Odpoczynek

Pisemny: 22 sierpień 2021
Czas podróży: 7 — 22 sierpień 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Odpoczywaliś my w sierpniu 2021 z rodziną i dwó jką dzieci w wieku 12 i 8 lat. Naprawdę podobał nam się hotel, pierwsza linia brzegowa.
- Plaż a jest piaszczysta, wejś cie do morza gł adkie, czyste, bez kamieni. Duż a linia brzegowa, moż na spacerować wzdł uż morza. Wspaniał y.
- Urozmaicone menu w restauracji: jedzenie dietetyczne, jedzenie dla dzieci. Duż y wybó r dań , ró ż ne rodzaje mię s (jagnię cina, indyk, kurczak, woł owina) moż na zjeś ć zaró wno w restauracji jak i w barze. Moż esz jeś ć w cią gu dnia.
- Obsł uga bardzo dobra, mił a obsł uga, bardzo przyjazna.
Bar ma duż y wybó r napojó w alkoholowych, lokalnych, dobrych.

- Animacja: silny zespó ł , co wieczó r ró ż ne pokazy (tancerze, pokazy ognia i pokazy animacji). Był o duż o zabawy. Dla dzieci istnieje wiele ró ż nych konkursó w, za któ re moż na zdobyć medal.
W cią gu dnia jest duż o zaję ć , gier bilardowych.
Basen posiada 3 zjeż dż alnie, odpowiednie dla wszystkich, zaró wno dorosł ych jak i dzieci.
Obsł uga pokoju jest ś wietna, codzienne sprzą tanie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał