Sunshine Hotel 4*– Opinie

98
Ocena 6.110
na podstawie
98 opinii
№137 w ocenie hotelu Alanya
7.0 Numer
7.0 Usługa
7.2 Czystość
7.0 Odżywianie
6.3 Infrastruktura
Hotel położony jest po drugiej stronie ulicy od własnej plaży w Kestel. Otwarty w 1989 roku, ostatnio odnowiony w 2019 roku. Hotel jest odpowiedni na relaksujące rodzinne wakacje.Więcej →
аватар iana87
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 2.0
Nie bę dę pisał "prześ cieradł a", napiszę kró tko - hotel został zbudowany z roszczeniem do 5* i wyhodowany do 3*. Z plusó w - noclegi, teren, plaż a (dla amatora), ale nam się podobał basen, widok z okna, bliskoś ć miasta. Najwię kszym minusem jest chciwoś ć! ! ! Kuchnia - jak podajesz mię so/rybę to nie zjesz dosyć (nakł adają się na porcje), kiepsko pł atny internet, a nawet na jednym urzą dzeniu, czyli pł acisz 2$, ale moż esz podł ą czyć (jeś li jesteś szczę ś cie) jeden telefon i tylko w lobby, nawet zepsute stoł y bilardowe - a te są pł atne. … Już ▾ Nie bę dę pisał "prześ cieradł a", napiszę kró tko - hotel został zbudowany z roszczeniem do 5* i wyhodowany do 3*. Z plusó w - noclegi, teren, plaż a (dla amatora), ale nam się podobał basen, widok z okna, bliskoś ć miasta. Najwię kszym minusem jest chciwoś ć! ! ! Kuchnia - jak podajesz mię so/rybę to nie zjesz dosyć (nakł adają się na porcje), kiepsko pł atny internet, a nawet na jednym urzą dzeniu, czyli pł acisz 2$, ale moż esz podł ą czyć (jeś li jesteś szczę ś cie) jeden telefon i tylko w lobby, nawet zepsute stoł y bilardowe - a te są pł atne. Ale coś takiego. . . Najstraszniejszy moment to stan pomieszczeń , czyli niezgodnoś ć z bezpieczeń stwem technicznym, w wyniku któ rej doznał em kontuzji.
I stał o się co nastę puje - umywalka spadł a na mnie! W jaki sposó b? Był po prostu przyklejony do samej podstawy i pod wł asnym cię ż arem spadł mi na nogi. Po kontuzji natychmiast zwró cili się do recepcji, ale nie udzielili mi pierwszej pomocy. Po okoł o 15 minutach przyszedł pracownik z dwoma plastrami samoprzylepnymi i bezskutecznie pró bował przymocować je do fontanny krwi. Ale szybko sam wzią ł umywalkę i wró cił do domu, nie zostawiają c nam nawet podstawowego bandaż a. Zwró ciliś my się do miodu. instytucja, w któ rej udzielili już odpowiedniej pomocy (swoją drogą ubezpieczenie zadział ał o idealnie).
Nastę pnego dnia zostaliś my jednak przeniesieni do innego pokoju, ale nie czekaliś my na przeprosiny, a takż e ofertę naprawienia szkó d. Teraz przewodnik hotelowy od Pegasusa (tak jak się przedstawiliś my - zaró wno przyjaciel, jak i brat, i swat) bronił interesó w hotelu, a nie naszych. Sami zaż ą daliś my od nas zwrotu przynajmniej udział u wł asnego ubezpieczeniowego oraz zakupu lekó w i opatrunkó w w aptece do koń ca wakacji, gdyż szkoda okazał a się doś ć poważ na, na co po naradzie zgodził a się administracja hotelu. Przewodnik Tanya z Pegasusa martwił się tylko o pokwitowanie, ż e nie mamy ż adnych roszczeń do hotelu, a nawet uznał nasze wymagania za zbyt wysokie.
Oto recenzja – od Ciebie zależ y, czy warto ryzykować zdrowiem, czy nie!
Сам умывальник держался только на этой Так я получила травму Из перевязки - туалетная бумага и ватные тампоны, купленные на ближайшей заправке
аватар
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywaliś my we wrześ niu. Có ż , hotel taki sobie. Obsł uga był a cał kowicie nieobecna, był o wiele sytuacji konfliktowych, oczywiś cie nie z nami, ale z innymi turystami, moż e po prostu mieliś my szczę ś cie. Morze jest czyste, wszystko był o super. … Już ▾ Odpoczywaliś my we wrześ niu. Có ż , hotel taki sobie. Obsł uga był a cał kowicie nieobecna, był o wiele sytuacji konfliktowych, oczywiś cie nie z nami, ale z innymi turystami, moż e po prostu mieliś my szczę ś cie. Morze jest czyste, wszystko był o super. Dostaliś my dobry pokó j, widok z okna nie za bardzo oczywiś cie.
Inni skarż yli się , ż e ich kanał y ś ciekowe są zatkane. . Jedzenie był o pyszne. Jedyną rzeczą był o za mał o jedzenia dla wszystkich, ktoś narzekał , ż e brakuje mię sa. Nie jesteś my wybrednymi ludź mi, wszystko nam się podobał o, a ktoś narzekał , ale jak to mó wią , nie ma towarzysza dla smaku i koloru.
аватар fedorivanna26
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 5.0
Odpoczywaliś my z rodziną w Turcji już trzeci raz, wybraliś my Sunshine ze wzglę du na bliskoś ć morza i dobre jedzenie. Z Antalyi dotarliś my do hotelu w 2.5 godziny, byliś my o 9 rano. W recepcji zapł acił em dodatkowo za wczesne zameldowanie i od razu osiedliliś my się na pią tym pię trze - ustawiliś my 5, sam hotel nie jest nowy, ale przytulny i zadbany, kwiaty są wokó ł i czyste, postawa personel jest uprzejmy Pokó j przestronny, wszystko w dobrym stanie, wystarczy mydł o i szampon, duż ym plusem jest to, ż e woda jest zawsze w pokoju do picia, widok z pokoju jest bardzo pię kny - morze, oszał amiają co pię kne zachody sł oń ca, gó ry w mgł a. … Już ▾ Odpoczywaliś my z rodziną w Turcji już trzeci raz, wybraliś my Sunshine ze wzglę du na bliskoś ć morza i dobre jedzenie.
Z Antalyi dotarliś my do hotelu w 2.5 godziny, byliś my o 9 rano.
W recepcji zapł acił em dodatkowo za wczesne zameldowanie i od razu osiedliliś my się na pią tym pię trze - ustawiliś my 5, sam hotel nie jest nowy, ale przytulny i zadbany, kwiaty są wokó ł i czyste, postawa personel jest uprzejmy
Pokó j przestronny, wszystko w dobrym stanie, wystarczy mydł o i szampon, duż ym plusem jest to, ż e woda jest zawsze w pokoju do picia, widok z pokoju jest bardzo pię kny - morze, oszał amiają co pię kne zachody sł oń ca, gó ry w mgł a.
Morze jest w pobliż u, przez przejś cie, plaż a jest duż a, leż aki i parasole są bezpł atne.
Woda w morzu jest najczystsza, przejrzysta i ma pię kny turkusowy kolor, pł ywali, ką pali się , opalali, karmili ryby buł eczkami. Rę cznikó w plaż owych nie należ y wyjmować z pokoju, należ y zabrać wł asne. Na plaż y bar - kawa, napoje, zimne smaczne piwo, przy basenie - pyszne popoł udniowe przeką ski - shawarma i pizza.
Pod wzglę dem ż ywieniowym postawiliś my 5 - jedzenie duż o i urozmaicone, bufet - jedzenie smaczne i satysfakcjonują ce, alkohol lokalny, ale normalny. Kilka razy wieczorem udaliś my się na prawo od hotelu w kawiarni, muzyka na ż ywo i pyszne dania z owocó w morza, wieczorem wodospady ze ś wiatł ami - przepię kne, polecamy wieczorny spacer.
Wieczorem wzię liś my rowery i pojechaliś my wzdł uż nasypu, pojechaliś my do Mahmutlaru.
Ogó lnie byliś my zadowoleni z hotelu, morze super i czyste, jedzenie przyzwoite, Sunshine to dobry niedrogi hotel, polecamy go rodzinom z dzieć mi, udane wakacje.
аватар 131
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Zadzwoniliś my do dyrektora generalnego Sunshine Hotel i otrzymaliś my informację , ż e hotel został odnowiony w 2023 roku, a otwarcie hotelu nastą pi w czerwcu tego roku. Bę dzie nowy szef kuchni, nowy bar na plaż y, nowe parasole z leż akami, nowoczesne telewizory i meble w pokojach. … Już ▾ Zadzwoniliś my do dyrektora generalnego Sunshine Hotel i otrzymaliś my informację , ż e hotel został odnowiony w 2023 roku, a otwarcie hotelu nastą pi w czerwcu tego roku.
Bę dzie nowy szef kuchni, nowy bar na plaż y, nowe parasole z leż akami, nowoczesne telewizory i meble w pokojach. Zatrzymaliś my się tutaj jako rodzina w 2019 roku. wtedy hotel był trochę stary, ale podobał a nam się reszta i obsł uga. Do morza blisko, plaż a kamienista szeroka, pyszne urozmaicone jedzenie??????????? ? . Wieczorem był y programy rozrywkowe i dyskoteka, ogó lnie za rozsą dną cenę , super pobyt, wię c znowu jemy w Sunshine. Zdecydowanie polecam wszystkim mił oś nikom tureckiej goś cinnoś ci i morza!!! !
аватар anastasiya7526
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 5.0
Wycieczka został a wybrana przez operatora, przyjrzeliś my się kilku opcjom, wszę dzie opinie był y raczej sprzeczne, zaoferowano nam Sunshine na podstawie ceny. Wiedzieliś my, ż e droga z lotniska bę dzie dł uga, wię c byliś my już nastawieni na pozytywne poruszanie się , jechać był o doś ć ciekawie, przewodnik opowiadał wiele ciekawych rzeczy o Turcji. … Już ▾ Wycieczka został a wybrana przez operatora, przyjrzeliś my się kilku opcjom, wszę dzie opinie był y raczej sprzeczne, zaoferowano nam Sunshine na podstawie ceny. Wiedzieliś my, ż e droga z lotniska bę dzie dł uga, wię c byliś my już nastawieni na pozytywne poruszanie się , jechać był o doś ć ciekawie, przewodnik opowiadał wiele ciekawych rzeczy o Turcji. Ponieważ pł acili mał o pienię dzy, nie spodziewali się specjalnie cudó w i blasku. Ale kiedy dotarliś my do hotelu, byliś my mile zaskoczeni, szybko nas usadowiliś my i powitano nas przyjaź nie.
Pokó j wystarczają co dobry, czysty, rę czniki biał e i czyste, poś ciel był a kilkakrotnie zmieniana, wszystko sprawne, telewizor zwyczajny, ale nie korzystaliś my z niego. Jedzenie był o znakomite, mię so, ryby, duż o dań warzywnych, desery, owoce, kuchnia bardzo smaczna i satysfakcjonują ca - 5 zasł uguje. Plaż a jest po drugiej stronie przejś cia, tak jak obiecał organizator wycieczki, morze jest bł ę kitne i czyste, plaż a jest doś ć duż a, zadbana, był o wystarczają co duż o leż akó w i parasoli, brakował o tylko rę cznikó w plaż owych. Na plaż y bezpł atny bar z pysznym piwem i napojami, gra muzyka.
Wieczorem ś piewali karaoke, wzię li fajkę wodną w barze przy basenie, bar po 23-00 zapł acony, zamó wili koktajle. W hotelu znajduje się sklep z rozsą dnymi cenami. Kolejnym duż ym plusem dla hotelu jest to, ż e jest tam taki ogromny basen z czystą wodą , animacje dla dzieci, snack bar, woda do picia codziennie do pokoju przynoszona jest za darmo, na plaż y leż aki i parasole nie są darmowe.
W ogó le wszyscy byli zadowoleni z reszty, wrzucili wszystko do wody za monetę … myś limy o powrocie!
аватар zikeeva.alyona
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 3.0
Chcę opowiedzieć o naszym niezapomnianym pobycie w hotelu Sunshine. Odpoczywali jako para. Po zameldowaniu się w recepcji od razu zaproponowano nam listę pł atnych usł ug, któ ra zawierał a pokó j z widokiem na morze za 7 USD za dzień , Wi-Fi za 2 USD za dzień (chyba zł apał em to tylko na dachu hotel, nie dział ał w ż aden inny sposó b, 1 raz zapł acili i byli rozczarowani, a nastę pnie skorzystali z mobilnego Internetu) i sejf za dolara. … Już ▾ Chcę opowiedzieć o naszym niezapomnianym pobycie w hotelu Sunshine. Odpoczywali jako para. Po zameldowaniu się w recepcji od razu zaproponowano nam listę pł atnych usł ug, któ ra zawierał a pokó j z widokiem na morze za 7 USD za dzień , Wi-Fi za 2 USD za dzień (chyba zł apał em to tylko na dachu hotel, nie dział ał w ż aden inny sposó b, 1 raz zapł acili i byli rozczarowani, a nastę pnie skorzystali z mobilnego Internetu) i sejf za dolara. Przybywają c do pokoju (oczywiś cie osiedliliś my się najdalej od morza), usadowiliś my się i zdaliś my sobie sprawę , ż e klimatyzator z czasó w prehistorycznych prawie nie dział a. I tak się stał o: w nocy brzę czał i nie pozwalał mu spać , rano wylewał a się z niego woda. Po poł udniu klimatyzator był nam „naprawiany”, ale to nie dodawał o sensu. Spaliś my albo z otwartym balkonem i drzwiami, albo pod mokrymi rę cznikami.

Drugiego dnia musieliś my zapoznać się z "wł aś cicielem" tego hotelu. Od razu stał o się jasne, ż e osoba ta jest „zainteresowana turystami”.
Był o to w barze po pó ł nocy. Sam bar jest otwarty do 23:00, po czym każ dy przychodzi z wł asnym i dalej się relaksuje. Facet i ja też siedzieliś my, w pewnym momencie facet podszedł do baru w poszukiwaniu coli (UWAGA! automaty do coli są w domenie publicznej i nigdzie nie jest napisane, ż e ró wnież na nie nakł adane są sankcje, jak alkohol po 23:00). Zanim zdą ż ył dotkną ć maszyny, WŁ AŚ CICIEL w stanie nietrzeź woś ci alkoholowej wraz ze swoją ś witą podbiegł do niego i zaczą ł krzyczeć czę ś ciowo po turecku, czę ś ciowo po rosyjsku: „Wiesz, kim jestem! Tak, ja Jestem wł aś cicielem tego hotelu! Wyrzucę cię teraz z hotelu! Zapł ać.5 USD lub wynoś się stą d! Oczywiś cie, ż eby nie zostać bez dachu nad gł ową w obcym kraju, zapł aciliś my grzywnę , któ ra przyszł a z nieba.

Jeś li chodzi o animacje: do 22:30 zostaniecie porwani przez animatora z tym samym programem każ dego dnia, po 22:30 zostaniecie zaproszeni na pł atną dyskotekę w Alanyi.
Po 23:00 do 1:00 w barze rozpoczynają się tań ce, ale dzieje się tak tylko w te dni, kiedy wł aś ciciel ma humor i wolne kobiety, któ re moż na skleić . W samym hotelu jest informacja o codziennej dyskotece w piwnicy od 0:00 do 2:00. Chociaż byliś my (tydzień ) nigdy nie znaleź liś my tego wydarzenia.

Z plusó w chcę zwró cić uwagę na personel hotelu: pracownicy sprzą tają cy i restauratorzy. Ludzie są przyjaź nie nastawieni do turystó w i wyraź nie wykonują swoją pracę.

Ogó lnie rzecz biorą c, chcę powiedzieć , ż e jest to dalekie od 4 gwiazdek. Nie psuj sobie wakacji i poszukaj czegoś lepszego)
аватар yana.zakruta
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 3.0
Problemy zaczę ł y się wraz z ugodą . Przyjechaliś my okoł o 11:30. Pró bowali namó wić nas do pokoju z widokiem na morze za 7 USD dziennie, czego w ogó le nie potrzebowaliś my. Nie zameldowali się wcześ niej za dodatkową opł atą . … Już ▾ Problemy zaczę ł y się wraz z ugodą . Przyjechaliś my okoł o 11:30. Pró bowali namó wić nas do pokoju z widokiem na morze za 7 USD dziennie, czego w ogó le nie potrzebowaliś my. Nie zameldowali się wcześ niej za dodatkową opł atą . Pierwszy pokó j, któ ry nam dali (ja + mą ż ) był obrzydliwy?
Brudny dywan, brudny porwany tiul, poś ciel na ł ó ż kach (zaznaczam, ż e dali pokó j z osobnymi ł ó ż kami, a to dla mał ż eń stwa!! ! ) z plamami, drzwi na balkon ledwo dział ają , nieprane od sł owa o godz. wszystko. Do tego remonty i meble a'la ZSRR, mó j wiek jest taki sam (a mam już.30 lat). Z trudem zmieniono na nowy. Ale nowy jest straszny. Dali mi pokó j z podwó jnym ł ó ż kiem plus pojedyncze ł ó ż ko. Na podwó jnym jest tylko jedno prześ cieradł o do spania i to jest pojedyncze. Dobra, wyję ta z pojedynczego ł ó ż ka. Ł azienka jest zniszczona, szaroczerwone plamy. Pleś ń na suficie, kafelki na ś cianach został y w ten sposó b umyte w zeszł ym roku. Dywan poplamiony. Oś wietlenie jest takie, ż e wieczorem nie moż na poczytać ksią ż ki przed pó jś ciem spać , bo oś wietlam pokoje tylko dwoma przyciemnionymi kinkietami. Pokó j jest ź le sprzą tany. Rę czniki zmieniane są niechę tnie i tylko pod przymusem. Krzesł a i stolik na balkonie są plastikowe, od momentu zakupu w ogó le był y myte. Drzwi do toalety zamykają się w taki sposó b, ż e nie da się ich pó ź niej otworzyć od wewną trz, trzeba wł oż yć sporo wysił ku. A co najważ niejsze: woda pod prysznicem! Z powodu niewł aś ciwego okablowania instalacji wodno-kanalizacyjnej nie jest normalne jej ustawienie. Woda pod prysznicem ż yje wł asnym ż yciem, nie da się normalnie umyć drugiego dnia. Pł ynie albo zimna, albo wrzą ca woda, któ rą już nie raz się poparzył em. Mam gę ste wł osy poniż ej ramion. Muszą być myte po morzu i basenie. Z taką wodą to niemoż liwe. Albo spalony, albo oblodzony. Po reklamacjach wanna został a umyta chemią , ale nadal wyglą da tak samo.
Na stronie tophotels znajduje się piaszczysta plaż a, w rzeczywistoś ci nie jest ona nawet piaszczysta i ż wirowa, pł yty wulkaniczne znajdują się na granicy z kamykami morskimi, wejś cie do morza nie jest normalne. Pomię dzy tymi pł ytami jest mał e wejś cie do morza i miejsce typu „brodzik” do pł ywania.
Sejf jest bardzo mał y. Przyjechaliś my z pracą zdalną na laptopie. Przez chwilę , gdy nie ma nas w pokoju, laptopa nie moż na schować do sejfu. Rzecz jest bezpieczna tylko wtedy, gdy jest w sejfie. Laptop to ś wietna wartoś ć , cał a praca w nim jest, a pozostawienie go na ł ó ż ku nie wchodzi w grę .
Jedzenie jest monotonne, jest mał o mię sa, praktycznie nie ma owocó w, w ogó le nie ma owocó w morza.
Wymienił em najbardziej podstawowe problemy, któ re powodują najwię ksze niedogodnoś ci.
Doł ą czam zdję cie.
Освещение в номере Размер сейфа Ковролин в номере красный. Нормально пятна не получается заснять. Затычка для ванной Держатель для душа Потолок с плесенью Пятна на плитке в ванной были при заселении, при уборке их видимо не видно горничной Стул и стол на балконе
аватар larkuz
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 2.0
Hotel stary, odnowiony na trzyosobowy, wanna ze zuż ytą emalią , pomalowana biał ą farbą , poś ciel, jak nie poprosisz, nie zmienią . Nawet dolary pozostawione na ł ó ż ku nie zawsze pomagają . Jakoś posprzą tali: przenieś li się do pokoju za toaletą , leż ał a paczka serwetek, wyję li ją po 8 dniach, lustro w ł azience zachlapane po umyciu się wytarł em. … Już ▾ Hotel stary, odnowiony na trzyosobowy, wanna ze zuż ytą emalią , pomalowana biał ą farbą , poś ciel, jak nie poprosisz, nie zmienią . Nawet dolary pozostawione na ł ó ż ku nie zawsze pomagają . Jakoś posprzą tali: przenieś li się do pokoju za toaletą , leż ał a paczka serwetek, wyję li ją po 8 dniach, lustro w ł azience zachlapane po umyciu się wytarł em. Poś ciel z dziurami, szafka nocna z wył amaną szufladą . Jedzenie jest monotonne, od owocó w - jabł ek i pomarań czy pokrojonych w plastry, po 9 dniach pojawił y się arbuzy. Wi-fi jest pł atne, jakoś ć poł ą czenia jest sł aba, trzeba spę dzić cał y dzień w hotelu, aby się poł ą czyć . Kiedy hotel był budowany 30 lat temu, mó gł odpowiadać.4 gwiazdkom, ale od tego czasu nic się nie zmienił o, fontanny nie dział ają , z gwiazdek pozostał a tylko liczba pokoi. Obrzydliwe jest zapł acić za 4 gwiazdki, a dostać.3. Biuro podró ż y Turysta Pegas o tym wie. ale pozwala stronie tureckiej oszukać rosyjskich turystó w, och! buduj swó j biznes za nasze pienią dze. Obrzydliwe!
Кровать с пятнами в номере 412 в отеле Sunshine 4* Прикроватная тумбочка со сломанным ящиком в номере 412 отеля Sunshine 4* Покрывало с дырками на кровати в номере 412 в отеле Sunshine 4* Полотенце рваное в номере 412 в отеле Sunshine 4* Ванна со стертой эмалью, закрашенной краской в номере 412 в отеле Sunshine 4*
аватар klubn1chkaa
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Pozdrawiamy wszystkich mił oś nikó w wypoczynku w Turcji.!!!! ! Uwielbiamy tu spę dzać wakacje. Sió dme wakacje w Turcji spę dziliś my w hotelu Sunshine 4* w Alanyi. w 2019 - Sł oń ce i wypoczynek był y w peł ni zaspokojone - sprzą tanie był o codziennie, zmiana poś cieli i rę cznikó w co drugi dzień , zapasy mydł a są zawsze normalne, woda pitna w pokoju jest codziennie uzupeł niana. … Już ▾ Pozdrawiamy wszystkich mił oś nikó w wypoczynku w Turcji.!!!! ! Uwielbiamy tu spę dzać wakacje. Sió dme wakacje w Turcji spę dziliś my w hotelu Sunshine 4* w Alanyi. w 2019 - Sł oń ce i wypoczynek był y w peł ni zaspokojone - sprzą tanie był o codziennie, zmiana poś cieli i rę cznikó w co drugi dzień , zapasy mydł a są zawsze normalne, woda pitna w pokoju jest codziennie uzupeł niana.
Jedzenie jest doskonał e - kilka rodzajó w mię s, ciasta, ciasta owocowe. Leż aki cał e piwo hfatalo na plaż y zimne i smaczne nierozcień czone. Pokoje są duż e, az balkonu rano widać gó ry we mgle, wieczorem dyskotekę i zawody.
Duż ym plusem jest to, ż e morze jest bardzo blisko a kolory są turkusowe!!!
Niedawno nasze biuro podró ż y zadzwonił o do kierownika tego hotelu i byliś my mile zaskoczeni, ż e hotel został odnowiony w 2023 roku. hotel bę dzie miał nowego szefa kuchni, a menu bę dzie na topie! Teraz w pokojach są nowe i nowoczesne telewizory nowy barek na plaż y nowy sprzę t plaż owy. blask i pię kno dookoł a.
W czerwcu ponownie wybraliś my zaktualizowany Sanshine 4* / najczystsze morze w odległ oś ci spaceru. ogromny czysty basen, codzienna rozrywka i pyszne tureckie jedzenie.
Dobry stosunek jakoś ci do ceny! Polecamy hotel wszystkim mił oś nikom czystego tureckiego morza!
аватар Anastasiia__s
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Wybraliś my ten hotel ze wzglę du na przedział cenowy, ponieważ mieliś my ograniczony budż et. Hotel sł abo mó wi po angielsku i rosyjsku, tylko 2 osoby z recepcji, wię c nasza komunikacja był a utrudniona. Ż ywnoś ć , prawdopodobnie, jak w wię kszoś ci ekonomicznych czwó rek w Turcji, jest na przecię tnym poziomie. … Już ▾ Wybraliś my ten hotel ze wzglę du na przedział cenowy, ponieważ mieliś my ograniczony budż et. Hotel sł abo mó wi po angielsku i rosyjsku, tylko 2 osoby z recepcji, wię c nasza komunikacja był a utrudniona. Ż ywnoś ć , prawdopodobnie, jak w wię kszoś ci ekonomicznych czwó rek w Turcji, jest na przecię tnym poziomie. Mię so, warzywa i sł odycze był y w wystarczają cych iloś ciach. Sam hotel nie ma terytorium, tylko basen dla dorosł ych i dzieci. Nie ma moż liwoś ci wyjś cia na spacer, ponieważ wokó ł był y hotele i mał y targ. Istnieje jednak regularny autobus i moż na dojechać do Alanyi. Polecił bym ten hotel, jeś li masz ograniczony budż et, jako bardzo przyzwoitą opcję budż etową ?
Pokaż więcej »


awatara rom.musatov
8 maja
5 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara rom.musatov
8 maja 2018 Jadę do tego miejsca, kto gotuje? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie wypożyczyć rower?
6 lat wstecz  •  1 abonent 2 odpowiedź
awatara varlamova7
Czy w hotelu jest internet?
9 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara kotofei
Ato nie wiem, czy wziąć laptopa, czy nie?
12 lat wstecz  •  3 abonent 3 odpowiedź
awatara 5110631
o warunkach
12 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Twierdza w Alanyi
Ocena 8.9
Turcja, Alanya
Architektura, Fabula, Muzea
Plaża Kleopatry
Ocena 8.5
Turcja, Alanya
Natura, Plac
Ruiny miasta Olympos
Ocena 10.0
Turcja, Alanya
Architektura, Fabula

Отель расположен через дорогу от собственного пляжа в п. Кестель. Открыт в 1989 году, последняя реновация проведена в 2019 году. Отель подойдёт для спокойного семейного отдыха.

Lokalizacja 7 км от г. Алания. 135 км от аэропорта г. Анталия.
Opis plaży Пляж в 50 м, через дорогу с подземным переходом.
  • 1 linia
W hotelu

Wi-Fi (в лобби, платно).

Ресторан, 4 бара.

1 конференц-зал (до 175 человек).

Bolalar uchun
  • basen dla dzieci
Rozrywka i sport Дартс.
  • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
Opis pokoi

Всего 188 номеров в 6-этажном здании отеля. Все номера с прямым или частичным видом на море.

  • prysznic
  • suszarka do włosów
  •  FREE 
  • klimatyzator
  • telewizja kablowa/satelitarna
  • telefon
  • balkon/taras
Adres Kestel, Kasabasi, Alanya, Antalya, Turkey
Telefony: +90 242 518 12 40
Stronie internetowej: Sunshine Hotel
FAQ