kolejna lokalizacja w podró ż y. Gdzieś daleko, daleko jest miasto Ildir, znajduje się tutejszy zabytek - twierdza. Moż esz po prostu tam pojechać , aby zbadać . To prawda, ż e ​ ​ u200bu200bw Cheshme jest taka funkcja - jeś li harmonogram wisi na przystanku autobusowym, oznacza to godzinę , o któ rej minibus na pewno NIE przyjedzie. Bez wzglę du na to, jak tego chcesz, i wydaje się , ż e miejscowi są ś wiadomi tej funkcji. Nikt nie przyjeż dż a zgodnie z harmonogramem, ludzie przyjeż dż ają pó ź niej i po prostu z powodzeniem wsiadają do minibusa.

IMG_1457. JPG

Im bardziej oddalaliś my się od Cesme, tym mniej atrakcyjne stawał y się kurorty i morze. Chociaż morze tutaj pozostawał o bezkresne, był o już zbyt pł ytkie i zupeł nie nieatrakcyjnie ubarwione, w wię kszoś ci był y to przystanie z na wpó ł martwymi ł odziami. Ildir był generalnie na skraju Turcji i cał ego ś wiata. Tu moż na by ś miał o powiedzieć : „Gratulacje, dotarł eś do koń ca kurortu Turcja! ”. Ale przed nami jeszcze wystarczają co duż o czasu na podró ż , co zrobimy z trasą . Izmir był jeszcze w planach, ale nie bardzo podobał a nam się turecka mentalnoś ć tego regionu, wię c postanowiliś my wył ą czyć z trasy duż e miasto w dzikim upale. W każ dym razie jest jeszcze czas do namysł u, na razie naszym zadaniem jest zakup lodó w i rozpoczę cie wspinaczki na fortecę . Co prawda pracownik informacji turystycznej ostrzegł nas, abyś my uważ ali na fortecę , a potem jego brata ugryzł wą ż . Ta historia wyraź nie dodaje pikanterii naszemu wzrostowi. Na gó rze okazał o się naprawdę pię knie, zgodnie z obietnicą , z wysokoś ci miejscowe morze wyglą da nawet dobrze. Dalej na trasie mieliś my rozrywkę dla prawdziwych ekstremalnych ludzi w takim upale - baseny termalne.

IMG_1457. JPG


Był to jeden z lokalnych sł ynnych hoteli. Idealnie baseny lepiej odwiedzić zimą...Ale trzeba się dobrze bawić . Mimo bardzo ciepł ej pogody kompleks cieszył się duż ym zainteresowaniem. Gdy wydawał o się , ż e nigdzie nie ma cieplej, weszliś my do jednego z kilku basenó w. Nieważ ne, jak tu się gotuje. Przyjemny relaks natychmiast przeszedł przez ciał o, nastró j natychmiast stał się leniwy i melancholijny. Có ż , przynajmniej hotel nie pozwolił goś ciom wzlecieć do ś wiadomoś ci, ponieważ prowadzili budowę na duż ą skalę na terenie. Dź wię ki perforatora trzymał y nas wszystkich na palcach. Jakiś rodzaj terapii. Przez kilka godzin radoś nie wskakiwaliś my do chł odnego morza, a potem do gorą cych basenó w. Zimą chyba jest tu bardzo fajnie, ale latem był o nie mniej fajnie. Po zabiegach wodnych przenieś liś my się do domu. W pobliż u hotelu mieliś my mał ą kawiarnię z ciastkami. Opró cz ciastek w menu był o menemen, moje odkrycie podczas tej podró ż y. Poprosił em o przygotowanie tego dla mnie.

Chociaż danie był o wyraź nie przeznaczone na ś niadanie. Facet zrobił to dla mnie z taką radoś cią i inspiracją , ż e nawet widział am jak wkł ada mił oś ć w każ dy skł adnik. Menemen okazali się znakomicie pyszni.

Wysył ka w Cesme

Jak zapewne już zauważ yliś cie, ł odzie to nasza rodzinna pasja, Dasha i ja uwielbiamy jeź dzić po zatokach, a Misha uwielbia, gdy kapitan pozwala nam sterować . Tutaj ryzykowne był o chodzenie do zatok z punktu widzenia moż liwoś ci ponownego zł apania zimnego morza. W zasadzie nasze obawy potwierdził y się . Nie był o krytycznie zimno, ale nie moż na dł ugo siedzieć w wodzie. Ale to, co nie zmienia się niezależ nie od temperatury, to pię kny kolor morza. Ale to wszystko zgodnie ze standardem, powiem Wam lepiej czym ł ó dka w Cesme ró ż ni się od innych ł ó dek w Turcji. Mę ż czyzna wychodzi, by tań czyć taniec brzucha. Ten taniec scharakteryzował bym frazą „Hiszpań ski wstyd”.

Nasze fantazje nie był y gotowe na taką deprawację . Nie potrafię dokł adnie powiedzieć , co poszł o nie tak, ale w mę skich klubach nocnych dzieje się coś podobnego. Jeś li chcesz zobaczyć coś niezwykł ego, popł yń ł odzią w Cheshme, ale jeś li nie chcesz doznać „urazy moralnej”, to zostań na brzegu)))))

Dziś wieczorem sama wybrał em się na spacer gdzieś wś ró d wzgó rz, ską d otwierał a się przede mną pię kna zatoka i niekoń czą ce się pola wiatrakó w, któ re synchronicznie bł ysnę ł y czerwonymi lampkami w nocnej gę stoś ci. Co do dalszego budowania trasy, podję liś my dla nas nieoczekiwaną , ale bardzo dobrą decyzję .


Wracamy do Kusadasi. Był o tam zdecydowanie dobrze. Przed wyjazdem udaliś my się na stare miasto na ś niadanie. Ale ponieważ był a to kolejna niedzielna blokada, wszystko był o cał kowicie zamknię te i nie był o nawet jedzenia na wynos. Ale przy jednej z restauracji wisiał baner ze zdję ciem kebaba Iskander. Podeszliś my bliż ej, facet stoją cy w przejś ciu zaprosił nas do ś rodka na nielegalny kebab Iskander w niedzielne popoł udnie. To był o bardzo smaczne i ekscytują ce. Nigdy nie jedliś my nielegalnie))) A po pysznym kebabie moż na ruszać w dalszą drogę !

Kusadasi poł udniowe


Jak opisał em wcześ niej, Kusadasi to bardzo dł ugie miasto, teraz osiedliliś my się po przeciwnej stronie tego, w któ rym już byliś my w tej podró ż y. Moje kolejne wakacje, któ re wyjechał am do Kapadocji i Cesme dobiegł y koń ca, teraz mogę spokojnie odpoczą ć przy mojej ulubionej pracy. Zameldowanie w hotelu odbył o się w formacie znanym już z tej podró ż y. Znaleź liś my go, znaleź liś my nawet cenę na jednej z tureckich stron, ale ponieważ strona był a trochę gł upia, a nawet chcieli od razu odpisać pienią dze z karty, postanowiliś my zarezerwować pokó j bezpoś rednio, dzwonią c do hotelu. Zlecę to zadanie dozorcy mastercard, któ ry jest podł ą czony do mojej karty. Ale niestety pracownicy tej usł ugi są markowymi „przegranymi”. W wię kszoś ci przypadkó w z jakiegoś powodu bę dą mieli szczę ś cie w rozwią zywaniu problemó w. Ten hotel nie był wyją tkiem. Z jakiegoś powodu kierownik hotelu powiedział , ż e chę tnie zakwaterują nas za 400 USD (zamiast 290). Poprosiliś my, aby dowiedzieć się , co był o nie tak z ceną , dlaczego ró ż ni się od oficjalnej, jak nam wyjaś niono, tak jest w przypadku turystó w. Przyszliś my do recepcji i zapytaliś my, jaka jest cena za hotel. Dziewczyna ustalił a nawet, ż e jesteś my turystami, o któ rych wezwał a ich usł uga concierge. Potem pró bował a nam coś powiedzieć o cenach dla miejscowych, na co odpowiedział em, ż e ma dwa sposoby. Albo pł acę teraz za rezerwację hotelu na jakiejś gł upiej stronie, a oni dostaną tylko czę ś ć zysku, albo niech nie wieszają makaronu na uszach i rozliczają się po oficjalnej cenie. Wtedy dziewczyna nie mogł a zrozumieć , jak w ogó le tu trafiliś my. „Tu mieszkamy”, ponieważ hotel oczywiś cie nie chciał stracić zysku, „Tu mieszkamy” moż na uznać za lokalne. Są wycieczki, któ re idą jak w zegarku, ale są jak w zegarku, biorą c pod uwagę pię kne miasta i ł atwy dojazd, tę wycieczkę moż na zaliczyć do kategorii oleju na tarce. Hotel nawiasem mó wią c wyglą dał pię knie, myś lę , ż e to trio był o pierwotnie pią tką . Zostaliś my ró wnież przeniesieni do pokoju z pię knym widokiem na morze! Pospiesz się i sprawdź ! Dasha jako pierwsza dotarł a do wody i bezskutecznie ż artował a, udają c, ż e morze jest lodowate. Wyjaś nił em Dashie, ż e z niektó rymi rzeczami nie moż na ż artować , w tym z temperaturą morza podczas tej podró ż y)))

W rzeczywistoś ci był o tak samo ciepł e i radosne jak poprzednie Kusadasi. Wszystko, czego potrzebujesz na ostatnie wakacje. Hotel all inclusive, ciepł e morze i tak mał o ludzi, ż e absolutnie wszystkie nasze leż aki są w dosł ownym tego sł owa znaczeniu. Jednak z leż akiem dział o się coś dziwnego. Zwykle bierzemy tylko jedną , wkł adamy rzeczy i biegamy, ż eby popł ywać . Zauważ ył em, ż e na naszym leż aku był o wię cej rzeczy, a obok stali rosyjskoję zyczna kobieta i facet. Przechodzą c obok leż aka, postanowił am się z tego poś miać : „Poł oż ysz się na jednym z nami? ”. Kobieta odpowiedział a, coś niewyraź nego w duchu „Nie, no có ż , po prostu zostaniemy tutaj”. Nastę pnego dnia sytuacja powtó rzył a się ponownie. Z jakiegoś powodu ci faceci wybrali nasze spoś ró d pię ć dziesię ciu cał kowicie darmowych leż akó w, poł oż yli swoje rzeczy obok nich, a potem stali i rozmawiali o czymś . Niektó rzy maniacy leż akó w. Dasha i ja staraliś my się znaleź ć przynajmniej jakieś wyjaś nienie tego zjawiska, ale nie mogliś my wymyś lić niczego logicznego, poza tym, ż e turyś ci wierzyli, ż e hotel rozdał każ demu jeden leż ak. Do ciepł ego marynarza przyczepiono ró wnież dł ugi nasyp, cią gną cy się daleko w nieskoń czonoś ć . Był a to najbardziej luksusowa lokalizacja na relaksują ce zakoń czenie wycieczki. To prawda, ż e ​ ​ nadal trzeba był o rozwią zać problem z Internetem w pokoju, ponieważ do naszego pokoju docierał sł aby sygnał . Podobnie jak w filmie „Pogromcy duchó w” szedł em korytarzami z laptopem, badają c zachowanie sygnał u. Potem przyszedł do recepcji, opisał , jak ł apią sieć routeró w i poprosił nas o przeniesienie do jednego z pokoi w obszarze zasię gu sygnał u, a takż e o fantastyczny widok na morze! Zostaliś my przeniesieni, teraz jest ogó lnie szykownie. Jakie kró lewskie zachody sł oń ca nas tu czekał y!! !

Turcja wydawał a się ż egnać z nami każ dego wieczoru.


Ciekawostką jest to, ż e chcę zobaczyć zachó d sł oń ca w morzu i teoretycznie sł oń ce powinno tu zachodzić , ale sylwetka ziemi pojawia się na ostatnich centymetrach nad wodą i sł oń ce wyraź nie zachodzi na stał y lą d) bawimy się tutaj opró cz pracy i wycieczek na naszą ulubioną lemoniadę do centrum?

Hamam

Po pierwsze, dawno nie byliś my w hammamie, musimy to powtó rzyć . Hammam tym razem był doś ć nietypowy. Jeś li turyś ci są zwykle przywoż eni do hamamó w w pię ciogwiazdkowych hotelach, to ten był publiczny. Powiem ci, doś wiadczenie jest niesamowite! Jeś li w pią tki wszystko jest szlachetnie szlachetne, to pomocnik myje i masuje hardcore, tak jak lubię . Wydawał o mi się , ż e mnie torturuje i pró buje mnie udusić , cał kowicie się odprę ż ył em. W damskiej czę ś ci ł aź ni Dashę myto lż ej. Najprawdopodobniej wł ą czymy teraz hammamy do obowią zkowej wizyty na każ dej wycieczce. W tym dł ugim czasie byliś my trzy razy, wszystkie trzy razy był y udane.

Aquapark Tortuga

Drugą fajną rozrywką jest park wodny Tortuga w jednym z są siednich hoteli. Myś leliś my nawet o przeprowadzce na jeden dzień do hotelu przy aquaparku, ponieważ nasz nie miał wolnego dnia do przedł uż enia, ale w ostatniej chwili masowy przyjazd turystó w został przesunię ty i udał o nam się przedł uż yć pobyt u nas. hotel. Jakie jest pię kno parku wodnego? Jest tu fajny pracownik, któ ry wyraź nie kocha swoją pracę . Niektó re slajdy są doś ć ekstremalne, ale sprawia, ż e ​ ​ jest to szczyt horroru. Czyli np. ze zjeż dż alni, na któ rej nastę puje drugi swobodny spadek, koleś w ostatniej chwili krę ci twoim koł em tak, ż e podczas upadku lecisz do tył u i dalej się krę cisz.


Dla ekstremalnych wraż eń park wodny zbliż ył się do sł ynnego parku wodnego na Teneryfie Siam Park. Miał em retrospekcje do horroró w tego parku wodnego) Innemu facetowi z doś ć zwyczajnej ciemnej zjeż dż alni udał o się zrobić horror w ten sam sposó b. Staną ł za krę giem, chwycił się rę koma porę czy i rzucił nas na podwó jne koł o, pchają c stopami tak, ż e wpadł cał kowicie do rury i podcią gną ł się za poprzeczkę , któ rej się trzymał . Dasha i ja rozwinę liś my niesamowitą prę dkoś ć w zamknię tej rurze. Ogó lnie, jeś li lubisz ekstremalne aquaparki, to jesteś tutaj, jeś li nie lubisz, to jest fajna animacja, gdy wszyscy tań czą , skaczą na indywidualnych trampolinach stoją cych na fontannie, któ ra tryska z ziemi. Wszystko to dzieje się pod zestawem DJ-skim, któ ry szarż uje przed fontanną . W tym samym czasie, wszyscy, park wodny jest czę ś cią kompleksu hotelowego, któ ry z jakiegoś powodu jest uważ any za potró jny, chociaż kosztuje jak peł ne pię ć.1000 liró w za noc (118 USD)).

Sirre

Wcześ niej nie wiedzieliś my o tym mieś cie, ale był o tak aktywnie promowane na plakatach lokalnych biur podró ż y, ż e postanowiliś my sprawdzić , czy czegoś nie przegapiliś my podczas planowania. Przed miastem jeszcze trzeba był o pró bować dotrzeć . Najpierw pojechaliś my na dworzec autobusowy, potem przenieś liś my się do Selcuk i dopiero stamtą d minibusem pojechaliś my do Sirinj. Miasteczko okazał o się naprawdę przytulne i pię kne.

Jest doś ć mał y i skierowany przede wszystkim do mił oś nikó w gastronomicznego raju. W szczegó lnoś ci tutaj gł ó wny nacisk kł adziony jest na setki rodzajó w win owocowych. Ceny są oczywiś cie zawyż one, ale darmowe degustacje są tutaj ś wietne. Dasha i ja tak bardzo smakowaliś my, ż e martwił em się , ż e pojutrze spó ź nimy się na samolot)))) Naprawdę jest tu wiele pysznych rzeczy. Tylko jeden problem, musisz wyjaś nić po turecku))))

Drugim etapem gastronomii są specjalne stoliki w kawiarniach, gdzie poś rodku jest piasek, a po turecku przygotowywana jest na ś rodku stoł u. Szczegó lnie podobał a mi się cena i dostę pnoś ć kunefe, jednego z moich ulubionych tureckich sł odyczy. Idealnie komponuje się z lokalną kawą . Nawiasem mó wią c, obsł ugiwał nas nastolatek, któ ry mó wił po angielsku.

Niezwykł e był o nawet to, ż e sł yszeliś my angielski od miejscowych, przez cał ą dł ugą podró ż mogliś my liczyć na palcach ludzi mó wią cych do nas po angielsku. Ze znajomoś cią ję zyka turystycznego w tym wieku facet z pewnoś cią ma przed sobą wspaniał ą przyszł oś ć . Gastronomia Mishina polegał a na smaż onych lodach, któ re robiono tu na jednej ze starych ulic oraz soku z morwy, któ ry leje się jak fontanna w każ dej kawiarni. W rzeczywistoś ci nie tylko Misha uzależ nił a się od tego soku.


Nie wystarczył o nam wę drować po mieś cie, wię c wspię liś my się na szczyty, któ re afiszował y się na tle miasta. Był o wiele tras trekkingowych i wspaniał a panorama miasta. W tej historii oczywiś cie nie jestem w stanie przekazać cał ej upajają cej atmosfery mał ego miasteczka, wię c nie krę puj się wł ą czyć Siringe do swoich tras, a bę dziesz mó gł cał kowicie przepuś cić ducha miasta.

Nawiasem mó wią c, w momencie pisania tej historii nawet moi rodzice odkryli Sirinzhe.

Kirazli

Mieliś my ostatni wolny wieczó r, wszystko na trasie minę ł o, a nawet przepeł nione, ale nie bę dziemy siedzieć tylko z zał oż onymi rę kami? Gdzieś w Internecie pojawił o się poró wnanie Sirinje z turecką wioską Kirazli. W poró wnaniu do Sirince zdecydowanie wygrał , jednak wydaje się , ż e to ostatnie miejsce, któ rego jeszcze nie odwiedziliś my w tej dzielnicy. Gdy tylko skoń czył się dzień pracy, od razu wskoczyliś my do busa na dworzec autobusowy. Tam powiedziano nam, ż e autobus pojedzie teraz do Aydin przez Kirazli, ale nie bę dzie odwrotu. Ale nasze plany są nie do zł amania! Dla odważ nych podró ż nikó w brak autobusu powrotnego zdecydowanie nie jest przeszkodą . Udać się !

Wł aś ciwie zostaliś my wysadzony w ś rodku tureckiej wioski. Nasza obecnoś ć nie przeszł a niezauważ ona, miejscowi spojrzeli na nas z zainteresowaniem, tutaj, jak rozumiem, jesteś my dopiero drugimi turystami po tych, któ rzy poró wnywali Kirazli i Sirinje))) No to chodź my zobaczyć , co tu ciekawego. Nie wiem, czy wszystkie tureckie wioski są takie fajne, ale widoki na pola i plantacje miał y tutaj wyraź ny azjatycki zabarwienie. Był bardzo podobny do panoram tajskich czy wietnamskich. To prawda, bez tarasó w schodkowych. Szkoda, ż e ​ ​ byliś my ograniczeni godziną zakoń czenia obiadu i nie mogliś my się tu doś ć wę drować po wszystkich ś cież kach.


Ogó lnie rzecz biorą c, jeś li nie masz celu, aby zobaczyć każ dy zaką tek Turcji, moż esz ograniczyć się do odwiedzenia tylko Seringe. Teraz muszę jakoś wró cić . W pobliż u sklepu stał pozornie pewny siebie mę ż czyzna, zapytaliś my go, czy bę dzie dziś autobus. Zaczą ł coś sprawdzać przez telefon, kopał przez okoł o trzy minuty, potem zaczą ł z kimś rozmawiać przez telefon, dyskutował o czymś bardzo intensywnie, po okoł o pię ciu minutach wyjaś nił em, czy są jakieś postę py z autobusem, na co odpowiedział , ż e w ogó lnie o autobusach nie wiem. Dobra, zdobą dź my jeszcze jeden. Kasjer w sklepie powiedział , ż e autobus powinien być jeszcze za 15 minut. Poszliś my do wyjś cia z wioski i postanowiliś my na wszelki wypadek ł apać stopa, w przeciwnym razie autobusy tutaj nie są już stabilne. Począ tkowo jechał obiecują cy samochó d, ale kierowca zatrzymał się przy nas i udał się na targ. Kolejni okazali się być policją i mijali mnie, potem kolejny samochó d, któ ry chciał em zatrzymać okazał się być policją , a na koniec zatrzymał em autobus, ale to też okazał o się , ż e to policja. Ż andarm powiedział , ż e jest z policji, kiwną ł em mu gł ową , ż e to, ż e jest z policji, nie powinno przeszkodzić mu w podwiezieniu nas do miasta, zwł aszcza ż e nie jeź dziliś my jeszcze takim autobusem. Ż andarm z kierowcą zaczą ł aktywnie zaprzeczać , ż e nas nie podwoż ą , na pytanie „Dlaczego? ” nie mogli znaleź ć odpowiedzi i wyjechali bez nas do miasta. Wł aś nie wtedy wyszedł facet z marketu i poszedł do swojego samochodu. Zapytał em go, czy jedzie do miasta? Kiwną ł gł ową , powiedział em, ż e jesteś my z nim! Z radoś cią dał nam znak, ż ebyś my wsiedli do jego samochodu. Potem zatrzymał się przy makiecie z owocami i kupił nam wszystkie jabł ka na drogę . Jakimi kierowcami są tutaj sł odziaki. Wysadził nas tuż przy rozwidleniu z dworcem autobusowym, wię c do hotelu zdą ż yliś my na czas, ż eby po kolacji też udał o nam się obejrzeć zachó d sł oń ca.

To prawda, ż e ​ ​ dzisiaj tylko ja miał am zapał , ż eby pobiec do pokoju, ż eby mieć czas na zł apanie ostatnich trzydziestu sekund przed zachodem sł oń ca. Wczoraj był o jeszcze wystarczają co duż o entuzjazmu dla wszystkich. Wszyscy byli już wyczerpani trasą ))))

Koniec tureckiej podró ż y

Nasza wielka turecka podró ż dobiegł a koń ca, jak napisał em na począ tku opowieś ci, był a to jedna z naszych najtrudniejszych podró ż y. W nieskoń czonej historii minę ł o zaledwie 46 dni. Dla nas to był a wiecznoś ć . Problemy, z któ rymi wyprawa się rozpoczę ł a w postaci zapalenia kaletki ł okcia i kradzież y rzeczy, był y już gdzieś daleko w poprzednim ż yciu. W odległ ych czasach przed kwarantanną polecieliś my do Turcji raz w roku, otwierają c nową lokalizację . Teraz, po zmianie siedmiu lokalizacji podczas jednej podró ż y, to tak, jakbyś my spę dzili siedem lat w podró ż y.


Dł ugo przygotowywaliś my się mentalnie do finał owej czę ś ci wyprawy i staraliś my się zgromadzić jak najwię cej sił y i morale. Polecieliś my do Boryspola, zał adowani do taksó wki. Po drodze skontaktował em się z mamą i kazał em jej zabrać Mishę do naszego domu z walizką i plecakami. Wysiedliś my w metrze i pojechaliś my na festiwal Atlas Weekend. Dziś był drugi dzień otwarcia festiwalu. Przed festiwalem poszliś my zjeś ć w Puzata Hata. Po pó ł tora miesią ca tureckiego jedzenia moje rodzime pierogi wydał y mi się czymś w rodzaju niebiań skiej ambrozji. Wydawał o mi się , ż e nigdy nie jadł am tak pysznych pierogó w w restauracjach. Okazuje się ciekawie, bardzo kochamy turecką kuchnię i przez cał y wyjazd nie znudził o nam się to, ale jak tylko wró ciliś my do domu, nasze kubki smakowe zachł annie przylgnę ł y do ​ ​ naszej rodzimej kuchni ukraiń skiej. Có ż , teraz przejdź my do tań ca i zabawy. Tym razem zapł aciliś my za trzy dni plus jeden gratis. Co dziwne, zmę czenie podró ż ą zniknę ł o w tle. Zerwał się drugi wiatr i szliś my na plusie przez cztery peł ne dni aż do nocy. Po sł onecznej i ciepł ej Turcji już pierwszego dnia w Kijowie spotkał nas soczystą chł odną ulewą . To był o niezwykł e, nawet rano dosł ownie nie przejmowaliś my się prognozą pogody, bo w kurortach przez cał y dzień był o absolutnie czyste sł oń ce i tylko raz wieczorem padał o przez 30 minut, a tu takie nurkowanie. Ale deszcz nie był problemem. Problem polegał na tym, ż e pobiegliś my zł apać system Kozaka i utknę liś my pod baldachimem w pobliż u sceny, na któ rej wystę pował Poplavsky. Niestety wiele osó b okazał o się zakł adnikami Poplavsky'ego, a ulewa trwał a przez cał y jego koncert, a takż e zmusił a nas do posł uchania kilku innych zespoł ó w, któ rych nie planowaliś my. Nasza koleż anka Tanya miał a wię cej szczę ś cia, utknę ł a gdzieś przy wejś ciu daleko od sceny. Zaproponował em jej, aby wł ą czył a przez telefon transmisję Poplavsky'ego na ż ywo, ale nie chciał a podzielić się z nami naszą „radoś cią ”. Ale gdy ulewa się skoń czył a, zabawa trwał a do wieczora, a wię c przez cztery dni. Czwartego dnia, kiedy zakoń czył a się nasza czę ś ć festiwalu, pozostał o ostatnie uderzenie. Zaplanowaliś my kolejny festiwal Veda Life. Ten festiwal poś wię cony jest kulturze indyjskiej i nie wymaga takich kosztó w energii. Pamię tam, ż e na vedalife chodził em jak cios w gł owę i pił em moją ulubioną herbatę masala. Ponieważ nasze ciał a zrozumiał y, ż e to na pewno koniec, Dasha i ja nie pamię tamy już , co dokł adnie wydarzył o się po vedalife i jak wylą dowaliś my w domu. Ale dobrze pamię tam dzień , w któ rym w poniedział ek wł ą czył em komputer i zdał em sobie sprawę , ż e po raz pierwszy od miesię cy mogę odpoczą ć i popracować w spokoju dla wł asnej przyjemnoś ci. A jak dobrze, ż e nie ma biletó w na nastę pny miesią c))))

PS Wró ciliś my na począ tku lipca i począ tkowo planowaliś my, ż e w sierpniu bę dziemy kontynuować dalszą podró ż . W momencie pisania opowieś ci jest już wrzesień i chę ć pojechania prosto i gdzieś odleciał a dopiero zaczyna wracać , wcią ż wydaje nam się , ż e nie moż emy odpoczą ć od wielkiej tureckiej wyprawy)

Informacje o podró ż y

Data podró ż y: 21.05. 2021 – 07.06. 2021

Czas trwania: 46 dni

Trudnoś ć podró ż y: 6/10 (ś rednio)

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (26) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara