Najgorszy hotel z obrzydliwą obsługą, bardzo słabe jedzenie?

Pisemny: 24 czerwiec 2021
Czas podróży: 13 — 24 czerwiec 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
1.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 1.0
Usługa: 1.0
Czystość: 1.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 5.0
Ten wyjazd zdobył najgorszą nagrodę hotelową ! Nie kwalifikuje się nawet do 4 gwiazdek. Plaż a nie jest czyszczona, cał a w kamieniach, jedyny hotel, któ ry był na to zbyt leniwy, ś mieci leż ą na piasku tygodniami. Leż aki wszystkie zepsute o materace nie ś nią . Dziewczyna, któ ra rozdaje rę czniki, uważ a za konieczne, aby wszyscy przeczytali morał , ż e przynieś li go wcześ niej lub chcieli zmienić rę cznik, co jest niemoż liwe. Teren hotelu jest bardzo mał y. W restauracji bardzo limitowana wersja dań , widział am kilka razy w 11 dni ryby i bez smaku, mał o jest owocó w, dla dzieci poniż ej 3 lat w ogó le nic nie ma. 1 okap na cał ą restaurację dla dzieci. Cukiernia to generalnie ś mieszne 1 ciasto na 3 kilogramy na cał y hotel na obiad))) a wię c wszelkiego rodzaju ciasta tego samego rodzaju.
Ale najgorsze jest to, jaki mają stosunek do Biał orusinó w, Ukraiń có w, Rosjan, jeś li pó jdziesz się napić na plaż ę , na pewno znajdziesz to w plastikowym kubku, ale jak tylko pojawi się jakiś obcokrajowiec, to tylko on daje mu pię kne szkł o - mamy inne pienią dze, któ re pł acimy za resztę? !
Pojechał em do Turcji po raz pierwszy i dostał em najgorsze wraż enia. Jeś li nie jesteś zadowolony z pokoju podczas zameldowania, istnieje praktyka, aby wysł ać cię na jeden dzień do 4 gwiazdek po drugiej stronie ulicy, nastę pnego dnia idą na spotkanie i już rozliczają się z widokiem na morze, czy masz pokó j z widok na gó ry masz bardzo pecha bo gó ry to są jakieś wyboje bez pię knego widoku, ponadto hotel poł oż ony jest tuż przy autostradzie, czyli hał as jest bardzo duż y od cią gł ych samochodó w, cię ż aró wek. Hotel poł oż ony jest w wyją tkowo niewygodnym miejscu do spaceró w w dowolnym miejscu, ponieważ teren jest niewielki tylko wzdł uż plaż y.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał