Drugi raz w tym samym miejscu. wyspa Hvar

15 Lipiec 2019 Czas podróży: z 16 Czerwiec 2019 na 23 Czerwiec 2019
Reputacja: +34.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Po raz drugi cał a nasza ojczyzna był a na wakacjach w Chorwacji, ks. Hvar, niedaleko miejscowoś ci Elsa, ale tym razem pokazaliś my te wszystkie pię knoś ci naszym rodzicom. Okres odpoczynku 16-24.06. 2019. Wraż enia był o bardzo duż o, ale wszystkie są tylko pozytywne. Hotel "Fontana"** to stabilny poziom usł ug, pokoje skromne, ale wszystko jest czyste i zadbane. Karmienie sześ cioma gwiazdkami ??? ? ! ! ! ! ! ! Lokalizacja bardzo daleko, tuż w lesie iglastym, nad morzem. Niezapomniany zapach igieł sosnowych i morskiego powietrza. Teren hotelu jest czysty, zadbany, pokoje codziennie sprzą tane, obsł uga w peł ni wywią zywał a się ze swoich obowią zkó w. Pokoje nie miał y klimatyzacji, ale był y wentylatory, nie był o ich w cenie, nie był o potrzeby. Ze wzglę du na to, ż e w budynkach hotelowych w cieniu sosen w pokojach nie był o gorą co. Ś niadanie obejmował o ś wież e rogaliki, omlety, bekon, kieł baski, ró ż ne sery, pokrojone kieł baski i wiele wię cej, a wieczó r był uderzają co urozmaicony. Był y ryby, mał ż e, cielę cina, kurczak, wszystko bardzo smaczne.


Poza tym zawsze był y ś wież e warzywa i duż o owocó w: jabł ka, ś liwki, morele, arbuzy, melony, figi… Nigdy nie byliś my gł odni, taki poziom ż ywienia speł niał y hotele pię ciogwiazdkowe. Tylko obcokrajowcy byli goś ć mi hotelu. Personel rozumie angielski i ukraiń ski, ponieważ nasz ję zyk jest bardzo podobny do chorwackiego i jest bardzo wygodny))))). Na terenie hotelu znajdują się dwa baseny, jeden ze sł odką wodą , drugi z morzem, ró wnież w pobliż u recepcji znajduje się wypoż yczalnia roweró w i motoroweró w. W pobliż u znajduje się kilka plaż , jedna z duż ymi kamykami, a druga wył oż ona kamieniem. Na plaż y jest bardzo mał o ludzi, to takie niezwykł e))))) Wypoż yczyliś my rowery i kilka minut od hotelu znajdują się zatoczki i plaż e, na któ rych nie był o ludzi i przyroda urzekają ca swoim pię knem, sosny nad morzem. W odległ oś ci 10 minut spacerem od hotelu znajduje się miejscowoś ć "Elsa" jest bardzo pię kna, moż na wybrać się na spacer wieczorem posiedzieć w restauracjach. Wydawał o mi się , ż e jest też kilka supermarketó w w rozsą dnych cenach.

Wracają c do drugiego w tym magicznym miejscu, czuł am się jak w domu, z jednej strony wszystko jest dosyć znajome, z drugiej widział am tyle nowego. Ż ał ujemy tylko jednego - godzina minę ł a bardzo szybko. Nie raz marzymy o powrocie do tego malowniczego zaką tka. Zrobili duż o zdję ć i filmó w. Lubimy oglą dać i przygotowywać drugą serię rodzinnych przygó d. Pierwszą serię moż na obejrzeć pod linkiem

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (12) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara