Island View 3*– Opinie

22
Ocena 7.010
na podstawie
22 opinii
№41 w ocenie hotelu Pattaya
6.6 Numer
8.2 Usługa
9.6 Czystość
7.8 Odżywianie
7.4 Infrastruktura
Hotel położony jest w południowej części Pattaya, w zatoce Cliff. Składa się z dwóch budynków.Więcej →
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Jest zamknię te. Byliś my w grudniu obok siebie, w Kozi. Miejscowi mó wią , ż e jest na sprzedaż … Już ▾ Jest zamknię te. Byliś my w grudniu obok siebie, w Kozi. Miejscowi mó wią , ż e jest na sprzedaż
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Mó j mą ż i ja podró ż owaliś my od 11 kwietnia do 23 kwietnia, w tym czasie panuje szalony upał , a morze jest jak ś wież e mleko. . . Po przybyciu na recepcję zostaliś my uraczeni bardzo smacznym koktajlem owocowym. Usiedliś my natychmiast, bez depozytu, co bardzo nas ucieszył o. … Już ▾ Mó j mą ż i ja podró ż owaliś my od 11 kwietnia do 23 kwietnia, w tym czasie panuje szalony upał , a morze jest jak ś wież e mleko. . . Po przybyciu na recepcję zostaliś my uraczeni bardzo smacznym koktajlem owocowym. Usiedliś my natychmiast, bez depozytu, co bardzo nas ucieszył o. Tajski tragarz zabrał nasze rzeczy, zał adował je na specjalny wó zek inwalidzki i odprowadził do naszego pokoju. Pokó j bez balkonu, okna wychodził y na dziedziniec na basen i morze był o widoczne. Basen jest tylko do sześ ciu, co nie jest zbyt wygodne, oczywiś cie do hotelu przyjeż dż asz wieczorem chę tnie popł ywać , ale nie. Terytorium jest bardzo przytulne, wszę dzie trawa, huś tawka, zieleń . W pobliż u znajduje się hotel Cosy Beach, w któ rym tak naprawdę nie podobał a nam się okolica. , choć bę dzie bardziej prestiż owy. Codziennie zostawiali napiwki i sł odycze, gdy wracali do pokoju, wszystko był o sprzą tane, zmieniane ł ó ż ko. Jedliś my kilka razy w samym hotelu, 180 bahtó w i nakł adaliś my ile chcesz. I tak poszliś my niedaleko do jadł odajni, nam smakował o tam kurczaka i zupę . z makaronem. Dla dwojga jedliś my za 120-140 bahtó w. I bardzo mi się też podobał y naleś niki z bananem, koniecznie spró bujcie ich tam, gdzie gotują . Ups, wyszedł em z tematu. . Ogó lnie hotel nam się podobał , jest cicho. , znajduje się tuż przy morzu, choć trzeba pokonać.80 stopni. W hotelu jest gabinet masaż u, do któ rego chodził am codziennie, do jednej masaż ystki Anny, ona robi dobry masaż . A z dzieć mi wielu tam odpoczywał o. Nie jestem wybredna, tam bę dzie dobrze.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар medvedeva12
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 3.0
Odpoczywał em w 2012 roku w hotelu od koń ca lutego do poł owy marca Spotkanie party-wycieczka do Ilvisa, super chł opaki!! ! Pokó j, któ ry dostaliś my nie był oczywiś cie fontanną na pierwszym pię trze. Okno wychodził o na ś cianę pobliskiego budynku, pod oknem był zacementowany rowek, przez któ ry przepł ywał a woda z klimatyzatoró w. … Już ▾ Odpoczywał em w 2012 roku w hotelu od koń ca lutego do poł owy marca Spotkanie party-wycieczka do Ilvisa, super chł opaki!! !
Pokó j, któ ry dostaliś my nie był oczywiś cie fontanną na pierwszym pię trze. Okno wychodził o na ś cianę pobliskiego budynku, pod oknem był zacementowany rowek, przez któ ry przepł ywał a woda z klimatyzatoró w. Ale myś my patrzyli na okno pó ź niej jak weszliś my do pokoju widok z okna zamkną ł się dla nas starannie pracownik hotelu. Pokó j ma bardzo stary klimatyzator stoją cy na podł odze, mał o był o z niego chł odu. Wcią ż był a duż a wilgotnoś ć . był zakryty z jakimś nalotem. Meble w pokojach są stare, w TV jest tylko jeden rosyjski kanał -Rosja. No chyba to jedyny minus. Z dwó ch mał ych ł ó ż ek od razu zrobili nam jedno, wyczyś cili je czyś ciutko wyjeż dż aliś my codziennie 20 bahtó w Personel uś miecha się tak ! Kolejny mał y, ale mił y moment - kiedy wysiedliś my z autobusu i zostaliś my odprowadzeni do recepcji, podszedł pracownik hotelu i poczę stował wszystkich jakimś koktajlem w mał ym szklanki)))) Bardzo mił o i przyjemnie))) Ś niadania jak zawsze omle t, szynka, ryż , kluski, kieł baski, musli, tosty, mleko, soki itp. W samym hotelu moż na był o bardzo tanio zjeś ć - bufet - 180 bahtó w dla osoby dorosł ej, mó j mą ż wyjechał tam na maksa. Jest taniej niż w kawiarniach na ulicach. Przewodniczka hotelowa Natalia dał a nam kartę SIM i od razu umó wił a się na omó wienie wycieczek, ale grzecznie odmó wiliś my WSZYSTKO!! ! Nieważ ne jak bardzo zwracaliś my się do niej z jakimś pytaniem, ona nic nie wiem. i uś miechnę ł a się . To prawda, ż e ​ ​ przed wyjazdem raczył a zadzwonić i powiedzieć godzinę odjazdu autobusu i dzię ki za to. Teren hotelu był stale sprzą tany, na starych zdję ciach tego hotelu widać biał ą altanę , wię c jej już nie ma, został a zburzona. Nie moż na pł ywać w basenie po szó stej - szkoda. Poszliś my nad morze tymi samymi schodami po 80 stopniach. Nie moż na pł ywać w morzu jest bardzo brudno, ale nas to nie obchodził o, pł ywaliś my)))) Stamtą d poszliś my na wyspy, raz zamó wiliś my ł ó dź , tam na plaż y za 3500 bahtó w Potem w mieś cie, kiedy szliś my widzieliś my reklamę - 750 bahtó w za osobę + obiad zabiorą cię tam gdzie chcesz na osobnej ł odzi. Sam hotel jest cichy, ż adnych pijackich bó jek i bó jek. Wszystko jest pię kne.
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywał w 2012 roku w hotelu od koń ca lutego do poł owy marca. Spotkanie boczne-Ilvis wycieczka, super chł opaki!! ! W pokoju, któ ry dostaliś my, nie był a oczywiś cie fontanna na pierwszym pię trze. Okno wychodził o na ś cianę pobliskiego budynku, pod oknem znajdował się zacementowany rowek, przez któ ry przepł ywał a woda z klimatyzatoró w. … Już ▾ Odpoczywał w 2012 roku w hotelu od koń ca lutego do poł owy marca. Spotkanie boczne-Ilvis wycieczka, super chł opaki!! ! W pokoju, któ ry dostaliś my, nie był a oczywiś cie fontanna na pierwszym pię trze. Okno wychodził o na ś cianę pobliskiego budynku, pod oknem znajdował się zacementowany rowek, przez któ ry przepł ywał a woda z klimatyzatoró w. Ale wyjrzeliś my przez okno pó ź niej, kiedy weszliś my do pokoju, widok z okna był starannie i drobiazgowo zamykany przez pracownika hotelu. W pokoju jest bardzo stary klimatyzator stoją cy na podł odze, był o z niego mał o chł odu. Był o też duż o wilgoci. Kiedy zaczę li się szykować do wyjś cia i wyję li z szafy kilka zimowych rzeczy, oszaleli - kurtka mojego mę ż a był a pokryta pleś nią , moje dż insy też , a walizka był a pokryta jakimś kwiatem. Meble w pokojach są stare, w telewizji jest jeden rosyjski kanał - Rosja. Có ż , to chyba jedyny minus. Z dwó ch mał ych ł ó ż ek od razu zrobili dla nas jedno, wyczyś cili je czysto, codziennie zostawialiś my 20 bahtó w? . obsł uga się uś miecha, tak! Kolejny mał y, ale przyjemny moment - kiedy wysiedliś my z autobusu i odeskortowano nas do recepcji, podszedł pracownik hotelu i poczę stował wszystkich jakimś koktajlem w mał ych kieliszkach)))) Bardzo mił o i przyjemnie ))) Ś niadania jak zawsze -jajecznica, szynka, ryż , kluski, kieł baski, musli, tosty, mleko, soki itp. Bardzo tanio moż na był o zjeś ć w samym hotelu - bufet-180 bahtó w dla osoby dorosł ej, mó j mą ż miał ś wietnie się tam bawiliś my. Jest tań szy niż kawiarnie na ulicach. Przewodnik hotelowy Natalia dał a nam kartę SIM i od razu umó wił a się na omó wienie wycieczek, ale grzecznie odmó wiliś my, WSZYSTKO !! ! Nieważ ne, jak bardzo zwracaliś my się do niej o jakieś pytanie, nic nie wiedział a. Po prostu wzruszył a ramionami i uś miechnę ł a się . Co prawda przed wyjazdem raczylem zadzwonic i podac godzine odjazdu autobusu i dziekuje za to. Teren hotelu był stale sprzą tany, na starych zdję ciach tego hotelu widać biał ą altanę , wię c jej już nie ma, został a zburzona. Nie moż na pł ywać w basenie po szó stej, szkoda. Poszliś my nad morze tymi samymi schodami z 80 schodami. W morzu nie moż na pł ywać , jest bardzo brudno, ale nie obchodził o nas to, pł ywaliś my)))) Stamtą d pojechaliś my na wyspy, raz zamó wiliś my ł ó dź , na plaż y za 3500 bahtó w. Potem w mieś cie, gdy szliś my, zobaczyliś my reklamę - 750 bahtó w od osoby + obiad na osobnej ł odzi zabierzemy gdzie tylko zechcemy. Sam hotel jest cichy, bez pijackich bó jek i bó jek. Wszystko jest pię kne. Jeś li nie jesteś wymagają cy i idziesz do Pattaya na spacer, a nie siedzisz w pokoju, to za tak niewielką kwotę ten hotel jest najlepszą opcją .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Kwai kosztował.2600. Dalej Bangkok - 1750, przewodnik Konstantin - taki sobie i tajski przewodnik Leo, bo Taj moż e mó wić o Pał acu Kró lewskim, ż eby informacje się nie zmieniał y. Bangkok to Wenecja Wschodu, miasto anioł ó w. Jechaliś my tramwajem wodnym wzdł uż rzeki Chaoprayi, potem Wielki Pał ac Kró lewski (ubrania - zakryte kolana i ramiona - ubrania do wynaję cia przy wejś ciu to 30 bahtó w). … Już ▾ Kwai kosztował.2600. Dalej Bangkok - 1750, przewodnik Konstantin - taki sobie i tajski przewodnik Leo, bo Taj moż e mó wić o Pał acu Kró lewskim, ż eby informacje się nie zmieniał y. Bangkok to Wenecja Wschodu, miasto anioł ó w. Jechaliś my tramwajem wodnym wzdł uż rzeki Chaoprayi, potem Wielki Pał ac Kró lewski (ubrania - zakryte kolana i ramiona - ubrania do wynaję cia przy wejś ciu to 30 bahtó w). Ś wią tynia Szmaragdowego Buddy, Ś wią tynia Wat Pho, najwyż szy budynek Baiyoke Sky 84 pię tra, z tarasem widokowym - obrotowym i na 77. pię trze restauracją - bufetem - co nie. W Bangkoku prawdziwy tuk-tuk dla dwó ch osó b. Dalej - Madagaskar 1700 - dzika wyspa, wyspa mał p, przejaż dż ka na bananie, wę dkowanie dla chę tnych, siatkó wka, obiad - 2 sał atki, kotlet, ryż , zupa rybna i smaż ona ryba, napoje w cenie, woda. Wieczorem poszliś my na Walkin Street - no có ż , chodziliś my tam i z powrotem, szczerze mó wią c, rozmó w był o wię cej. Nong Nooch Park 500 bahtó w - park tropikalny - ogró d orchidei, ogró d kaktusó w, ogró d francuski - architektura krajobrazu, ogró d wersalski w miniaturze, ogró d motyli (nasz przewodnik powiedział , ż e go teraz nie ma - kł amał ), przewodnik jest okropny, jakaś mamrotanie, farma sł oni, ogró dek dla ptakó w, ogró dek bonsai, ogró dek doniczkowy, parking - samochody syna Madame Nong-Nooch. Pokaz sł oni bez obiadu. Wyspa Koh Samet 1200 bahtó w (wolał bym teraz pojechać na wyspy Koh Kood i Chang - są.2-dniowe) - nudził o mi się tutaj, poszliś my do wodnego zoo, potem przynieś li, wył adowali, inny tajski przewodnik pokazał lunch czas i czas na kartce wyjazd i wszystko, ró b co chcesz, obiad jest pyszny i jest wszystkiego duż o! A do ł odzi 40 minut, ł odzią.5-10 minut. Kto ma cię ż ką chorobę lokomocyjną , lepiej poś cić tabletkami na Madagaskarze, ale nie tutaj. Był em zawstydzony - wzią ł em jeden i poszedł em na fale przez 2 dni, a na tym turysta mnie uratował , od razu dał.3. Có ż , wł aś ciwie to wszystko, pienią dze się skoń czył y i wycieczki też został y, został y 2 dni - chodziliś my po hotelu, poszł a do Buddy siedzą cej, na plaż y, przy basenie - ale te wakacje nie są dla ja - to nudne! Kupiliś my owoce do domu - gł ó wnie mango - uwielbiam je i moje też - i wkł adam je do damskiej torebki, w walizce 20 kg. - na dole w hotelu znajduje się waga 10 bahtó w, pakowanie -100 bahtó w. Oto torba - 6 kg. , duż a paczka - z rzeczami, któ rych nie był o w walizce oraz czapka z duż ym rondem - 5 kg. , rykzak - 7 kg. Generalnie nie chcieli nas wpuś cić przy odprawie bagaż owej, na lotnisku, z 3 sztukami w rę kach i z mamą w samolocie. Jakoś się namó wili (Tajka ś wietnie mó wił po rosyjsku), nadal nie mó gł myś leć , ż e damska torebka tyle waż y - ale dziecko nie wybaczył oby mi, gdybym przyjechał a bez owocó w! Za nami stał a kompania facetó w - musieliś my ich poprosić o noszenie przynajmniej 1 torby, ale sprytny pomysł przychodzi pó ź niej! Ogó lnie wszystko się udał o, wszystko dotarł o do domu! Odpoczę liś my WSPANIALE - CHCĘ WIĘ CEJ!! ! ! Przez tydzień zdecydowanie marzył am o Tajlandii. Wszystkiego najlepszego, ż adnych wspaniał ych, fajnych wakacji ! ! !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Bilet od 24 lutego do 7 marca z trasy Natalie - 7.000 dla dwojga. Nie zapomnij o kserokopii paszportu i ubezpieczenia - zawsze noś je przy sobie. Firma Trans-aero. Zabierz do samolotu czapkę i okulary. Przy wyjś ciu z samolotu rozdano darmowe karty sim: zestaw - 00.007 7 91.904.......Wię cej darmowych powinno znajdować się przy stanowiskach VOA na stoisku - ale ich nie znaleź liś my (jeś li je znajdziesz, weź garś ć ). … Już ▾ Bilet od 24 lutego do 7 marca z trasy Natalie - 7.000 dla dwojga. Nie zapomnij o kserokopii paszportu i ubezpieczenia - zawsze noś je przy sobie. Firma Trans-aero. Zabierz do samolotu czapkę i okulary. Przy wyjś ciu z samolotu rozdano darmowe karty sim: zestaw - 00.007 7 91.904.......Wię cej darmowych powinno znajdować się przy stanowiskach VOA na stoisku - ale ich nie znaleź liś my (jeś li je znajdziesz, weź garś ć ). Wtedy moż na kupić kartę SIM w market 7/11, przy kasie - Dtac Happy - set - 00.7 91.904. . . - 50 bahtó w za kartę i na przykł ad 100 zał ó ż - 4.28 za minutę wystarczy na dł ugi czas, a nastę pnie uzupeł nij przy kasie. Nie wybrali ż adnego kodu aktywacyjnego, wł oż yli go i to wszystko, najważ niejsze, aby nie zgubić numeru, nie zapisz go ani nie wyrzucaj karty - przyda Ci się przy zakupie wycieczek z wycieczki ulicznej operatoró w (i zdecydowanie tylko od nich !! ! ). Sprawdź saldo *101*9# zadzwoń . Karty imigracyjne wypeł nione w samolocie, pomogł y stewardesy. Jedna czę ś ć zostanie oderwana (przy kontroli paszportowej), druga zostanie przypię ta do paszportu, jeś li nie, to po prostu zachowaj ją do wyjazdu! Lotnisko Suvarnabumi – „zł ota kraina” jest ogromna, ale się nie zgubisz, szybciej udaj się do kontroli paszportowej, podą ż aj za znakami imigracyjnymi lub odbioru bagaż u, dotrzyj do tablicy informacyjnej, znajdź numer swojego lotu – naprzeciwko numeru pasa odbioru bagaż u – w lewo i szukaj swojego , potem idź dł ugo, ale po ruchomych ś cież kach - ż eby się nie zmę czyć - niebieski dywan - jesteś na miejscu, wstań w dowolnej kolejce tam, gdzie jest mniej ludzi - potrzebujesz paszport i bilet. Zostaniesz sfotografowany. Spotkanie z przewodnikami po kontroli paszportowej. To jest drugie pię tro, a my wyjeż dż amy od 1. Spotkaliś my się , odpiliś my, pojechaliś my - wszystko był o zorganizowane. Przewodniczka w autobusie do hotelu - Daria: opowiedział a bardzo ciekawie, wszystko co wiedzieli został o wzmocnione, czego nie wiedzieli - dowiedzieli się - mają.2555 (innym razem uważ a się za buddyjskie), szybko minę ł y 2 godziny - Daria 5 plus! Zatrzymaj się na targu - owoce, piwo, woda, owoce są.2 razy droż sze niż w hotelu, targuj się na pó ł , nie wstydź się i lepiej wymienić na lotnisku co najmniej 50 $, aby zapł acić tu baht (korzystny kurs wymiany za 50 USD i 100 USD). Smaczne piwo Sitkha, Leo, Singa. Nastę pnie przeniesiono nas do minibusa - są też wygodne z odchylanymi oparciami i klimatyzowane. Spotkają się w hotelu, zabiorą bagaż do pokoju, poczę stują koktajlem w recepcji - bezpł atnie, zarejestrujesz się w recepcji i dostaniesz pokó j - weź.2, 3.4 pię tro, mieliś my murabai na 3 - nie musisz nic zostawiać z jedzenia - wszystko jest w lodó wce, zabiorą twó j paszport do kseryfikacji, potem zabierzesz, jak się uspokoisz i pó jdziesz na spacer na rekonesans. Mają też darmowy sejf - zostaw paszport, pienią dze, ubezpieczenie. Przez wzglą d na przyzwoitoś ć trzeba codziennie zostawić.20 bahtó w w pokoju dla personelu, ale co ciekawe, podł oga nie jest myta (mango kapał o - lepkie, jak był o i pozostał o, dopó ki nie powiedzieli). W pokoju gratis pó ł litra wody, szampon, mydł o, t/b, pł atny baton. Codziennie zmieniaj rę czniki i ł ó ż ko. Jeden rosyjski kanał , klimatyzacja. Na lewo od wejś cia do hotelu, jak iś ć w kierunku sali ś niadaniowej - ró ż ne broszury z ró ż nymi informacjami, z mapą Pattaya i folderami biura podró ż y. Rę cznikó w nie moż na wyją ć z pokoju, a na wycieczkach zabieramy rę czniki z basenu pod podpisem, zabiera się je ró wnież na plaż ę . Hotel wychodzimy w lewo - idziemy na spacer - w prawo sklepy, biura podró ż y, masaż e, kantory, dalej w prawo - to samo - zobaczcie, któ ry kantor ma korzystny kurs, rynki 7/11 i targ rodzinny, wykupiliś my wycieczki w Run-Ren - to naprzeciwko hotelu, potem wzdł uż dł ugiej ulicy - u Edika, nazwy agencji nie pamię tam, albo gruziń ska, albo azerska, a agencja z Odkrycie. Poszliś my na masaż na koń cu ulicy po lewej stronie, czyli po drugiej stronie ulicy Cał una (mam Nan masaż ystę!!! ! ) Okazja w sklepach - przynajmniej w poł owie. Poszliś my do kawiarni prawie naprzeciwko Sean Pen Hotel - zupa Tom Yum z mlekiem kokosowym, koktajl alkoholowy Mai Tai, sał atka z owocó w morza - zapytaj o radę , kotlet z krokodyla (ale zapomniał em, ż e jest stek z rekina - spró buj), wzię liś my ryż.1 na dwoje, jest duż y i nie powiedzieli, ż e znają ostre - powiedzieli, ż e nie robią tego ostro dla Rosjan, ale upewnij się ! Za dwa 1000 bahtó w. I tak wzdł uż ulicy pyszna ryba - sum 30 baht, okonie - 60-70 baht, jest duż o rzeczy i wszystko jest pyszne, nie lubiliś my naleś nikó w z bananó w - bardzo tł uste, nawet jeś li z balsamami jak mleko skondensowane, to ogó lnie horror - przy 33 stopniach upał u. Na ulicy obok wymiennika znajduje się sklep, w któ rym sprzedawca jest Hindusem a jego ż ona mó wi po rosyjsku - mają niż sze ceny na ż el aloesowy z oparzeń - pomaga, olej kokosowy - stosują zamiast kremu do opalania, zielony balsam - od rwa kulszowa i inne ró ż ne balsamy - na nogi, stawy, mię ś nie. Magnesy są tań sze na schodach na plaż ę . Pamią tki i koszulki są tań sze na wycieczkach nad rzekę Kwai, są przynoszone na targ w drodze do jaskini z manah i buddą , trochę przejedziesz Koleją Ś mierci. Na pamią tkę Bow Dode - droż ej. Ż abka pienię dzy na naszej ulicy to ś rednia za 50, a tam jest mał a 70. Idź na nocny targ pt. , pod. , wosk. - ludzie zbierają się przed hotelem Mountain Beach. zgadzają się na 5 par i jadą (tuk-tuk dla 10 osó b, a w naszej okolicy dział ają jak taksó wka) i do Walkin Street. Pierwszego dnia pojechaliś my na pokaz Alcazar - zobaczcie, ż e są miejsca w ś rodku, rzą d 5-7. To w weekend. Nastę pnego dnia – Obzornaya – chiń ski przewodnik Wasilij – fajny, mą dry, bez zatrzymywania się przy siedzą cym Buddzie, potem jedziemy samemu – z hotelu w prawo, potem w lewo i na rondo, potem obserwacja w lewo, i Budda w prawo do gó ry, tam, gdzie są dzwony. Przewodnik hotelowy Tatiana jest po prostu okropny - tylko oszustwo, aby kupić od niej wycieczki, ponieważ dowiedział em się , ż e tego nie weź miemy - to wszystko: ton się zmienia, nie wymyś laj pytań , nie akceptuję roszczeń i narzekania - obwiniaj się , ale u nas i bez niej wszystko był o super! ! ! Powiedz, ż e masz wakacje na plaż y bez wycieczek, aby mó zg nie mó gł tego znieś ć ! Dalsze odkrycie - 1400, w tym zoo Khao Kheo, chiń ska ś wią tynia, farma ostryg, oto fajne muszle za tanio, weź , nie bó j się wyją ć , nawet duż e, w bagaż u podrę cznym i Ś wią tynia Piekł o i raj z obiadem. 2 dni Rzeka Kwai - Wyjazd o 4.30 i dalej: Przejaż dż ka ł odziami kanał owymi, Royal Teak Factory, Most Ś mierci i Lunch na rzece z widokiem na Bufet Mostowy, Przejaż dż ka Sł oniami - Wioska Sł oni, Pokaz Sł oni, Jaskinia Tham Crasea - oto budda, manah, kije losu, wizyta u mał p - karmimy i jemy w hotelu na wodzie, kolacja, kto chce masaż - 300 bahtó w, a w Savannah - 200 to godzina, był o jeszcze jasno kiedy przybyli - został y kupione. Wczesne wstawanie, ś niadanie i od razu w strojach ką pielowych - cał y dzień woda - ką piele radonowe 43-44 stopnie i chł odne ź ró dł o, a trzecie medium jest bezuż yteczne. Lunch i spł yw po rzece, wodospad Erawan - idź prosto na poziom 7, tam fajnie, a potem zjedź na dó ł i baw się - jeź dzić na zjeż dż alniach - biust gó rski poziom 4, ryby - masaż itp. I do domu 5 godzin - byliś my podnieceni komedie - czas miną ł . Podobał o mi się to bardzo! ! ! Przewodnik Maxim super! ! Pó ź niej dodam sequel.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Postanowiliś my odpoczą ć z przyjacielem w Pattaya. . za poś rednictwem agencji wybrał a hotel ISLAND VIEW. Uparcie doradzano nam JOMTIEN, ale i tak zdecydowaliś my się wybrać hotel bliż ej centrum. Na pierwsze wraż enie hotel „wycią gną ł ” 4*. … Już ▾ Postanowiliś my odpoczą ć z przyjacielem w Pattaya. . za poś rednictwem agencji wybrał a hotel ISLAND VIEW. Uparcie doradzano nam JOMTIEN, ale i tak zdecydowaliś my się wybrać hotel bliż ej centrum. Na pierwsze wraż enie hotel „wycią gną ł ” 4*. . . duż a sala, widok na teren był przyjemny, wieczorami był a nawet muzyka na ż ywo. . ale kiedy weszliś my do windy, to do normy, stał o się jasne, ż e to solidne 3*. . . Pokoje są mał e i nie ma balkonó w. . Klimatyzator był stary i brzę czał jak lokomotywa. wył ą cz go - upał jest niesamowity. Rano zwiedziliś my okolicę i byliś my bardzo zadowoleni. doś ć duż y i zadbany. plaż a po schodach. Kroki wcale nie był y stresują ce. darmowy symulator, jak je nazwaliś my. . plaż a oczywiś cie pozostawiał a wiele do ż yczenia - brudna, a na wą skim pasku leż akó w jak szprotki w sł oiku, milimetr od siebie. ale Niemcom moim zdaniem wszystko się podobał o. wzię liś my rę czniki i pojechaliś my na plaż ę ROYAL CLIFFE, tam był o bardziej przyzwoicie. powiedzieli, ż e lepiej jechać na wyspy. co zrobiliś my nastę pnego dnia. potem przy okazji pojechaliś my na plaż ę JOMTIEN - tam sytuacja był a gorsza. Ś niadania w hotelu są cał kiem przyzwoite. ananasy, arbuzy, jajecznica, smaż one kieł baski, buł ki, warzywa i ryż . . był o coś jeszcze, ale to był o najsmaczniejsze. to wystarczył o, ponieważ już moż na był o zjeś ć obiad w centrum Pattaya i za grosze. ale wszystko był o wyją tkowo smaczne i ś wież e. ubiarlis każ dego dnia, cał kiem dobrze. Kiedy poprosiliś my o czajnik w pokoju, przynieś li nawet wodę . to był o mił e. z hotelu spacerkiem przez park do centrum - 25 minut. ale o wiele szybciej był o tam dojechać tuk-tukiem - 5 minut. hotel pozostawił dobre wraż enie, zwł aszcza z terenu, w upale wygodniej był o opalać się pod palmami w pobliż u altany. Biorą c pod uwagę niską cenę , domową atmosferę , bliskoś ć centrum polecam wszystkim, któ rzy chcą tanio, ale dobrze wypoczą ć . wię c dzię ki agencji Lady Travel, ż e nie poinstruowali nas o Jomtien i wysł ali nas na ISLAND VIEW.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Cześ ć ! Był y po raz pierwszy w Tajlandii, wię c pierwsze wraż enia są jak najbardziej ż ywe i niezapomniane. Mogę od razu ostrzec, ż e jeś li ktoś oczekuje wypoczynku jak w Egipcie czy Turcji (wakacje na plaż y), to nie zadział a! Pomimo tego, ż e hotel jest bardzo przyzwoity, terytorium jest cudowne, nie jest to kraj na wakacje na plaż y. … Już ▾ Cześ ć ! Był y po raz pierwszy w Tajlandii, wię c pierwsze wraż enia są jak najbardziej ż ywe i niezapomniane. Mogę od razu ostrzec, ż e jeś li ktoś oczekuje wypoczynku jak w Egipcie czy Turcji (wakacje na plaż y), to nie zadział a! Pomimo tego, ż e hotel jest bardzo przyzwoity, terytorium jest cudowne, nie jest to kraj na wakacje na plaż y. Plaż a pozostawia wiele do ż yczenia. Nad morze dobrze jest iś ć rano, kiedy odpł ywa odpł yw, wtedy nie trzeba wchodzić do morza przez ś luz i gruz przy brzegu (((. radzę nie zabierać leż akó w (50 bahtó w), rzuć rę cznik na czysty piasek podczas odpł ywu i idź popł ywać ))). Nastę pnie wejdź po schodach do hotelu i opalaj się na leż akach przy basenie, cieszą c się ś piewem ptakó w i relaksują cą muzyką ))). W barze przy basenie zawsze moż na zjeś ć przeką skę : grill, grill, owoce, sał atki, lody, schł odzone kokosy itp. ))) ceny - DOBRE! ! ! Sam hotel jest bardzo ł adnie urzą dzony, okolica jest cudowna, poza korytarzami prowadzą cymi do pokoi (((są jakoś bez twarzy. W pokojach nie ma balkonó w, same pokoje jak wszę dzie są standardem. Powietrze klimatyzatory są zabudowane pod oknem, szczerze mó wią c są gł oś ne ((ale myś lę , ż e są wszę dzie. Przydarzył nam się kolejny nieprzyjemny moment - ukradli rosyjskie ruble z walizki (((. Okazuje się , ż e moż esz tam ł atwo wymienić nasze pienią dze na ich BAT, uważ aj, nie byliś my jedyni ! ! ! Moż esz bezpiecznie robić wycieczki na ulicy wszystko jest bardzo jasne i dobrze zorganizowane. Wzię liś my z Oksany naprzeciwko hotelu IYO. Karmienie wszę dzie jest cudowne, ż adnych problemó w. Powodzenia wszystkim, wesoł ych wakacji! Bę dę zadowolona, ​ ​ jeś li moja rada się komuś przyda.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my z mę ż em po raz pierwszy w tym hotelu, byliś my ze wszystkiego zadowoleni! Jedzenie w hotelu jest normalne, nie jest gł odne. W pobliż u hotelu znajduje się wiele kawiarenek z menu w ję zyku rosyjskim, a w menu znajdziemy barszcz, miksturę i pierogi z naleś nikami, a takż e wiele innych rzeczy z kuchni tajskiej i owocó w morza. … Już ▾ Odpoczywaliś my z mę ż em po raz pierwszy w tym hotelu, byliś my ze wszystkiego zadowoleni! Jedzenie w hotelu jest normalne, nie jest gł odne. W pobliż u hotelu znajduje się wiele kawiarenek z menu w ję zyku rosyjskim, a w menu znajdziemy barszcz, miksturę i pierogi z naleś nikami, a takż e wiele innych rzeczy z kuchni tajskiej i owocó w morza. W pokoju nie widzieliś my ż adnych owadó w. Sprzą tanie odbywał o się codziennie, poś ciel i rę czniki zmieniane codziennie. Napiwki zostawił y 20 bahtó w i mał ą tabliczkę czekolady. W pokoju niczego nie brakował o, chociaż był - aparat fotograficzny i wideo, telefon komó rkowy i zegarek z portfelem został y, zwró cone i wszystkie rzeczy był y na swoich miejscach, a pokó j uporzą dkowany. Poszedł em na masaż obok hotelu. Jeden minus-nie ma czajnika w pokoju, ale lubię napić się herbaty. Myś lę , ż e nastę pnym razem pojedziemy tutaj, ale jak najbardziej z wł asnym kotł em,
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар grolsch
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 6.0
Hotel od dawna nie był remontowany. Brudna tapeta na ś cianach. Problem z ciepł ą wodą , cią gle zmieniają cym się ciś nieniem. Ciepł a woda jest wł ą czana zgodnie z harmonogramem rano i wieczorem, ponieważ jest podgrzewana w bojlerze elektrycznym. … Już ▾ Hotel od dawna nie był remontowany. Brudna tapeta na ś cianach.
Problem z ciepł ą wodą , cią gle zmieniają cym się ciś nieniem. Ciepł a woda jest wł ą czana zgodnie z harmonogramem rano i wieczorem, ponieważ jest podgrzewana w bojlerze elektrycznym. Jeś li chodzi o obsł ugę , personel jest bardzo przyjazny i goś cinny.
Ś niadania monotonne: kluski, makarony, jajecznica, kieł baski, pieczone ziemniaki, duszone warzywa, krojona szynka, kiedyś był y naleś niki, ale był y zupeł nie mdł e. Ananas, arbuz, banany.

Moż na zjeś ć obiad w pobliskich kawiarniach. Przed wejś ciem do hotelu znajduje się dobry salon masaż u. Wieczorem poszliś my na herbatę do marketu Femeli. Sprzedają gotowe zestawy do herbaty i kawy w kubkach z pokrywkami. Koszt filiż anki to 25 bahtó w, a koszt kawy i herbaty w hotelach to 70 bahtó w

Pł ywanie jest najlepsze na wyspach na plaż y, jest wypoż yczalnia ł odzi, rekrutacja 10 osó b i zapł acenie 300 bahtó w za osobę.
Za te pienią dze zostaniesz zabrany na jedną z trzech plaż wyspy Colan, a wieczorem wró cisz na plaż ę w pobliż u hotelu. Nie ma sensu oszczę dzać i pł yną ć na wyspę promem. Tuk tuk na prom 100-150 bahtó w z samochodu (im wię cej osó b, tym taniej dla podró ż ują cych) prom 40 bahtó w pł ynie przez 40 minut, ale czeka, aż zostanie w peł ni zał adowany pasaż erami (ł ó dką popł yniesz za 20 minut). Najbardziej opustoszał a jest Monkey Island, na któ rej jest najmniej turystó w i nie ma fal, choć przy wejś ciu do wody są kamienie
Pokaż więcej »


awatara tusik66
Jak wysuszyć rzeczy bez balkonu?
12 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara 72624
ile będzie kosztować dojazd z tego hotelu do Phuket i czy w ogóle jest to możliwe?
14 lat wstecz  •  3 abonent 4 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Hotel położony jest w południowej części Pattaya, w zatoce Cliff. Składa się z dwóch budynków.

Lokalizacja 3 km od centrum Pattaya. 120 km od lotniska w Bangkoku.
Plaża
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Room service, kawiarnia, apteka, poczta.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking
 • bezpieczny
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • wymiana walut
Dla dzieci
 • łóżko składane
 • niania
Rozrywka i sport Rzutki.
 • bilard
 • tenis stołowy
 • kort tenisowy
 • boisko do koszykówki
 • siłownia
 • Sporty wodne
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi
 • prysznic
 • mini bar
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • lodówka
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
Adres 401 Cliff Beach Road, Pattaya, Chonburi, Tajlandia 20260
FAQ
Какой пляж у отеля?
Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно). Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.