Benna Hotel 2*– Opinie

6
Ocena 7.710
na podstawie
6 opinii
№42 w ocenie hotelu Antalya
7.8 Numer
8.2 Usługa
8.2 Czystość
7.5 Odżywianie
8.0 Infrastruktura
Hotel został otwarty w 2009 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2013 roku. Składa się z jednego 3-piętrowego budynku (winda). Położony na wybrzeżu Antalyi, w Konyaalti, 400 metrów od plaży.Więcej →
аватар tany5
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 7.0
W koń cu usiadł em, aby napisać recenzję o hotelu. Tak wię c wycieczka został a wykupiona w czerwcu, wię c nie mogliś my się doczekać godziny „X”. Lot był opó ź niony, do hotelu dotarliś my po godzinie 12 w nocy. A pierwszą rzeczą (a raczej z kim) spotkali był bardzo nieprzyjemny facet, któ ry opró cz portiera peł ni rolę kelnera. … Już ▾ W koń cu usiadł em, aby napisać recenzję o hotelu.
Tak wię c wycieczka został a wykupiona w czerwcu, wię c nie mogliś my się doczekać godziny „X”. Lot był opó ź niony, do hotelu dotarliś my po godzinie 12 w nocy. A pierwszą rzeczą (a raczej z kim) spotkali był bardzo nieprzyjemny facet, któ ry opró cz portiera peł ni rolę kelnera. Dlaczego nieprzyjemne? Bo pobite pó ł godziny dał o nam pienią dze. Daliś my paszporty i powiedział em mu, ż e szybko wypeł nijmy karty, podpiszmy wszystko, co jest konieczne, a klucze dasz, bo jesteś my bardzo zmę czeni...Ale nie, on był bardzo powolny, wypeł niają c dane w programie rejestracji, choć nasza obecnoś ć był a tam po prostu zbę dna. Nastę pnie doprowadził nas do numeru 307 (jeś li się nie mylę ). Powiedzieć , ż e to przeraż ają ce, to nic nie mó wić (ś ciany są zagrzybione, porysowane, meble - lepiej wynieś ć do kosza itp. ). W zasadzie nawet nie wą tpił em, ż e ten temat umieś ci nas w takim pokoju, ż ebyś my ż ebrali i dali pienią dze, ale mieliś my inny plan, wię c tylko się uś miechną ł em (co go jeszcze bardziej wkurzył o po drodze) i powiedział : ok. Po powrocie do Lwowa kupiliś my wł aś cicielce hotelu dobry koniak, kawę , sł odycze, któ re zrobił am sobie telefonem. Dlatego rano mą ż uzbrojony w zdję cie poszedł się zapoznać )). Po bardzo mił ej znajomoś ci dostaliś my pokó j na tym samym pię trze, ale z zupeł nie odwrotnym widokiem. Na ś cianach są pię kne wzory, obrazy, meble nie są przetasowane (cał kiem przyzwoite) i nasz dalszy pobyt był wypeł niony kolorami)). Umó wiliś my się na lodó wkę . Ogó lnie rzecz biorą c, wł aś ciciel hotelu wychodził naprzeciw wszelkim ż yczeniom, któ re nie mogł y się nie radować . Z balkonu roztaczał się widok na przedszkole i przepię kny widok na gó ry. To tylko bajka!
Sprzą tane codziennie, czyste i wysokiej jakoś ci. Tylko jeden kanał , ntn, był oglą dany w telewizji, choć był o ich jeszcze kilka. Poś ciel jest czysta i ś wież a. A co najważ niejsze (dla moich plecó w na pewno) to materac: bardzo wygodny, poduszki też .
Odż ywianie. Uś miechnię ta kobieta gotuje w kuchni, pomagają jej dwie dziewczyny. Jeden to po prostu cud: zaró wno pię kny, jak i przyjemny, i...i..., ale drugi, najwyraź niej, w tej chwili jej gł owa jest wypchana czymś innym (moż e sprawami serca, moż e czymś innym), ale był o bardzo zauważ alne, ż e goś cie jej nie irytowali, ale był oby lepiej, gdyby w ogó le nas tam nie był o)). A wię c ś niadanie: masł o (nie zawsze), olej szokowy (czasami), jajka na twardo (kiedy był y zimne, w/w portier-kelner wyją ł je z lodó wki), pomidory, ogó rki, 2 rodzaje oliwek, 2 rodzaje seró w, dż emó w, pł atkó w z mlekiem (nie zawsze). Raz dawali babeczki, czasem gotowane ziemniaki, kieł basę (nie zawsze).
Na lunch jedliś my w nadmorskich restauracjach. Kolacja został a podana w hotelu w porcjach. Sł yszał em ró ż ne opinie, wię c smak i kolor. . . jak mó wią . Niemile zaskoczony brakiem owocó w. Czasem na obiad dali mał y kawał ek arbuza, ale gdy na deser przynieś li 3 winogrona (tak, tak. . )) i pó ł ś liwki ! ! ! - na pewno był popiersie. Ale ponieważ nasza lodó wka był a peł na owocó w, któ re cią gle kupowaliś my, ten „zestaw turystyczny” nie wywoł ał u nas nic poza ironicznymi ż artami, ale szczerze mó wią c, nie należ y się tak wstydzić . Bardzo podobał y mi się kefteshki, dawno nie jadł am tak pysznych. Dzię kuję bardzo, przypomniał mi smak dzieciń stwa.
Do morza wolnym tempem ok 5 min. Poszliś my na plaż ę z leż akami i parasolami (15 lir), wygodnie, wygodnie. Morza nie bę dę opisywał - jest przepię kne, od 10 lat nigdy nie był o pytania: gdzie odpoczniemy. Kilka razy przejechaliś my wszystkie wioski od Antalyi do Tekirovej, ale tym razem postanowiliś my zatrzymać się w Antalyi i nigdy tego nie ż ał owaliś my. Po obiedzie pojechaliś my na miasto (wodospady, Kaleichi wspinał o się w gó rę iw dó ł ) lub po prostu spacerowaliś my wzdł uż nasypu i okolic Konyalti. Wieczorem upadli na poduszkę , a rano wszystko był o nowe, w sumie 10 cudownych dni, któ rych ani tragarz, ani bó l gardł a, ani pó ł ś liwki na deser nie mogł y przyć mić )))) Wró cił byś ponownie? Raczej tak niż nie, ale aby goś cie byli wygodniejsi i przytulniejsi, należ y dokonać pewnych manipulacji. Widać , ż e mieszkają w nim dwaj wł aś ciciele hotelu i jest to ich pomysł . Nawiasem mó wią c, drugi partner ró wnież przebywa na terenie, zawsze wita się z uś miechem, ale nie mó wi po rosyjsku (chociaż kto wie, moż e po prostu nie uzna tego za konieczne))).
Jeś li ktoś ma jakieś pytania - pytaj, chę tnie odpowiemy. Mił ego wypoczynku i samych pozytywnych emocji!
Eskortował nas ten sam facet, któ ry podobno też nas nie bardzo lubił , bo na nasze „do widzenia” nie zadał sobie nawet trudu, ż eby podnieś ć gł owę i spojrzeć w gó rę znad telefonu))), któ ry wyglą dał bardzo zabawne w poró wnaniu z tym, jak zachowywali się wł aś ciciele hotelu, któ rym wielkie cześ ć ze Lwowa!
аватар leno4ka_myza
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 8.0
Wybraliś my hotel na podstawie opinii, ponieważ jak na ocenę.2 *, jest po prostu wspaniał y! Podobał o nam się też , ż e hotel ma swoje terytorium. Zameldowanie o 12, przyjechaliś my o 9, poproszono nas o czekanie, zostawiliś my bagaż e (mają tam specjalny pokó j na rzeczy), przebraliś my się i poszliś my popł ywać w morzu, bo. … Już ▾ Wybraliś my hotel na podstawie opinii, ponieważ jak na ocenę.2 *, jest po prostu wspaniał y! Podobał o nam się też , ż e hotel ma swoje terytorium. Zameldowanie o 12, przyjechaliś my o 9, poproszono nas o czekanie, zostawiliś my bagaż e (mają tam specjalny pokó j na rzeczy), przebraliś my się i poszliś my popł ywać w morzu, bo. Do morza bardzo blisko 10 minut spacerkiem. Dostaliś my doskonał y pokó j z balkonem z widokiem na basen, nie pł ywaliś my w basenie, morze jest w pobliż u) Supermarket 50 m od hotelu. Nasz pokó j był sprzą tany co drugi dzień , rę czniki zmieniane 3 razy podczas naszego 7-dniowego pobytu. Jedzenie wyś mienite i smaczne, obsł uga sympatyczna i ż yczliwa, ogó lnie reszta wyś mienita, wybierają c ten hotel dokonaliś my trafnego wyboru! Tobie też radzimy! Przy okazji dolary i euro moż na wymieniać w hotelach, bo ró ż nica w kantorach i hotelach wynosi 10 kopiejek.
I specjalne podzię kowania dla kierownika hotelu - Vedat! ))
Powoli, taktowni i bardzo uważ ni!
аватар denisiukmarina
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Wł aś nie wró cił am wczoraj z wakacji z có rką . Mamy numer 110, boczny widok na ulicę . Podobał mi się hotel zaró wno pod wzglę dem lokalizacji jak i obsł ugi. Niedaleko od morza, sklepó w, przystankó w autobusowych, wszystko też w pobliż u. … Już ▾ Wł aś nie wró cił am wczoraj z wakacji z có rką . Mamy numer 110, boczny widok na ulicę . Podobał mi się hotel zaró wno pod wzglę dem lokalizacji jak i obsł ugi. Niedaleko od morza, sklepó w, przystankó w autobusowych, wszystko też w pobliż u. Bardzo przyjazny personel. Pyszne urozmaicone obiady. Autobusy jeż dż ą do pó ł nocy, opł ata za przejazd to tylko 2.75 lira (przemnó ż przez okoł o 13.5-14 aby przeliczyć na ruble, w zależ noś ci od kursu po jakim zmienił eś walutę na liry), moż na dostać się do gł ó wnych centró w handlowych i starego miasta bez przesiadek autobusem numer 06 lub 08, jeś li jedziesz bulwarem Ataturka do nastę pnego przystanku w kierunku miasta - autobus 04 jedzie do centrum handlowego Deepo. Mieliś my bardzo dobry wypoczynek i zakupy, na pewno jeszcze wró cimy do tego hotelu.
аватар Summertimetrip
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 7.0
To hotel dla mił oś nikó w relaksują cych, rodzinnych wakacji. Dobrze wyprana biał a poś ciel i rę czniki, czyste schludne pokoje, sprzą tanie codziennie. Na ś niadanie codziennie zawsze proponują pomidory, ogó rki, oliwki, dwa rodzaje sera, kieł basę , jajka na twardo, ziemniaki, dż emy, pastę czekoladową , mió d, mleko, pł atki zboż owe, herbatę , kawę , pieczywo biał e i szare. … Już ▾ To hotel dla mił oś nikó w relaksują cych, rodzinnych wakacji. Dobrze wyprana biał a poś ciel i rę czniki, czyste schludne pokoje, sprzą tanie codziennie. Na ś niadanie codziennie zawsze proponują pomidory, ogó rki, oliwki, dwa rodzaje sera, kieł basę , jajka na twardo, ziemniaki, dż emy, pastę czekoladową , mió d, mleko, pł atki zboż owe, herbatę , kawę , pieczywo biał e i szare. Czy z takim zestawem produktó w moż na pozostać gł odnym? Oczywiś cie nie ma sporu o gusta))). W domu moż na być kapryś nym, ale tutaj moż na zauważ yć serdeczną goś cinnoś ć . Obiad moż na zamó wić po ś niadaniu, kosztuje 20 liró w. Na obiad zupa, sał atka i danie z trzema lub czterema przystawkami, na deser arbuzy, melony, ś liwki. Wszystko to przygotowuje bardzo sympatyczna pani Ferida ze swoimi asystentami. Wszystkie potrawy przyrzą dzane są wybornie i podawane z duszą jako drodzy goś cie. Był o nas trzech i każ demu z nas wszystko bardzo się podobał o. Przez sześ ć dni pobytu dwa razy był y kotlety woł owe, kurczak w ró ż nych postaciach, bakł aż any faszerowane mię sem mielonym. Wszystko jest ś wież e, smaczne, z lokalnym smakiem? . Pokoje urzą dzone są w stylu osmań skim z elementami modnych dodatkó w z lat 60. ubiegł ego wieku. Zajmowaliś my pokó j 311 w sierpniu, podczas gdy w ponad 30-stopniowym upale korzystaliś my z klimatyzacji tylko dwa razy. Jeś li otworzysz szeroko drzwi na balkon i dwa okna, morska bryza przyjemnie odś wież y pomieszczenie. W hotelu cisza i spokó j. Nie pł ywaliś my w basenie, bo ciepł e morze jest bardzo blisko. Plaż a - 5 min. , sklep - 1 min. , supermarket Migros - 5-6 min. , pyszna shawarma (7 lir) - 5 min. itp. Wielkie podzię kowania dla kierownika hotelu - Vedat! )) Lakoniczny, taktowny, pracowity, uważ ny, opiekuń czy. Vedat, dzię kujemy za udany przyjemny pobyt!
аватар Rakovka1
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Cześ ć wszystkim! W cał ym kraju panował nienormalny upał i tylko na Uralu – nienormalnie zimne lato, któ rego nie widziano od 130 lat. . . Cyklon arktyczny krą ż ył nad naszą ziemią i nie zamierzał odejś ć , co mnie zasmucał o - smutek od szarych chmur i zimnego wiatru oraz nadzieje na ciepł e dni topniał y z dnia na dzień. … Już ▾ Cześ ć wszystkim! W cał ym kraju panował nienormalny upał i tylko na Uralu – nienormalnie zimne lato, któ rego nie widziano od 130 lat. . . Cyklon arktyczny krą ż ył nad naszą ziemią i nie zamierzał odejś ć , co mnie zasmucał o - smutek od szarych chmur i zimnego wiatru oraz nadzieje na ciepł e dni topniał y z dnia na dzień...Aby jednak dł ugo oczekiwane lato został o zapamię tane i nie stracone „na darmo”, postanowił em po raz drugi w sezonie polecieć nad ciepł e morze i jasne sł oń ce. Jeś li lato do nas nie przyjdzie, lecimy do niego! Zdecydowany! Wybó r ponownie padł na tureckie wybrzeż e, na Antalyę , któ ra nie został a jeszcze w peł ni zbadana i tak ukochana. . . Zgodnie z jej chę cią i budż etem, mogł a wybrać miejski hotel ekonomiczny. W wycieczkach last minute najtań sza był a wycieczka do hotelu Benna 2*: na 7 nocy – 24 tys. z Permu. Oczywiś cie nie tak tanio, ale sierpień to najbardziej wakacyjny sezon i szczyt najdroż szych cen wycieczek. Znalazł em bardzo mał o informacji o hotelu w Internecie, tylko kilka takich samych zdję ć , kró tki opis i kilka sprzecznych recenzji. Poszedł em wię c w nieznane z wielką obawą , nie spodziewał em się niczego dobrego po „kawał eczku kopiejki”, gdybym tylko miał gdzie przenocować...Jakie był o moje zdziwienie, gdy zobaczył em hotel! Wyglą d budynku, podwó rko, ogró d, teren rekreacyjny - wszystko jest jak w domu, przytulne, pię kne, sprzyjają ce wypoczynkowi. A co najważ niejsze - goś cinnoś ć i pracowitoś ć personelu hotelu oraz jego wł aś ciciela Vedat. Muszę od razu powiedzieć , ż e nie ma „zł ej kochanki”, o któ rej turyś ci pisali w recenzjach w cią gu ostatnich lat. Obecnie wł aś cicielem hotelu jest Vedat. Wynajmuje hotel od „zł ej pani”. O Vedacie chciał bym napisać osobno. Po raz pierwszy widzę takiego wł aś ciciela hotelu. Zazwyczaj są aroganccy, nawet nie odwró cą gł owy w stronę goś ci swojego hotelu. Vedat jest dokł adnie odwrotnie: goś cinny, towarzyski, zna każ dego goś cia hotelu z imienia, siada z nimi przy jednym stole, rozmawia „na cał e ż ycie”. . Wstaje przed wszystkimi innymi w hotelu i zaczyna robić prace domowe. . . Nie stroni od pracy: albo myje podł ogi w przedpokoju, potem opiekuje się ż ó ł wiami w fontannie, a potem pomaga kelnerom zdją ć naczynia ze stoł ó w. . . Sam spotyka turystó w przychodzą cych do hotelu w recepcji, obsł uguje przy barze. . . Widać , ż e jest to wł aś ciciel, któ ry „choruje na duszę ” za to, ż e goś cie są zadowoleni z reszty i nie raz wró ci do Bennu. Mó wi dobrze po rosyjsku, z każ dym pytaniem - do niego. . . Có ż , to niewielka dygresja od tematu....teraz do hotelu. POKÓ J. Mieszkał a sama w pokoju dwuosobowym. Wszystko jest proste, ale czyste. Czyszczenie na mokro - codziennie (a balkon jest myty, co w hotelach jest rzadkoś cią ). Zmiana rę cznikó w - codziennie. Rę czniki i poś ciel są biał e. Stary telewizor, są dwa rosyjskie kanał y. W szafie - sejf z kluczem - 2 USD. / dzień . Nie ma lodó wki, ale na ż yczenie zostanie przywieziona do pokoju, ró wnież.2 dolary dziennie. Ł azienka jest mał a, ale moż na się do niej przyzwyczaić . Jest suszarka do wł osó w. Mydł o w pł ynie jest obfite. W pokoju jest lokalne radio, sł uchał em tureckiej muzyki zgodnie z moim nastrojem. Nie ma komaró w! Nawet nie uż ył em fumitoxu! Mał y balkon z widokiem na ogró d z plantacjami bananó w, drzewami cytrynowymi i ró ż nymi krzewami. No i oczywiś cie z widokiem na są siednie budynki mieszkalne. TERYTORIUM. Hotel otoczony jest bujną zielenią : oleander, limonki, cytryny, hibiskus. . . Wejś cie to ł ukowy tunel opleciony bugenwillami. . Na niewielkiej powierzchni wszystko jest przemyś lane i zaaranż owane tak, aby znalazł o się miejsce na basen, mał y ogró dek, strefę rekreacyjną , letnią restaurację i bar, przytulne patio itp. Salon jest ciekawie urzą dzony - w styl lat 60. Tutaj, na retro-gabinecie z ksią ż kami i czasopismami, w klatce siedzi papuga. Basen jest normalnej wielkoś ci jak na taki hotel, ani duż y, ani mał y (w są siednich „trojkach” baseny są znacznie mniejsze), wokó ł niego są leż aki z materacami i mię kkimi siedziskami - poduszkami. Wszystko jest czyste. Gł ę bokoś ć od 1 m 80 cm i gł ę biej, nie mogę powiedzieć na pewno, ale wczasowicze nurkowali z bokó w - to znaczy gł ę boko. . . Woda jest ciepł a i czysta i nie pachnie chlorem. Jest komora dla niemowlą t. Przy basenie znajdują się ró ż ne jednostki pł ywają ce, któ re moż na zabrać . Wieczorami w strefie rekreacyjnej, gdzie jest stó ł do tenisa, zaczyna mocno pachnieć pachną cy krzew (jaś min? ). O przytulnym patio: wszystko tu sprzyja relaksowi. Są stoliki, przy któ rych moż na zjeś ć ś niadanie, kolację i po prostu usią ś ć . Uwagę przykuwa fontanna, w któ rej ż yją ż ó ł wie czerwonolicy, bardzo zabawnie. Wystawiają gł owy z wody, bł agają c o kieł basę (są mię soż ercami), a w cią gu dnia wypeł zają na kamyki i wygrzewają się na sł oń cu. Ciekawie jest je oglą dać . Cał e foyer wyposaż one jest w kwitną ce roś liny w doniczkach. ODŻ YWIANIE. Ś niadanie w hotelu zaczyna się o 7 rano. poranki, kolacje o 18:00. wieczory. Ś niadania są tradycyjne, jak wszę dzie, w każ dym hotelu. Pieczenie - biszkopt lub buł ki z ciasta przaś nego z nadzieniem twarogowym, bardzo smaczne. Był gulasz warzywny, buł ki z twarogiem. Zawsze arbuz. Do obiadu stoł y pię knie nakryte obrusami i sztuć cami. Menu każ dego dnia jest inne. Mię so woł owe oczywiś cie jest bardzo drogie w Turcji, nie zobaczysz go w bardziej gwiazdkowych hotelach, ale kurczak, wą tró bka, ryby zawsze był y po kolei. Kelnerzy (dziewczynka i chł opak) podają każ demu porcje, naczynia są sprzą tane na czas. A porcje są duż e , jedzą " z brzucha " . Na obiad zawsze zupa, danie gł ó wne, deser. Na deser - mieszanka owocó w, dwa razy w cią gu moich siedmiu dni dali lody z ciastem w miskach, co jest bardzo nieoczekiwane dla hotelu tego poziomu. Obiady są bardzo smaczne i sycą ce. Wszystko gotuje bardzo mił a kobieta - Ferida. Dzię kuję Ferida! Nie mogę nic napisać o barze i alkoholu, bo alkoholu nie piję . Ale sfotografował em cennik z cenami napojó w. Myś lę , ż e ceny są doś ć wierne, zauważ ył em, ż e w centrum miasta w kawiarniach - to samo. Obiady moż na zamó wić w hotelu, koszt okoł o 15 lir, ryby - 20 lir. A obiad moż na zjeś ć w najbliż szej kawiarni, a w centrum bez problemu. Niedaleko hotelu (jak idzie się na plaż ę - na rogu) jest sklep SOK, jest bardzo tania woda - 40 kurush za 1.5 litra (na promocję ). Sprzedaje się tam ró wnież owoce, ale w najbliż szych ulicznych sklepach owoce są bardziej dojrzał e i wię ksze, choć droż sze (w Soke np. brzoskwinie kosztują.4 liry za kg, w sklepach - 6 lir). Nie chodził em na targi, jakoś nie był o szczegó lnej potrzeby. A co najważ niejsze, personel hotelu jest bardzo demokratyczny, ż e turyś ci przynoszą wodę i jedzenie do hotelu w workach strunowych! Nikt nie jest zabroniony. W innych hotelach miejskich jest to ś ciś le monitorowane i nie wolno wnosić jedzenia do pokoju, tylko dla wszystkich w hotelu. MORZE i PLAŻ A. Do plaż y z hotelu idziemy w prawo, trochę prosto, potem w lewo. Tam już widać morze. Cał a podró ż zajmie 5 minut powoli, tylko 200-300 metró w. Plaż a miejska. Są leż aki, zawsze moż na znaleź ć bezpł atne. Nie ma parasoli. Jest prysznic. Na plaż y jest duż o Turkó w, przyjeż dż ają cał ymi rodzinami, siedzą na kamykach, siedzą i jedzą cał y dzień i do pó ź nej nocy. Z turystami koegzystują pokojowo. Ogó lnie ż ycie na plaż y „gotuje się ” w nocy. Ja sam nie był em (był em bardzo zmę czony spacerami w cią gu dnia do ró ż nych miejsc w Antalyi), ale turyś ci z hotelu powiedzieli, ż e wiele osó b nocą pł ywa w morzu i relaksuje się na plaż y, ponieważ nabrzeż e jest oś wietlone, a w okolicy znajduje się wiele ró ż nych restauracji i kawiarni. Plaż a jest kamienista i stosunkowo czysta. Gł ę bokoś ć w morzu zaczyna się od 3-4 metró w od brzegu. Rano morze był o czę sto spokojne i czyste, a po obiedzie zawsze był o trochę sztormowo i woda stawał a się brudna i bł otnista, unosił a się jakaś zawiesina niewiadomego pochodzenia, trawa itp. . . Do morza trzeba jechać ruchliwą , dwukierunkową autostradą . Jest przejś cie dla pieszych, jest znak dla pieszych, ale ani jeden samochó d nie zatrzyma się , ż eby przepuś cić pieszych. Stajesz wię c i czekasz, aż w strumieniu samochodó w pojawi się „okno”, aby przejechać przez tor i jednocześ nie pozostać przy ż yciu. . . ) Bę dziesz zadowolony z pobytu w tym hotelu, na pewno nie bę dziesz rozczarowany. Jeś li nie chcesz być przywią zany do systemu All Inclusive, zaplanuj samodzielne wycieczki i zakupy w Antalyi - tu jesteś . Moż esz takż e samodzielnie zarezerwować hotel, na przykł ad przez Booking. com. com. Lub skontaktuj się bezpoś rednio z firmą Vedat. Strona internetowa hotelu ze wszystkimi danymi znajduje się w Internecie. Pienią dze moż na wymienić w hotelu, ale jest to bardziej opł acalne – w kantorach Doviz, a jeszcze bardziej opł acalne – na poczcie (ż ó ł ty znak PTT). PS. Wyjaś nię , dlaczego umieś cił em 5- na miejsce. No jak bez muchy w maś ci w tak duż ej beczce miodu? Rozumiem, ż e hotel nie ma z tym nic wspó lnego, ż e zasady są zasadami. . . Ale od każ dej reguł y są wyją tki..... Faktem jest, ż e mieliś my nocny lot i byliś my już w hotelu o 5 rano. Przyjechał y ze mną kolejne dwie rodziny i czekał y na rozliczenie. I musiał em czekać aż.6-7 godzin! Od zmę czenia był o tylko jedno pragnienie - rozprostować nogi. . . Pokornie rozł oż ył bym je na kanapie w przedpokoju, czekają c na numer. . Jednak! Na recepcji w celach był o 12! ! ! klucze (czas liczyć do dwunastu), czyli 12 numeró w był o wolnych. Ja jako doś wiadczony turysta w nadziei, ż e szybko się zadomowią , podarował em administratorowi pudeł ko dobrych czekoladek. Wtedy zdał em sobie sprawę , ż e dał em, ale nie temu, któ ry powinien był otrzymać.... Był to Kubo, pracownik hotelu, któ ry w nocy dyż urował w hotelu. On oczywiś cie wzią ł cukierek i znikną ł bezpiecznie. . . Nie ż al mi sł odyczy, jedz za zdrowie Kuba, ż al mi siebie - zmę czonej i marzą cej o mię kkim ł ó ż ku....O sió dmej rano pojawił się Vedat (nie wiedzieliś my jeszcze, ż e to gł ó wna osoba w hotelu), zanurkował do basenu, wyszedł , staną ł za recepcją...Zapytany: „Jak się masz? ” Noah: „Bardzo… zmę czony… Chcę iś ć do pokoi…” Odpowiedź : „Czekaj”. . . Jestem zł y....Inna rodzina zaoferował a mu pienią dze – on ich nie wzią ł , nie rozliczył...Wyjaś nił , ż e pokó j nie był sprzą tany....Dobra, czekamy....Pokojó wki przychodzą o 8 rano, mogł y przede wszystkim posprzą tać pokoje dla tych, któ rzy przyjechali. . Ale nie, usunę li go dopiero o godzinie 11-tej. . . Có ż , dzię kuję za to. . . Dobrze, ż e nie jest o 14:00. osiedlili się , inaczej zanieś liby nas do pokoju na rę kach. . . ja na pewno..... Jednak. . . Nieważ ne co, nie chciał em wychodzić z hotelu. . . Zobacz moje pię ć filmó w o hotelu na You Tube. Najlepsze ż yczenia dla wszystkich turystó w!
аватар umnica7202
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 6.0
Hotel jest stosunkowo czysty. Nie ma rę cznikó w plaż owych. Plaż a nie jest daleko. Jedzenie jest prymitywne. Ś niadanie od 7:30 do 9:00. Kolacja zaczyna się o 19-30 i koń czy o 20-00. ((((Nie ma wystarczają cej iloś ci jedzenia dla wszystkich. Kawa i herbata są pł atne oddzielnie. … Już ▾ Hotel jest stosunkowo czysty.
Nie ma rę cznikó w plaż owych.
Plaż a nie jest daleko.
Jedzenie jest prymitywne.
Ś niadanie od 7:30 do 9:00.
Kolacja zaczyna się o 19-30 i koń czy o 20-00. ((((Nie ma wystarczają cej iloś ci jedzenia dla wszystkich.
Kawa i herbata są pł atne oddzielnie.
Personel zna trochę rosyjski.


awatara jeni1963
6 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Kaleiçi
Ocena 9.5
Turcja, Antalya
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Akwarium w Antalyi
Ocena 9.3
Turcja, Antalya
Natura, Rozrywka

Отель был открыт в 2009 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. Состоит из одного 3-этажного здания (лифт). Расположен на побережье Анталии, в районе Коньяалты, в 400 метрах от пляжа.

Lokalizacja Отель находится в районе Коньяалты, в 8,7 км от центра г. Анталия, в 24 км от аэропорта Анталии.
Opis plaży Общественный галечный пляж находится 400 м от отеля, через дорогу. Протяженность пляжа составляет 200 м. Заход в море — галька. Пляжные полотенца — платно, зонтики — бесплатно. Бар на пляже, кабинки для переодевания, душ.
 • 3 i dalej
 • plaża miejska
 • żwirowa plaża
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, room service, факс/ксерокопирование, ТВ салон, Wi-Fi (бесплатно, на территории), 1 основной ресторан, 1 бар у бассейна, 1 открытый бассейн (60 м2), зонтики, шезлонги у бассейна — бесплатно.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • lekarz
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детская секция в открытом бассейне 6 кв.м., детское меню (обед, ужин).
 • basen dla dzieci
 • menu dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport Дартс.
 • tenis stołowy
 • rowery do wynajęcia
Opis pokoi

В отеле 36 номеров: Standard Rooms (максимальное размещение 2+1 чел.).

W pokojach

Индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар (пустой), телефон, Wi-Fi (бесплатно), балкон, ванная комната с душем, фен, дополнительная раскладная кровать (по запросу). Уборка номера: ежедневно, смена полотенец и белья: 2 раза в неделю, room service.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
 • balkon/taras
Adres Gursu Mah. 308 Sok. No:12 Konyaalti, Antalya, Türkiye
Telefony: Tel: +90 242 229 28 90 Fax: +90 242 230 49 02
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно).
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).