Polen 2*– Opinie

3
Ocena 5.310
na podstawie
3 opinii
Hotel Polen został wybudowany w 1995 roku, całkowita powierzchnia wynosi 600 m2, ostatnia renowacja została wykonana w 2004 roku. Hotel Polen składa się z jednego 3-piętrowego budynku. Typowy, ekonomiczny, niewielki hotel miejski Polen, położony 250 metrów od plaży miejskiej.Więcej →
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
Jesteś my z Ł otwy, Daugavpils. W poł owie lipca spę dziliś my niezapomniany tydzień na wybrzeż u Morza Ś ró dziemnego w Antalyi. Zakwaterowanie w hotelu Polen 2* był o czę ś cią przyjemnych wraż eń otrzymanych od reszty w Turcji. Wedł ug opinii jest to mał y, przytulny hotel, trzy minuty spacerem od plaż y - idealnie speł nił nasze ż yczenia. … Już ▾ Jesteś my z Ł otwy, Daugavpils. W poł owie lipca spę dziliś my niezapomniany tydzień na wybrzeż u Morza Ś ró dziemnego w Antalyi. Zakwaterowanie w hotelu Polen 2* był o czę ś cią przyjemnych wraż eń otrzymanych od reszty w Turcji. Wedł ug opinii jest to mał y, przytulny hotel, trzy minuty spacerem od plaż y - idealnie speł nił nasze ż yczenia. Jadą c w trasę nie mieliś my ż adnych pretensji do obsł ugi pię ciogwiazdkowego hotelu i byliś my mile zaskoczeni tym, co zobaczyliś my na miejscu. Pokoje są naprawdę doś ć mał e, ale wyposaż one we wszystko, czego potrzebujesz: prysznic, balkon, klimatyzację , czystą poś ciel i rę czniki. Czego jeszcze potrzebuje urlopowicz do peł nego szczę ś cia? Telewizja z rosyjskim kanał em muzycznym - jako mił y bonus po obfitoś ci tureckich melodii poza hotelem. Jest Wi-Fi, trochę wolne, ale w każ dym razie zapewnia bezpł atną komunikację z ojczyzną i wiadomoś ciami. W Turcji robi się wcześ nie ciemno, a laptop doskonale urozmaici czas wolny osó b cierpią cych na bezsennoś ć . Być moż e dla mnie osobiś cie zabrakł o ką cika herbacianego, filiż anka kawy o poranku na peł ne przebudzenie nie zaszkodzi. Ale ten problem okazał się ł atwy do rozwią zania w recepcji: kawa 2 liry, herbata 1 lira. Są też napoje bez dopł at + zawsze schł odzone. W pokoju wł aś ciwie nie ma lodó wki i nie ma na nią miejsca. Ale szczerze mó wią c, w cią gu tygodnia naszego pobytu nigdy tego nie potrzebowaliś my. Bufet był bardzo satysfakcjonują cy dla naszych wegetariań skich potrzeb ż ywieniowych, zaró wno pod wzglę dem iloś ci, jak i jakoś ci. Obfitoś ć dań warzywnych w menu korzystnie odró ż nia kuchnię turecką od ł otewskiej. Moż na powiedzieć , ż e to wegań ski raj. Za opł atą moż na tu ró wnież zamó wić lunch u kierownika. Wygodnie, bardzo smacznie i taniej niż w mieś cie. Ogó lnie chciał bym napisać osobno o responsywnoś ci personelu. Bę dą c na terenie hotelu, jesteś stale otoczony uwagą . Zawsze ktoś jest w recepcji. Niestety nie zostaniesz zrozumiany werbalnie, ale za pomocą gestó w ł atwo wytł umaczysz swoje ż yczenia, czasem nawet ś miesznie to wychodzi. Jeś li nie, natychmiast znajdą menedż era Kemala, któ ry trochę rozumie po rosyjsku, ale mó wi dobrze po angielsku. Moim zdaniem jest w stanie rozwią zać każ dy problem, któ ry się pojawił , a nawet lubi w jakiś sposó b pomagać . . Nawiasem mó wią c, moż e tu wymienić dolary na liry po normalnym kursie. Jakie jest wraż enie o hotelu? Z takich pozornie oczywistych drobiazgó w jak ś wież y obrus na obiad, czyste, lś nią ce naczynia i tylko popielniczka bez niedopał kó w i tam, gdzie trzeba, mił e, przyjazne spojrzenie od portiera przy wejś ciu, spokojne i dobroduszne są siedzi. Wszystko to tworzy poczucie przytulnoś ci i komfortu. Ż yczymy wszystkim mił ego pobytu i niezapomnianych wraż eń !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 3.0
W myś lach napisał em tę recenzję w przypł ywach zł oś ci na hotel, wł aś ciciela hotelu i cał ą jego zawartoś ć . pienią dze, któ re za to pł acisz! Gdzieś dostaje 3*, nie moż e nawet dostać.1*. . . z argumentó w: - prysznic i toaleta był y zepsute? - nie ma balkonu - w ł azience z jej rozmiaró w rozwinę ł a się klaustrofobia - Był am sama w pokoju, ale był o mi ciasno, ż eby zostać , nie rozumiem, jak to moż liwe, ż e moż na tam być razem, - personel nawet nie mó wi po angielsku, kiedy pró bujesz porozumieć się z jakimkolwiek pracownikiem innym niż wł aś ciciel, uś miechają się do ciebie i wyglą dają jak gł upie karaluchy. … Już ▾ W myś lach napisał em tę recenzję w przypł ywach zł oś ci na hotel, wł aś ciciela hotelu i cał ą jego zawartoś ć . pienią dze, któ re za to pł acisz! Gdzieś dostaje 3*, nie moż e nawet dostać.1*. . . z argumentó w:
- prysznic i toaleta był y zepsute?
- nie ma balkonu
- w ł azience z jej rozmiaró w rozwinę ł a się klaustrofobia
- Był am sama w pokoju, ale był o mi ciasno, ż eby zostać , nie rozumiem, jak to moż liwe, ż e moż na tam być razem,
- personel nawet nie mó wi po angielsku, kiedy pró bujesz porozumieć się z jakimkolwiek pracownikiem innym niż wł aś ciciel, uś miechają się do ciebie i wyglą dają jak gł upie karaluchy.
Plusy tego hotelu:
- w zasadzie normalne jedzenie (ale nie urozmaicone ś niadania)
- stosunkowo bliski i wygodny spacer nad morze,
- pobliski sklep, w któ rym kupisz wszystko, czego potrzebujesz,
- w okolicy znajdują się tylko hotele na tym samym poziomie, wię c nie bę dziecie się krę pować
- mał y, ale ł adny basen?
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар alexinka
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 4.0
Obsł uga jest taka sobie. Jedzenie jest monotonne. W basenie jest tyle chloru, ż e nie moż na pł ywać … Już ▾ Obsł uga jest taka sobie. Jedzenie jest monotonne. W basenie jest tyle chloru, ż e nie moż na pł ywać


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Kaleiçi
Ocena 9.5
Turcja, Antalya
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Akwarium w Antalyi
Ocena 9.3
Turcja, Antalya
Natura, Rozrywka

Отель Polen был построен в 1995 году, общая площадь составляет 600 м2, последняя реставрация была сделана в 2004году. Отель Polen состоит из одного 3-этажного здания. Типичный экономичный небольшой городской отель Polen, расположен в 250 метров от городского пляжа .

Lokalizacja в 18 км от аэропорта и в 8 км от центра г. Анталия
Opis plaży городской, галька. Зонтики, шезлонги, матрасы - платно.Пляжные полотенца - нет.У бассейна: зонтики, шезлонги - бесплатно.
W hotelu

* основной ресторан

* открытый бассейн

* врач (по вызову)

* прачечная

* обмен валюты

Opis pokoi

отель Polen состоит одного 3-этажного здания:

27 standard rooms (макс. 2+1 чел., 10-18 м2).

W pokojach

* индивидуальный кондиционер

* телевизор (русский канал)

* сейф (в reception - платно)

* пол - керамическое покрытие

* балкон (не во всех номерах)

* уборка номера - ежедневно

* смена белья - 2 раза в неделю

* room service (платно)

Stronie internetowej: Polen
FAQ