Wspaniałe wakacje w miejscowości Turunc w Turcji

13 Sierpień 2021 Czas podróży: z 23 Lipiec 2021 na 05 Sierpień 2021
Reputacja: +15
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Odpoczywaliś my pod koniec lipca 2021 r. Wybierają c się na wakacje wybraliś my mał y przytulny hotel w malowniczej okolicy - i nie pomyliliś my się . Hotel ma wiele zalet.

Lokalizacja: Hotel znajduje się w mał ym przytulnym miasteczku Turunc, nie obcią ż onym zatł oczonymi deptakami i plaż ami - a to ogromna zaleta w przypadku pandemii, a tylko dwie minuty od morza, co pozwolił o nam nie przegapić ani jednego pł ywania o wschodzie i po zachodzie sł oń ca.

Mikroklimat: wciś nię ty mię dzy zbocza gó r, gę sto poroś nię ty czerwoną i cedrową sosną , w zatoce w kształ cie pó ł księ ż yca, Turunc, nawet w najgorę tsze dni, zapewnia chł ó d, któ rego nie moż na znaleź ć w kurortach z dł ugim pasem plaż owym w ś rodku lata. Ponadto firma Turunc został a wyró ż niona niebieską flagą UNESCO za utrzymanie wysokiej jakoś ci wody w morzu, co jest szczegó lnie waż ne dla alergikó w i mił oś nikó w ekologicznych wakacji.


Plaż e: hotel posiada wł asną plaż ę z parasolami i leż akami, 5 minut spacerem po prawej stronie hotelu; po lewej dwie plaż e miejskie z parasolami, wygodnym wejś ciem do morza i prysznicami ze sł odką wodą ; na promenadzie znajduje się wiele plaż z kawiarni, gdzie po zakupie napojó w moż na skorzystać z parasoli i leż akó w. Wszystko to umoż liwia spę dzenie romantycznej nocy pod goł ym niebem, oglą danie spadają cych gwiazd i skł adanie potajemnych ż yczeń , co robi wielu urlopowiczó w.

Infrastruktura hotelowa: Turunc Dream hotel to mał y przytulny hotel butikowy, wię c nigdy nie napotkasz kolejek w restauracjach lub na recepcji, w przeciwień stwie do ogromnych kompleksó w, co znacznie wydł uż a czas spę dzony na ł onie natury. Ciekawy jest styl architektoniczny hotelu, któ rego konstrukcja przypomina statek zacumowany w cichym porcie. Wszystko to podkreś la zapach igieł sosnowych, ś piew cykad, pię kno wschodó w i zachodó w sł oń ca oraz blask księ ż ycowej ś cież ki na powierzchni morza. Osoby pragną ce odpoczą ć od morza mogą spę dzić czas w barze, w dobrze wyposaż onym, choć niewielkim basenie lub terenie zielonym, w cieniu palm, oliwek i winoroś li.

Restauracja: kuchnia bardzo nam się podobał a (poza tym w hotelu są.4 posił ki dziennie): ogromny wybó r sał atek, warzyw, zió ł , pyszne zupy, tureckie sery, oliwki, ajran , ró ż norodne dania mię sne (kebaby, stroganow woł owy, antrykot, sznycle), grillowane warzywa i mię so, omlety, kalmary smaż one w gł ę bokim tł uszczu, kilka rodzajó w miodu (m. in. iglasty), dż emy, baklawa i tradycyjne tureckie sł odycze, arbuz i melon, owoce (podczas naszego pobytu - jabł ka, ś liwki i winogrona), pyszna turecka herbata z granató w, biał e i czerwone wino, piwo Efes, wybó r sokó w i napojó w. Podczas reszty nie powtó rzono ani jednego gorą cego dania. Puste talerze są natychmiast usuwane, dzię ki czemu stó ł podczas jedzenia zawsze pozostaje schludny i pię kny.

Jeś li chcesz czegoś egzotycznego lub wesprzeć mieszkań có w, moż esz odwiedzić stoisko z owocami naprzeciwko hotelu lub zamó wić doskonał e dania z owocó w morza na nabrzeż u (pró bowaliś my i polecamy grillowaną oś miornicę z chrupią cą skó rką za 8 euro za danie). Menu i stał e ceny przy wejś ciu do każ dej restauracji.


Zabytki: w okolicach Turunc jest wiele ciekawych miejsc - i to jest gwarancja, ż e ​ ​ nie bę dziesz się nudzić . 40 minut spacerem drogą nad hotelem Turunc Resort znajdują się ruiny staroż ytnego miasta Amos na przylą dku Asardzhik (VI wpne, ruiny bramy, ś wią tyni, podstawy wież , nekropolia, a takż e jako teatr, któ ry kiedyś mieś cił.1300 mieszkań có w). W drodze ze szczytu gó ry zrobiliś my panoramiczne zdję cia oszał amiają co pię knych zatok z lazurową wodą , chowają c się pod bujną koroną drzew iglastych, a przechodzą c przez greckie „Miasteczko Profesorskie” zbudowane w greckim stylu, spę dziliś my dzień w najbardziej malowniczej zatoce Turcji „Amos” ze szmaragdową wodą , gdzie po lewej stronie w drodze do morza znajduje się bezpł atna plaż a do ką pieli. Mił oś nik hał aś liwych nasypó w i zakupó w moż e bez problemu dostać się do kurortó w Icmeler i Marmaris (za 1 euro minibusem (przystanek przed hotelem); 3 euro statkiem (40 min pieszo, przystanek naprzeciwko ż andarmerii) i zaledwie 15 minut taksó wką za 12 euro (przystanek w meczetach).

Personel: to najwię kszy plus hotelu. Gł ó wnym sternikiem jest Mustafa Bey, dusza hotelu i czarodziejka Anzhelika, kierownik baru, szef kuchni, któ ry pokazuje cuda sztuki kulinarnej, zaskakują c nas codziennie umieję tnoś ciami i daniami kuchni tureckiej, inni hotelowi specjaliś ci, któ rzy rozwią zał problemy, któ re pojawiał y się.24 godziny na dobę i zrobił wszystko, co moż liwe, aby zapewnić komfortowy i jasny wypoczynek goś ci. Bez nich panują ca atmosfera komfortu był aby niemoż liwa. Codzienne sprzą tanie pokoju, odnowa szamponu i ż elu (szampon jest dobry i nie trzeba przynosić wł asnego); suszarka do wł osó w, nowy klimatyzator, balkon do szybkiego suszenia rzeczy. Brak bariery ję zykowej, ponieważ pracownicy mó wią po rosyjsku i angielsku.

Nie jesteś my fanami animacji, wię c jej brak w ż aden sposó b nie wpł yną ł na nasz nastró j. Na ż yczenie personel hotelu zorganizuje dla Pań stwa wspaniał ą wieczorną dyskotekę . Moż esz nawet posł uchać muzyki na ż ywo na nabrzeż u.

Wniosek: zignoruj ​ ​ zł e recenzje. Przyjdź z dobrym nastawieniem, a Turunc zachwyci Cię oszał amiają cą atmosferą . Serdeczne podzię kowania dla cał ej obsł ugi hotelu za mił ą , rodzinną , ciepł ą , przytulną atmosferę , któ ra sprawił a, ż e ​ ​ nasz pobyt był niezapomniany. Wyszliś my z hotelu ze smutkiem i silnym pragnieniem, aby jak najszybciej tu wró cić .

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (2) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara