Zimowy weekend w Gdańsku

04 Marta 2018 Czas podróży: z 16 Luty 2018 na 19 Luty 2018
Reputacja: +339.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

 • Gdań sk to bardzo pię kne ś redniowieczne miasto w pó ł nocnej Polsce o wielowiekowej historii. Dla tych, któ rzy nie zdą ż yli jeszcze odwiedzić Holandii, Belgii, przytulnych miasteczek Niemiec i Danii, takich jak my, Gdań sk bę dzie najlepszym miastem do zapoznania się z takim planem architektonicznym. W Gdań sku dział ali holenderscy architekci i rzeź biarze XVII wieku.
 • Gdań sk bę dzie mó gł Cię oczarować od pierwszej wizyty. moż na go znaleź ć w zapytaniu „jak odpoczą ć w Europie”, „10 wiosennych miejsc dla oszczę dnych turystó w”.
 • Miasto jest przytulne, romantyczne, z wieloma wą skimi domami, mostami i kawiarniami. Dowiedzieliś my się o tym od znajomych, któ rzy w 2016 roku jako jedni z pierwszych otworzyli nową trasę Wizz Air z Kijowa.
 • Gdań sk leż y nad brzegiem Zatoki Gdań skiej na Morzu Bał tyckim. Przez miasto przepł ywają ró wnież rzeki.


  W ś redniowieczu Gdań sk był jednym z najwię kszych portó w na Bał tyku i jedną z czoł owych placó wek handlowych Ligi Hanzeatyckiej. (Z katalogu: Liga Hanzeatycka (Zwią zek Hanzeatycki) - zwią zek zawodowo-polityczny miast pó ł nocnoniemieckich w XIV-XVI w. kierowany przez Lubekę . Liga Hanzeatycka należ ał a do hegemonii handlowej w Europie Pó ł nocnej.

 • Gdań sk znany jest jako miasto, od któ rego rozpoczę ł a się II wojna ś wiatowa. (Z Wikipedii: usunię cie Gdań ska spod niemieckiej kontroli i inne tarcia doprowadził y do ​ ​ inwazji Niemiec na Polskę. )
 • Architektura miasta został a mocno zniszczona po wojnie. Historyczne centrum został o teraz cał kowicie przebudowane. Elewacje domó w przy gł ó wnej ulicy turystycznej Gdań ska wyglą dają doś ć autentycznie. Dź wigi budowlane pozostają czę ś cią pejzaż u miasta, ponieważ praca się nie koń czy. Powstają nowe nowoczesne budynki, któ re harmonizują z już istnieją cymi.

  Powstają gę ste budynki. Dziś Polacy w bardzo szybkim tempie odbudowują , odbudowują i rozwijają miasto. To niesamowite, jak Polsce udał o się odbudować tak wiele obiektó w w ró ż nych miastach. Gdań sk posiada wiele unikalnych budynkó w, któ re sprawiają , ż e jego deptaki i ulice są rozpoznawalne.

 • Niesamowite odbicia domó w w wodzie, malownicze nabrzeż e rzeki Motł awy, morskie powietrze, krzyk mew tworzą przyjemną atmosferę do niezapomnianych spaceró w i rekreacji.

  Dzień przyjazdu

  W dniu wyjazdu w Kijowie był o ponuro i szaro. Ale sł oń ce ś wiecił o ponad chmurami. Miał em szczę ś cie usią ś ć przy iluminatorze i wygrzewać się w ciepł ym sł oń cu. Do Gdań ska dotarliś my okoł o 16:00. Zostali zarejestrowani, pojechali autobusem 210 do centrum miasta, osiedlili się , zostawili rzeczy i poszli na spacer. Pierwsze zdję cia i wraż enia.

  Kolacja w Pierogarnia Mandu Centrum zalecane na TripAdvisor. Restauracja jest popularna wś ró d mieszkań có w i turystó w, wię c musieliś my poczekać na wolny stolik w przedsionku. Serwuje ogromne porcje pierogó w z ró ż nymi nadzieniami i nieoczekiwanymi kombinacjami. Zamó wiliś my pierogi z pieca na luź nym cieś cie droż dż owym (5 szt. ):

  - z mieloną wieprzowiną i woł owiną , duszoną kapustą i grzybami;

  - z pieczoną woł owiną w sosie 1000 wysp z dodatkiem sera cheddar, czerwonej cebuli i ogó rka kiszonego.


  Pierwsza – bardziej tradycyjna w smaku, druga przypominał a coś w rodzaju hamburgera i sosu boloń skiego. Smakował a oryginalnie, a co najważ niejsze obfita! Sprawdź z napiwkiem okoł o 60 zł (w przybliż eniu pomnoż one przez 8 = 480 UAH) na dwie porcje pieczonych pierogó w i herbatę .

  Nasz hotel ś niadaniowy WIELKI PENSJONAT znajdował się w ś cisł ym centrum w pobliż u Zł otej Bramy, któ ra niegdyś otwierał a gł ó wną drogę do miasta dla kró ló w i kupcó w. skorzystał z moż liwoś ci ferii zimowych poza sezonem w normalnych cenach. Zarezerwuj pokó j przez booking. com. Jest inny hostel tej sieci. Ró wnież w bardzo dobrej lokalizacji.

  Dzień.1

  Rano wyszł o sł oń ce i poszliś my na spacer gł ó wnymi turystycznymi ulicami, aby zapoznać się z zabytkami i architekturą . Należ y zauważ yć , ż e wię kszoś ć zabytkó w architektury koncentruje się w centrum.

  Co ciekawe, wszystkie atrakcje znajdują się w tym samym okrę gu administracyjnym, któ ry obejmuje Gł ó wne Miasto i Stare Miasto . Dawno, dawno temu był y to osobne miasta, któ re rozwijał y się inaczej, a nastę pnie poł ą czył y w jedno ! ! ! ! Dlatego w Gdań sku znajdują się trzy ratusze.

  Gł ó wne miasto to zwarty kompleks historyczny, w któ rym znajdują się prawie wszystkie najpię kniejsze budynki: Zł ota Brama, Trakt Kró lewski. . .

  Zł ota Brama został a zbudowana na począ tku XVII wieku. na miejscu gotyckiej bramy i był y czę ś cią dawnych fortyfikacji miejskich. Zniszczona w czasie II wojny ś wiatowej, jak wię kszoś ć budynkó w, brama został a odrestaurowana. Tu zaczyna się gł ó wna historyczna ulica Dł uga z pię knymi kolorowymi domami. Wież a za bramą z powodzeniem uzupeł nia ogó lny widok pod tym ką tem.

  Ulica Dł uga prowadzi turystó w od Zł otej Bramy do Fontanny Neptuna i Ratusza, a nastę pnie bezpoś rednio do Zielonej Bramy, któ ra wcale nie jest zielona. Przez nią dotrzesz do mostu, a przed tobą otwiera się pię kna promenada. Ratusz i nabrzeż e to dwa gł ó wne magnesy.

  Miał am szczę ś cie z pogodą.

  P2173537.jpg


  Popoł udnie spę dziliś my w Sopocie, gdzie panuje atmosfera letniska.

  Miasta Gdań sk, Sopot i Gdynia leż ą bardzo blisko i tworzą aglomerację miejską zwaną Trimisto (Tró jmiasto).

  Sopot jest bardzo przytulny, cichy i pię kny.

  Nie bę dziesz chciał szybko opuś cić miasta. Nie pojechaliś my nawet do Gdyni, ale wię cej czasu spę dziliś my na molo. Jest to najdł uż sze drewniane molo morskie w Europie o dł ugoś ci ponad 500 m. Popularne miejsce spaceró w. W sezonie wejś cie na molo jest pł atne.

  Do wszystkich miejscowoś ci jeź dziliś my z Dworca Gdań sk-Gł ó wnego pocią giem lub elektrycznym.

  Do Sopotu i Gdyni zawsze coś się dzieje: albo szybkie pocią gi SKM Tró jmiasto, albo pocią gi regionalne, któ re przejeż dż ają przez te miasta.

  Warto wiedzieć , ż e w Polsce jest kilku przewoź nikó w kolejowych. Są to pojedyncze firmy, któ rych nazwa jest wpisana na bilecie.

  Na przykł ad pojechaliś my do Sopotu przewoź nikiem POLREGIO. Bilety kupowano na dworcu w kasie. Interesowali nas najbliż si Sopotowi. Wracają c nie zwracaliś my uwagi i kupowaliś my bilety w osobnej kasie SKM. Logika był a nastę pują ca: skoro bilety nie są zwią zane z czasem, ską d przyszliś my, stamtą d wró cimy, tylko w drugą stronę . Czekaliś my na nastę pny pocią g, usiedliś my, jedziemy. Podszedł inspektor, pokazaliś my mu bilet, a on wskazał na napis na swoim garniturze POLREGIO. Musiał em kupić od niego nowe bilety. Inna firma. A dla pocią gó w SKM nawet oddzielne perony, jak się okazał o. Dopiero przy naprawie dró g trudno był o wszystko od razu zrozumieć.

  Dni w zimie są kró tkie, wię c program naszej lutowej wycieczki nie był zbyt napię ty.

  Dzień.2

  Nastę pnego dnia pojechaliś my do Malborka . Znajduje się tam ś redniowieczny zamek Marienburg, któ ry ma ponad 700-letnią historię . Uwielbiam motyw ś redniowiecza! Wszystkie zabytki tego okresu budzą we mnie burzliwe emocje.


  Zamek ku czci Marii Panny zbudowali Krzyż acy - rycerze zakonni Zakonu Krzyż ackiego. Po utracie wpł ywó w Zakonu kompleks należ ał do kró ló w polskich. Zamek w Malborku uznawany jest za najwię kszy ś redniowieczny zamek ceglany na ś wiecie, znajduje się na dwó ch listach honorowych: 7 Cudó w Polski oraz Ś wiatowego Dziedzictwa UNESCO.

  Wycieczka do zamku zajmuje wię kszoś ć dnia.

  Zimą bilety z audioprzewodnikiem dostę pne są w sprzedaż y od 10:00 do 13:00. A muzeum jest otwarte do 17:00. Zawsze należ y sprawdzić informacje na stronie . Radzimy jak najszybciej udać się do Malborka.


  "img alt =" "src =" https://ic. pics. livejournal. com/olha1606/78060663/88167/88167_original.jpg "style =" wysokoś ć : 900px; margines-dolny: 10px; margines-prawy: 10px; margines gó rny: 10px; szerokoś ć : 1200px "/>

  W zamku prezentowane są kolekcje broni, monet, wyrobó w z bursztynu. Audioprzewodnik oprowadzi Cię po wszystkich gł ó wnych salach, opowie szczegó ł owo i ciekawie o historii zamku, zwró ci uwagę na wszystkie zakamarki i przedmioty.

  W murach zamku czas pł ynie bardzo szybko. Moż esz się ekscytować i spó ź nić na pocią g do Gdań ska. Z zamku na dworzec 15-20 minut na piechotę .

  Po wycieczce wró ciliś my do Gdań ska, znaleź liś my w telefonie najbliż szy adres Bar Mleczny w centrum.

  Bary mleczne to stoł ó wki, tanie lokale gastronomiczne serwują ce dania kuchni polskiej.

  W Krakowie wnę trze baru mlecznego wyglą dał o znacznie skromniej. >

  Ale najbardziej wyczekiwanym balem był moment, w któ rym znaleź liś my Starą Tykwa w Gdań sku. To cał a sieć w Polsce. Zobacz, jak pię kną mają witrynę . Już wiedział am, ż e pą czki są tu bardzo, bardzo smaczne. We Wrocł awiu zwracaliś my uwagę na tę instytucję , ale nigdy nie pró bowaliś my. Tym razem marzył am już o tych pą czkach!

  Kiedyś jako dziecko moja babcia przeczytał a mi bajkę Pawł a Glazova „O pą czku, barze i biał ym sł oniu”: W witrynie sklepowej, w samym sercu miasta, Był o dwó ch chł opcó w z ciasta. . . Ciepł e wspomnienia z dzieciń stwa wzbogacił y smak polskich pą czkó w.

  Mał a wycieczka, cudowne miasteczko, pyszne przeką ski - powodzenia!  "img alt =" "src =" https://ic. pics. livejournal. com/olha1606/78060663/88413/88413_original.jpg "style =" wysokoś ć : 900px; margines-dolny: 10px; margines-prawy: 10px; margines gó rny: 10px; szerokoś ć : 1200px "/>

  Muzeum II Wojny Ś wiatowej.

  Muzeum II Wojny Ś wiatowej, Gdań sk

  Dzień wyjazdu

  W każ dej chwili ś miał o moż emy doradzić Gdań skowi romantyczny wyjazd.

 • Latem moż na wypoż yczyć rower i wybrać się do Sopotu i Gdyni malowniczą trasą przez lasy wzdł uż linii Bał tyku.

  Dla mił oś nikó w aktywnego wypoczynku w Gdań sku utwardzone ś cież ki rowerowe. W sezonie weekendowym moż na wybrać się w rejs morski z promenady w historycznym centrum do są siedniej miejscowoś ci lub w inne strony.

 • Zimą wystarczy pojechać do Sopotu pocią giem, przywieź ć chleb, nakarmić mewy i ł abę dzie na wybrzeż u.
 • Moż esz ró wnież odwiedzić Europejskie Centrum Solidarnoś ci, Muzeum II Wojny Ś wiatowej, któ re jest już ukoń czone, udać się na pó ł wysep Westerplatte i urozmaicić program wedł ug wł asnych upodobań . Gdań sk nie zawiedzie, ale zakocha się w sobie i bę dzie w stu procentach zainteresowany. Pozytywna energia Gdań ska napeł ni Cię na dł ugo.


  "img alt =" "src =" https://ic. pics. livejournal. com/olha1606/78060663/89250/89250_original.jpg "style =" wysokoś ć : 900px; margines-dolny: 10px; margines-prawy: 10px; margines gó rny: 10px; szerokoś ć : 1200px "/>

  Wszyscy turyś ci, któ rzy podzielili się swoimi wraż eniami z tego wspaniał ego ś redniowiecznego miasta, nadal chcieli do niego wracać . Jak my!

  Polecam przeczytać wię cej z tych historii:

 • Inspirują ca opowieś ć o urokliwym Gdań sku na począ tku wrześ nia - link

 • 17 zdję ć o odbudowie miasta po II wojnie ś wiatowej - link
 • Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
  Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
  Podobne historie
  Uwagi (20) zostaw komentarz
  Pokaż inne komentarze …
  awatara